Clicks781
Sťažnosť voči elaborátu vyšetrovateľky mjr. JUDr. L. Pilnej o poslaní progresívneho LGBTI kresťana v súčasnom svete. Dovoľujem si pripomenúť, že podľa Písma Svätého je homosexualita najvyšší stupeň …More
Sťažnosť voči elaborátu vyšetrovateľky mjr. JUDr. L. Pilnej o poslaní progresívneho LGBTI kresťana v súčasnom svete. Dovoľujem si pripomenúť, že podľa Písma Svätého je homosexualita najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti.

Sťažnosť voči elaborátu vyšetrovateľky mjr. JUDr. L. Pilnej o poslaní progresívneho LGBTI kresťana v súčasnom svete. Dovoľujem si pripomenúť, že podľa Písma Svätého je homosexualita najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti.

Dolu podpísaný Mgr. Anton Čulen, podávam sťažnosť voči UZNESENIU (ktoré dosť pripomína štátnu príručku progresívneho LGBTI náboženstva) vo veci Trestného oznámenia podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestných činov extrémizmu v zmysle ust. §140a TZ a to: (ČVS: PPZ-276/NKA-BA1-2020 zo dňa 25. septembra 2020)
Hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a), b), prípadne podľa § 423 ods 2 písm c) Trestného zákona, Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods.1 TZ, prípadne podľa §424 ods.3, písm a) TZ, Trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm e) TZ…..

Ako reakciu na vyjadrenie aktivistiek z neformálneho združenia Dúhové Slovensko (viac Uznesenie ČVS: PZ-276/NKA-BA1-2020) podľa ktorej „socha Jána Pavla II. stojaca v Bratislavskej Petržalke s dúhovou vlajkou v ruke bola reakciou na útoky cirkvi a vlády voči LGBTI menšine v susednom Poľsku“ si dovoľujem pripomenúť že podľa Písma Svätého je homosexualita najvyšší stupeň morálnej zvrátenosti.

Veľmi pekne to vyjadrujú slová svätého apoštola Pavla v liste Rimanom: “Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.

Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.

A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. (Rim 1, 18-32).

V Uznesení sa ďalej uvádza: „Nemožno „kus látky“ na soche Jána Pavla II. vnímať ako útok“. Pýtam sa teda: Ak by tým kusom látky bola nacistická vlajka, tiež by to NAKA vyhodnotila ako „kus látky“ ktorý nemožno vnímať ako útok?

K ďalším vaším úvahám k poslaniu cirkvi (neviem, ktorú myslíte, ale Cirkev Katolícka to asi nebude) a o pohľade Boha na homosexuálne správanie sa dočítate v Prvej knihe Mojžišovej:

„Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal: „Prosím vás, páni moji, zabočte do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyjete si nohy a včasráno vstanete a budete pokračovať vo svojej ceste.“ Oni však odpovedali: „Nie! Prenocujeme vonku.“
Ale on na nich nástojil, aby zostali u neho. I vošli do domu. Pripravil im pohostenie, dal napiecť nekvaseného chleba a najedli sa.
Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“

Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou a povedal im: „Bratia moji, nože nerobte hriech!
Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!“
Oni však volali: „Prac sa preč!“ A dodali: „Prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým.“ Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere. Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere.

Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne namáhali nájsť vchod.
Potom mužovia povedali Lotovi: „Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohoto mesta, lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť ho.
Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry: „Vstaňte, poďte preč z tohoto miesta, lebo Pán mesto zničí!“ Jeho zaťovia si však mysleli, že robí žarty.
Keď svitol deň, anjeli nútili Lota, aby sa ponáhľal. Hovorili: „Vstaň, vezmi svoju ženu a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosť mesta!“

