Nejsvětějšia Panna Mária

PS: Musel som dať článok lebo sektári mimo Svätej RKC stále budú útočiť a prekrúcať pravdu. Všetko oni musia prekrútiť čo sa týka Svätej Trojici,Panny Márie a Svätej Cirkvi.

Květen – měsíc Nejsvětější Panny Marie.

Drazí bratři a sestry!

V měsíci květnu je den vyhrazený svátku matek. Celý tento měsíc je však zasvěcen jedné Matce, která si to nejvíce zaslouží. Je to Matka největší rodiny na světě, Matka všech pravověrných křesťanů – Nejsvětější Panna Maria. Panna Maria je naší skutečnou matkou v nadpřirozeném řádu věcí. Vždyť sám Pán Ježíš, Syn Panny Marie, nazval po svém vzkříšení učedníky svými bratry. Jsme-li tedy bratry Pána Ježíše, pak je jeho Matka také Matkou naší.

Kdybychom se v duchu přenesli do nazaretského domku, kde bydleli její rodiče, svatí Jáchym a Anna, a kdybychom se zadívali do kolébky na jejich malou holčičku, neviděli bychom nic zvláštního, čím by se dítě odlišovalo od ostatních. A přeci Církev v den jejích narozenin zpívá: Tvé narození, Bohorodičko, zvěstovalo radost celému světu! Jak ale její narození zvěstovalo radost světu? Snad bychom čekali, že Bůh vyznamená Matku svého Syna nějakým bohatstvím nebo nádherou a mohli bychom být zklamaní, že je toto dítě stejné jako ostatní. Ale takový soud by byl ukvapený. Kdyby nám totiž Bůh umožnil vidět duši tohoto dítěte, která nikdy nebyla poskvrněna dědičným hříchem, oněměli bychom úžasem nebo bychom padli na kolena a volali spolu s Duchem Svatým, který o ní už ve Starém zákoně řekl: „Jak jsi krásná, má přítelko, jak jsi krásná!“ Lidé rozdíl nevidí, ale Bůh jej vidí. My lidé totiž oceňujeme bližní podle zevnějšku, ale Bůh se dívá, kolik má duše posvěcující milosti.

Milost posvěcující je vstupenkou do nebe. Je to to největší, co můžeme na zemi získat. A přeci i mnozí křesťané její cenu nechápou. Stačí jim chvilkový požitek nebo kus masa v pátek, aby tento nebeský poklad zaprodali. „Pán Bůh nás za to přeci neodsoudí.“ Ale kde berou lidé tuto opovážlivou jistotu? Kdo zemře bez milosti Boží, toho čeká věčné peklo. Proto ďábel všemožně usiluje o to, aby nás o milost posvěcující připravil. Jeho síly jsou proti našim nepoměrně větší, takže sami se mu nikdy nemůžeme ubránit. Ale to není důvod k zoufalství. Bůh nás totiž přeci neopustil! Když Israelité táhli do boje, brali s sebou vždy archu úmluvy. A naší ochrannou archou úmluvy je právě Nejsvětější Panna Maria.

Svatí otcové odedávna nazývají Matku Boží Prostřednicí všech milostí. Kdyby nebylo jejího svobodného souhlasu, Syn Boží by nikdy nepřišel na svět a nebe by zůstalo pro nás všechny navěky zavřené. Proto nazýváme Matku Boží Bránou nebeskou. Proto se také Bůh rozhodl, že všechny milosti a dobro bude lidem rozdělovat právě rukama Nejsvětější Panny Marie. Skrze ni tedy přichází začátek, vzrůst i završení duchovního života, skrze ni dává Bůh vytrvalost v dobrém, skrze ni přichází věčná radost. Kdo již přišel do nebe, přišel tam díky Panně Marii, nikdo se do nebe nedostal bez ní a nikdo se tam bez ní nedostane. Svatý Bernard říká: „Víme, že každá milost, kterou uděluje nějaký král, prochází branou jeho paláce. A každá milost, kterou uděluje Bůh, prochází rukama Matky Boží.“ A svatý Antonín dodává: „Kdo prosí o milost bez Panny Marie, ten chce létat bez křídel.“

Proto na svou nebeskou Matku nezapomínejme. Milujme ji, uctívejme ji a prosme ji o pomoc v každé naší potřebě, vždyť sám Bůh chce, abychom mu své prosby předkládali rukama jeho Matky, jak to krásně ukázal při prvním zázraku v Káně Galilejské.

