Boží slovo na den 7.5. A.D. 2022

Mnozí z jeho učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“
Jan 6,60-69
U.S.C.A.E.
Augustín Alebo inak. Týmito slovami rieši ťažkosť, ktorá ich trápila. Mysleli si totiž, že vydá svoje telo zubom; on však povedal, že vystúpi do neba, dokonca celý: „až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bo predtým.“ Vtedy zaiste uvidíte aj to, že nevydá svoje telo tak, ako si myslíte, a že zuby nerozhryzú jeho milosť. Syn človeka, Kristus, však začal byť z Panny Márie tu na zemi, kde si …More
Augustín Alebo inak. Týmito slovami rieši ťažkosť, ktorá ich trápila. Mysleli si totiž, že vydá svoje telo zubom; on však povedal, že vystúpi do neba, dokonca celý: „až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bo predtým.“ Vtedy zaiste uvidíte aj to, že nevydá svoje telo tak, ako si myslíte, a že zuby nerozhryzú jeho milosť. Syn človeka, Kristus, však začal byť z Panny Márie tu na zemi, kde si vzal telo zo zeme. Prečo teda hovorí: „až uvidíte Syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým,“ než aby sme chápali, že Kristus Boh a človek je jednou osobou, a nie dvomi? Aby sme neverili v štvoricu ale Trojicu. Syn človeka bol teda v nebi tak, ako bol Boží Syn na zemi. Boží Syn na zemi v prijatom tele, Syn človeka v nebi v jednote osoby.
U.S.C.A.E.
doplním že pred efezom a chalcedónom preto je Katolícka Viera zároveň Apoštolská jedno bez druhého nedáva zmysel
Stylita
6. května 1346 vystavil v Avignonu papež Kliment VI. na žádost markraběte Karla ochrannou bulu Svatováclavské koruně - Satis Preciosum Regium Diadema, což byla první zmínka o tomto korunovačním klenotu. Tato bula zakazovala korunu prodat, ukrást nebo s ní nakládat nedůstojným a neuctivým způsobem.
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha Svatého. Petr se vydal na okružní cestu a přišel i ke křesťanům, kteří žili v Lyddě. Tam našel jednoho člověka, jmenoval se Eneáš, který ležel osm let ochrnutý na lehátku. Petr mu řekl: „Eneáši, Ježíš …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha Svatého. Petr se vydal na okružní cestu a přišel i ke křesťanům, kteří žili v Lyddě. Tam našel jednoho člověka, jmenoval se Eneáš, který ležel osm let ochrnutý na lehátku. Petr mu řekl: „Eneáši, Ježíš Kristus ti vrací zdraví! Vstaň a sám si ustel!“ A on ihned vstal. Všichni lyddští a saronští obyvatelé ho viděli, a obrátili se k Pánu. V Joppe žila jedna učednice jménem Tabita, to je v překladu Srnka. Konala velmi mnoho dobrých skutků a bohatě rozdávala almužny. Ale roznemohla se tehdy a zemřela. Umyli ji a položili do horní místnosti. Joppe leží blízko Lyddy. Když učedníci uslyšeli, že je tam Petr, poslali k němu dva muže s prosbou: „Neváhej a přijď sem k nám!“ Petr tedy vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horní místnosti. Všechny vdovy se postavily kolem něho a s pláčem mu ukazovaly sukně a pláště, které jim ušila Srnka, dokud ještě byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k mrtvole a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, podívala se na Petra a posadila se. Podal jí ruku a pozdvihl ji. Zavolal pak dovnitř křesťany a vdovy a ukázal jim ji živou. Zpráva o tom se roznesla po celém Joppe a mnoho lidí přijalo víru v Pána.
Sk 9,31-42

Žalm:
Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
Nebo: Aleluja.

Čím se odplatím Hospodinu
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Splním své sliby Hospodinu
před veškerým jeho lidem.
Drahocenná je v Hospodinových očích
smrt jeho zbožných.

Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,
jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,
rozvázal jsi moje pouta.
Přinesu ti oběť díků, Hospodine,
a budu vzývat tvé jméno.
Zl 116

Evangelium:
Jan 6,60-69