A keď váhal, chytili ho obaja mužovia za ruku, aj jeho ženu a obe dcéry, lebo Pán ich chcel zachrániť, vyviedli ich von a nechali ich za mestom.
Keď ich vyvádzali von, jeden z nich povedal: „Zachráň si život! Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa nikde v okolí Jordánu Ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul!
Lot im povedal: „Ach, nie, Pane!
Zaiste tvoj služobník našiel milosť pred tebou, veď si mi preukázal veľké milosrdenstvo, keď si zachoval môj život, ale na vrchoch sa nebudem môcť zachrániť! Aby ma azda nestihlo nešťastie, aby som nezomrel.
Pozri, tu neďaleko je mesto, tam môžem utiecť.
Ono je len malé a ja sa v ňom zachránim! Malé je a ja ostanem nažive!“ I povedal mu: „Dobre teda vyslyším ťa aj v tejto veci a mesto, o ktorom hovoríš, nezničím.

Rýchle ta teda utekaj, lebo kým ta nedôjdeš, nemôžem nič robiť.“ Preto sa mesto volá Segor. Slnko vyšlo nad zem, keď Lot došiel do Segoru.
A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána
a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom. Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa v soľný stĺp.
Abrahám sa vybral zavčas rána na miesto, na ktorom predtým stál pred Pánom. Keď sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú okolitú krajinu, videl vystupovať zo zeme dym ako dym z pece. Boh teda pamätal na Abraháma keď Boh zničil mestá a okolie a Lota vyviedol zo záhuby, keď zničil mestá, v ktorých Lot býval.
Potom Lot vyšiel hore a osadil sa na vrchu spolu s oboma svojimi dcérami. Bál sa totiž bývať v Segore a býval s oboma svojimi dcérami v jaskyni“.
(Kniha Genezis – kapitola 19, 1-30).

Vážená pani vyšetrovateľka PZ JUDr. Lucia Pilná, dovoľte, aby som Vám v odpovedi na Váš elaborát o poslaní progresívneho LGBTI kresťana v súčasnom svete zacitovali z knihy Mons. V. Trstenského, veľkého bojovníka za dodržiavanie ľudských práv a úplnej náboženskej slobody z dôb vlády ÚV KSČ:

„Verím, že po oboznámení sa s mojím spisovým materiálom urobíte patričné opatrenia a nápravu, aby sa podobné okolnosti už viac neopakovali.
Vyriešte túto moju požiadavku spravodlivo a podobne spravodlivo riešte aj všetky ostatné otázky podobného druhu , napr. otázky ľudských práv vôbec, včítane náboženskej slobody. Zaväzuje Vás k tomu nielen Vaše postavenie, vysluhovať spravodlivosť všetkým občanom bez rozdielu politického, ideologického, náboženského, stavovského … atď. .. aj brániť ju voči každému, kto sa prehrešuje proti nej, lež i naša Ústava a všetky naše vládou prijaté a do nášho zákonodarstva včlenené dokumenty, medzinárodné dohovory o uplatňovaní spravodlivosti vo všetkých oblastiach ľudských práv, nevynímajúc ani náboženských. Táto spravodlivosť je a ostane základom každej usporiadanej spoločnosti i osobného blaha jej členov. Nemožno ju teda obchádzať, nemožno jej uniknúť. Prv- neskôr aj Vy počujete neumlčateľný hlas svojho svedomia, národa, dejín (ktoré sotva vystavia pomníky uznania nespravodlivým vládcom, sudcom…) a najmä hlas Pôvodcu a Sudcu svedomia: „Vydaj počet zo svojho správcovstva!“ (Lk 16, 2).

Hej, bude treba vydať počet. Z čoho? Zo svojho života, zo svojej činnosti v ňom, zo svojich skutkov, verejných i súkromných zo svojich túžob, , zo zla, páchaného blížnym, zo spravodlivosti…
Ľudia môžu žiť podľa svojich vrtochov, môžu urážať spravodlivosť a môžu pošliapať i najposvätnejšie práva. Môžu sa dokonca vyrútiť aj proti Bohu a posmievať sa mu…