Když chce ďábel někoho odloučit od Boha, snaží se nejdříve zničit jeho lásku a úctu k Nejsvětější Panně Marii. K tomu vypráví svatý Alfons tento příběh:

Kdysi žil bohatý, ale rozmařilý šlechtic, který hříšným životem prohýřil celý svůj majetek a octl se v bídě. Aby si zase pomohl k penězům, prosil o pomoc samotného ďábla. Ten mu slíbil, že mu dá ještě větší bohatství, než měl dříve, ale pod jednou podmínkou: musí se odříci Boha. Šlechtic nejdříve váhal, ale nakonec ďáblovo rouhavé přání splnil. Ďábel však nebyl spokojen ani s tím. Žádal ještě, aby se šlechtic odřekl i Panny Marie. V tu chvíli se však pobloudilý šlechtic vzpamatoval a zvolal: „Té se neodřeknu! Matku nezapřu! Ona je mojí poslední nadějí. To raději budu do smrti žebrákem!“

A tak, drazí věřící, kdykoliv vidíte, že někdo bojuje proti úctě k Nejsvětější Bohorodičce, vězte, že stojí ve službách ďábla. Snad si toho není ani vědom, ale nevědomky plní jeho přání. Jak krásný je to titul – Nejsvětější Bohorodička. Nikdo z lidí a dokonce ani z andělů se nemůže pochlubit tím, že by se sám Bůh stal na něm závislým, že by žil v jeho těle jako dítě. Proto byla Panna Maria uchráněna dědičného hříchu, proto byla potom s tělem i duší vzata do nebe, proto je nyní povýšena nad všechny anděly a je pravou královnou nebe i země. Máme tedy v nebi mateřské oči, které se na nás s láskou dívají, máme tam mateřské ruce, které nám přímluvou pomáhají a máme v nebi mateřské srdce, které nás miluje jako své děti. Vzpomínka na Matku Boží dokáže proto vyvolat v duši každého dobrého křesťana bezmeznou důvěru v její přímluvu u Boha. Je totiž nepředstavitelné, že by Bůh zamítl prosbu, kterou mu předkládá jeho Matka.

Kdo tedy za svého života upřímně uctívá Matku Boží a často se k ní modlí, ten se nemusí obávat ničeho, protože ví, že nebeská Matka ho nikdy neopustí. Pro toho ani smrt nebude hrozná, protože mu vyjde naproti Královna nebes obklopená andělskými zástupy a odežene ďábla, který nemůže snést pohled na tu, jež zmařila jeho plány.

Kéž je tedy naše duše živou ikonou Nejsvětější Panny Marie, Matky Boží. Pro ni žijme tento život na zemi, abychom jednou mohli s ní žít věčným životem v nebi.

P. Andrij Tihány

Kráľovná pokoja a zároveň Kráľovná nebies.

Mária, Matka moja, aby som poznal Ježiša Krista a Jeho Božiu vôľu a ch…


Sv. Maxmilián Maria Kolbe: Neposkvrněné početí.

Níže uvedený text sv. Maxmiliána vystihuje středobod jeho apoštolátu, jímž je neposkvrněné početí Nejsvětější Panny Marie, a stručně shrnuje hlavní myšlenku jeho mariologie o dokonalém sjednocení Matky Boží s Duchem Svatým. Syrovost a jistá neučesanost textu, který měl být patrně později ještě rozvinut, pramení z okolností, za nichž byl sepsán. Sv. Maxmilián jej v ranních hodinách 17. února 1941 nadiktoval bratru Arnoldovi, v 11:50 pak gestapo odvezlo otce Kolbeho spolu s dalšími kněžími (Bartosikiem, Bajewskim, Nazimem a Cieślakiem) do nechvalně proslulého varšavského vězení Pawiak. Sv. Maxmilián se už nikdy do svého milovaného kláštera Niepokalanów nevrátil.

Ta slova vyšla z úst samotné Neposkvrněné; musejí tedy nejdokonaleji, nejpodstatněji poukazovat na to, kým je.

