Clicks466

Náhrady

Náhrady - 13. októbra 2021

Ježiš Zavolal niektorých z nás von zo “satanových cirkví,” ale niektorí z nás majú teraz iné Náhrady za JEŽIŠA. Už to viac nie je “cirkev”, ale teraz je to internet, mobilný telefón, televízor alebo iné veci. Kvôli tomuto niektorí sú i naďalej oklamaní a vo tme, rovnako ako ostatní, žiadny rozdiel, Nevedia kam smerujú. Prečo? Pretože Nie sú Pripojení k Ježišovi. Aj kvôli tomuto Nepočujú Jeho Hlas ani Neprijímajú Od Neho a tiež Ho Nenasledujú, Jeho Cestu, aby boli schopní byť v Jeho Dokonalej Vôli. Niektorí sú presne rovnako oklamaní a vo tme ako tí, ktorí sú stále v “satanových cirkvách”. Žiadny rozdiel. Iba klamú sami seba.

Ak Nekráčame S Ježišom, naším Zdrojom Života, v Jednote, nemôžeme byť v Jeho Dokonalej Vôli a nemôžeme Mu byť Potešiteľní, Ani nebudeme rásť Duchovne. Musíme Hľadať, aby sme boli v Jeho Dokonalej Vôli. Buď Učinená Jedine Jeho Vôľa, Nie naša vlastná alebo vôľa iných ľudí. Kvôli tomuto si musíme brať našu vlastnú Konzultáciu, Inštrukcie a Usmernenia Od Ježiša. On Osobne bude Usmerňovať a Viesť každého jedného z nás, aby sme mohli byť v Jeho Dokonalej Vôli. Je to naša vlastná voľba. Záleží to úplne na nás. Ježiš nikoho Nenúti. Volá nás všetkých z Lásky, nikto nie je Vylúčený a On Nikoho Neuprednostňuje ani Neukracuje. Musíme byť Ochotní a Jemu Poslušní. Musíme sa Podriadiť úplne Jemu a Jeho Autorite. Zapierať sa, dvíhať náš vlastný kríž každý deň, a Nielen v niektoré dni alebo keď to tak cítime, a NASLEDOVAŤ JEŽIŠA, Jedine JEHO CESTU.

Nahradenie “cirkvi” internetom, mobilným telefónom, televíziou alebo inými vecami spôsobí u mnohých to, že skončia v nesprávnej konečnej Destinácii. Kvôli tomuto Ježiš Povie mnohým Veriacim/Kresťanom v ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vy ktorí činíte Neprávosť. Musíme byť ROZUMNÍ a Nie pochabí v týchto Posledných Dňoch. PRAVDA síce bolí, ale ona Prebúdza a Jedine Pravda Oslobodzuje, Nie lži. Ono Volanie a Ježišove Dary sú Neodvolateľné. Sme Činiteľmi Ježišovej Vôle? Ježiš to Vie i my to vieme a budeme si niesť následky.

Ježiš Povedal, že Nie každý, kto Mu Vraví “Pane, Pane” Vstúpi Do Neba. PREČO? Pretože sa Nezamestnávali s činením Ježišovej Vôle. On je Otec, Emanuel, Boh S nami. Toto je problém u mnohých Veriacich/Kresťanoch, že Nepoznajú Ježiša, Toho, O Ktorom to všetko je a V Ktorého Veria a Ktorého Uctievajú, Reálne; to Kto On Je a to čo dokáže Urobiť. Pamätajte, všetkých 10 Panien ČAKALI na Ženícha, ale On Povedal 5 z nich, že ich Nepozná, že musia Ísť Preč. PREČO? Ako je to možné? Pretože nemali Žiadny Osobný Vzťah Lásky S Ním. Čo Ježiš Povie nám, v Ten Deň? Buďme Múdri a Prestaňme Nahrádzať Ježiš s internetom, mobilným telefónom, tv alebo inými vecami, inak Večné Zatratenie bude našou konečnou Destináciou, rovnako ako u ostatného sveta. Záleží to na nás, nebudeme môcť za to viniť nikoho iného len samých seba na Konci.

Preskúmavajme každý z nás naše vlastné srdce a buďme MÚDRI. Čo tam stále ešte je v našich vlastných životoch, s čím sme NAHRADILI JEŽIŠA? Nie je to o mŕtvych náboženských praktikách. Máme či nám Chýba Osobný Vzťah Lásky S Ježišom? Koniec to oznámi, ale vtedy bude na to už Naveky príliš neskoro. Teraz je Čas zbaviť sa všetkého, s čím sme NAHRADILI JEŽIŠA. Je to naša voľba. Záleží to úplne od nás. satan vždy vyskúša spraviť všetko čo vie, aby nás Rozptýlil a Odviedol Preč od JEŽIŠA. má mnoho úkladov.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.

(Kristína Boshoffová)

“21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ALE ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23 A vtedy im vyznám: NIKDY SOM VÁS NEPOZNAL. Odíďte odo Mňa, vy ktorí činíte Neprávosti!” Matúš 7:21-23

“Potom prišli aj tie ostatné panny a hovorili: Pane, Pane, otvor nám! 12 Ale on odpovedal a riekol: Veru hovorím vám, NEPOZNÁM VÁS.” Matúš 25:10-12.


youtube.com/watch?v=At61FH3yoHs
Public domain
NiNa .b shares this
7