Prv-neskôr sa bude účtovať. Prvý súd bude, ten bezprostredný, za zatvorenými dverami, s vylúčením verejnosti, ale súd posledný, ktorý s konečnou platnosťou schváli rozsudok, bude verejný, na najväčšom námestí sveta. A nebude tam ani obhajcu ani svedkov. Nebude ich treba. Sudca vie všetko. Je stále prítomný. Je pri každom ľudskom čine.
Tomu vyúčtovaniu nikto nevyhne. Každý bude zoči voči tomu Sudcovi, ktorý pred dvetisíc rokmi vykročil na cestu z Galilejska. A hoci sa behom vekov mnohí usilovali vyradiť ho zo života „vedeckým“ vyhlasovaním ho za fatamorgánu, nejestvujúci výmysel vykorisťovateľských vládcov sveta, kňazov, poverčivého strachu… je stále tu. Nik nemohol zastaviť jeho pochod. Prvých nasledovníkov bola len hŕstka, dnes ich je stovky miliónov. Bolo to malé stádo a dnes je to najväčšia armáda sveta.

A nemá takú nijaký národ a nijaká vláda. Všetky vojská aj tie, čo boli najväčšmi vyzbrojené a najsilnejšie, boli zdecimované, ale jeho vojsko, bezbranné, mierumilovné, nikdy! Všetky rody a cisárske dynastie vymreli, ale jeho potomstvo sa rozmnožuje ako hviezdy na nebi a piesok na morskom pobreží. Jeho učenie sa dostalo až k nám, neporušené a nezmenené, zatiaľ čo rozličné systémy ľudského myslenia sa krivili, kazili, degenerovali a úplne zanikli. Kritika najpyšnejších filozofov i dôvtip najpošetilejších bludérov ho vyzývali, napádali, potupovali a hrozili mu, no nebo a zem sa pominú, ale jeho slová nepominú. Jeho evanjelium je ešte i dnes najčítanejšou knihou sveta, zatiaľ čo diela jeho popieračov plesnejú v bibliotékach. jeho evanjelium získavalo dušu človeka v časoch Rimanov a získava ľudí aj dnes vo veku atómovom. Uspokojí prostú myseľ úbohej stareny práve tak ako ostrú inteligenciu Blaise Pascala. Vyhovuje kontemplatívnej povahe Východu i dynamickej a nespokojnej povahe Západu. Jeho slovo je skutočne univerzálne v čase i v priestore. Priatelia prvej hodiny ho zradili, ale jeho prívrženci, dnes i včera sa dávajú zaň popravovať. Prví spoločníci ho opustili, ale jeho mystici a jeho askéti sa dobrovoľne uväznili do kláštorov a ciel, aby ostali s Ním. Židia ho korunovali tŕním, ale jeho svätí ho tisíckrát korunovali láskou.

Jeho nepriatelia ho vytiahli na kríž, ale národy ho povýšili na Kráľa ľudstva. Hrobári všetkých vekov sa usilujú zavrieť ho občas znovu do hrobu, ale ten hrob hneď priam vybuchne pod neodolateľnou prudkosťou jeho života. Herézy, racionalizmus a ateizmus ho zaháňajú ako prázdny prelud. Pokrytci, zbabelci, modloslužobníci, zbožňovatelia zlata a seba, zmyselníci, korheli ho odmietajú ako „smutného mučeníka“. Ale intuície géniov, vrúcna túžba svätcov, nevinnosť panien, svedomie počestných, modlitba detí, slzy matiek, ston opustených, krik sirôt, volanie stratených, zúfalstvo hriešnikov, vyvrheľov z ľudskej spodiny, extáza mystikov, nadšenie hrdinov, posledný pozdrav umierajúcich, duša celého sveta ho vyzýva ako jedinú záchranu, ako jediného víťaza nad svetom, ako srdce sŕdc, srdce nie konzervované, nie opatrované, nie zabalzamované, ale po smrti ešte tisíckrát živšie!

Pred toho večného Sudcu, Pôvodcu a Vládcu sveta viditeľného i neviditeľného predstúpi raz každý rozumný tvor, veľa ráz ešte za svojho zemského života a celkom isto za bránami časnosti a bude skladať počet zo svojho správcovstva! Nuž a akou mierou meria on, takou sa nameria aj jemu!
„Pohania padli do jamy, ktorú kopali, a v tom osídle, čo nástrojili, chytila sa im vlastná noha. Pán sa zjavil a konal súd. Hriešnik sa zamotal do diela svojich rúk“ (Ž 9, 16-17). „Hriešnika zloba zahubí a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest. Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú“ (Ž 34, 22-23).

