Clicks582
Stano Kobella
2

Chybné Prejavovanie LÁSKY

23. novembra 2021

JEŽIŠ JE LÁSKA. Jeho Najväčšie Prikázanie nám je to, že musíme Milovať Najprv Jeho a potom nášho blížneho ako seba. Mnohí sú neposlušní Ježišovi, Jeho Prikázaniam nám. Láska Nie je možnosť, ale Prikázanie všetkým a nielen niektorým.

Svet je v špine kvôli Chybnému Prejavovaniu (Reprezentovaniu) LÁSKY. Musíme zaobchádzať s druhými rovnakou cestou, akou chceme, aby sa zaobchádzalo s nami. Nesmieme oplácať zlé so zlým, ale s Dobrým. Musíme Milovať a Nenenávidieť, Žehnať a Nepreklínať. Musíme dobývať nenávisť s LÁSKOU. Musíme byť odlišní a byť deťmi Svetla a Nie tmy, akými sme bývali.

Nesmieme Chybne reprezentovať LÁSKU. CHLÍPNOSŤ (CHTÍČ) Nie je LÁSKA. Preto mnohé sobáše končia rozvodom, aj kvôli Chybnému Prezentovaniu LÁSKY, ona Nie je CHLÍPNOSŤ.

O LÁSKE Čítame v 1. Korinťanom a ona definitívne Nie je CHLÍPNOSŤ. Nebuďte zvedení. Vynikajúca CESTA je Vynikanie LÁSKY: „1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a keby som Nemal LÁSKU, bol by som cvendžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. 2 A keby som mal Dar Proroctva a poznal všetky tajomstvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek Vieru, takže by som mohol prenášať vrchy, ale LÁSKU by som Nemal, ničím nie som. 3 A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, ale LÁSKU by som Nemal, nič mi to neprospieva. 4 LÁSKA DLHO ZNÁŠA a je DOBROTIVÁ; LÁSKA NEZÁVIDÍ; LÁSKA sa NEPARÁDI, NENADÚVA SA, 5 NECHOVÁ SA NESLUŠNE, NEHĽADÁ SVOJE VLASTNÉ, NEROZHORČUJE SA, NEMYSLÍ NA ZLÉ, 6 NERADUJE SA v NEPRÁVOSTI, ale SPOLOČNE SA RADUJE v PRAVDE; 7 VŠETKY VECI ZNÁŠA, VŠETKO VERÍ, VŠETKO DÚFA, všetky TRPEZLIVO ZNÁŠA. 8 LÁSKA NIKDY NEZLYHÁVA. Ale či už sú to Proroctvá, tie sa pominú; či už sú to Jazyky, tie umĺknu; či už je to Poznanie, to sa pominie. 9 Lebo z čiastky poznáme a z čiastky Prorokujeme; 10 ale keď Príde to, čo je Dokonalé, vtedy to, čo je z čiastky, sa pominie. 11 Keď som bol dieťa, rozprával som ako dieťa, chápal som ako dieťa, uvažoval som ako dieťa. Ale keď som sa Stal mužom, odložil som detské veci. 12 Lebo teraz vidíme v zrkadle, zahmlene, ale potom Tvárou v Tvár. Teraz poznám sčasti, ale potom budem poznať dokonale tak, ako som i ja poznaný. 13 A teraz zostáva (prebýva) VIERA, NÁDEJ, LÁSKA, tieto tri, ale Najväčšia z nich je LÁSKA.“ 1. Korinťanom 13:1-13.

LÁSKA Zjednocuje, ale nenávisť rozdeľuje. LÁSKA a SVETLO Prevážia nad nenávisťou a tmou. Zjednoťme sa všetci v LÁSKE. LÁSKA a SVETLO Obrátia svet Hore nohami. LÁSKA je Na Veky Vekov. Opravdivo Najprv MILUJME JEŽIŠA a potom budeme MILOVAŤ aj ostatných tak ako ich JEŽIŠ MILUJE a VIDÍ ich. JEŽIŠ je náš Dokonalý Príklad LÁSKY. On Zaplatil Výkupné, Najvyššiu Cenu za nás všetkých, Z LÁSKY, Na Kríži, aby sme mohli byť všetci Uzmierení a v Pokoji S Ním aj s ostatnými. Je to naša voľba. My všetci máme Slobodnú Vôľu. LÁSKA je aj Voľba a skutok Poslušnosti k Ježišovi. Nepleťme sa, pretože CHLÍPNOSŤ Nie je LÁSKA. Buďme Rozumní. MEŇME tento Chybne sa prejavujúci (pomýlený) svet, ktorý je plný CHLÍPNOSTI a TMY na LÁSKU a SVETLO.

My všetci môžeme začať nanovo, s novou kapitolou v našej Knihe Života s LÁSKOU ako Začiatkom, ako deti SVETLA. Vynikajúcou Cestou je Vynikanie LÁSKY.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.

(Kristína Boshoffová.)

„Takže On Odpovedal a Riekol: Máš MILOVAŤ PÁNA, tvojho BOHA, s celým tvojím srdcom, s celou tvojou dušou, s celou tvojou silou a s celou tvojou mysľou, a tvojho SUSEDA ako teba samého.“ Lukáš 10:27.

„Ten, kto NEMILUJE, Nepozná Boha, lebo BOH JE LÁSKA.“ 1. Jánov 4:8.


youtube.com/watch?v=6o6Mc8Ttm9o
Public domain
TerezaK
My všetci môžeme začať nanovo, s novou kapitolou v našej Knihe Života s LÁSKOU ako Začiatkom, ako deti SVETLA. Vynikajúcou Cestou je Vynikanie LÁSKY.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
Martina Bohumila Lutherová
😇 LÁSKA Zjednocuje, ale nenávisť rozdeľuje. LÁSKA a SVETLO Prevážia nad nenávisťou a tmou. Zjednoťme sa všetci v LÁSKE. LÁSKA a SVETLO Obrátia svet Hore nohami. LÁSKA je Na Veky Vekov. Opravdivo Najprv MILUJME JEŽIŠA a potom budeme MILOVAŤ aj ostatných tak ako ich JEŽIŠ MILUJE a VIDÍ ich.