Jestliže lidská slova nejsou většinou schopna vyjádřit Boží věci, tak i v tomto případě musí být význam oněch slov daleko hlubší, nesrovnatelně hlubší, krásnější a vznešenější než věci, které navenek označují nebo k nimž by mohl sám dospět i ten nejpronikavější rozum.

I zde platí: „Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani lidskou mysl nenapadlo…“[1]

Avšak lze, ba je to dokonce nutné, přinejmenším natolik, nakolik jsou toho náš rozum a slova schopny, o Neposkvrněné přemítat, mluvit, psát a číst.

Kým jsi, ó Neposkvrněné Početí?

Ne Bohem, neboť Ten počátku nemá, ani andělem stvořeným bezprostředně z ničeho; ne Adamem uhněteným z hlíny země, ne Evou vzatou z Adama, ani vtěleným Slovem, které bylo už od věků a je spíše zrozené, než by bylo početím. Dětí Eviných před početím nebylo, mohou se tedy spíše nazývat početím, ale také od nich všech se různíš, jelikož oni jsou početí poskvrněná prvotním hříchem, a Tys jedna jediná Neposkvrněným Početím.

Cokoli mimo Boha, poněvadž je od Boha, a to zcela a každým ohledem od Boha, nese na sobě a v sobě odraz Stvořitele, a není ničeho ve stvoření, co by tuto podobu nemělo, neboť vše je následkem oné prvotní příčiny.

Je pravdou, že slova, popisující věci stvořené, nám vyprávějí o Boží dokonalosti pouze způsobem nedokonalým, omezeným, analogickým. Jsou více či méně vzdálenou ozvěnou, jako různorodá stvoření, které popisují, božských vlastností.

Je snad početí výjimkou? To není možné, protože zde není žádných výjimek.

Otec rodí Syna, a Duch z Otce a Syna vychází. V těchto několika slovech se skrývá tajemství života Nejsvětější Trojice a všech dokonalostí v tvorech, kteří nejsou ničím jiným než různorodou ozvěnou, chvalozpěvem v pestrých tónech onoho prvního nejkrásnějšího tajemství.

Musejí nám posloužit slova ze slovníku tvorů, jelikož jiná nemáme, třebaže je nutno mít neustále na paměti, že jde o slova velmi nedokonalá.

Kým je Otec? Co je Jeho podstatou? Rození, neboť rodí Syna, od věků na věky stále rodí Syna.

Kým je Syn? Rozeným, neboť je stále a od věků rozený Otcem.

A kým je Duch? Plodem lásky Otce a Syna. Plodem stvořené lásky je stvořené početí. A plodem lásky a pravzorem oné stvořené lásky není nic jiného než opět početí. Duch je tedy nestvořené početí, odvěké, pravzor veškerého početí života ve vesmíru.

Otec tudíž rodí, Syn je rozen, Duch je počínaný, a to je Jejich podstatou, kterou se navzájem liší. Sjednocuje Je pak stejná přirozenost. Božské bytí.

Duch je tedy nejsvětější početí, nekonečně svaté, neposkvrněné.

Ve vesmíru vidíme všude akci a reakci rovnou oné akci, avšak opačnou, odchod a návrat, vzdálení a sblížení, rozdělení a sjednocení. A rozdělení je vždy pro sjednocení, které je tvůrčí. Není to nic jiného než obraz Nejsvětější Trojice v působení tvorů. Sjednocení je láska, tvůrčí láska. A nejinak se projevuje působení Boha navenek; Bůh tvoří celý svět – jakoby oddělení. Tvorové se pak přirozeným zákonem daným jim Bohem zdokonalují, k tomuto Bohu připodobňují, k Němu navracejí, a rozumní tvorové vědomě milují a onou láskou se stále více s Ním sjednocují, k němu navracejí. A tvorem zcela plným této lásky, božskosti, je Neposkvrněná, prostá jakékoli poskvrny hříchu, která se v ničem neodklonila od Boží vůle. Nevýslovným způsobem se sjednotila s Duchem Svatým jako Jeho Snoubenka, ale ve významu nesrovnatelně dokonalejším, než jaký to slovo v tvorech může vzbuzovat.

Jaké je to sjednocení? Je především vnitřní, sjednocení Její podstaty s podstatou Nejsvětějšího Ducha. Nejsvětější Duch v Ní přebývá, v Ní žije, a to od prvního okamžiku Jejího bytí, stále a na věky.

