Clicks54

"Kitô hữu phải xa lánh sự tự tôn" (Francis, Thánh lễ cuối cùng của Thượng hội đồng, tháng 10 năm 2019)

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsQrdtwoeimv