Clicks853

Protestantizácia Katolíckej Cirkvi vynucovaním svätého prijímania na ruku a útok na Posvätnú Tradíciu sú už oveľa staršieho dáta. O iniciátoroch „podávania na ruku“ píše M ROSA aj vo februári 1998

Protestantizácia Katolíckej Cirkvi vynucovaním svätého prijímania na ruku a útok na Posvätnú Tradíciu sú už oveľa staršieho dáta. O iniciátoroch „podávania na ruku“ píše M ROSA aj vo februári 1998.

Počas štúdia na CMBF UK v Bratislave som sa stretol s tým, že študenti „vyleteli“ zo skúšky, (jeden študent mi potvrdil, že aj z prijímacieho pohovoru) lebo miesto dvoch prameňov o ktoré sa opiera učenie Katolíckej Cirkvi (Písmo Sväté a Posvätná Tradícia), uviedli iba jeden prameň a to Písmo Sväté.
Sám som túto otázku počas prijímacieho pohovoru dostal, ale samozrejme, že som uviedol oba pramene. Aj Katechizmus Katolíckej Cirkvi (ďalej KKC) hovorí o jednom spoločnom prameni.
Podľa KKC je JEDEN SPOLOČNÝ PRAMEŇ…

80 „Posvätná Tradícia a Sväté písmo teda navzájom úzko súvisia a sú spojené. Veď obidve vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu.“ Obidve robia v Cirkvi prítomným a plodným tajomstvo Krista, ktorý sľúbil, že ostane so svojimi „po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). katechizmus.sk/?action=getk&kid=145

Boh prorokovi Ezechielovi medzi hriechmi Jeruzalema uvádza okrem zákona aj právo- (zvyky), (podľa Jeruzalemskej Biblie, Dobrá kniha Trnava 2020, inak povedané tradíciu): „I budete vedieť, že ja som Pán podľa ktorého zákonov ste nechodili a moje právo (zvyky) ste nezachovávali, ba konali ste podľa práva národov, ktoré sú okolo vás.“ (Ez 11, 12)

Pavol VI. „kde nebol schválený indult, prax prijímania na ruku je ilegálna“

alianciazanedelu.sk/archiv/6846

Dnes sa v rozpore s Posvätnou Tradíciou Cirkvi ale aj s dokumentami Svätej Stolice (Pápežská inštrukcia Memoriale Domini, I N Š T R U K C I A REDEMPTIONIS SACRAMENTUM o.i. najmä bod 90, 91, 92, 94) sú veriaci často nútení k tomu, aby prijímali Eucharistického Pána Ježiša Krista neúctivo do rúk. Kňazi prestali používať paténu a prijímanie Eucharistie do úst niektorí kňazi považujú za hrubú neposlušnosť voči Cirkvi.
Ale ešte ani jeden kňaz mi nevedel uviesť žiaden názov dokumentu Svätej Stolice, ktorý by vyslovene zakazoval prijímanie do úst. Žiaden taký dokument som nenašiel ani na stránke KBS či TK KBS. Platnosť dokumentu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorý jednoznačne potvrdzuje práve veriacich prijímať v prvom rade do úst potvrdil aj predseda KBS arcibiskup Stanislav Zvolenský. Vyplýva to aj z dokumentov zverejnených na stránke TK KBS.

Kardinál Sarah: Podávanie Eucharistie na ruku je súčasťou Satanovho útoku na Cirkev

Tridentský koncil (1545- 1563 je jedným z najvýznamnejších koncilov v dejinách Cirkvi. Svojimi vieroučnými rozhodnutiami odstránil nejasnosti najmä v tých článkoch viery, ktoré protestanti napádali. Ako pramene boli jednoznačne definované Písmo sväté a ústne podanie (tradícia). Okrem Písma svätého je rovnocenným viery aj ústne podanie (tradícia).

„Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa, aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva (zvyky) a konali podľa nich. Aby boli mojím národom a ja aby som bol ich Bohom. Ale tým, ktorých srdce ide za ošklivosťami a ohavnosťami, uvalím na hlavu ich konanie,“ hovorí Pán, Jahve. (Ez 11, 19- 21)

Anton Čulen

Môj strategický plán
Panna Mária samotná hovorí, že členovia hnutia budú aj obetovaní, takže predpokladám, že niekde dôjde až ku krvavým obetiam.

M ROSA: V poslednom čase ste vo Světle písali o Garabandale, a zároveň sme si všimli, že Světlo stratilo cirkevné schválenie. Súvisia tieto dva fakty spolu?
J. Vlček:
Světlo „narazilo“, a hlavne svojimi článkami o „prijímaní na ruku“. Bolo nám vyčítané, že sme sa pokúšali „exkomunikovať“ biskupov. Ja som sa ohradil, pretože my sme nikoho neexkomunikovali, my sme hovorili o iniciátoroch „podávania na ruku“. A to nie sú biskupi.

M ROSA: Ako vidíte tento vývoj v najbližších mesiacoch?
J. Vlček:
Ten vývoj pôjde stále k horšiemu. Katolícky týdenník v poslednom vydaní nás tiež napadá – a to formou listu čitateľa, v ktorom sme obviňovaní z napadnutia biskupov. Pán šéfredaktor Bádal nám verejne pred dvoma rokmi vyhlásil, že sa postará, že sa všetkými silami pričiní, aby Světlo prišlo o cirkevné schválenie. My vieme, odkiaľ vietor vanie. Bol už žiadaný dokonca zákaz Světla.

M ROSA: Pán Vlček, keď príde k najhoršiemu, máte nejaký strategický plán?
J. Vlček:
Mám strategický plán, a to je – neobmedzená dôvera k Panne Márii. Skutočne iba deti Panny Márie sa dnes môžu orientovať v situácii, pretože veľmi mnoho teológov, vyšších i nižších, stratí orientáciu a nezostáva nič iné, ako dôverovať Panne Márii, v jej ochranu a v to, že nám vždy dá svetlo, vo všetkých ťažkostiach.

