Clicks15.2K

SDM: Choreografie s biskupy

Abramo
195
Světový den mládeže 2013 v Rio de Janeiru.
danutadubiel
Dzięki modernistae prohibere .
Tego właśnie szukałam....
modernistae prohibere
Podobna szkoła:
youtu.be/GWJ_fOGBK6g
danutadubiel
Marionetki na zlecenie!!!!
pšenka
Někdo se domnívá, že lze všechno vrátit před DVK.
Nemyslím si to.
Kristovo učení bylo postavena na špatných základech a to na římské říši, splynutím se světem a tím postupně zdegenerovalo.

🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴 🥴
pšenka
Samsone, nebo toto to je legrace kam až došli naši učitelé a zákoníci.
Dělají ze sebe šašky pod taktovou svého vojvody z vatikánu.
Copak toto je následování Krista, toto je příklad pro další pokolení?

Když to všechno zkrachovalo co Římani budovali ,posílá nám Bůh nové
apoštoly podle svého srdce např:


Dan Mohler - What is God like? What is God's will? - Dan Mohler
gloria.tv/post/3oBn7Zam…More
Samsone, nebo toto to je legrace kam až došli naši učitelé a zákoníci.
Dělají ze sebe šašky pod taktovou svého vojvody z vatikánu.
Copak toto je následování Krista, toto je příklad pro další pokolení?

Když to všechno zkrachovalo co Římani budovali ,posílá nám Bůh nové
apoštoly podle svého srdce např:


Dan Mohler - What is God like? What is God's will? - Dan Mohler
gloria.tv/post/3oBn7ZamouVR19ApNSKZhz7rB - BKP
Volanie ku zlomenosti - David Wilkerson - Davida Wikersona
katakomby.wordpress.com/uvod-do-ucednictvi/ - katakomby

ZDE - toto zde postupně zdegenerovalo, jak může učit?
wojciechowskikrzysztof
Napisałeś Tradycja a nie określiłeś co pod tym słowem rozumiesz.
Tradycja a Pismo Święte

KKK 80 "Tradycja święta i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują... wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 9). Tradycja i Pismo święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który …More
Napisałeś Tradycja a nie określiłeś co pod tym słowem rozumiesz.
Tradycja a Pismo Święte

KKK 80 "Tradycja święta i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują... wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 9). Tradycja i Pismo święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swoimi "przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20).
KKK 81 "Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.

Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali".
KKK 82 Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia, "osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 9.
Tradycja apostolska
KKK 75 "Chrystus Pan, w którym całe Objawienie Boga najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił Apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 7).

KKK 96 To, co Chrystus powierzył Apostołom, przekazali oni przez swoje przepowiadanie i pisma, pod natchnieniem Ducha Świętego, wszystkim pokoleniom, aż do chwalebnego powrotu Chrystusa.

Tradycja, Pismo Święte i Nauczanie Kościoła
KKK 95 "Jasne więc jest, że święta Tradycja, Pismo święte i Urząd Nauczycielski Kościoła, wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10).
Tradycje eklezjalne i tradycja apostolska
KKK 83 Tradycja apostolska, o której tu mówimy, pochodzi od Apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa, oraz to, czego nauczył ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu; sam Nowy Testament poświadcza więc proces żywej Tradycji.

Od Tradycji apostolskiej należy odróżnić "tradycje" teologiczne, dyscyplinarne, liturgiczne i pobożnościowe, jakie uformowały się w ciągu wieków w Kościołach lokalnych. Stanowią one szczególne formy, przez które wielka Tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc i różnych czasów. W jej świetle mogą one być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.
Tradycje liturgiczne

KKK 1208 Różne tradycje liturgiczne lub obrządki, prawnie uznane, ukazują powszechność Kościoła, ponieważ oznaczają i przekazują to samo misterium Chrystusa.
KKK 1209 Wierność Tradycji apostolskiej, to znaczy komunia wiary i sakramentów otrzymanych od Apostołów, stanowi kryterium, które zapewnia jedność w wielości form tradycji liturgicznych. Komunia ta jest oznaczana i zapewniana przez sukcesję apostolską.

KKK 1200 Od pierwszej wspólnoty jerozolimskiej aż do paruzji Kościoły Boże wierne wierze apostolskiej we wszystkich miejscach celebrują to samo Misterium Paschalne. Celebrowane w liturgii misterium jest jedno, ale formy jego celebrowania są zróżnicowane.
KKK 1201 Bogactwo misterium Chrystusa jest tak niezgłębione, że żadna tradycja liturgiczna nie może wyczerpać jego wymowy. Historia powstania i rozwoju różnych obrządków świadczy o zdumiewającej komplementarności. Gdy Kościoły przeżywały swoje tradycje liturgiczne w komunii wiary i sakramentów, wzbogacały się wzajemnie i wzrastały w wierności wobec Tradycji i wspólnego posłania całego Kościoła (Por. Paweł VI, adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 63-64).
KKK 1202 Różne tradycje liturgiczne narodziły się ze względu na samo posłanie Kościoła. Kościoły tego samego obszaru geograficznego i kulturowego zaczęły celebrować misterium Chrystusa, stosując szczególne formy wyrazu, typowe dla danej kultury: w tradycji "depozytu wiary" (Por. 2 Tm 1,14). w symbolice liturgicznej, w organizowaniu wspólnoty braterskiej, w teologicznym rozumieniu misteriów i w różnych formach świętości. W taki sposób Chrystus, Światło i Zbawienie wszystkich narodów, w życiu liturgicznym Kościoła ukazuje się ludowi i kulturze, do których ten Kościół został posłany i w których się zakorzenił. Kościół jest powszechny; może zintegrować w swojej jedności wszystkie prawdziwe bogactwa kultur, dokonując ich oczyszczenia (Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23; dekret Unitatis redintegratio, 4).
KKK 1203 W Kościele są obecnie używane następujące tradycje liturgiczne, czyli obrządki: obrządek łaciński (głównie rzymski, lecz także obrządki pewnych Kościołów lokalnych, jak obrządek ambrozjański, czy też obrządki pewnych zakonów), bizantyjski, aleksandryjski czy koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki i chalcedoński. "Trzymając się wiernie Tradycji, Sobór Święty oświadcza, że święta Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawnie uznane obrządki i że chce je na przyszłość zachować i zapewnić im wszelki rozwój" (Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 4).
wojtalmax
👏
Maurizio Muscas
🤦 🤮 🤒
Quos Deus vult perdere, dementat prius!!!!
kubana103
KATASTROFA!!!
🥴 🙏
germanpb
Carta del Papa Francisco a los católicos tradicionalistas
A los católicos tradicionalistas de todo el ,mundo

Es para mi un gusto grande saludaros cuando venís de celebrar la santa misa según el modo extraordinario.
Es además ya tradición que en estas fechas alguna Congregación vaticana os dirija un mensaje de felicitación, acompañado de un tema que pueda ser objeto de una reflexión común. Este …More
Carta del Papa Francisco a los católicos tradicionalistas
A los católicos tradicionalistas de todo el ,mundo

Es para mi un gusto grande saludaros cuando venís de celebrar la santa misa según el modo extraordinario.
Es además ya tradición que en estas fechas alguna Congregación vaticana os dirija un mensaje de felicitación, acompañado de un tema que pueda ser objeto de una reflexión común. Este año, primero de mi Pontificado, quiero ser yo mismo quien firme este mensaje y enviároslo, queridos amigos, como expresión de estima y amistad hacia todos los católicos tradicionalistas y especialmente a los obispos y sacerdotes de esa línea.
Como sabéis, cuando los cardenales me han elegido obispo de Roma y Pastor universal de la Iglesia católica, elegí el nombre de Francisco, un santo muy célebre que ha amado tan profundamente a Dios y a cada ser humano hasta el punto de ser llamado el "Hermano universal".Amó, ayudó y sirvió a los necesitados, los enfermos y los pobres; además tuvo gran cuidado por la salvaguarda de la creación.

