TerezaK
2340

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO A GLYNDA LOMAX DEL 14 MAGGIO 2022

CAMBIAMENTO IMMENSO "Mi chiedi perché. La risposta ad ogni “Perché?”, sia passato che presente, si trova nella Mia Santa Parola. Le vostre vite…
TerezaK
Odpočívejte v proudu Mého Ducha - nebraňte se těmto změnám, ale dejte Mi k nim své pocity. Poslouchejte mé slovo a odevzdejte mi následky, jako to dělali svatí apoštolové, neboť já vás mohu zachovat v každé situaci."
TerezaK
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA GLYNDĚ LOMAX ZE DNE 14. KVĚTNA 2022

NESMÍRNÁ ZMĚNA

"Ptáš se mě proč. Odpověď na každé "Proč?", a to jak v minulosti, tak v současnosti, najdete v Mém svatém slově.

Vaše životy, děti moje, se brzy velmi změní. Přicházejí obrovské změny, které nečekáte - nečekané změny, které budou pro Můj lid dlouhodobě přínosné, ale jsou to změny, které Můj lid "…More
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA GLYNDĚ LOMAX ZE DNE 14. KVĚTNA 2022

NESMÍRNÁ ZMĚNA

"Ptáš se mě proč. Odpověď na každé "Proč?", a to jak v minulosti, tak v současnosti, najdete v Mém svatém slově.

Vaše životy, děti moje, se brzy velmi změní. Přicházejí obrovské změny, které nečekáte - nečekané změny, které budou pro Můj lid dlouhodobě přínosné, ale jsou to změny, které Můj lid "zaskočí".

Odpočívejte v proudu Mého Ducha - nebraňte se těmto změnám, ale dejte Mi k nim své pocity. Poslouchejte mé slovo a odevzdejte mi následky, jako to dělali svatí apoštolové, neboť já vás mohu zachovat v každé situaci."

Matouš 11:28
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Židům 4
1 Proto buďme opatrní: zaslíbení, že vejdeme do jeho odpočinku, stále platí a nikdo z vás by si neměl myslet, že je z něj vyloučen. 2 Neboť nám i jim byla zvěstována dobrá zpráva, ale jim slovo kázání nic nepomohlo, protože si je ti, kdo je slyšeli, neosvojili vírou. 3 My, kteří jsme uvěřili, totiž vcházíme do onoho odpočinku, jak řekl Bůh:
"Tak jsem přísahal ve svém hněvu:
"Nevejdou do mého odpočinku!""
A tak řekl, ačkoli jeho díla byla dokončena od stvoření světa. 4 Někde se totiž o sedmém dni říká:
"Sedmého dne Bůh odpočinul od všech svých skutků";
5 a znovu v téže pasáži:
"Nevejdou do mého odpočinku!"
6 Protože se ukázalo, že někteří do něj musí vejít, a ti, kterým byla radostná zvěst poprvé zvěstována, do něj pro svou neposlušnost nevešli, 7 Bůh opět stanoví den - dnešek - a skrze Davida říká, jak bylo řečeno dříve, po dlouhé době:
"Dnes, když slyšíte jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce!"
8 Kdyby jim totiž Jozue dopřál odpočinek, Bůh by ještě nemluvil o dalším dni. 9 Proto Božímu lidu zůstává sobotní odpočinek, 10 neboť kdo vstupuje do Božího odpočinku, odpočívá i od svých skutků, jako Bůh odpočíval od svých.
11 Snažme se tedy vejít do tohoto odpočinku, aby nikdo neodpadl podle stejného příkladu neposlušnosti.
12 Boží slovo je totiž živé a účinné, ostřejší než jakýkoli dvousečný meč a proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku; soudí city a myšlenky srdce. 13 A není tvora, který by se před ním mohl skrýt, ale všechno je nahé a odkryté před očima toho, jemuž musíme skládat účty.
14 Máme-li tedy velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, stůjme pevně ve víře, kterou vyznáváme. 15 Nemáme totiž velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, neboť byl ve všem pokoušen jako my, aniž by se dopustil hříchu. 16 Přistupme tedy s plnou důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, nalezli milost a bylo nám pomoženo v pravý čas.