Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks681
ekans
59

Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příči- ny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. Abychom však v této složité záležitosti řádně postupovali, je nutno především upo- zornit na to, že každý modernista hraje několik úloh, které stále směšuje. Jsou to úlohy filosofa, věřícího, teologa, historika, apologety a obnovovatele. Kdo chce správně po- znat jejich naukovou soustavu a pochopit její předpoklady a důsledky, musí všechny tyto úlohy přesně rozeznat. z encykliky svatého Pia X. Pascendi Dominici Gregis

"Neomylnost, kterou božský Vykupitel chtěl dát své Církvi při rozhodování v nauce o víře a mravech, má takový rozsah jako poklad božského zjevení, který nutno uchovávat a věrně vykládat. Tyto neomylnost přísluší pro jeho úřad římskému veleknězi, hlavě biskupského sboru, když prohlašuje s konečnou platností nauku o víře a mravech." (LG 25)

Pokud mnozí lidé mají pro neomylnost Církve jenom úsměv, je do známkou toho, že jejich představy o této neomylnosti jsou nesprávné. Domnívají se, že jde o absolutní neomylnost, řekl bych neschopnost mýlit se, takže ať řekne papež cokoli, nemůže se dopustil omylu. Mnozí si také myslí, že tato neomylnost je soukromá osobní vlastnost papeže a že může podle ní neomezeně jednat v každém směru.

Co je to tedy ta neomylnost?

Neomylnost je zvláštní Boží dar, charisma, náležející Církvi. Vyplývá ze samotné podstaty Kristovy Církve. Vždyť Kristus zůstává neviditelnou Hlavou své Církve, a proto se stará o to, aby věřící měli jistotu v otázkách víry. Darem neomylnosti jeho Duch osvěcuje Církev tak, že ti, kdo ji vedou, se neodchýlí od těch pravd, které Kristus hlásal, a budou je věřícím správně předkládat a vykládat.

Neomylnost je hlavní výsada učitelského úřadu Církve. Neomylnost náleží celé Církvi, třebaže jejím nositelem je papež a biskupové ve spojení s papežem. Dar neomylnost tedy nepřísluší papeži jako soukromé osobě, nýbrž jako nejvyššímu pastýři Církve. Dar neomylnosti je papeži dán nikoli k jeho osobnímu prospěchu, nýbrž k prospěchu Církve, aby měl celý vykoupený Boží lid zaručenu jistotu božské pravdy.

Co tedy z toho, co papež říká a píše, má pečeť neomylnosti a co nikoli?

Papežova neomylnost se omezuje na Boží zjevení, které má uchovávat, předkládat věřícím a neomylně vykládat. Papežské encykliky a různé jeho listy a projevy nejsou samy sebou neomylné. Ani všechny dekrety církevních sněmů nejsou samy sebou neomylné. O neomylném výroku papeže mluvíme tehdy, když vyhlašuje nauku víry nebo mravů jako nejvyšší pastýř Církve, jehož rozhodnutí je konečné a závazné pro celou Církev. Totéž platí o rozhodnutích všeobecného sněmu, kde biskupové ve spojení se hlavou Církve rozhodují v otázkách víry a mravů. Jejich rozhodnutí je neomylné, pokud je učiněno s konečnou platností a má zavazovat celou Církev k jeho přijetí, jako je tomu ve všech rozhodnutích ohledně věrouky.

Neomylnost je Kristův dar Církvi. Věřící Boží lid má na tomto Božím daru účast tím, že přijímá neomylná rozhodnutí učitelského úřadu v naprosté jistotě, že se nemýlí. A to není žádná nepatrná věc. Sotva se věřící člověk opře o neomylné rozhodnutí učitelského úřadu Církve, hned mizí pochybnosti, které mučily jeho duši, a v duši se mu rozhostí radostný pokoj. A ten sledovat náš Spasitel, když ve svém Duchu dal Církvi dar neomylnosti. Tady nejde o žádnou přirozenost vlastnost. Jde o působení Ducha svatého. Duch svatý je duší Kristovy Církve. Jde o tajemné působení, které se zakládá na celkovém Kristově pojetí Církve, kterou založil, ve které chtěl dále působit a to až do konce světa. Církev má skončit své poslání na světě teprve tehdy, až nastane jeho konec. Potom má její život pokračovat ve věčné blaženosti. K tomu bylo naprosto nutné, aby Církev nikdy neupadla do bludu, aby zůstávala stále držitelkou pravdy svého božského Zakladatele.