V presvedčení, že raz predsa aj u nás „pravda za stôl sadne a krivda bude žobrať u dvier“ a s prosbou k Darcovi všetkých darov, aby nám všetkým a najmä vysluhovateľom a obrancom spravodlivosti uštedroval odvahy dávať vždy tej pravde jej patriace miesto i v našej spoločnosti, ostávam v patričnej úcte.“
(Viktor Trstenský, Nemôžem mlčať, Vydavateľstvo Nové Mesto 1995)

Vážená pani vyšetrovateľka, dovoľte mi na záver uviesť ešte citát môjho priateľa MUDr. Silvestra Krčméryho, ktorý adresoval boľševickým vyšetrovateľom: „Vy máte moc, ale my máme pravdu“.
Zároveň žiadam byť písomne upovedomený o vykonaných opatreniach zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

V Bratislave dňa 5. 10. 2020
Mgr. Anton Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/7287
Anna Krátka
Je tá vlajka úradmi oficiálne uznaná za vlajku istej skupiny osôb,alebo je to handra?

idnes.cz/….A191220_063129_zahranicni_aug
Anna Krátka
freeglobe.cz/…tu-aneb-jak-znicit-rodinu.aspx
Publikováno: 25.4.2012 | starší článok

Leninské aspirace Evropského parlamentu aneb Jak zničit rodinu

K cílům marxismu-leninismu patřila i destrukce manželství.
EP přijal usnesení o rovnoprávnosti žen a mužů, jež napravuje, co Stalin pokazil.
Evropský parlament (EP) přijal 13. března usnesení o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii. Odvolává se …More
freeglobe.cz/…tu-aneb-jak-znicit-rodinu.aspx
Publikováno: 25.4.2012 | starší článok

Leninské aspirace Evropského parlamentu aneb Jak zničit rodinu

K cílům marxismu-leninismu patřila i destrukce manželství.
EP přijal usnesení o rovnoprávnosti žen a mužů, jež napravuje, co Stalin pokazil.
Evropský parlament (EP) přijal 13. března usnesení o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii. Odvolává se v něm mimo jiné na zprávu Agentury pro základní práva o homofobii, transfobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a pohlavní identity z roku 2010. EP v usnesení požaduje větší zapojení žen do pracovního procesu, aby do roku 2020 bylo dosaženo jejich 75procentní zaměstnanosti.
Tímto svým usnesením se EP jako by snažil naplnit jeden z ambiciózních cílů původního marxismu-leninismu – destrukci manželství a rodiny. Karel Marx v Komunistickém manifestu píše, že se žena stala v manželství pouhým „nástrojem produkce“. Bedřich Engels tvrdí: „Muž je v rodině buržoazií, kdežto žena proletariátem.“ Proto musí být monogamní rodina odstraněna jako součást takzvaného vykořisťovatelského společenského řádu.