Soy consciente de que las dimensiones de la familia y la sociedad son especialmente importantes para los católicos tradicionalistas en estos tiempos y que hay paralelos con la fe y la práctica de los demás católicos en este terreno.
Este año el tema sobre el que quisiera reflexionar con vosotros y con todos los que lean este mensaje es algo que concierne a la vez a los católicos tradicionalistas y a los demás católicos; la promoción del respeto mutuo por medio de la educación.

El tema de este año pretende subrayar la importancia de la educación en función de la manera en la que nos comprendamos los unos a los otros sobre la base del respeto mutuo. "Respeto" significa una actitud de amabilidad hacia las personas por las que tenemos consideración y estima. "Mutuo" expresa un proceso que, lejos de tener un sentido único, implica que se comparta por ambas partes.

Lo que estamos llamados a respetar en cada persona es ante todo su vida, su integridad física, su dignidad con los derechos que de ella se derivan, su reputación, su patrimonio, su identidad étnica y cultural, sus ideas y sus opociones políticas. Por ello estamos llamados a pensar, hablar y escribir de manera respetuosa del otro, no solamente en su presencia sino siempre y en todo lugar, evitando la crítica injustificada y difamatoria. A este fin la familia, la escuela, la enseñanza religiosa y todas las formas de comunicación mediática tienen un papel determinante.

Para llegar al respeto mutuo entre los católicos a secas y los católicos tradicionalistas estamos llamados a respetar la religión del otro, sus enseñanzas, sus símbolos y sus valores. Por ello se reservará un respeto particular a las cabezas del tradicionalismo católico y a sus lugares de culto. ¡Qué dolorosos son los ataques a los unos y a los otros!
Está claro que cuando mostramos respeto por el modo de practicar la religión los católicos tradicionalistas o cuando les felicitamos por su catolicismo pretendemos simplemente compartir su alegría sin que por ello se trate de menospreciar otros modos de vivir el catolicismo.

En lo que concierne a la educación de los jóvenes católicos tradicionalistas y a la de los demás jóvenes católicos, debemos animar a nuestros jóvenes a pensar y hablar de manera respetuosa de los otros modos de vivir el catolicismo y de aquellos que los practican, evitando rediculizar o denigrar sus convicciones y sus ritos.

Sabemos todos que el respeto mutuo es fundamental en toda relación humana y especialmente entre quienes profesan una creencia religiosa. Sólo así puede crecer una amistad duradera y sincera.

Recibiendo recientemente a los dicasterios de la Curia, les dije: "No se pueden vivir lazos verdaderos con Dios ignorando a los otros. Por ello es importante intensificar el diálogo entre las distintas sensibilidades católicas. Pienso sobre todo en el diálogo con los católicos tradicionalistas. Y he apreciado mucho la presencia en la misa del comienzo de mi ministerio de numerosos católicos tradicionalistas". Con estas palabras quise subrayar una vez más la gran importancia del diálogo y la cooperación entre católicos y en particular con los católicos tradicionalistas, así como la necesidad de reforzar esa cooperación.

Es con estos sentimientos como reitero la esperanza de que todos los católicos sean verdaderos promotores del respeto mutuo y de la amistad, en particular por medio de la educación.

Buena fiesta a todos.
En el Vaticano a 10 de julio de 2013.
Francisco.
Josefka
Ocedulkovaní
lothar
www.cine-art-loisir.com
Santiago74
🤦 🤮
philosopher
was kommt als nächstes der Harlem Shake? Wenn ich ein nicht-katholischen Person waren und wurde an diesen Tanz Bischöfe suchen würde ich mit dem Eindruck verlassen, dass die Kirche nicht ist cool, aber etwas banal und albern.
😲
at
DER TANZ IST VOM TEUFEL. HL. Pfarrer von Ars.

Sind noch Mühlensteine übrig für diese Ärgergebende ?

