„Človeka vraciaš do prachu a hovoríš: Vráťte sa synovia človeka!“ Ž 90

Koniec nášho pozemského života je smrť. Smrť nášho tela. Ale je aj smrť ducha, čo spôsobuje hriech a po neoľutovanom hriechu a bez pokánia nasleduje večné zatratenie v pekle. Svätý Pavol píše v Rim 8, 6 : „A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj“. A Ježiš hovorí v Mt 10,28 „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle“, a to je hriechu a zarmútenia láskavého Boha.
My nielen v pôste, ale aj každý deň si musíme uvedomovať, že sa blížime ku koncu nášho života. V žalme sa píše „A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca“ Ž 90, 12. Toto pripomenutie si smrti a konca nášho života, nie je preto, aby sme sa báli, nie je preto, aby sme mysleli na nejaký strašný náš koniec! Je to preto, aby sme nezaspali ako ostatní, čo nemajú nijakú nádej! 1 Sol 4,13. Myšlienka na smrť je dobrá aj na to, aby sme sa skôr tešili na nášho Pána Ježiša Krista. Ako kresťania sme boli vychovávaní aby sme milovali Ježiša a Boha. Preto ak príde ten náš koniec, tak sa budeme vzpierať a budeme sa usilovať oddialiť toto nádherné stretnutie? Je to skutočne láska k Bohu, ak sa s Ježišom nechceme čo najskôr stretnúť, ale budeme sa usilovať žiť tu na tejto zemi dlho a čo najdlhšie? S milovanou osobou sa každý chce vidieť, stretnúť, čo najskôr! Ale ešte oveľa viac, s milovanou osobou chce byť každý navždy!
Kazatelia a kresťania hovoria o smrti, čo je správne. Ale niektorí ju vykresľujú spôsobom takým, aby ľudí a poslucháčov strašili. Snažia sa, aby poslucháči či diváci vnímali rozumovo a aj citovo, že smrť je blízko, čo tiež je správne. Ale niektorí s úmyslom nahnať strach, napätie a vyvolať úzkosť. Robia to cez rôzne videa, filmy, vykresľujúc mučeníctvo, ukazujú krv, bolesť, vytvárajú tak napätie, útočia hlavne na city človeka. Niektorí kazatelia si myslia, že ak sa ľudia budú báť smrti, a jej blízkosti, tak len vtedy sa zmenia, napravia a prestanú hrešiť! Vytvárajú strach aj preto, lebo sami nevedia ponúknuť niečo iné, niečo lepšie, niečo silnejšie a to Evanjeliovú nádej!!! Asi nepoznajú list Hebrejom, pretože tam je napísané v 2,14-15 : „...aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou“. Čo tu počuješ a čítaš? Ježiš nás kresťanov prišiel VYSLOBODIŤ zo STRACHU pred smrťou! Toto je skutočné EVANJELIUM - εὐαγγέλιον - radostná zvesť! Ježiš prišiel poraziť smrť 1 Kor 15, 54-55, a „zjaviť život a nesmrteľnosť Evanjeliom!“ 2 Tim 1,10. Alleluja Ježišovi!
Strašenie smrťou a peklom nikdy neviedlo ku skutočnému obráteniu! Iba že sa vytvorili veriaci otroci, ktorí uverili zo strachu a preto ani nie sú slobodné Božie deti. Takéto kázanie strachu je iba náhrada u tých „horlivých“ a možno ukričaných kazateľov, ktorí nevedia odovzdať radostnú zvesť, ktorí nevedia dať nádej, ktorí sami nemajú nádej, ktorí strašia, aby si ľudí podrobili a urobili ich závislými na nich samých. Strašné! Boží ľud nemá živú stravu, živý pokrm, Boží ľud vo svete tápe vo tmách oklamaný bludármi, sektármi, falošnými náboženstvami, falošnými prorokmi, lebo chýbajú živí hlásatelia radostnej zvesti a nádeje vo večný život pre tých, ktorí uverili Ježišovi!