Engels dále říká: „Když žena plní své povinnosti v soukromé službě rodině, je vyloučena z veřejné produkce, nemůže vydělávat. Chce-li se účastnit veřejné produkce a samostatně vydělávat, nemůže plnit své rodinné povinnosti.“ A navíc považuje nerozlučitelnost manželství, jak ho hlásá křesťanství, za „formu zotročení ženy“.
Některé body
I Lenin požadoval osvobození „od plotny a plínek“. Propagoval plnou sexuální svobodu s možností ženy libovolně střídat partnery, což jí prý zajistí nezávislost na muži.
Tyto zásady byly důsledně uskutečňovány krátce po bolševické revoluci v roce 1917 formou dekretů umožňujících rozvody bez udání důvodu a rozvodového řízení. V roce 1920 legalizovala sovětská vláda jako první na světě umělý potrat a výchova dětí se přesunula pod přímé ideologické i administrativní řízení stranou a státem.
SSSR stál také v prvních letech své existence v popředí snah o zrovnoprávnění homosexuálních vztahů. Od libertinského pojetí sexuality ve veřejném životě ustoupil až Josif Vissarionovič Stalin, jenž si začal uvědomovat jeho ničivé dopady na společnost a stát. I proto ho současná neomarxistická levice považuje za zrádce původních ideálů komunistické revoluce.
Co před lety Stalin pokazil, se dnes snaží napravit Evropský parlament (EP) a Evropská unie jako celek. V usnesení EP se například uvádí:
„Vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou právy lidskými, měla by být zaručena pro všechny ženy bez ohledu na jejich status, věk, sexuální orientaci nebo etnický původ“ (bod R).
„Rodiny v EU jsou různé a zahrnují sezdané, nesezdané a registrované rodiče, rodiče různého pohlaví a rodiče stejného pohlaví, rodiče samoživitele a pěstouny, kteří si zaslouží stejnou ochranu v rámci vnitrostátního a evropského práva“ (bod T).
„Vyzývá Evropskou komisi (EK) a členské státy EU, aby vypracovaly návrhy pro vzájemné uznávání občanských svazků a rodin stejného pohlaví v celé Evropě mezi zeměmi, které již v tomto ohledu mají příslušnou platnou legislativu“ (bod 5).
„Vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy přijaly restriktivní definici pojmu ,rodina‘ s cílem upřít právní ochranu párům stejného pohlaví a jejich dětem; připomíná, že právo EU je v souladu s Listinou základních práv Evropské unie uplatňováno bez diskriminace na základě pohlaví či sexuální orientace“ (bod 7).
„Znovu opakuje svoji výzvu EK, aby předložila plán rovnosti pro lesbičky, homosexuály, bisexuály a transsexuály podobný tomu, jenž se zabývá dosažením rovnosti žen a mužů“ (bod 69).
V usnesení se používají pojmy, jako je „sexuální autonomie a autonomie v oblasti reprodukčního zdraví“ (bod 45) a „sexuální orientace“ (bod 62). Zmiňuje „bezpečné a legální přerušení těhotenství“ a „trvá na tom, že ženy musejí mít kontrolu nad svými sexuálními a reprodukčními právy a přístup k finančně dostupné kvalitní antikoncepci“ (bod 47). Jako prevenci HIV/AIDS doporučuje „důraznější sexuální výchovu a volný přístup ke kondomům a k testům na HIV“ (bod 48).
Vítězná odnož komunismu?
Usnesení se odkazuje na zprávu EK z 3. října 2008 o provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku. O co jde?
Evropská rada na svém zasedání v Barceloně v březnu 2002 vyzvala členské státy EU, aby „odstranily překážky účasti žen na trhu práce a s přihlédnutím k poptávce po zařízeních péče o děti a struktuře nabídky těchto služeb na vnitrostátní úrovni a usilovaly o to, aby do roku 2010 byly schopny poskytovat péči pro nejméně 90 procent dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33 procent dětí mladších tří let“.
Usnesení opakuje svou výzvu z roku 2011 navrhnout do roku 2012 právní předpisy, včetně kvót, s cílem zvýšit zastoupení žen v řídících orgánech podniků do roku 2015 na 30 a do roku 2020 na 40 procent. Je na místě se ptát, zda komunismus studenou válku opravdu prohrál. Není to spíše tak, že mezi vítěze studené války patří i jeho vitální odnož, jíž se paradoxně lépe dařilo ve „svobodném světě“ než v zahnívajících vodách reálného socialismu?
One more comment from Anna Krátka
Anna Krátka
christianitas.sk/…ra-by-mohla-vyvolat-revoluciu/

Nový proletariát“
Proletariát predchádzajúcich storočí ako subjekt revolúcie už neexistuje. Nie div, že všetky moderné doktríny usilujúce sa o novú sociálnu revolúciu hľadajú nové subjekty a „utláčané triedy“, v mene ktorých budú naďalej vykonávať svoje činnosti a agitáciu. V dvadsiatom prvom storočí sa také revolučné teórie na jednej strane …More
christianitas.sk/…ra-by-mohla-vyvolat-revoluciu/

Nový proletariát“
Proletariát predchádzajúcich storočí ako subjekt revolúcie už neexistuje. Nie div, že všetky moderné doktríny usilujúce sa o novú sociálnu revolúciu hľadajú nové subjekty a „utláčané triedy“, v mene ktorých budú naďalej vykonávať svoje činnosti a agitáciu. V dvadsiatom prvom storočí sa také revolučné teórie na jednej strane radikalizujú a na druhej strane nachádzajú úplne nové oblasti činnosti.
„Zakliatym ľudom zeme“ dneška sú migranti, členovia komunity LGBT, ženy, ľudia inej farby pleti (BLM – Black Lives Matter). Revolúcia však ide nad rámec ľudského druhu. Máme tu predsa „boj za práva zvierat“ a v poslednej dobe za „práva stromov“. Musíme počkať na ďalšiu… „Internacionálu“.
Dokonca aj starí komunisti sa týmto novým požiadavkám dokonale prispôsobili. V krajinách, kde takéto strany ešte existujú, na ich portáloch nájdeme podporu pre migrantov, gayov, lesbičky, transsexuálov, feminizmus, environmentalistov a antirasistov. Komunizmus sa teoreticky zrútil, ale jeho epigoni dokonale zapadli do novej reality „revolučného pokroku“. Možno je červená farba ich zástav zakrytá zelenou… Väčšina týchto moderných „revolučných teórií“ je absolútny nezmysel. V takom prípade pravdepodobne počítajú s tým, že „z kvantity sa nakoniec stane kvalita“.
Myšlienka globálnej revolúcie
Na okraj vytvárania nových teórií revolúcie stojí za zmienku myšlienka globálnej revolúcie, v ktorej proti sebe má stáť na každej strane polovica ľudstva. Zdá sa, že táto vízia svojím rozmachom prekonáva väčšinu ostatných nápadov. Teória vychádza z ideológie LGBT, konkrétne z písmena L ako lesbičky. Je to tiež príklad toho, že LGBT je ideológia, hoci jej predstavitelia to vehementne popierajú.
Vo Francúzsku vyšla koncom septembra kniha „Lesbian Genius“, ktorá je akýmsi „antimužským“ manifestom. Jej autorkou je radikálna feministka Alice Coffinová. Teda „feministická revolúcia“ má svoj nový manifest, ktorý vyzýva ženy do vojny s mužmi. V takejto konfigurácii môžu zostať „neutrálni“ iba „transvestiti“ (a „transvestitky“ :-). Žarty však dajme bokom, pretože cesty totálneho feminizmu vedú do oblastí nebezpečného delenia ľudí a spoločnosti už ani nie podľa „tried“, ale podľa pohlavia.
Alice Coffinová sa narodila v roku 1978 v Toulouse. Je feministka a tzv. LGBT novinárka. Je taktiež „aktivistka“, spoluzakladateľka Európskej lesbickej konferencie a Asociácie novinárov LGBT (AJP). Jej „manifest“ pod názvom „Lesbický génius“ vydalo 30. septembra vydavateľstvo „Grasset“. U Marxa svet „obchádzalo strašidlo komunizmu“, podľa Coffinovej ho obchádza strašidlo „lesbizmu“, ktoré má zvrhnúť patriarchálnu spoločnosť.
Podľa jej názoru muži udržiavajú od úsvitu dejín systém, v ktorom práve oni sú „všadeprítomní vo všetkých oblastiach“. Teraz sa to lesbičky chystajú zmeniť. Coffinová považuje dejiny homosexuality za činy „anarchistov, revolucionárov a delikventov“. To oni zmenia svet. „Máme moc, aby sme týchto ľudí pripravili o kyslík, zrak a sluch zvyšku sveta bez fyzickej eliminácie.“
Autorka spomína na svoje aktivity uskutočňované od roku 2008 v rámci feministickej skupiny „La Barbe“. Boli to útoky na konkrétnych ľudí (napr. na publicistu Eric Zemmour), „nálety“ na pravicové konferencie a rad ďalších útokov, ktoré porušovali právne normy. Coffinová je „ospravedlnená“, pretože chce „žiť vo svete bez falusov“, vytlačiť polovicu utláčajúceho ľudstva a nechce mať rodinu. V roku 2018 hovorila v televízii o tom, že keď „nemám muža, nie som znásilňovaná, bitá a zabíjaná“.
Nemajú rady ľudí
