Clicks861

Koronavírus zaplnil kostoli

csk.cartoon
6
Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsZdnacxglkk
Joske
Nevíte, co je matrice? Matrice je systém na ovládání lidské společnosti. Nejsilnější pouta, která drží lidi ve vězení matrice, jsou pouta strachu. Někteří z vás pamatují události roku 1989, kdy také proběhla výměna matric. Stará dosloužila a nová, daleko propracovanější, byla uvedena v život. Před rokem 1989 se lidé báli říci něco proti vládnoucí straně. Nová matrice převrátila hodnoty, všechno …More
Nevíte, co je matrice? Matrice je systém na ovládání lidské společnosti. Nejsilnější pouta, která drží lidi ve vězení matrice, jsou pouta strachu. Někteří z vás pamatují události roku 1989, kdy také proběhla výměna matric. Stará dosloužila a nová, daleko propracovanější, byla uvedena v život. Před rokem 1989 se lidé báli říci něco proti vládnoucí straně. Nová matrice převrátila hodnoty, všechno je naruby. Lidé jsou trestáni za i to, že otevřeně projeví odpor k hříchu.
Jediná jistota je v Kristu Ježíši. Pán Ježíš Kristus je náš Osvoboditel. S Kristem se nemusíme bát smrti.

1Proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. 2Neboť jestliže slovo, které bylo řečeno skrze anděly, bylo pevné a každé přestoupení a každá neposlušnost došly spravedlivé odplaty, 3jak unikneme my, zanedbáme-li tak velikou záchranu, která má svůj původ v tom, co říkal Pán, a byla nám potvrzena těmi, kteří to slyšeli, 4za Božího spoludosvědčování znameními a divy, rozmanitými projevy moci a udělováním Ducha Svatého podle jeho vůle? 5Bůh nepodřídil andělům budoucí svět, o kterém mluvíme. 6Kdosi někde slavnostně dosvědčil: ‚Co je člověk, že na něj pamatuješ, nebo syn člověka, že jej navštěvuješ? 7Nakrátko jsi ho postavil níže než anděly, slávou a ctí jsi ho ověnčil a ustanovil jsi ho nad dílem svých rukou. 8Všechno jsi poddal pod jeho nohy.‘ Tím tedy, že mu poddal všechno, neponechal nic, co by mu nebylo poddáno. Nyní však ještě nevidíme, že je mu všechno poddáno. 9Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, vidíme pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí; tak z milosti Boží za každého okusil smrti. 10Slušelo se totiž na toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich záchrany. 11Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry, 12když říká: ‚ Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat.‘ 13A opět: ‚Já mu budu důvěřovat;‘ a opět: ‚Hle, já a děti, které mi dal Bůh.‘ 14Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, 15a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. 16Je přece jasné, že se neujímá andělů, ale ujímá se semene Abrahamova. 17A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, k usmíření hříchů lidu. 18Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni. Zd 2:1-18
Kallistratos
Ano, je to paranoické a proto se něčeho takového neúčastním a rád přijdu až vše bude normální.... 😎
apredsasatoci
NOM nie je normálny!
Kallistratos
Nevíš o čem mluvíš.
ľubica
tak ako jasá ten biskup, tak a ešte viac jasaju masoni v RKC!!!
Dana22
preklad sa dá urobiť na translatore

katholisches.info/…/masonleaks-das-…

Masonleaks — das Datenleck der Großloge von Frankreich