K čemu přesněji potřebuje Církev dar neomylnosti?

Pokud máme na mysli správný pojem Církve, pak je nám jasné, že dar neomylnosti byl pro ni naprosto nutný. Když říká Kristus o své Církvi, kterou se rozhodl vybudovat na Petrovi, že ji pekelné mocnosti nepřemohou, tedy tím praví, že jí dá tento dar. Církev se skládá z lidí, kteří jsou vlastní přirozeností chybující. Proto by Církev bez daru neomylnosti během doby upadala do bludů, až by nakonec byla přemožena peklem. Církev je Kristovou Církví tím, a jedině tím, že pravdivě uchovává jeho poselství, že se drží jeho pravdy. Ztráta tohoto poselství, ztráta Kristovy pravdy, na jejíž místo by nastoupil blud, by znamenala vítězství lži a pekelných mocností. Znáte nějaký způsob, jak zachovat naprostou věrnost Kristově pravdě lidskými prostředky?

Ne.

Jak by bylo možné nedopustit se nějakého omylu v uchovávání a předávání Kristova učení bez zvláštní pomoci Ducha svatého?

Nevím.

Znáte jiný způsob, jak by mohlo vedení Církve zachovat neporušenou Kristovu pravdu a správně ji vykládat bez tohoto mimořádného daru neomylnosti?

Ne.

Víte o nějakém lidském způsobu, jakým by se dalo docílit, aby věřící mohli mít jistotu v rozhodnutích učitelského úřadu Církve, kromě toho, že se mohou spolehnout na to, že Duch svatý vede hlavu Církve darem neomylnosti?

Ne.

Já také ne. Každý známe sám sebe i jiné lidi, že jsme chybující. Kristus ještě lépe než kdokoli z nás znal lidskou slabost v tomto směru. Věděl, že by se neudržela jednota jeho Církve, kdyby v ní chybělo jeho skryté působení. Proto slibuje své Církvi: "Já jsem s vámi až do konce světa." (Mt 28,20) Kristova duchovní přítomnost v Církvi je zárukou vítězství jeho pravdy nad nebezpečím, že bude nějakým způsobem zfalšována. Kdekoliv čteme v Písmě, už ve Starém zákoně, o přítomnosti Boha mezi lidmi, jde pokaždé o záruku, že jeho dílo bude mít úspěch. Když slibuje Kristus apoštolům, že s nimi - tedy se svou Církví - bude až do konce světa, slibuje tím, že pravda, kterou hlásal a kterou jim předal, aby ji hlásali dále, nebude porušena bludem. Ono se všechno lehce kritizuje a kroutí nechápavě hlavou nad neomylností Církve, ale znáte nějaký jiný způsob, jakým by se to dalo zajistit, bez daru neomylnosti? Navrhněte ho.

Neznám žádný lepší prostředek.

Proto Kristus slibuje své Církvi Ducha svatého, který v ní bude působit. "Až přijde on, Duch pravdy, povede vás k celé pravdě", řekl Ježíš apoštolům (Jan 16,13). Duch svatý se nazývá Duch pravdy. Jeho činnost se projeví v Církvi tím, že povede všechny k pravdě. Tento Duch pravdy zůstane v Církvi stále a bude její duší. Církev jím bude žít, tak jako každá živá bytost žije duší. V něm bude záruka pravdy, protože je Duchem pravdy. Křesťané, katolíci, i teologové, ba i kněží a biskupové mohou jako soukromé osoby bloudit, ale s Církví je to jiné, protože je oživována Duchem pravdy a tak trvale udržována v pravdě. Je tedy možné, aby Kristova Církev bloudila?