Und der Choreograph (grünes Tricot) ist ein Homo-Porno-Star in Brasilien. Er ließ die Kardinäle und Bischöfe tanzen. Wir haben es nicht gewusst ? ??????
lothar
Alle, die den Herrn Jesus Christus inniglich mit dem Herzen lieben, möchte ich raten, in der nächsten nahen Zukunft ganz genau in Seine Kirche, der Kirche/Gemeinde Jesu Christi zu schauen und das Wirken zu beobachten.
Zu beachten ist:
Beliebtheit in der Welt ist umgekehrt proportional zur "Nachfolge Christi". Bitte lies auch Johannes 15, 19.
Nur Sein Wort ist Licht und Wahrheit. Achte darauf, ob …More
Alle, die den Herrn Jesus Christus inniglich mit dem Herzen lieben, möchte ich raten, in der nächsten nahen Zukunft ganz genau in Seine Kirche, der Kirche/Gemeinde Jesu Christi zu schauen und das Wirken zu beobachten.
Zu beachten ist:
Beliebtheit in der Welt ist umgekehrt proportional zur "Nachfolge Christi". Bitte lies auch Johannes 15, 19.
Nur Sein Wort ist Licht und Wahrheit. Achte darauf, ob man nicht Seinem Wort eine andere neue Bedeutung unterschieben will.
Gelobt sei Jesus Christus.
Jesu Dir leb ich, Jesu Dir sterb ich, Dein Bin ich.
Exzellenz
Die Musik ist nicht einmal so schlecht aber die bischöfliche Morgengymnastik finde ich einfach nur peinlich und lächerlich.
🤗
bnbrk
Medjugorje, Apparitions, latest message
adf.ly/TBM9w

click SKIP AD
aobubo
charisma
Thanks Maria :-)
I do wonder whether this happening is OK. Bishops seem rather "forced" to be involved in this.
God bless you.
Maria Dubovska
😀 Dear charisma , thank you for your interess. We firstly discussed about this "dancing" - some people think that this is "abnomination" 🤦 .

Later we discussed issue of Francis point of view on women. These same think that they are simply stupid a they cannot do almost nothing in the Church.

who agrees with Francis (like me) is a "militant feminist". 🙄
charisma
would you pls give somebody a short summary (in English) on the comments. Thank you.
Maria Dubovska
Troubou bola máma a troubami zostali aj jej malé dcerky.

Ako naozaj vam to neni trapné táto poloha? Proč ked ste trúbami jak same o sebe ste presvedčené sa zapájate do debaty?
Maria Dubovska
zino - učit žene nedovoluje sa. takže nechápem co tu pohladávaš. klad prosim ta len otázky. alebo sa neohanajte ani jedna pavlom. jedno z toho si vyberte.
2 more comments from Maria Dubovska
Maria Dubovska
Absolutne nič z toho nenapada to čo tvrdím - že najdoležitejšie u Boha je prinášat mu nesmrtelné duše , s ktorými sa bude raz večne radovat. A túto najdoležitejšiu vec pre neho koná proste žena.
Takže čo by tiež na zhromaždení rečnila. Jasne že si posedí. Na to sú určení iní.
Maria Dubovska
Tulaku, zaujimave, že to nedodržuješ ty ani zina to mlčkavé znášanie poučovania. Naopak rečí máte viac jak Pavol sám. Načo ho teda cituješ?

Hlavne teda vidíme kam to vede. Takí ludia potom majú predstavy, že Boh namiesto dokonalých bytostí tvorí trúby.

Nepíšeš mi tu tuláku nic, co by protirečilo tomu čo hovorím. Pavol nabáda ženy k pokore, čo je absolutne v poriadku. žena byla oklamána - …More
Tulaku, zaujimave, že to nedodržuješ ty ani zina to mlčkavé znášanie poučovania. Naopak rečí máte viac jak Pavol sám. Načo ho teda cituješ?

Hlavne teda vidíme kam to vede. Takí ludia potom majú predstavy, že Boh namiesto dokonalých bytostí tvorí trúby.

Nepíšeš mi tu tuláku nic, co by protirečilo tomu čo hovorím. Pavol nabáda ženy k pokore, čo je absolutne v poriadku. žena byla oklamána - nepíše takisto dovody, len to konštatuje. Iné netvrdím ani ja. Prvý bol Adam, vieme snad všetci, Pavol nepíše nič nové. že sa má nechat viest, takisto píšem.
TULÁK
Přesně to si myslím, že Eva byla trouba.

11Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.
12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.
13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.
14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.
.....no já nevím Marie, ale takto to nezlehčuj prosím.A nebo jo, ať je sranda. 😀 No …More
Přesně to si myslím, že Eva byla trouba.

11Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.
12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.
13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.
14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.
.....no já nevím Marie, ale takto to nezlehčuj prosím.A nebo jo, ať je sranda. 😀 No samo, že nejprv stvořil Adama, co by si chuděrka bez něho sama počala.
Maria Dubovska
Aha už viem jak sa vlastne k tomu došlo. Slavnostne bol stvorený človek a potom sa zistil drobný nedostatok: zistilo že je sám.
Boh samozrejme túto prkotinu hned nejak zaplácal. Niečo jak "vyrobme mu pre zábavu nejakú tú okatú trúbu", že?

Haha, to je ale smiešna predstava. ne to nebude z biblie, to bude nejaký japonský komiks.
Maria Dubovska
Milý tuláku, Sýkora proste vysvetluje co poklada za doležité. Podstatné je, že to ani nepopiera, nie? Vysvetluje snad Sýkora, že Eva bola trúba a preto za nou satan išiel? To asi tiež nepíše a Karel neschvaluje, cez to všetko ty to kludne tvrdíš a tiež to zrejme čaká ešte len na schválenie.
Takže sme na tom asi rovnako. Ovšem moj vyklad nepostrada logiku, ktoru niekedy netreba až tak vykladat a …More
Milý tuláku, Sýkora proste vysvetluje co poklada za doležité. Podstatné je, že to ani nepopiera, nie? Vysvetluje snad Sýkora, že Eva bola trúba a preto za nou satan išiel? To asi tiež nepíše a Karel neschvaluje, cez to všetko ty to kludne tvrdíš a tiež to zrejme čaká ešte len na schválenie.
Takže sme na tom asi rovnako. Ovšem moj vyklad nepostrada logiku, ktoru niekedy netreba až tak vykladat a schvalovat.
TULÁK
Hlásím, že Sýkorův překlad NZ s výkladem je schválen arcibiskupem Leopoldem a Josefem Karlem z Olomouce a o Evě ani ťuk.A co ten tvůj výklad Marie, čeká na schválení?Dobrou! 🤗
Maria Dubovska
Ano Irbis podivam sa na to, dik.

Každopadne satan nešiel za ženou pretože ju pokladal za slabú. nemá táto úvaha žiadne opodstatnenie. Ludia boli rovnocenní. Neni nikde záznam, že Eva je odovzdávaná jak nejaká priblblá pomocná atrakcia. To je vaša čira fantazia.

Naopak satanovi už bola žena známa a to jak pre neho obludna a hrozostrašná bytost z obrazu. Muža ani nepoznal.
Irbis
To je imprimatur jen pro tu brožurku, v které jsou výňatky z té knihy. Tak se musíš podívat ještě na imprimatur samotné knihy Život panenskej Božej matky Márie.
Maria Dubovska
Ano, to je možné. Ovšem Maria z Agredy je tušim španielka. Potrebuje imprimatur presne z diecezy do ktorej patrí. Salzburg nemá v tomto prípade žiadnu váhu. Keby bola zo salzburgu, bolo by to niečo iné.
Čiže dielo nemá imprimatur.
Ale prečítam si to v každom prípade kladie doraz na jakési prebývanie druhej božskej osoby, ale drak sa aj tak nahneval za to na ženu, takže podla tohto by sa mal …More
Ano, to je možné. Ovšem Maria z Agredy je tušim španielka. Potrebuje imprimatur presne z diecezy do ktorej patrí. Salzburg nemá v tomto prípade žiadnu váhu. Keby bola zo salzburgu, bolo by to niečo iné.
Čiže dielo nemá imprimatur.
Ale prečítam si to v každom prípade kladie doraz na jakési prebývanie druhej božskej osoby, ale drak sa aj tak nahneval za to na ženu, takže podla tohto by sa mal nahnevat na druhu božsku osobu alebo niečo iné, jedine že by prebývala výlučne v ženách. vidí sa mi to jak nezmysel.

