Stylita
5267

Boží slovo na den 30.4. A.D. 2022

Když nastal večer, šli Ježíšovi učedníci dolů k moři, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh moře do Kafarnaa. Už byla tma, a Ježíš k nim ještě nepřišel. Moře se vzdouvalo nárazy silného větru. Když uveslovali pětadvacet nebo třicet honů, viděli Ježíše kráčet po moři a blížit se k lodi. Padl na ně strach. On však na ně zavolal: „To jsem já, nebojte se!“ Chtěli ho vzít na loď a vtom loď přirazila k břehu, ke kterému jeli.
Jan 6,16-21
U.S.C.A.E.
ináč protestantizmus nedáva zmysel už predobraz Kristovej obety nenechali predsa vykrvácať a koniec ale zviera skonzumovali prostestant to má Kristus sa obetoval ako Pravý Baránok prelial Krv a ďalej nič to sú na tom horšie ako boli židia dokončenie nikde
apredsasatoci
To je mŕtva viera.
U.S.C.A.E.
Kristus spojil židovské obety a obetu Melchizedecha v Sebe a vyplnil to na sebe samom
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

Vstupní antifona
Vy jste lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Aleluja.
1 Petr 2,9

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali helénisté projevovat proti Hebrejům nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

Vstupní antifona
Vy jste lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Aleluja.
1 Petr 2,9

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali helénisté projevovat proti Hebrejům nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním podělování zanedbávány. Dvanáct (apoštolů) proto svolalo (veškeré) množství učedníků a řekli: „Nebylo by správné, abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha a moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol. My však se chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova.“ Ten návrh se zalíbil celému shromáždění. Vyvolili tedy Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, dále Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena a Mikuláše, proselytu z Antiochie. Postavili je před apoštoly a oni na ně za modlitby vložili ruce. Boží slovo se šířilo stále více a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké množství kněží poslechlo a přijalo víru.
Sk 6,1-7

Žalm:
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
Nebo: Aleluja.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
sluší se, aby ho dobří chválili.
Citerou oslavujte Hospodina,
hrejte mu na desetistrunné harfě.

Neboť Hospodinovo slovo je správné,
spolehlivé je celé jeho dílo.
Miluje spravedlnost a právo,
země je plná Hospodinovy milosti.

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
aby jejich duše vyrval ze smrti,
aby jim život zachoval za hladu.
Zl 33

Evangelium:
Jan 6,16-21
U.S.C.A.E.
už v začiatkoch Cirkvi je jasne ukázané že klérus nemá čo dávať niečo pred spásu duší zvlášť nie nástupcovia Apoštolov môže to znieť drsne ale Cirkev nie je druh charity kto môžeš pochopiť pochop