V čem spočívá Jeho život v Ní? On sám v Ní je láskou, je to láska Otce a Syna, láska, kterou Bůh sám sebe miluje, láska celé Nejsvětější Trojice, láska plodná – početí. Ve stvořených podobách je sjednocení lásky sjednocením nejužším. Písmo sv. praví, že dva budou v jednom těle, a Pán Ježíš zdůrazňuje: „Nejsou tedy již dva, nýbrž jedno tělo.“[2] Způsobem nesrovnatelně užším, více vnitřním, podstatnějším, žije Nejsvětější Duch v duši Neposkvrněné, v Její bytosti, a naplňuje Ji, a to od prvního okamžiku existence po celou její existenci, čili věčně. Odvěké Neposkvrněné Početí v lůně Její duše – Její Neposkvrněné Početí neposkvrněně počíná Boží život. A panenské lůno Jejího těla Jemu vyhrazené a v Něm počíná v čase, neboť vše hmotné děje se v čase, tak i Boží život Bohočlověka.

A tak návrat k Bohu, reakce rovná a opačná, probíhá cestou obrácenou než stvoření. Při stvoření od Otce skrze Syna a Ducha, a zde se skrze Ducha vtěluje Syn v Jejím lůně a skrze Něho se vrací láska k Otci. A Ona vpletená v lásku Nejsvětější Trojice se od prvního okamžiku existence stává navždy, navěky doplňkem Nejsvětější Trojice.

Ve sjednocení Ducha Svatého s Ní spojuje tyto dvě Bytosti nejen láska, ale jedna z nich je celou láskou Nejsvětější Trojice, a druhá celou láskou stvoření, a tak se v tomto sjednocení spojuje nebe se zemí, celé nebe s celou zemí, celá Odvěká Láska s celou stvořenou láskou – toť vrchol lásky.

A Neposkvrněná v Lurdech se již nenazývá Neposkvrněně Počatou, ale jak vypráví sama sv. Bernardeta:

„Paní stála nad šípkovým keřem v poloze jako na zázračné medailce. Po mé třetí prosbě [aby řekla svoje jméno] přijala na sebe vážné vzezření, a jako by se sama pokořovala, sepjala ruce a povznesla je do výše prsou, pohlédla k nebi, pak ruce zvolna rozevřela, sklonila se ke mně a řekla mi zvučným, procítěným hlasem: ‚Que soy era Immaculada Councepciou.‘ (Já jsem Neposkvrněné Početí.)“[3]

Jestliže nevěsta u tvorů dostává příjmení ženichovo proto, že k němu patří, s ním se spojuje, k němu se připodobňuje a stává se ve spojení s ním tvůrčím činitelem života, o co více to platí u jména Nejsvětějšího Ducha. Neposkvrněné Početí je jméno Té, ve které On žije plodnou láskou v celém nadpřirozeném řádu.

Sv. Maximilián Maria Kolbe
Public domain
Július7
Krásny katolický text od skutočného svatca.
agnesino
Konečne niečo normálne a nie samé falošné posolstvá
U.S.C.A.E.
zasa ten helvedianizmus a zasa sprejovanie verša takto "sa dá" potvrdiť že Kristus že vraj nie je Boh
U.S.C.A.E.
Nesprávny výklad verša - Neobcoval s ňou, "kým" neporodila syna (Mt 1,25)
Mt 1:25 - tento verš hovorí, že Jozef neobcoval s Máriou (nepoznal Máriu) "kým" (po grécky "heos", )" neporodila syna.
Protestanti argumentujú, že toto dokazuje, že Jozef mal styk s Máriou po tom, ako porodila syna. Toto je ale mylné čítanie tohto textu, pretože slovo "kým", "Až kým" "pokiaľ ne-" neznamená to isté, ako …More
Nesprávny výklad verša - Neobcoval s ňou, "kým" neporodila syna (Mt 1,25)

Mt 1:25 - tento verš hovorí, že Jozef neobcoval s Máriou (nepoznal Máriu) "kým" (po grécky "heos", )" neporodila syna.

