Clicks473
Radek33
24

Modlitwy do Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki


Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.
Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego tej łaski, o którą Cię gorąco proszę. Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wierne naśladowanie Chrystusa

Wszechmogący wieczny Boże, Ty stale dajesz nowe dowody Twojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby modlitwa i przykład życia Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, pobudzała nas do wiernego naśladowania Twojego Syna oraz godnego wypełniania obowiązków naszego stanu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o ducha pobożności i męstwa

Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy, ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa, których udzieliłeś swemu słudze księdzu Jerzemu, który godnie pełnił służbę pzy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosił Ewangelię. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o zachowanie Bożych przykazań

Łaskawy Boże, Zbawicielu wszystkich ludzi, Ty w swej świętej dobroci sprawiłeś, że Ksiądz Jerzy, Twój wierny sługa, kapłan, gorliwie głosił Królestwo Boże, królestwo prawdy, sprawiedliwości i pokoju, aż do męczeńskiej śmierci. Spraw, abyśmy wpatrując się w jego apostolski zapał, rozpromieniali się miłością ku Tobie i z gorliwością zachowywali Boże przykazania oraz abyśmy dostąpili chwały wiecznej w Twoim Królestwie, gdzie żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa dziękczynna

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że swojego Czcigodnego Sługę księdza Jerzego Popiełuszkę obdarzyłeś wytrwałością w głoszeniu ewangelicznego orędzia prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. On umocniony łaską wierności charyzmatowi kapłaństwa wytrwał w nim aż do męczeńskiej śmierci.
Dziękujemy Ci za łaskę przeprowadzenia jego procesu beatyfikacyjnego i podpisanie przez papieża Benedykta XVI dekretu o jego męczeństwie oraz uznanie go za męczennika Kościoła Katolickiego.
Radujemy się jego bliską beatyfikacją. Spraw, aby stał się dla nas wzorem do naśladowania i orędownikiem przez Tobą w przezwyciężaniu zła społecznego, którego sam padł ofiarą.
Przyjmij, Boże naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, za wstawiennictwem Jego Matki Bolesnej - Królowej Polski i świętych męczenników naszego polskiego narodu. Amen.

Modlitwa o kanonizację Bł.Ks.Jerzego Popiełuszki:

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.
Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ……., o którą z ufnością Ciebie proszę.


Litania do bł. Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison. Chryste eleison.
Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża,módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy Męczenniku,módl się za nami.
Odważny wyznawco Chrystusa,módl się za nami.
Wierny świadku Ewangelii,módl się za nami.
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,módl się za nami.
Czcicielu Maryi Niepokalanej,módl się za nami.
Oddany od dzieciństwa Bogu,módl się za nami.
Wychowany w pobożnej rodzinie,módl się za nami.
Gorliwy w służbie ołtarza,módl się za nami.
Pragnący naśladować świętych,módl się za nami.
Wierny głosowi powołania,módl się za nami.
Apostole godności człowieka,módl się za nami.
Obrońco nienarodzonych,módl się za nami.
Miłosierny dla cierpiących,módl się za nami.
Wrażliwy na los pokrzywdzonych,módl się za nami.
Dobry pasterzu ludzi pracy,módl się za nami.
Uczący zło dobrem zwyciężać,módl się za nami.
Wzywający do męstwa i solidarności,módl się za nami.
Broniący wartości ewangelicznych,módl się za nami.
Przestrzegający przed chęcią odwetu,módl się za nami.
Wzywający do trwania w nadziei,módl się za nami.
Niesprawiedliwie oskarżany,módl się za nami.
Okrutnie umęczony,módl się za nami.
Kapłanie wierny aż do końca,módl się za nami.
Męczenniku prawdy i wolności,módl się za nami.
Orędowniku spraw Kościoła i narodu,módl się za nami.

Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie.

Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Litania do bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (2)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Męczenników – módl się za nami,
Wszyscy Aniołowie i Święci Pańscy – módlcie się za nami,
Bł. Księże Jerzy, z białostockiej wsi pochodzący, módl się za nami,
Bł. Księże Jerzy, w łonie matki Bogu ofiarowany,
Bł. Księże Jerzy, wytrwały w służbie ministranckiej,
Bł. Księże Jerzy, zawsze posłuszny i pełen czci dla rodziców,
Bł. Księże Jerzy, niosący pomoc w ludzkich potrzebach,
Bł. Księże Jerzy, oddany naśladowco św. Maksymiliana Kolbego,
Bł. Księże Jerzy, konsekwentnie realizujący swe powołanie,
Bł. Księże Jerzy, mający taką samą ranę na dłoni jak Chrystus,
Bł. Księże Jerzy, wzorze mężnego znoszenia cierpienia dla Boga,
Bł. Księże Jerzy, obrońco wartości chrześcijańskich,
Bł. Księże Jerzy, gorliwy w miłości do nieprzyjaciół,
Bł. Księże Jerzy, Kapłanie Serca Jezusowego,
Bł. Księże Jerzy, wytrwały w posłudze duszpasterskiej,
Bł. Księże Jerzy, niosący pociechę i pomoc cierpiącym braciom,
Bł. Księże Jerzy, przykładzie pokornego życia,
Bł. Księże Jerzy, miłośniku czystości i ubóstwa,
Bł. Księże Jerzy, apostole jedności,
Bł. Księże Jerzy, służbie Bogu i drugiemu człowiekowi oddany do końca,
Bł. Księże Jerzy, wyniszczający siebie dla chwały Bożej,
Bł. Księże Jerzy, kroczący drogą Krzyża i Ewangelii,
Bł. Księże Jerzy, miłośniku Prawdy i sprawiedliwości,
Bł. Księże Jerzy, zło dobrem zwyciężający,
Bł. Księże Jerzy, nauczycielu wewnętrznej wolności,
Bł. Księże Jerzy, nauczycielu niewiędnącej nadziei,
Bł. Księże Jerzy, prawdziwy uczniu Chrystusa,
Bł. Księże Jerzy, dla Imienia Bożego prześladowania cierpliwie znoszący,
Bł. Księże Jerzy, wolny od lęku i zastraszenia,
Bł. Księże Jerzy, cichy w bólu i cierpieniu,
Bł. Księże Jerzy, w Chrystusie nadzieję mający,
Bł. Księże Jerzy, koroną męczeństwa uwieńczony,
Bł. Księże Jerzy, któryś oddał swe życia za nas wszystkich,
Bł. Księże Jerzy, patronie środowiska medycznego,
Bł. Księże Jerzy, patronie ludzi pracy,
Bł. Księże Jerzy, patronie studentów,
Bł. Księże Jerzy, patronie aktorów i śpiewaków,
Bł. Księże Jerzy, patronie „Solidarności”,
Bł. Księże Jerzy, patronie prześladowanych za wiarę w Boga,
Bł. Księże Jerzy, patronie gorliwych kapłanów,
Bł. Księże Jerzy, patronie tych, co śmierci się nie boją,
Bł. Księże Jerzy, patronie tych, co pod Twą opiekę się uciekają.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Kapłanie – Męczenniku.
W. Abyśmy złu pokonać się nie dali, ale zło dobrem zwyciężali.

Módlmy się:

Boże, który w swojej dobroci ustanowiłeś Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę wzorem wiary i miłości dla narodu polskiego, spraw, prosimy, abyśmy – za przykładem życia Błogosławionego – umieli zachować godność dziecka Bożego w każdej sytuacji życia oraz wytrwali mężnie w obliczu przeciwności i zakusów diabła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
itania do bł. ks. Jerzego Popiełuszki (3)

Litania do bł. ks. Jerzego Popiełuszki (3)

Bł. Jerzy, człowieku dobry - módl się za nami
Bł. Jerzy, chrześcijaninie święty
Bł. Jerzy, kapłanie wierny
Bł. Jerzy, Polaku szlachetny
Bł. Jerzy, synu i bracie kochany
Bł. Jerzy, żołnierzu dzielny
Bł. Jerzy, przyjacielu poszukiwany
Bł. Jerzy, sługo solidny
Bł. Jerzy, księże posłuszny
Bł. Jerzy, obywatelu prawy
Bł. Jerzy, spowiedniku cichy
Bł. Jerzy, przewodniku mądry
Bł. Jerzy, orędowniku cierpliwy
Bł. Jerzy, obrońco odważny
Bł. Jerzy, bohaterze pogodny
Bł. Jerzy, świadku prawdy
Bł. Jerzy, powołany w Chrystusie
Bł. Jerzy, uczniu Prymasa Tysiąclecia
Bł. Jerzy, naśladowco Jana Pawła II
Bł. Jerzy, nauczycielu Ewangelii
Bł. Jerzy, ofiaro w imię Krzyża
Bł. Jerzy, miłośniku Kościoła
Bł. Jerzy, apostole solidarności
Bł. Jerzy, duszpasterzu jedności
Bł. Jerzy, patrioto Polski
Bł. Jerzy, mistrzu moralności
Bł. Jerzy, budzicielu sumień
Bł. Jerzy, wychowawco studentów
Bł. Jerzy, opiekunie robotników
Bł. Jerzy, oparcie dla służby zdrowia
Bł. Jerzy, słuchaczu artystów słowa
Bł. Jerzy, pomocniku polityków
Bł. Jerzy, podporo sumień prawników
Bł. Jerzy wzorze dla kleryków
Bł. Jerzy, nasz orędowniku

P. Dałeś nam, Ojcze niebieski, błogosławionego ks. Jerzego
W. I powołałeś nas do naśladowania go w Chrystusie.

Módlmy się: Boże Wszechmogący i Miłosierny, od którego pochodzi wszelka władza na ziemi, i w którego Imię dojrzewa świętość Twoich dzieci, wysłuchaj tej litanii trzydziestu siedmiu wezwań, jak przyjąłeś trzydzieści siedem lat życia błogosławionego ks. Jerzego; obdarz nas jednością i pokojem, pobłogosław wolnością i wiernością, prowadź przez życie w prawdzie, miłosierdziu i solidarności. Prosimy Cię o to, przez Jezusa Chrystusa, twojego Syna i Zbawiciela, który żyje i panuje z Tobą i Duchem Świętym, w czasie i wieczności. Amen .