Ne.

Ve stálé přítomnosti a v působení Ducha svatého má Církev dar neomylnosti a v něm jistotu a záruku pravdy.

Správně vidět pravdu znamená zpravidla také ji přijmout. Jde-li o přirozenou pravdu, tedy ji člověk přijímá rozumem jako samozřejmou. Pokud jde o pravdu nadpřirozenou, přijme ji člověk vírou, jestliže přispěje Duch svatý svou milostí, protože víra je Boží dar. Jako je celá Církev tajemství, tak je tajemstvím i charisma neomylnosti, které je podstatnou vlastností Církve zrovna tak nadpřirozenou jako je nadpřirozená podstata Církve. Když se zamyslíme na tím, co tento dar neomylnosti znamená pro Církve, pak musíme jen děkovat Kristu, že dal Církvi tento dar.
ekans
skala, přijdeš do pekla i se Záchvějem, za to kolik duší svádíte k zatracení 13.3.2020 Aktuálne posolstvo Ježiša Krista cez Vassulu Ryden
ela111
Dve carodejnice.
ekans
ekans
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příčiny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy.
Posolstv…More
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příčiny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy.
Posolstvo Kráľovnej pokoja, 2. marca 2020: Rozháňajte temnotu
ekans
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příčiny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. Abychom …More
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příčiny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. Abychom však v této složité záležitosti řádně postupovali, je nutno především upozornit na to, že každý modernista hraje několik úloh, které stále směšuje. Jsou to úlohy filosofa, věřícího, teologa, historika, apologety a obnovovatele. Kdo chce správně poznat jejich naukovou soustavu a pochopit její předpoklady a důsledky, musí všechny tyto úlohy přesně rozeznat. z encykliky svatého Pia X. Pascendi Dominici Gregis
Ruženec za Slovensko, Poprad - hala Aréna, 23. februára 2020, Slovenský dohovor za rodinu
10 more comments from ekans
ekans
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příčiny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. Abychom …More
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příčiny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. Abychom však v této složité záležitosti řádně postupovali, je nutno především upozornit na to, že každý modernista hraje několik úloh, které stále směšuje. Jsou to úlohy filosofa, věřícího, teologa, historika, apologety a obnovovatele. Kdo chce správně poznat jejich naukovou soustavu a pochopit její předpoklady a důsledky, musí všechny tyto úlohy přesně rozeznat. z encykliky svatého Pia X. Pascendi Dominici Gregis
Marian Kuffa, Inoverci idú cestou do neba (heréza)
ekans
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příči- ny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. …More
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příči- ny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. Abychom však v této složité záležitosti řádně postupovali, je nutno především upo- zornit na to, že každý modernista hraje několik úloh, které stále směšuje. Jsou to úlohy filosofa, věřícího, teologa, historika, apologety a obnovovatele. Kdo chce správně po- znat jejich naukovou soustavu a pochopit její předpoklady a důsledky, musí všechny tyto úlohy přesně rozeznat. z encykliky svatého Pia X. Pascendi Dominici Gregis
Ruženec za Slovensko, Poprad - hala Aréna, 23. februára 2020, Slovenský dohovor za rodinu
ekans
už nevíte co by jste katolíkom vrazili do úst Modlitba pred vstupom na internet
ekans
to bude vážné, v takovém rozpoložení jsem vdp. eště nevidel Marián Kuffa a Erik Zbiňovský: Príďťe sa modliť!
ekans
ekans
K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme,
a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku,
tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.

Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou pojila,
a pro otcovskou lásku, s jakou jsi Ježíška objímal,
pokorně prosíme,
shlédni milostivě na dědictví, které Ježíš Kristus získal svou krví,
a našim potřebám svou mocí a pomocí přispívej.