Protestanti argumentujú, že toto dokazuje, že Jozef mal styk s Máriou po tom, ako porodila syna. Toto je ale mylné čítanie tohto textu, pretože slovo "kým", "Až kým" "pokiaľ ne-" neznamená to isté, ako "niečo nerobiť...až kým sa niečo nestane a potom to robiť." "Heos" sa vzťahuje na minulosť, nikdy nie na budúcnosť. Namiesto, "až kým" neporodila syna znamená "do toho momentu" neporodila syna. Toto potvrdzuje, že Mária bola panna, keď porodila Syna. Tu sú ďalšie texty, ktoré potvrdzujú, že "až kým" znamená "do toho momentu":

Mt 28:29 - Ja som s vami "až do konca sveta." Toto ale neznamená, že Ježiš nebude s nami po konci sveta.

Lk 2:37 - Prorokyňa Anna bola vdovou "až do momentu kým" nedosiahla vek 84 rokov. Ale ona neprestala byť vdovou po 84 roku jej života.

Lk 20:43 - Ježiš hovorí, "Posaď sa mi po pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnožku." Ježiš nepožaduje apoštolov, aby prestali sedieť po jeho pravej ruke po tom, ako jeho nepriateľov nepoloží za podnožku .

1 Tim 4:13 - "Kým neprídem", buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní. To ale neznamená, buď nečinný "potom ako" prídem.

Gn 8:7 - a vypustil krkavca. Ten vyletel a poletoval sem i tam, "kým" na zemi nevyschli vody. Krkavec nezačal lietať po tom ako vyschli vody.

Gn 28:15 - Pán neopusti Jakuba "dokiaľ" bude plniť jeho sľub. Toto však neznamená, že Pán následne opusti Jakuba.

Dt 34:6 - ale "až do dnešného dňa" nikto nepozná, kde je Mojžišov hrob. Toto však nezaručuje, že "niekto našiel to miesto odvtedy"

2 Sam. 6:23 - Saulova dcéra Michol bola bezdetná "až kým nezomrela. Z toho, ale nemôžeme vyvodiť, že mala deti po svojej smrti.

1 Mach. 5:54 - "pretože" nikto z nich nepadol v boji a bezpečne sa vrátili. Nikto z nich nepadol v boji aj potom ako sa bezpečne vrátili.
David Michael Emeth
Písmo nemůže být zrušeno! Marně se modláři namáhají, a překrucují Boží slovo, ke svému vlastnímu zatraceni. 😬❗
David Michael Emeth
Panna?
Mt 1:25: "Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš."
Kdo můžeš pochopit, pochop... 🙂❗
Metod
Bludári na čele s Lutherovou otravujú vzduch, nešťastnica jedna, trieska sprostosti o Bohorodičke, pomýlenci, zabudla, že ich slávny Luther spáchal sebevraždu a zanechal len zlo a násilie!
majina1
Súhlasím s tebou Martin veľmi pekne a múdro si to napísal vďaka Ti.
turan
Tak je to správne čo ste tu napísali Martin! Náš Pán Ježiš Kristus nič neodmietne svojej matke o čo ho ona poprosí. Preto je potrebné si ju uctievať, lebo jediná z ľudí bola vzatá do neba s telom aj dušou. Na základe týchto skutočností sa stala Patronkou mnohých národov. Je hlavnou Patrónkou aj nášho národa a v mnohých príkoriach nám pomohla a zachránila pred istou skazou. Je nutné tento …More
Tak je to správne čo ste tu napísali Martin! Náš Pán Ježiš Kristus nič neodmietne svojej matke o čo ho ona poprosí. Preto je potrebné si ju uctievať, lebo jediná z ľudí bola vzatá do neba s telom aj dušou. Na základe týchto skutočností sa stala Patronkou mnohých národov. Je hlavnou Patrónkou aj nášho národa a v mnohých príkoriach nám pomohla a zachránila pred istou skazou. Je nutné tento portál Gloria.Tv rozdeliť podľa národov a jazykov. Inak tu budú sústavne šarapatiť také indivíduá, ako súdružka Lutherová&com. Sú tu nasadení, aby rozkladali, akúkoľvek zmysluplnú diskusiu kresťanov. Svojími príspevkami zasievajú nevraživosť a svár medzi kresťanmi.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Však to je ich veľká práca a hanobia všetko čo sa im dostane do cesty.
Tak ako napríklad nick otčenáš je to falošný žid, ktorý zapredal dušu satanovi a je veľmi rád,že môže prekrúcať pravdu a druhým vymývať mozog.
U.S.C.A.E.
však dotyčná pani ani nevie že slovo Mária v Biblickom texte Anjelského pozdravenia N I E J E Anjel Ju pozdravil MENOM MILOSTIPLNÁ
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Panna Mária je Kráľovná nebies a je nepoškvrnená bez hriechu počata z Ducha Svätého a je zároveň Bohorodička,Orodovnica naša a Spoluvykupiteľka. Ježiš Kristus je človek a zároveň 2 osoba so Svätej Trojice čiže syn Boží a tým pádom je Bohočlovek a samozrejme je zároveň Pán a Kráľ neba a zeme, Spasiteľ a Vykúpiteľ. Nie je stvorení,ale splodení lebo vzal si telo z Márie Panny a tak sa stal …More
Panna Mária je Kráľovná nebies a je nepoškvrnená bez hriechu počata z Ducha Svätého a je zároveň Bohorodička,Orodovnica naša a Spoluvykupiteľka. Ježiš Kristus je človek a zároveň 2 osoba so Svätej Trojice čiže syn Boží a tým pádom je Bohočlovek a samozrejme je zároveň Pán a Kráľ neba a zeme, Spasiteľ a Vykúpiteľ. Nie je stvorení,ale splodení lebo vzal si telo z Márie Panny a tak sa stal človekom aby sa obetoval za nás hriešnikov na kríži a kto v neho verí samozrejme v celej pravde a musí prijať všetko aby bol spasený a tak mal život večný v Božom kráľovstve v nebi.
U.S.C.A.E.
som detailista ono je to takto: Kristus je Druhá Osoba Trojice a zároveň človek lebo Osobou bol pred vtelením
U.S.C.A.E.
A Panna Mária bola počatá normálne ale s tou výsadou že bola uchránená od poškvrny dedičným hriechom. Z Ducha Svätého bol počatý Kristus ako človek a okamžite sa človečenstvo s Božstvom spojilo v hypostatickom spojení
David Michael Emeth
Jr 44:25: "Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy i vaše ženy jste svými ústy vyslovili a svýma rukama pak naplnili slova: Jistě splníme svoje sliby, které jsme učinili, že budeme obětovat královně nebes a lít jí úlitby. Jen si svoje sliby plňte, jen si svoje sliby uskutečňujte."
U.S.C.A.E.
Mária- naša matka a kráľovná nového Dávidovho kráľovstva
Jn 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka" pretože ju dal za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter. Ježiš nehovoril Jánovi len aby sa postaral o jeho …More
Mária- naša matka a kráľovná nového Dávidovho kráľovstva

Jn 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka" pretože ju dal za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter. Ježiš nehovoril Jánovi len aby sa postaral o jeho matku.

Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi.

Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my nemôžeme byť úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista a materstvom Márie.

Jn 2:3 - toto je veľmi dôležitý verš v Píšme. Keďže Maria je naša matka, hovorí nám robiť všetko, čo nám povie Kristus. Neskôr, Máriino orodovanie na svadobnej hostine v Káne je spúšťacím krokom Jeţišovho účinkovania a predzvesťou eucharistickej oslavy baránka. Táto oslava spája všetkých veriacich do jednej rodiny skrze svadobný zväzok medzi božstvom a človečenstvom.

Jn 2:7 - Ježiš dovoľuje jeho matke ,aby sa prihovárala za ľud a odpovedá svojej matke na jej žiadosť, aby sluhovia naplnili sudy vodou.

Žalm 45:9 - Žalmista tu učí, že Kráľovná stoji po pravici Božej. Úloha kráľovnej je dôležitá v Božom kráľovstve. Maria je nebeská kráľovná po pravici Syna Božieho.

1 Kráľ 2:17, 20 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve Kráľ neodmieta svojej kráľovskej matke. Ježiš je kráľ v novom Dávidovom kráľovstve a neodmieta žiadosti svojej matky Márie, Kráľovnej.

1 Kráľ 2:18 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve kráľovná oroduje na strane kráľových nasledovníkov. Ona je Kráľovná Matka ("Gebirah"). Mária je večnou Gebirah.