Pozor! Ale na opačnej strane existujú aj falošní kazatelia hlásajúci falošnú nádej, že všetko sa tu na zemi zmení na dobré, snažia sa ľudí klamať, zavádzať, že veď sa ešte nič vážnejšie tu na zemi nedeje, že pre modlitby určitej pravovernej a „vyvolenej“ skupiny, Boh oddiali Biblické tresty, pre zásluhy ľudí zmení proroctva v Písme a ľud môže ostať pokojný, ďalej si plánujúci život na tejto zemi. Hovoria obrazne: „Už sa nemusíte báť, všetko ostane po starom, všetko sa na dobré obráti, prídu lepšie dni a možno raj na zemi, či 1000 ročné kráľovstvo“. Títo falošní proroci a kazatelia ťa môžu viesť s touto falošnou nádejou v lepší život tu na zemi, do pekla, nie do neba! Sú to tiež sektári, ktorí ukazujú na seba, nie na Ježiša. Sú stále v popredí. Nie je v sekte podstatné, čo hovorí Slovo Božie a Pravda Evanjelia o týchto ťažkých posledných časoch, podstatné je, čo hovorí guru, duchovný vodca, biskup či kňaz s výzorom nábožnosti. 2Tim 3,5!!! Veľký pozor si daj pred takýmito falošnými prorokmi a falošnými učiteľmi ( 2 Pt 2,1-3.), ako som písal aj v téme o falošných prorokoch I.-IV.: I.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11 .
V tejto chvíli ťa chcem, milý čitateľ, povzbudiť: Ježiš zničil smrť! 2Tim 1,10. Alleluja Ježišovi! Ježiš porazil diabla. Ježiš Ti zaslúžil nebeské kráľovstvo! Ježiš ti pripravuje miesto v nebi! Ak máš Ježiša, tak sa neboj smrti tela, neboj sa budúcnosti, neboj sa týchto ťažkých posledných udalostí, ktoré ako trest a Božie dopustenie zaslúžene prichádzajú, pre naše hriechy, na nás a na tento skazený a bezbožný svet. Tresty prichádzajú zaslúžene aj pre vlažných a odpadnutých kresťanov (Rim 2,24) a bludárov (Iz 32,6).
No Ježiš ťa ako kresťana, nevedie ku strachu, ale ku nádeji a radosti zo stretnutia sa s Ním. V Mt 28, 9, hovorí Ježiš: „RADUJTE SA!“ (Χαίρετε!). Miluješ Ježiša? Tak sa neboj smrti! Miluješ Nebeského Otca? Tak sa neboj smrti. Prichádza do teba Duch svätý v modlitbe? Tak sa neboj smrti! Pri zomieraní, ale aj každý deň, je dôležité vzývanie Božieho mena Ježiš, ako je tiež spomenuté v téme: „Kto vyzná – Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu“ 1 Jn 4,15. Kto sa ale musí báť smrti a hlavne tej večnej? To sú bezbožní, neveriaci, vrahovia, smilníci, traviči, bludári, modloslužobníci, luhári, vlažní, homosexuáli, cudzoložníci... Zjv 21,8, 2 Kor 6,14n, Tit 3,10, Iz 32, 6, Ef 5,5, Zjv 3,16, 1Kor 6,9, ktorí ostávajú naďalej v hriechu bez skutočného pokánia, ako boli aj obyvatelia Sodomy a Gomory.
Ale Ježiš je víťaz nad smrťou a ty ak patríš celý Kristovi, tak víťazom budeš - spolu s Ježišom - aj ty.
Načo by ti bolo Evanjelium, Biblia, keby si tomuto neveril? Myslím, že najviac bude na konci sveta preosiata naša viera! Komu sme uverili. Ako sme Mu uverili. Či Evanjeliu a Ježišovi veríme bezvýhradne, alebo pochybujeme (Mt 14, 31!). Ale tvojej a mojej slabosti nám Ježiš prichádza na pomoc a chytá za ruku ako Petra a potom ťa vyťahuje z vody a chce ťa posilniť vo viere, vytrhuje ťa z tvojich pochybností, z tej smrti! Ježiš ťa nenechá a ani neopustí. A keď ťa Ježiš už chytí a vyťahuje, tak sa ho pevne drž! Aj keď pritom môžeš prejsť cez utrpenia, môžeš prechádzať aj cez mučeníctvo, cez mor, hlad, zajatie (Zjv 13,10 a Jer 15,2). Ježiš bude stále s tebou, nikdy ťa neopustí. Ježiš ti teraz hovorí: „neboj sa toho, čo máš trpieť...“ Zjv 2, 10.
