Clicks3.8K
valent
2
Katoličky na Prague Pride 2017 Ženy statečné zvěstovaly evangelium a modlily se za všechny lidi. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byly poslány statečné ženy. Přišly proto, aby …More
Katoličky na Prague Pride 2017

Ženy statečné zvěstovaly evangelium a modlily se za všechny lidi.

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byly poslány statečné ženy. Přišly proto, aby vydaly svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka...

"Církev by se zpronevěřila základním pravdám o člověku, manželství a rodině, jak jsou obsaženy v evangeliích a v celé katolické tradici, kdyby zaujala k Prague Pride vstřícný postoj. Křesťanské učení je v naprostém souladu se zdravým rozumem, takže i mimo katolickou církev je stále ještě většině lidí zřejmé, že homosexualita je protipřirozenou deviací od heterosexuální normy. A kdo ji praktikuje, jedná v rozporu s Božím záměrem, tj. hřeší. A protože Prague Pride činí z hříchu ctnost, těžko může u skutečných křesťanů najít podporu." Michal Semín
valent
Modlitby jsou každý rok proloženy kázáními a rozhovory s lidmi:.
Milost a pravda na Prague Pride 2016
LGBT Prague Pride and Christians 2015
Prague Pride 2014 a evangelium
valent
„Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu,“ říká článek 16 v naší Ústavě - v Listině základních práv a svobod.
Je vhodné znát i předchozí článek 15: „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženst…More
„Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu,“ říká článek 16 v naší Ústavě - v Listině základních práv a svobod.
Je vhodné znát i předchozí článek 15: „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.“

Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa
a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy na náměstích měst, městeček a vesnic. Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech. Nemějte strach zpřetrhat životní způsoby založené na pohodlí a zvyku a odpovědět na výzvu tím, že budete dávat možnost poznat Krista i v moderním velkoměstě. Vy musíte být těmi, kdo jdou na "křižovatky cest" a každého zvou k hostině, kterou Bůh připravil pro svůj lid. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Nebylo přece přijato proto, aby bylo střeženo v soukromí. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce." (Jan Pavel II. - SDM Denver USA)