Možno má Alice Coffinová nezahojené rany z detstva. Chcela byť Andrejom, ale nakoniec zistila, že nie je transrodová, ale lesbička. Rýchlo vstúpila do politiky. Stala sa členkou Mestskej rady za Stranu zelených v Paríži (EELV), ale sama hovorí, že si vyberá iba spoločnosť žien. Píše: „Už nečítam mužské knihy, už nepozerám ich filmy, už nepočúvam ich hudbu.“
Kniha manifest 42-ročnej aktivistky takmer šokuje svojou nenávisťou voči človeku a voči všetkým mužom. Je to možno epigónstvo poľského filmu Sexmisia, ide však ďaleko za hranice komédie a keď sa v ňom uvádza, že každý muž je nepriateľom, nie je to iba dialóg z nejakého filmu. Je presvedčená, že muži by mali odčiniť svoje „zločiny“, musia opustiť riadiace funkcie v spoločnostiach a odovzdať ich ženám. Mali by byť tiež vylúčení z procesu počatia dieťaťa, a najlepšie aj z jeho výchovy. Režisér filmu Machulski pravdepodobne nepredpokladal, že sa stane takmer „prorokom“. Najzaujímavejšie však je, že táto revolucionárka pracuje v… Katolíckom inštitúte v Paríži.
LGBT je však ideológia a navyše odporná
Alice Coffinová je dôkazom toho, že LGBT nie je iba o ľuďoch, ale aj o ideológii a to ideológii, ktorá vedie k extrémom a radikalizmu. Treba však povedať, že aj Francúzska revolúcia bola spočiatku menšinovou ideou. Ľavičiari radi opakujú vetu Mahátmu Gándhího: „Najskôr ťa ignorujú. Potom sa z teba smejú. Neskôr s tebou bojujú. A nakoniec vyhráš.“ Heslo svedčí mnohým súčasným „progresívcom“. Zatiaľ „lesbická revolúcia“ prebieha za účasti hŕstky aktivistov, ale jej prízrak už čoskoro môže strašiť po svete. „Revolučný lesbizmus“ to nie je iba Francúzsko, ale predovšetkým USA, ale aj Brazília a ako kolíska Femenu dokonca aj Ukrajina.
Pre Alice Coffinovú sú muži samé zlo. Jej cieľom je zničenie idey „Všemohúceho Otca“, ktorý učí morálne hodnoty, a zničenie patriarchátu. Cesta k tejto revolúcii má viesť aj cez odsunutie mužov zo žurnalistiky, filmu a politiky, pretože tieto profesie sú „nositeľmi mužskej moci“. Vyzerá to zaujímavo, pretože táto variácia ľavicového šialenstva hovorí o rozpútaní vojny s… polovicou ľudstva.
Umelci za „pokrok“
Nápady Coffinovej nie sú náhodný prelud. Dočítal som sa, že poľská nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Olga Tokarczuková iniciovala nový projekt s názvom Ex-centrum zameraný na vedcov, umelcov a kurátorov, ktorého cieľom je „zamýšľať sa nad koncom sveta v podobe, v akej ho poznáme, a nad svetom budúcnosti“ a taktiež hľadať nové pojmy na opísanie novej reality.
Je pravda, že má ďaleko od radikálneho feminizmu a dokonca v nadácii pracuje aj jej manžel a syn, takže nevylučuje ani mužov, ale keď čítam, že cieľom projektu je pripravovať svet, ktorý môže vzniknúť „na troskách toho starého“, nepochybujem o tom, že predzvesť „revolúcie“ sa stane úplne reálnou. Okrem toho sa na projekte podieľajú takí „progresívci“ ako Agnieszka Hollandová, Marian Turski, Anda Rottenbergová a Zbigniew Mikołejko, expert na náboženstvo z čias Poľskej ľudovej republiky. Majú hľadať „v chaose súčasnosti“ „procesy a javy, ktoré budú mať vplyv na formovanie budúceho sveta“. Prečo im nedať manifest pani Coffinovej práve teraz?
Libor Halik
Logicky ta mjr. JUDr. L. Pilná je velmi pravděpodobně lesba, či bisexuálka, nebo zednářka (slobodomurka) čili satanistka. Jako kněz vyhlašuji: "Ať ji Bůh zkrotí svou všemohoucí mocí na přímluvy neposkvrněné Panny Marie, patronky Slovenska!"
Anna Krátka
Tu je to jasne napísané,že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo dňa 29.1.2015 UZNESENIE : "Boj proti netolerancii a diskriminácii v Európe, s osobitným zameraním na kresťanov".