Za rozhovor ďakuje Anton Selecký
M ROSA/ február 1998

Pripravil A. Čulen, krátené
alianciazanedelu.sk/archiv/9082
ľubica
Mučedník, který vymodlil změnu postojů kardinála Duky. S drahým zesnulým P. ThLic. Filipem M. Ant. …
P. dominikán FILIP MARIA ANTONIN STAJNER, svojím postojom a peticiou 142 knazov za SP do ust / 1997/ a hlavne svojim vyše 2O ročným utrpením, znehybnením podobným Ježišovi na Kríži i v Eucharistii sposobil obrátenie postoja zasvatených i laikov. Zial peticia bola odignorovana pp. J. P II. a CR …More
Mučedník, který vymodlil změnu postojů kardinála Duky. S drahým zesnulým P. ThLic. Filipem M. Ant. …
P. dominikán FILIP MARIA ANTONIN STAJNER, svojím postojom a peticiou 142 knazov za SP do ust / 1997/ a hlavne svojim vyše 2O ročným utrpením, znehybnením podobným Ježišovi na Kríži i v Eucharistii sposobil obrátenie postoja zasvatených i laikov. Zial peticia bola odignorovana pp. J. P II. a CR zaviedla 1998 SP na ruku do dnes!
Hermenegild
Zisťoval som, či sa tí ľudia, čo prestali chodiť do chrámu, už vrátili. Zistil som to isté: nevrátili. Až keď sa bude dať prijať Pána na jazyk, sa vrátia. Je ich asi 15 a všetko nad 65 rokov. To hovorí za všetko.
apredsasatoci
O čom to hovorí?
Starí majú echtovnu vieru, či sú hlupáci?
Hermenegild
Starí majú echtovnú vieru, plačú a preto ani nemôžu prísť do chrámu, lebo tam vidia to závážné znesväcovanie Najvyššieho priamo rukami presbyterov!!!
ľubica
Nech si ti verni ELEAZAROVIA / druhá kniha Machabejcov 6, 18-31 /, pokračujú v prinášaní obiet, zmieru, odprosovania a vynáhrady za obrovské klamstvo, demagógiu a manipuláciu so svedomím zasvatených i laikov, ( prostredníctvom tzv katolíckej tv lux, radia lumen a kat novín, ) ktorých členovia KBS vystavili nezmysleným a provokačným nariadením do príležitosti spáchania svätokrádeže a žial mnohí/ …More
Nech si ti verni ELEAZAROVIA / druhá kniha Machabejcov 6, 18-31 /, pokračujú v prinášaní obiet, zmieru, odprosovania a vynáhrady za obrovské klamstvo, demagógiu a manipuláciu so svedomím zasvatených i laikov, ( prostredníctvom tzv katolíckej tv lux, radia lumen a kat novín, ) ktorých členovia KBS vystavili nezmysleným a provokačným nariadením do príležitosti spáchania svätokrádeže a žial mnohí/ podvedení oklamaní zmanipulovaní sa dali zviesť...V povesti svätosti života zomrel dominikán P. Antonín Filip Štajner ktorý odovzdal pápežovi sv. …
ľubica
treba vycestovať, ak im to zdravie dovoluje, autami , sa dohodnut do iných farnosti, na TLO, kde sa da prijimat do úst...poklaciačky...a ked sa neda vycestovat, tak prežiť den v modlitbách s Pánom a JEHO MATKOU, ktorá odmení každého, kto vytrvá a neprijme TELO JEJ SYNA do ruk kalvinskym sposobom!
U.S.C.A.E.
kalvínsky spôsob u kalvínov vôbec nevadí tam berú do ruky iba chlieb aby som to upresnil
apredsasatoci
Ak žije kalvin/protestant životom pravého kresťana, premena sa nekoná?
Hermenegild
Chýba apoštolská postupnosť, tak ako aj u protestantov a preto platne nepremieňajú, sú to len symboly-spomienka, ale nie pravá kalvárska obeta.
apredsasatoci
Čo je to apoštolský postupnosť? Tradícia?
Hermenegild
Svätenie-pomazanie mužov počnúc sv. Petrom bez prerušenia ako jediné Magistérium Cirkvi /pápež biskupov, biskupi nižších presbyterov ako svojich pomocníkov/.
apredsasatoci
Takže prijimanie pravoslávnych je platné/neplatné!
U.S.C.A.E.
k tým pravoslávnym tam je premena platná lebo jednak majú apoštolskú postupnosť a po druhé nezmenili úmysel Rímskej cirkvi pri svätení o dovolenosti konaného to je iná téma však pri znovuspojení by ani len nejednali o tom že východní majú mať rovnaké privilégiá ako západný klérus nemať títo platné Kňazstvo tá téma sa v podstate ani nenadniesla ovšem anglikáni nemajú nič tam jedia chlieb a pijú …More
k tým pravoslávnym tam je premena platná lebo jednak majú apoštolskú postupnosť a po druhé nezmenili úmysel Rímskej cirkvi pri svätení o dovolenosti konaného to je iná téma však pri znovuspojení by ani len nejednali o tom že východní majú mať rovnaké privilégiá ako západný klérus nemať títo platné Kňazstvo tá téma sa v podstate ani nenadniesla ovšem anglikáni nemajú nič tam jedia chlieb a pijú víno

A zasa ten husitský blud. Mravný stav obetníka neurčuje platnosť premeny a bodka.
Snezienka
Na tradičných latinských svätých omšiach v Anglicku kňazi v tejto dobe nemajú problém dávať sväté prijímanie na jazyk (a to LEN na jazyk). V minúte 42:30 - facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/1290968771462
Hermenegild
Ten problém jen len na Slovensku.