Ešte jedna dôležitá skúsenosť Petra a apoštolov, ktorá je poučná aj pre nás. Peter pred utrpením Ježišovým hovorí odvážne: „Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj ostatní učeníci“. Mt 26, 35. Ale v noci sa stalo toto: „...vtedy sa začal zaklínať a prisahať - nepoznám toho človeka. A v tom zaspieval kohút. „ Mt 26, 74. „Vtedy Peter vyšiel von a horko sa rozplakal“ Lk 22,62.
Peter s apoštolmi precenil svoje sily. Všetci boli odvážni za stolom, keď sa ešte nič vážne nedialo. Vážna chvíľa prišla, keď im Majstra zajali, zbili, potupili a nakoniec zabili. Ježiš im ale o tom všetkom predtým hovoril, ako bude trpieť Mt 20,17-19. Nečakali, že to utrpenie Krista bude až také hrozné. Úplne ich to zdrvilo. Petra ovládol duch strachu pred následkami, ak by sa priznal, že patrí k Ježišovi. A nakoniec z 24 učeníkov a 11 apoštolov pod krížom ostal iba jeden – apoštol Ján. Všetci ostatní Ježiša opustili. Boli naplnení strachom.
Ale pozri sa na koniec života apoštolov. Ako skončili? Ako svätí mučeníci, ako tí, ktorí vyznali Ježiša až na smrť a nebáli sa bolesti, prenasledovania a ani smrti. Myslíš si, že to bolo z nich? Nie. Bola to Božia - Ježišova Milosť, ktorú dostali na to, aby obstáli a už nezapreli Ježiša, aby vytrvali vo viere až do konca. Teraz sú už v nebi spasení naveky a radujú sa s Kristom.
V tichosti a dôvere je vaša sila, čo je napísané v téme: „...v tichosti a dôvere je vaša sila“ Iz 30,15
Priznám sa ti, ľahko sa mi to tu teraz píše, ale ak príde tá posledná hodina na nás všetkých, tak budeme vyskúšaní bez rozdielu, ale nebudeme skúšaní nad naše sily 1 Kor 10, 13. Budeme očistení ako zlato v ohni 1Pt 1,7, aj Čomu sme uverili a Komu sme uverili 2 Tim 1,12.
Ja mám okrem najdôležitejšej milosti od Boha - a to dar viery v Ježiša Krista - pravého Boha - aj inú pomoc a ochranu, ktorej som sa naučil dôverovať: úcta k svätej Matke Ježiša Krista – Bohorodičke! Taktiež úcta k svätým v nebi a anjelom v nebi. Pretože si ich uctil sám Boh, tak si ich uctím aj ja. Toto je moje spoločenstvo s oslávenou Cirkvou v nebi.
Ján apoštol ostal na Golgote Na Golgote: „Otče odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ Lk 23, 34 pod krížom s Máriou -Ježišovou matkou a počul hlas z kríža: „hľa tvoja Matka...“ Jn 19,27. Ježišova Matka je preto veľký dar Boží pre tu malú skutočnú Cirkev – to malé stádo (Lk 12,32) na konci vekov. Ale je dôležitá správna úcta, čo je v téme: „Raduj sa Milosti plná - Χαῖρε, κεχαριτωμένη“ Lk 1,28
Prečo hovorím že mám pomoc? Pretože Mária je povolaná Bohom ako bojovníčka, aby šliapala hadovi po hlave Gn 3,15, a aby nám pomáhala aj pri našom zomieraní. „Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás, Kráľovná mučeníkov, oroduj za nás“!
Jediným prostredníkom je Ježiš Kristus - 1 Tim 2,5! Toto Slovo platí na veky vekov! Ale Mária- pomocnica kresťanov, nijako nie je na prekážku tomuto Ježišovmu prvenstvu.
Neboj sa smrti, neboj sa utrpenia, neboj sa zomierania. Ak si prijal Ježiša za Pána a Spasiteľa, tak Ježiš je s tebou! Alleluja! Tiež Mária je s tebou – ak si ju prijal tak, ako apoštol Ján pod krížom.
„Ježišu prosím ťa, ostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Prišiel čas nášho odchodu! Chcem spolu s Pavlom vo viere vyznať: dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru si zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň - dáš Ty, Pane Ježišu - spravodlivý Sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú tvoj príchod, čo milujú tvoje zjavenie“. Amen.