Kresťania zachovávajú 10 Božích prikázaní.Je to pilier ich viery.
6.prikázanie NEZOSMILNÍŠ sa týka praktizovania homosexuálneho života osôb rovnakého pohlavia.

Osoby zo združenia Dúha urazili svojim správaním …More
Tu je to jasne napísané,že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo dňa 29.1.2015 UZNESENIE : "Boj proti netolerancii a diskriminácii v Európe, s osobitným zameraním na kresťanov".

Kresťania zachovávajú 10 Božích prikázaní.Je to pilier ich viery.
6.prikázanie NEZOSMILNÍŠ sa týka praktizovania homosexuálneho života osôb rovnakého pohlavia.

Osoby zo združenia Dúha urazili svojim správaním celú katolícku cirkev.
Zosmiešnili sochu pápeža Jána Pavla II.,ktorý bol vyhlásený za svätého.

intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=23&report=15
text bol preložený cez translator

Great News: rezolúciu Rady Európy proti netolerancii voči kresťanom v Európe

Dňa 29.januára 2015, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo uznesenie: "Boj proti netolerancii a diskriminácii v Európe, s osobitným zameraním na kresťanov". Observatórium víta rezolúciu ako dôležitý krok správnym smerom. Uznesenie bolo prijaté 67 hlasmi za, 2 proti a 15 sa zdržalo hlasovania.
Rozlíšenie sa uvádza, so zameraním na kresťanstvo okrem iného:

- Že intolerancia a diskriminácia je spôsobené aj pre osoby, ktoré patria do väčšinových náboženským skupinám
- Že výraz viery je niekedy neprimerane obmedziť vnútroštátnymi právnymi predpismi
- Že primerané ubytovanie vyznania a prax je dobrý spôsob, ako vpred
-, Ktorá by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie účinného výkonu ochrany slobody náboženského vyznania v Európe
- Že sloboda svedomia na pracovisku musí byť prijatý
- Že právo rodičov poskytnúť svojim deťom vzdelanie v súlade s ich náboženské alebo filozofické presvedčenie musí byť zachovaná
-, Že kresťania musí byť povolený, aby plne sa podieľať na verejnom živote
- Že sloboda assemblymust byť chránená esp. so zreteľom na proti-demonštrácie
- Že základné právo na slobodu prejavu musí byť chránené
- Že používanie a podnecovania k násiliu, musí byť verejne odsúdil a účinné vyšetrovanie
-, Že médiá by sa mala podporovať, aby sa zabránilo negatívnym stereotypom.

Odkaz na prijaté uznesenia: assembly.coe.int/…/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp (zhromaždenie diskusie 29. januára 2015 (8th posedenie) (pozri Doc. 13660, správa Výboru pre rovnosť a nediskriminácia, spravodajca: .. Pán Valeriu Ghileţchi) Text prijatý zhromaždením 29. januára 2015 (8. posedenie))
apredsasatoci
juristutka má názor. 🤫