Proz…More
K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme,
a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku,
tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.

Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou pojila,
a pro otcovskou lásku, s jakou jsi Ježíška objímal,
pokorně prosíme,
shlédni milostivě na dědictví, které Ježíš Kristus získal svou krví,
a našim potřebám svou mocí a pomocí přispívej.

Prozíravý strážce Svaté Rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista.
Odvrať od nás, nejlaskavější otče, všelikou nákazu bludů a mravní zkázy.
Přemocný ochránce náš, milostivě nám s nebe pomáhej v tomto boji s mocí temnot;
a jako jsi kdysi Ježíška z největšího nebezpečí života vysvobodil,
tak chraň i dnes svatou Církev Boží od úkladů jejích nepřátel a ode všeho protivenství;
nás pak všechny ustavičně ochraňuj,
abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svaté žili, zbožně zemřeli a věčné blaženosti v nebesích dosáhli.

Amen.

VLADYKOVÉ BKP - METODĚJ-TIMOTEJ NEJEN O VĚCECH VÍRY
ekans
modernista brnká na tradičním nástroji Blahoslavený Karol I. Habsburský a Fatima 😀 😀 😀 😀 😀
ekans
paní Chrástecká, já nikoho neblokuju VLADYKOVÉ BKP - METODĚJ-TIMOTEJ NEJEN O VĚCECH VÍRY
ekans
ekans
Mates5485
Drísty aj satan vie robiť zázraky a uzdravovať falošné na krátky určitý čas pod zásterkou "dobra" a vie si hocijakú podobu zobrať.
ekans
šílení charismatici Medžugorie v pravdivom svetle
2 more comments from ekans
ekans
14 more comments from ekans
ekans
ekans
ekans
ekans
ekans
ekans
Mates5485
bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/…/panna-maria-v-b…

Už vidno,že čo dal odkaz peterskala
Peter(skala)

včera

Panna Mária v Brazílii nás vyzýva k jednote s pápežom Františkom
bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/…/panna-maria-v-b…

Vidno,že to posolstvo a zjavenie je falošné. Určite by Panna Mária "povedala" buďte zjednotení s pápežom františkom bergoliom,ktorý je teraz pohan už to …More
bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/…/panna-maria-v-b…

Už vidno,že čo dal odkaz peterskala
Peter(skala)

včera

Panna Mária v Brazílii nás vyzýva k jednote s pápežom Františkom
bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/…/panna-maria-v-b…

Vidno,že to posolstvo a zjavenie je falošné. Určite by Panna Mária "povedala" buďte zjednotení s pápežom františkom bergoliom,ktorý je teraz pohan už to vystupňoval a ukázal na najvyššie levely amazonskou synodou a mnoho ďalšími vecami od jeho "nástupu" za pápeža. Čo bude do budúcna ? Zachvíľu zruší celibát atď. čo tak ničí cirkev a spája celosvetovo všetky sekty a náboženstvá a v posolstve bude :aj tak buďte s ním. 😀 😀 😀
Mates5485
Máme byť v jednote s Cirkvou a pravým,správnym pápežom od Boha zmýšľajúci s katechizmom pravým a nie svetským a moderným,ktorý vedie ovečky do záhuby.
Nikdy Panna Mária nehovori konkrétne mená,priezviska atď rovno adresa kde sa nachádza. 😀
One more comment from ekans
Mates5485
Pekne napísané a skutočná pravda. Mnohí ľudia aj tak nepochopia čo už.
ekans
zde jeden v přímém přenosu

sdílel odkaz.
1 hod

Dôležitosť častého svätého prijímania

(z pripravovaného článku)

Sväté prijímanie označujeme aj ako Najsvätejšiu sviatosť oltárnou. Najsvätejšiu preto, lebo je v nej osobne prítomný, hoci skrytý, sám Pán Ježiš, Darca svätosti a spásy. Katolíci nemajú nič vzácnejšie, cennejšie a svätejšie, ako je Sviatosť oltárna. Bez nej by sa komunita …More
zde jeden v přímém přenosu

sdílel odkaz.
1 hod

Dôležitosť častého svätého prijímania

(z pripravovaného článku)

