Clicks1.4K

Ján Pavol II. pil kalich démonov!

1. list Korinťanom 10:21 - "Nemôžete piť kalich Pánov i kalich démonov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole i na stole démonov."

Hereziarcha Ján Pavol II. pil z kalicha diablov práve preto, aby poprel verš vyššie (1 Kor 10:21). Hoci Ján Pavol II. organizoval uctievanie diablov na medzináboženských stretnutiach v Assisi a inde, navštívil budhistický pohanský chrám, mešitu a zúčastnil sa mnohých pohanských rituálov, totálne odmietajúc katolícku vieru a dokazujúc, že je odpadlík a modloslužobník majúci podiel na stole zlých duchov/démonov/diablov, nesvätý Ján Pavol II. Antikrist chcel špecificky a úplne doslovne a do očí bijúco urobiť presne to, čo tento verš z Biblie zakazuje, aby celému svetu ukázal, akým podlým človekom a satanovým služobníkom bol, a aby všetkým ukázal, ako veľmi nenávidí Ježiša Krista a Jeho Cirkev a ako doslovne popiera nielen početné dogmy Katolíckej Cirkvi, ale aj základné učenie Svätého Písma. Ján Pavol II. slúžil démonom a falošným bohom, ako možno vidieť jeho falošného evanjelia náboženského indiferentizmu a tiež z jeho systematického hlásania, že každý človek je Ježiš Kristus.

O herézach Jána Pavla II. a dôkazoch, že bol biblickým Antikristom, si prečítajte v týchto článkoch:
vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/
vatikankatolicky.com/antikrist/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Unam Sanctam SK
Tento skutok odpadlíctva by mal tiež ľuďom ukázať, že to, čo robí František nie je ničím novým. Mnohí sú heretikom Františkom zdesení, no myslia si, že Ján Pavol II. bol dobrým pápežom alebo dokonca svätým. Nič by nemohlo byť ďalej od pravdy. Ján Pavol II. bol ešte horší, lebo on bol tým, kto sa ako prvý dopustil činov odpadlíctva, aké sú na obrázku v článku.
Unam Sanctam SK
Sv. Tomáš Akvinský, Suma teologická, Časť I-II, 103. otázka, 4. odpoveď: „Všetky obrady sú vyznaniami viery, v ktorých spočíva vnútorné uctievanie Boha. Nuž človek môže urobiť vyznanie jeho vnútornej viery skutkami, ako aj slovami: a v každom vyznaní, ak spraví falošné vyznanie, smrteľne hreší.“