1 Kráľ 2:19 - v starozákonnom Davidovom kráľovstve sa kráľ skláňa k jeho matke a ona sedí po jeho pravici. My ako deti Novej Zmluvy by sme mali napodobňovať nášho kráľa a prejaviť podobnú úctu Márii, našej Matke. Úctou k Márii uctievame nášho Kráľa, Ježiša Krista.

1 Kráľ 15:13 - Kráľovná Matka má mocné miesto v izraelskej kráľovskej dynastii. Ale teraz je Dávidovo kráľovstvo zdokonalené Ježišom a Jeho matka Mária je po jeho pravej ruke.

2 Kron. 22:10 - tu kráľovná matka Atalia ničí kráľovskú rodinu Júdu, po tom, čo vidí jej syna, kráľa Achaziáša, mŕtveho. Kráľovná matka hrá významnú úlohu v tomto kráľovstve.

Neh 2:6 - Kráľovná matka sedí vedľa kráľa. Je hlavným prostredníkom pred kráľom.
David Michael Emeth
Vaší matkou je "Panna Marie", ale naší matkou (matkou spravedlivých) je ten nebeský Jeruzalém (Jerušalema):
Ga 4:26: "Ale horní Jeruzalém je svobodný, a ten je naší matkou." 🙂❗👍🏻
U.S.C.A.E.
to je geniálne zhodnotený rozdiel v prístupe Protestant: Alebo, Alebo. Katolík Aj, Aj
Anna Cseploova
Toto su smrtelne hriechy proti panne marií, popieranie jej panenstva. Za toto chcel Jezis vo Fatime odcinujuce poboznosti (prve soboty v mesiaci). Ja nechapem preco si protestanti myslia ako napr. Otce Nas ze Maria je zosnula, ked maria nebola pocata s dedicnym hriechom, preto trest smrti (fyzickeho tela na nej nemohol byt uplatneny.
Ten kto si naivne myslí ze moze ociernovat Mariu, popierat pravdy …More
Toto su smrtelne hriechy proti panne marií, popieranie jej panenstva. Za toto chcel Jezis vo Fatime odcinujuce poboznosti (prve soboty v mesiaci). Ja nechapem preco si protestanti myslia ako napr. Otce Nas ze Maria je zosnula, ked maria nebola pocata s dedicnym hriechom, preto trest smrti (fyzickeho tela na nej nemohol byt uplatneny.
Ten kto si naivne myslí ze moze ociernovat Mariu, popierat pravdy o nej zjavene Duchom Svatym Cirkvi, popiera Boha sameho.
U.S.C.A.E.
Cornelius a Lapide
AD 1637
But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. The Christian Church, typified by Sarah, the mistress, is contrasted with the Jewish synagogue, typified by Hagar, the bondwoman, in four points: It is above; it is Jerusalem; it is free; it is a fruitful mother. 1. Why is it said to be above? Because (a) Christ, its Head, descended from heaven, and …More
Cornelius a Lapide
AD 1637

But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. The Christian Church, typified by Sarah, the mistress, is contrasted with the Jewish synagogue, typified by Hagar, the bondwoman, in four points: It is above; it is Jerusalem; it is free; it is a fruitful mother. 1. Why is it said to be above? Because (a) Christ, its Head, descended from heaven, and thither ascended to rule the Church from above. (b) Because the Church is perfected by heavenly things, faith, hope, and charity, which come from above (c) Because, the efficacy of the Sacraments is from above, and shows God Himself present in His Church, as though He had come down from above. (d) Because her conversation is in heaven, and there with her Spouse are her heart and treasure. (e) Because she is striving for her eternal crown laid up in heaven. Cf. Revelation 21:2. 2. Why is she called Jerusalem? Because Jerusalem means the vision of peace. This God provides for His Church, so that she rejoices, not in earthly but in heavenly peace, according to the promise of her Lord. "Peace I leave with you, My peace I give unto you" (S. John xiv27). This peace comes from a good conscience towards God, self, and all men. Literally too the Church is entitled to be called Jerusalem, because there she had her beginning, as the Jewish Church had at Sinai. Hence the prophets repeatedly designate the Christian Church by the names of Sion or Jerusalem. 3. Why is she called free? Freedom is fourfold: (a) Civil, to which is opposed the status of slaves. (b) Moral, by which is excluded slavery to passion and lust, to the fear of adversity. In this the Stoics placed the perfection of happiness, and desired that every man should be able to say of himself: Though the world were shattered around him, its fragments would strike, but not daunt him (Hor. Odes, iii3 , 7). (c) Spiritual, springing from that perfect charity which casts out fear, by which we are able to serve God, not in servile fear, but in filial love; not with material ceremonies, but in spirit and in truth. This is the freedom in the Apostle"s mind here. (d) Celestial, which excludes all slavery of mind or body to pain, and is the perfect bliss of mankind. The Church already enjoys moral and spiritual liberty; by hope and desire it tastes beforehand the heavenly freedom it is one day to possess. 4. Why is she called a mother? Because out of Gentile barrenness, which was subject to devils, the Church has been collected, and has borne, and still bears, many spiritual children to Christ, and this not from Jews alone, but from Jews and Gentiles, without distinction.