Sväté prijímanie označujeme aj ako Najsvätejšiu sviatosť oltárnou. Najsvätejšiu preto, lebo je v nej osobne prítomný, hoci skrytý, sám Pán Ježiš, Darca svätosti a spásy. Katolíci nemajú nič vzácnejšie, cennejšie a svätejšie, ako je Sviatosť oltárna. Bez nej by sa komunita katolíkov sveta ani nemohla nazvať Cirkvou v pravom zmysle slova. Bola by na úrovni protestantských spoločenstiev, ktoré síce v Krista veria, ale sú ochudobnené o to najcennejšie, možnosť zjednotiť sa so Spasiteľom prijímaním jeho pravého Tela a Krvi.

Tak ako rastlinstvo potrebuje pre svoj rast a existenciu živiny a vodu, tak ako živočíšstvo potrebuje pre svoju existenciu tuhú a tekutú potravu, tak ako ľudské telo potrebuje pre život pokrm a nápoj, tak aj ľudská duša potrebuje pre svoj rast a existenciu sýtiť sa Telom a Krvou Pána. Preto Ježiš Kristus veľmi túžil dať veriacim k dispozícii veľkonočnú hostinu, aby sa duše veriacich mohli sýtiť Kristovým Telom a Krvou aby sa , tak napĺňali milosťou a dostávali závdavok budúcej slávy! Toto bol jeden z najvážnejších stimulov, ktorý viedol Ježiša Krista k rozhodnutiu ustanoviť svätú Eucharistiu!

Sv. Lev Veľký napísal: „Naša účasť na Kristovom tele a na jeho krvi nesmeruje k ničomu inému, než aby sme sa stali tým, čo požívame.“

Požívanie Eucharistie nám, veriacim katolíkom, pomáha postupne sa premieňať na Telo a Krv Kristovu, pretože sväté prijímanie vytláča z človeka to pozemské a napĺňa ho nebeskou milosťou. Čiže požívaním Kristovho Tela a Krvi v nás samých rastie Kristus. Ak prijímam Krista v Eucharistii, Boh vo mne rastie a potláča moje úbohé, nehodné, hriešne ľudské ja. V tom je najvyššie dobrodenie Eucharistie. Človek, ktorý s úprimnou túžbou často prijíma Telo a Krv Pána, je čoraz menej ľudský a čoraz viac božský. Práve prístup k svätému prijímaniu veriacich je istým rozlišovacím znakom medzi tábormi konzervatívnych a ultrakonzervatívnych katolíkov.

Konzervatívny katolík sa vyznačuje tým, že považuje sväté prijímanie za veľmi dôležitú súčasť svätej omše. Riadi sa pritom učením Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý odporúča veriacim plnú účasť na svätej omši, spočívajúcu v tom, že po kňazovom prijímaní sami veriaci prijímajú Telo Pánovo z tej istej Obety. (Porov. Sacrosanctum concilium, č. 55)

A v zmysle učenia Druhého vatikánskeho koncilu patrí sväté prijímanie veriacich k plnej účasti na svätej omši. Bez svätého prijímania nie je účasť na svätej omši úplná.

Tento postoj je však diametrálne odlišný od postoja ultrakonzervatívnych katolíkov. Ak si dáte tú námahu a prezriete si ultrakonzervatívne katolícke blogy, predovšetkým REX!, Krása liturgie, prípadne niektoré iné, budete šokovaní jednou skutočnosťou. Na týchto blogoch je nesmierne množstvo článkov o svätej omši, avšak o mimoriadnej dôležitosti svätého prijímania veriacich tam nie je takmer nič. Ako keby na svätej omši nijaké sväté prijímanie veriacich ani nebolo! Ultrakonzervatívni katolíci ho jednoducho ignorujú. Blog Krása liturgie dokonca uvádza, že „prijímanie veriacich samo o sebe nie je podstatnou časťou omše. Je to vlastne akýsi prívesok, ktorý stojí mimo samotnú omšu... Omša svätá môže úplne legitímne prebehnúť i bez prijímania ľudu, práve tak ako môže prijímanie ľudu prebehnúť bez svätej omše.“ (Druhý confiteor – ano či ne? In: Krása liturgie. Dostupné na internete: l.facebook.com/l.php)