drak sa nahneval na ženu, biblia je stručná. podla mna to stačí a toto je nosná informácia.
Irbis
Mam to stažené odsud z gloria.tv. Asi to bude tohle: Mária z Agredy
Akorát se mi to nechce načítat, nevim, co s tim je. Snad jsem se trefil.
Irbis
Samozřejmě, Maria.
Tady to máš (je to v úvodu):
Imprimatur vydal arcibiskupský ordinariát v Salzburgu dňa 31.5. 1954
🤗
Maria Dubovska
Pomaly s tou Agredou. V prvom rade mna zaujima či to ma imprimatur, či je to spravne opisane. Predsa dobre vieme, že niekto dokázal skomolit ešte aj la saletské posolstvá.
Zato že tam je napísané Agreda si ešte nesadnem na zadok.
TULÁK
Irbis, tak to je pravda.S tím plánem byli srozuměni a už tam asi byl zárodek nějaké žárlivosti.
K tomu tam ještě Sýkora dal odkaz nemá tu sv.Jan na mysli onen boj po pádu andělů, ačkoli naň naráží (Juda:9)...pak, že jde o předobraz.No nevím, jaký bych měla mít názor na klanění andělů k člověku, ve kterém je vtělená 2. Božská osoba.Chtělo by to rozvést pro méně chápajícího tuláka.
Irbis
Ale je to tam zmíněno, Maria.

(...) Potom nasledovalo to, čo je napísané v 12. kapitole Zjavenia sv. Jána.
8.
Vysvetlenie 12. kapitoly Zjavenia
A vznikol veľký boj v nebi. Michal a jeho anjeli bojovali s drakom a drak
a jeho anjeli bojovali. Ale boli premožení a stratili svoje miesta v nebi. Tak
bol zhodený veľký drak, ten starý had, ktorý sa nazýva diabol a satan
a zvádza celý svet. Bol zhodený…More
Ale je to tam zmíněno, Maria.

(...) Potom nasledovalo to, čo je napísané v 12. kapitole Zjavenia sv. Jána.
8.
Vysvetlenie 12. kapitoly Zjavenia
A vznikol veľký boj v nebi. Michal a jeho anjeli bojovali s drakom a drak
a jeho anjeli bojovali. Ale boli premožení a stratili svoje miesta v nebi. Tak
bol zhodený veľký drak, ten starý had, ktorý sa nazýva diabol a satan
a zvádza celý svet. Bol zhodený na zem a s ním jeho anjeli. Evanjelista
hovorí: „Na nebi sa ukázalo veľké znamenie, žena zahalená slnkom, s
mesiacom pod nohami a korunou z dvanástich hviezd na hlave.“ Toto
zjavenie sa z Božej vôle skutočne na nebi zjavilo všetkým anjelom – dobrým
aj zlým. V pohľade na tento úkaz sa mali rozhodnúť podľa svojej vôle
k poslušnosti alebo neposlušnosti k prikázaniam. Toto zjavenie im tiež
ukázalo, ako nádherne stvoril Boh ľudskú prirodzenosť. Mohli to spoznať už
pri zjavení tajomstva Bohočloveka, no Boh im to chcel ukázať na čisto
ľudskom, úplne dokonalom, úplne svätom stvorení, ktoré stvorí po Kristovi.
Maria Dubovska
Chcelo by to preluskat tu literaturu poriadne, dvakrat sa mi ta Agreda nevidí. V Biblii o tom neni ani slovo. Aghreda zas nespomína obraz, ktorý Jan spomína.
Písmo je určite viac.
pařez
TULÁK 30.7.2013 23:37:12
Jů, vidíte, to jsem ani nevěděl! Díky.
Maria Dubovska
Takže 7: Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli,

a Sykora k tomu hovorí toto: nemá tu sv.Jan na mysli onen boj po pádu andělů, ačkoli naň naráží.

Spojila som si tie state a vysvetlenia správne?
pařez
Díky, Irbisi.
Já už ani nevím, kde jsem to kdy četl... 🤗
Maria Dubovska
Tulaku to som rada, že si tak nadšená z jitrenky a čo hovoríš na to klananie sa anjelov človeku pretože v nom mala byt vtelená 2. Božská osoba, na to nemáš názor?