Varovanie
595

DO JESLIČEK POLOŽTE NEJLEPŠÍ OBĚŤ MÉMU SYNU: OBRÁCENÍ

Poselství Matky Spásy ze dne 23. prosince 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

DO JESLIČEK POLOŽTE NEJLEPŠÍ OBĚŤ MÉMU SYNU: OBRÁCENÍ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
VOLÁM VÁS, ABYSTE NAŠLY ÚTOČIŠTĚ V MÉM LŮNĚ,
BEZPEČNÉM ÚTOČIŠTI PRO LID MÉHO SYNA.

Hledáte hmotné útočiště, aniž byste si připravili útočiště ducha?
Děti mého Syna, lidé mého Syna:
Buďte nejprve duchovními bytostmi, tělesného srdce, čistých citů, bratrství, rozsévači naděje, milovníky pokoje a svornosti, spořádanými ve svých činech a skutcích, uctivými a vzdělanými ve vztazích s bratry. Buďte lidmi, kteří si váží práce svého bratra a respektují ji, aby si vaši bližní vážili vás.
K jeslím, kde se narodil Spasitel lidstva, přišli prostí lidé, ti, kteří se živili prací a pásli svá stáda. Jako můj Syn pase své stádo, každého z vás, ať jste kdekoli, tak se rmoutí nad pádem každého ze svých dětí a raduje se, když se k němu jediné vrátí.
Malý božský Ježíš, kterého jsem od jeho narození držela v náručí, poznamenával činy a skutky svých dětí, pro které přišel na svět, aby se stal Spasitelem lidstva.
Ze vzdálených zemí se Mu přišli poklonit tři králové a Boží požehnání šlo s nimi. Proto ten, kdo chce zůstat s mým Synem, musí vědět, že není držen ve své vlastní zemi fyzicky, ale aby byl uznán za dítě mého Syna, musí projít vyprahlými zeměmi, kde je občas přepadne samota, kde úsilí po hledání útočiště ve světě téměř zdolává jejich síly, kde nedostatek potravy je vede k tomu, aby ji hledali v jiných zemích, kde přebytek potravy otravuje duši.
Mé děti, přeji si, abyste zůstaly v mém Lůně, Arše Spásy a Útočišti, každé z vás, tváří v tvář tolika bolestem, které přicházejí jako důsledek zla, které se zmocnilo těch, kdo skrze ekonomickou moc navrhli šířit zoufalství v mých dětech po celé Zemi a otevřít cestu Antikristu, bičovat tuto generaci, která dovolila proniknout zlu skrze nedovolené činy a jednání.
Již dříve jsem své děti vyzvala, aby byly pozorné ke hvězdě Slunci. Narušuje zdánlivý klid lidstva, silně otřásá zemí, aktivuje nebezpečné tektonické zlomy a sopky.
Vyzvali jsme vás, abyste se připravili na život bez pohodlí elektřiny a prostředků komunikace.
DĚTI, PŘIPRAVTE SE!
TOTO JE UTRPENÍ, KTERÉ BYLO PŘEDPOVĚDĚNO DŘÍVE, TOTO JE ONO, NE JINÉ.


Udržujte se naživu Duchem, modlete se srdcem a nemodlete se to, co vás napadne ze strachu. Modlitby, při nichž vám strach a neklid nedovolují modlit se srdcem nebo rozjímat o vedení Božím Duchem, mají k modlitbě velmi daleko.
UDRŽUJTE POKOJ, MOJE DĚTI, UDRŽUJTE KLID A DŮVĚRU, ŽE SVATÁ TROJICE JE PŘIPRAVENA, ABY JEJÍ LIDÉ BYLI CHRÁNĚNI, a její lidé jsou všichni ti, kteří činili pokání nebo činí pokání s pevným záměrem změny, aby šli cestou Boží Vůle s vědomím, že Bůh je "Alfa a Omega" [Zj 22, 13], a že pro Boha není nic nemožné.
Ptejte se samy sebe, děti: Volá nás naše Matka v tuto noc narození Dítěte Krista ke svému Synu s vážností a zanícením?
Děti, jen málo mých dětí očekává slavnost narození mého dítěte Ježíše s úctou a láskou, kterou si zaslouží:
Prožívají Štědrý večer ve zmatku světa, uprostřed neřesti na plážích, a ne v rodině. Vánoce přijímají ve stejném prostředí, bez úcty a uznání oběti Spasitele lidstva.
Svatý Josef a já se na ně díváme s lítostí!
Vidím, jak nahrazují mého Syna, Spasitele lidstva, barvitou postavou, která odvádí srdce maličkých od pravého poznání zrození mého Syna, Vykupitele lidstva.
Vyzývám vás k modlitbě srdcem a k tomu, abyste do jesliček položili nejlepší oběť mému Synu: obrácení.
Žehnám vám, děti, a vyzývám vás, abyste se nebály, ale důvěřovaly.
Miluji vás, děti.
Matka Maria.

poselstvi-zbytku.org/html1/1835.html