Na tomto tvrdení je však pravdivá len polovica. Zaiste je pravdou, že veriaci nemusia prijímať na každej svätej omši. Veď napokon sú aj sväté omše bez účasti ľudu a pri takých veriaci ani nemôžu prijímať, a to z jedného jednoduchého dôvodu. Nijakí veriaci tam totiž nie sú. Koncilový dekrét Presbyterorum ordinis rieši aj svätú omšu bez účasti ľudu:

„V tajomstve eucharistickej obety, pri ktorej kňazi plnia svoje najdôležitejšie poslanie, sa neprestajne koná dielo nášho vykúpenia (Porov. Missale Romanum, Modlitba nad obetnými darmi 9. nedele po Turícach), preto sa im vrelo odporúča, aby ju prinášali každodenne: veď eucharistická obeta je vždy úkonom Krista a Cirkvi („Každá omša, i keď ju kňaz slúži súkromne, predsa nie je súkromnou záležitosťou, ale úkonom Krista a Cirkvi. A Cirkev je naučená obetovať samu seba ako všeobecnú žertvu s obetou, ktorú prináša, a uplatňuje jedinú a nekonečnú vykupiteľskú účinnosť obety kríža na spásu celého sveta. Lebo každá svätá omša, ktorá sa slávi, nie je obetovaná iba za spásu niektorých, ale za spásu celého sveta… Preto otcovsky a vrelo odporúčame kňazom, … nech každodenne dôstojne a nábožne slúžia svätú omšu“: PAVOL VI., encyklika Mysterium fidei, 3. septembra 1965: AAS 57 (1965), s. 761 – 762. Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium, 26 a 27: AAS 56 (1964), s. 107), i vtedy, keď na nej nemôžu byť prítomní veriaci.“ (Presbyterorum ordinis, 13)

Takisto je pravdou, že veriaci môžu prijímať Eucharistiu aj mimo svätej omše. Lenže tieto výnimočné okolnosti nič nemenia na učení Katolíckej cirkvi od najstarších čias o nespochybniteľnej dôležitosti podávania svätého prijímania veriacim počas svätej omše čo najčastejšie, najlepšie dennodenne.

Tridentský koncil veľmi dôrazne vyzýval, „aby pri každej omši prítomní veriaci prijímali Eucharistiu nielen duchovne, ale aj sviatostne, aby im tak vzišiel hojnejší úžitok z tejto najsvätejšej obety.“ (Tridentský koncil, sessio XXIl, Doctrina de sacrificio Missae, can. 6)

Aj svätý Pius X. prostredníctvom dekrétu Sacra Tridentina Synodus z 20. decembra 1905 požadoval časté, ba dokonca každodenné sväté prijímanie veriacich. (Porov. Pius X.: Sacra Tridentina Synodus)

A pápež Pius XII. v encyklike Mediator Dei zdôrazňuje, že Matka Cirkev majúc záujem na tom, aby sme účinnejšie cítili v sebe ustavičný úžitok vykúpenia, „opakuje všetkým svojím synom pozvanie Krista Pána: »Vezmite a jedzte... toto robte na moju pamiatku« (1 Kor 11, 24)... Ba i náš nesmrteľný predchodca Benedikt XIV., aby sa lepšie a jasnejšie prejavila účasť veriacich na tej istej božskej obeti prijatím Eucharistie, chváli zbožnosť tých, ktorí nielen túžia sýtiť sa nebeským chlebom, keď sú prítomní na omšovej obeti, ale radšej chcú požívať hostie konsekrované v tej istej obeti, hoci, ako sám prehlasuje, sa zúčastníme opravdivej a skutočnej obeti aj keď sa jedná o eucharistický chlieb už predtým riadne konsekrovaný.“ (Pius XII.: Mediator Dei, č. 117)

Ultrakonzervatívni katolíci predstavujú pre budúcnosť Katolíckej cirkvi rovnaké nebezpečenstvo ako ultramodernisti, ktorých cieľom je maximálna sekularizácia a desakralizácia jedinej pravej Cirkvi Kristovej. Všetko, čo je ultra-, je nezdravé ovocie fanatizmu a zaslepenosti
ekans
Mates5485
To najhoršie je vtedy s eucharistiou keď ju zmenia a niekde sa to už začína robiť ( myslím vo svete ). Práva eucharistia má byť z pšenice Kristovo telo a Kristová krv iba hroznové víno. To je jediné práve a platné pri premieňaní a obetovaní na omši. Všetko ostatné je modernizmus a skáza.
ekans
Mates5485
František bergolio sa stáva pohán a modloslužobník. Kto nevidí čo robí v poslednú dobu to je fakt nepochopiteľné. Najväčší level odpadlíctva a pohánstva urobil poslednú dobu s amazonskou synodou. Ľudia ( medzi moderných svetských kresťanov ) čo toto podporujú aj napriek tomu čo sa deje ( nehovoriac vidia to pred očami ) sú totálne slepí a hluchí. Nevedia rozlišovať a nemajú ducha pravdy v sebe.
Mates5485
Ježiš Kristus je z jednej Božskej podstaty svätého Boha ( 2 osoba zo svätej trojice - Kristus je Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, jednej podstaty s Otcom ) prišiel na tento svet a stal sa človekom takže bol a je Bohočlovek nebol hriešnik ( samozrejme ani nemohol byť ) a prišiel na svet aby za nás bojoval a obetoval sa za hriešnikov ( ľudí ) bol neomylný a sám založil svoju svätú Cirkev s apoštolmi,…More
Ježiš Kristus je z jednej Božskej podstaty svätého Boha ( 2 osoba zo svätej trojice - Kristus je Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, jednej podstaty s Otcom ) prišiel na tento svet a stal sa človekom takže bol a je Bohočlovek nebol hriešnik ( samozrejme ani nemohol byť ) a prišiel na svet aby za nás bojoval a obetoval sa za hriešnikov ( ľudí ) bol neomylný a sám založil svoju svätú Cirkev s apoštolmi,ktorých si vyvolil. A bude s nami až do konca sveta a potom až na veky prebyvať zo svojou svätou Cirkvou a svojími Božími deťmi ( kresťanmi ). František bergolio je obyčajný človek a hriešnik a má dedičný hriech ako každý ostatní. S tým čo robí to je úplný odpad od viery a svätého Boha.
One more comment from Mates5485
Mates5485
To je vysvetliteľný komentár pre tymiana,ktorý nevie asi rozlíšiť veľký rozdiel od syna živého Boha Ježiša Krista a od obyčajného človeka Františka bergolia. Bolo to malo naznačené netreba zbytočne sa rozpisovať,ale keď toto nestačí tak už neviem pre takých nevedomých ľudí slabomyselných.
ekans
Mates5485
Ďalšia falošná vizionárka. Nedá sa písať pod príspevkami s nickom peterskala tak aspoň tak sa vyjadrím na tie moderné sračky.
ekans
Mates5485
Nepochopiteľné ako môžu mnohí naletieť na falošné zjavenia a posolstvá. V dnešnej dobe ako keby sa vrece roztrhlo s nimi. Tie pravé opovrhujú ( ako napr. Fatima,akita,guadalupe atď. ) alebo zabúdajú úplne na ne a prijímajú moderno-svetské prekrútené sprostosti.