Clicks1.1K
valent
Domink Duka přijal požehnání od novokněží. ... po přijetí (vyvolení) kandidátů do kněžského společenství 8. července 2017 v kostele sv. Jiljí v Praze . Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP udělil kněž…More
Domink Duka přijal požehnání od novokněží.

... po přijetí (vyvolení) kandidátů do kněžského společenství 8. července 2017 v kostele sv. Jiljí v Praze .
Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP udělil kněžské svěcení fr. Metoději Maria Němcovi a fr. Klimentu Mikulkovi.
www.liturgie.cz/…/knezske-sveceni…

Slib vyvolených kandidátů

Milí bratři, dříve než přijmete kněžské svěcení, musíte před tímto shromážděním prohlásit, že jste ochotni plnit všechny povinnosti spojené s kněžskou službou. Proto se každého z vás ptám: Chceš stále vykonávat kněžskou službu jako věrný spolupracovník biskupa a v Duchu Svatém vést Boží lid a sloužit mu?

Ano.

Chceš hlásat Kristovo evangelium a vykládat nauku katolické církve, a tak zodpovědně a moudře konat službu Božího slova?

Ano.

Chceš k chvále Boží a k posvěcení věřících s vírou a oddaností podle tradice církve slavit Kristova tajemství, zvláště eucharistii a svátost smíření?

Ano.

Chceš ve spojení s biskupem setrvávat v ustavičné modlitbě a pro lid tobě svěřený vyprošovat Boží milosrdenství?

Ano.

Chceš se stále úžeji spojovat s Kristem Veleknězem, který sám sebe Otci za nás obětoval jako oběť čistou, a chceš se spolu s ním zasvětit Bohu pro spásu světa?

Ano. Kéž mi Bůh při tom pomáhá.

Slibuješ mně i mým nástupcům úctu a poslušnost?

Ano.

Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal.