Clicks2K
Coburg
4
Odpojte sa od "siete" O GoogliMore
Odpojte sa od "siete"

O Googli
Varovanie
Jr 29, 17-19
17: Toto praví Hospodin zástupů: Hle, pošlu na ně meč, hlad a mor, naložím s nimi jako s trpkými fíky, které se nedají jíst, jak jsou odporné.
18: Budu je pronásledovat mečem, hladem a morem. Učiním je obrazem hrůzy pro všechna království země, předmětem kletby a úděsu, posměchu a potupy ve všech pronárodech, kam jsem je vyhnal,
19: protože neposlouchali má slova, je výrok Hospodinů…
More
Jr 29, 17-19
17: Toto praví Hospodin zástupů: Hle, pošlu na ně meč, hlad a mor, naložím s nimi jako s trpkými fíky, které se nedají jíst, jak jsou odporné.
18: Budu je pronásledovat mečem, hladem a morem. Učiním je obrazem hrůzy pro všechna království země, předmětem kletby a úděsu, posměchu a potupy ve všech pronárodech, kam jsem je vyhnal,
19: protože neposlouchali má slova, je výrok Hospodinův, když jsem k nim posílal své služebníky proroky. Posílal jsem je nepřetržitě, ale ani vy jste neposlouchali, je výrok Hospodinův.
Varovanie
Jr 6, 17-19
17: Ustanovil jsem nad vámi strážné: Věnujte pozornost hlasu polnice! Ale oni řekli: "Nebudeme dávat pozor."
18: Proto slyšte pronárody, poznej, pospolitosti, co se s nimi bude dít!
19: Slyš země: Hle, já uvedu na tento lid zlé věci, ovoce jejich úmyslů, neboť nevěnovali pozornost mým slovům a můj zákon si zprotivili.
One more comment from Varovanie
Varovanie
Hoki- V tomto je múdrosť, ale treba k tomu i svetlo Ducha Svätého :

16
A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošes…More
Hoki- V tomto je múdrosť, ale treba k tomu i svetlo Ducha Svätého :

16
A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.
Zjv 13,16-18