Circleus a Lapide
1637 AD

Ale Jeruzalem, ktorý je hore, je slobodný, je matkou nás všetkých. Kresťanská cirkev, ktorú predstavuje Sára, pani, je v kontraste so židovskou synagógou, ktorú predstavuje Hagar, otrokyňa, v štyroch bodoch: Je hore; je Jeruzalem; je slobodná; je plodná matka. 1. Prečo sa hovorí, že je hore? Pretože a) Kristus, jej hlava, zostúpil z neba a tam vystúpil, aby zhora vládol Cirkvi. (b) Pretože Cirkev je zdokonaľovaná nebeskými vecami, vierou, nádejou a láskou, ktoré pochádzajú zhora. c) Pretože účinnosť sviatostí je zhora a ukazuje samého Boha prítomného vo svojej Cirkvi, akoby zostúpil zhora. (d) Pretože jej rozhovor je v nebi a tam s jej Snúbencom je jej srdce a poklad. (e) Pretože sa usiluje o svoju večnú korunu uloženú v nebi. Porovnaj Zjv 21, 2. 2. Prečo sa nazýva Jeruzalem? Pretože Jeruzalem znamená videnie pokoja. Ten Boh poskytuje svojej Cirkvi, takže sa podľa prísľubu svojho Pána raduje nie z pozemského, ale z nebeského pokoja. "Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam" (S. Ján xiv27). Tento pokoj pochádza z dobrého svedomia voči Bohu, sebe samému a všetkým ľuďom. Aj v doslovnom preklade má Cirkev právo nazývať sa Jeruzalemom, pretože tam mala svoj počiatok, ako ho mala židovská Cirkev na Sinaji. Preto proroci opakovane označujú kresťanskú Cirkev menami Sion alebo Jeruzalem. 3. Prečo sa nazýva slobodnou? Sloboda je štvornásobná: a) občianska, ktorej sa protiví postavenie otrokov. (b) Morálna, ktorou sa vylučuje otroctvo vášní a žiadostivosti, strach z protivenstiev. Stoici do nej vkladali dokonalosť šťastia a chceli, aby každý človek mohol o sebe povedať: "Som slobodný: Aj keby sa svet okolo neho roztrieštil, jeho úlomky by ho zasiahli, ale neznechutili (Hor. Ódy, iii3 , 7). (c) duchovnú, prameniacu z tej dokonalej lásky, ktorá vyháňa strach, vďaka ktorej sme schopní slúžiť Bohu nie v otrockej bázni, ale v synovskej láske; nie materiálnymi obradmi, ale v duchu a v pravde. Toto je sloboda, ktorú tu má apoštol na mysli. (d) Nebeská, ktorá vylučuje akékoľvek otroctvo mysle alebo tela voči bolesti a je dokonalou blaženosťou ľudstva. Cirkev sa už teší morálnej a duchovnej slobode; nádejou a túžbou vopred zakúša nebeskú slobodu, ktorú má jedného dňa vlastniť. 4. Prečo sa nazýva matkou? Pretože z pohanskej neplodnosti, ktorá podliehala diablom, sa Cirkev zhromaždila, porodila a stále rodí Kristovi mnoho duchovných detí, a to nielen zo Židov, ale zo Židov a pohanov bez rozdielu.

Galatians 4:26 - Catena Bible & Commentaries