Clicks436
Stylita
14

Boží slovo na den 9.10. A.D. 2021

Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“ On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.“
Lk 11,27-28
obr. Roudnická madona
Zedad Z
.....Radujte se, spravedliví, v Hospodinu
a oslavujte jeho svaté jméno!....
Martina Bohumila Lutherová
Sv.Dimitrij patriarcha Alexandrijský v r-189-231.
V těchto časech byl na žádost Indů poslán do
Indie, zvěstovat Evangelium sv.Panten, který našel
v Indii Evangelium napsané sv. Matoušem v hebrejském
jazyku
./Ochr. Pr./746/
To je pro mě novinka.
Stylita
to bude zřejmě výsledek apoštolské činnosti svatého apoštola Tomáše
Martina Bohumila Lutherová
A co ta hebrejština? Mám zato,že všechny Evangelia
byly v řečtině?
U.S.C.A.E.
matúšovo bolo v Aramejčine ale nezachoval sa originál len grécky odpis jemu sa to písalo ako bývalému mýtnikovi či colníkovi 😊
Martina Bohumila Lutherová
Sv.Nikolaj Velimirovič píše ,že v Hebrejštině.
Že vy dva to opět motáte-motovidla :-)
Stylita
hebrejština tak daleko od aramejštiny není, je možné, že existoval překlad
Stylita
S rostoucím vlivem aramejštiny se však k zápisu hebrejského textu stále více užívaly aramejské znaky, jež byly pro zápis hebrejštiny uzpůsobeny do tzv. kvadrátního písma. V dalším průběhu se vyvinuly další typy hebrejského písma, svou výsadní pozici si však kvadrátní typ písma dochoval dodnes.
wikipedia.org/wiki/Hebrejština
U.S.C.A.E.
to je v podstate jedno ako sa to nazve bola to židovská reč
Martina Bohumila Lutherová
Stylito, vždycinky si musíš hentu poplut.....
Stylita
To je omyl, nemám pocit, že bych na tebe vždy reagoval a ještě k tomu takto. Ne, to není pravda.
Stylita
Dnes si pravoslavní připomínají sv. Jana Teologa a my sv. Dionisia

Sv. Jan pocházel z Betsaidy.
Byl synem Zebedea a Salome a mladším bratrem apoštola Jakuba Zebedeova (Mt.4.21; Mr.15.40). Živil se lovem ryb a stal se učedníkem sv. Jana Křtitele (J.1.35-40). Pán ho povolal od rybářských sítí k hlásání evangelia (Mt.4.21) a velmi si ho zamiloval (J.13.23). Účastnil se nejdůležitějších událostí: …More
Dnes si pravoslavní připomínají sv. Jana Teologa a my sv. Dionisia

Sv. Jan pocházel z Betsaidy.
Byl synem Zebedea a Salome a mladším bratrem apoštola Jakuba Zebedeova (Mt.4.21; Mr.15.40). Živil se lovem ryb a stal se učedníkem sv. Jana Křtitele (J.1.35-40). Pán ho povolal od rybářských sítí k hlásání evangelia (Mt.4.21) a velmi si ho zamiloval (J.13.23). Účastnil se nejdůležitějších událostí: byl svědkem vzkříšení Jairovy dcery (Mk.5.37-43), proměnění Páně na hoře (Mk.9.2-9), při poslední večeři ležel na Ježíšových prsou a ptal se jej na zrádce (J.13.23), provázel Pána do Getsemanské zahrady (Mk.14.33-42), jako jediný z apoštolů stál pod Křížem a Ježíš mu přenechal do opatrovnictví svou Matku (J.19.26-27). Po nanebevstoupení Páně žil Jan s Bohorodicí až do jejího zesnutí v Jeruzalému a v Efezu. Navštívil je tam například učedník apoštola Pavla a biskup aténský Dionisios Areopagita, známý církevní spisovatel a mystik, který zcela ohromen píše, že nikdy neviděl lidi natolik osvícené Boží blahodatí.
Za císaře Domiciána byl Jan v okovech odveden do Říma, kde měl vypít jed, ale ten mu neuškodil, a tak byl hozen do kotle s vařícím olejem, ale i z něj vyšel zdráv. Proto byl poslán do vyhnanství na ostrov Patmos v Egejském moři, kde měl prorocké zjevení, které sepsal. Po propuštění se vrátil do Efezu.
Píše o něm i historik Euzébios, například, že Jan jednou uviděl v lázni bludaře Cerinta - vyběhl ven a volal: „Prchněme pryč, mohou spadnout lázně, ve kterých je Cerint, nepřítel Pravdy.“ Ve stáří shromáždil kolem sebe učedníky a nadiktoval jim své evangelium. Zemřel kolem r. 105 v Efezu. Pro jeho duchovně silný text Evangelia i Zjevení ho církev nazývá "Teolog".
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Joela.
Toto praví Hospodin: Ať povstanou národy a vystoupí do údolí Josafat, tam zasednu, abych soudil všechny okolní národy. Mávněte srpem, neboť dozrála žeň, pojďte a šlapejte, lis je už plný, nádržky přetékají, neboť zloba národů je velká. Nesmírná množství jsou v údolí Rozhodnutí, neboť blízko je …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Joela.
Toto praví Hospodin: Ať povstanou národy a vystoupí do údolí Josafat, tam zasednu, abych soudil všechny okolní národy. Mávněte srpem, neboť dozrála žeň, pojďte a šlapejte, lis je už plný, nádržky přetékají, neboť zloba národů je velká. Nesmírná množství jsou v údolí Rozhodnutí, neboť blízko je Hospodinův den v údolí Rozhodnutí. Slunce a měsíc se zatměly a hvězdy ztratily svou zář. Hospodin zahřmí ze Siónu a z Jeruzaléma se ozve svým hlasem; zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočištěm svému lidu, záštitou synům Izraele. Tu poznáte, že já, Hospodin, jsem váš Bůh, sídlím na Siónu, na své svaté hoře; svatyní se stane Jeruzalém, cizáci jím už nepotáhnou. Tehdy budou hory mokvat moštem, pahorky potečou mlékem, všemi potoky Judska poplynou vody, z Hospodinova domu vytryskne pramen, zavlaží údolí Šittim. Z Egypta bude poušť, z Edomska pustá step pro násilí na Judských synech, jejichž nevinnou krev prolili v jejich zemi. Juda bude bydlet na věky, Jeruzalém po všechna pokolení. Jejich krev pomstím, bez trestu ji neponechám; Hospodin přebývá na Siónu.
Jl 4,12-21

Žalm:
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Hospodin kraluje, ať zajásá země,
ať se radují četné ostrovy!
Mrak a temnota ho obklopují,
spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
před vladařem celé země.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost
a všechny národy vidí jeho slávu.

Světlo vychází spravedlivému
a lidem upřímného srdce radost.
Radujte se, spravedliví, v Hospodinu
a oslavujte jeho svaté jméno!
Zl 97

Evangelium:
Lk 11,27-28
U.S.C.A.E.