Nowenna za Ojczyznę do bł.ks. Jerzego Popiełuszki

Modlitwa za Ojczyznę bł.ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!
Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania
i mądrość w tworzeniu jedności by prosić o Twoje błogosławieństwo.
Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece,
Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.
Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć,
jak Ty przebaczasz nam nasze winy.
I zbaw od złego nas wszystkich.
Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.

Amen.

DZIEŃ PIERWSZY

„Jeżeli prawda jest dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia”
( Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 31 października 1982)

Chwila milczenia

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Najświętsza Maryjo Panno – Królowo i Patronko Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie Kostko – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Błogosławiony Księże Jerzy – Kapłanie i Męczenniku, módl się za nami.

DZIEŃ DRUGI

„Idea, która potrzebuje broni, by się utrzymać, sama obumiera. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona. Idea, która jest zdolna do życia, podbija sobą. Za nią spontanicznie idą miliony”

( Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 26 grudnia 1982)

Chwila milczenia

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Najświętsza Maryjo Panno – Królowo i Patronko Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie Kostko – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Błogosławiony Księże Jerzy – Kapłanie i Męczenniku, módl się za nami.

DZIEŃ TRZECI

„Szatan będzie umacniał swoje królestwo na ziemi i w naszej Ojczyźnie, królestwo zakłamania, nienawiści i zastraszenia, jeżeli my wszyscy nie będziemy na co dzień stawali się coraz silniejsi Bogiem i Jego łaską”

( Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 27 lutego 1983)

Chwila milczenia

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Najświętsza Maryjo Panno – Królowo i Patronko Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie Kostko – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Błogosławiony Księże Jerzy – Kapłanie i Męczenniku, módl się za nami.

DZIEŃ CZWARTY

„Chcemy, by państwo zrozumiało, że może być silne tylko w oparciu o społeczeństwo. A do tego prowadzi droga przez poszanowanie człowieka, jego sumienia i przekonań”
( Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 26 czerwca 1983)

Chwila milczenia

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Najświętsza Maryjo Panno – Królowo i Patronko Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie Kostko – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Błogosławiony Księże Jerzy – Kapłanie i Męczenniku, módl się za nami.

DZIEŃ PIĄTY

„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat” (
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 28 sierpnia 1983)

Chwila milczenia

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Najświętsza Maryjo Panno – Królowo i Patronko Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie Kostko – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Błogosławiony Księże Jerzy – Kapłanie i Męczenniku, módl się za nami.

DZIEŃ SZÓSTY

„Nie można tworzyć dziejów bez dziejów, nie można zapominać o chrześcijańskiej drodze naszego Narodu”

( Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 25 września 1983)

Chwila milczenia

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Najświętsza Maryjo Panno – Królowo i Patronko Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie Kostko – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Błogosławiony Księże Jerzy – Kapłanie i Męczenniku, módl się za nami.

DZIEŃ SIÓDMY

„Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność człowieka to pozostać wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą – żyć w prawdzie – to jakieś minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego”

( Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 29 stycznia 1984)

Chwila milczenia

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Najświętsza Maryjo Panno – Królowo i Patronko Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie Kostko – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Błogosławiony Księże Jerzy – Kapłanie i Męczenniku, módl się za nami.

DZIEŃ ÓSMY

„Trzeba sobie zdawać sprawę z sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy, ale jednocześnie ta sytuacja nie może być wygodną zasłoną do tego, by rezygnować z należnych Narodowi praw”

( Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 26 sierpnia 1984)

Chwila milczenia

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Najświętsza Maryjo Panno – Królowo i Patronko Polski, strzeż Ojczyny naszej!
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie Kostko – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Błogosławiony Księże Jerzy – Kapłanie i Męczenniku, módl się za nami.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

„Prośmy Chrystusa Pana, byśmy zachowali godność dziecka Bożego na każdy dzień; byśmy w życiu naszym na co dzień kierowali się sprawiedliwością; by nasze życie codzienne było przepełnione prawdą; abyśmy w naszym codziennym życiu okazywali męstwo w walce o wartości prawdziwie chrześcijańskie; byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”
( Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 18 października 1984)

Chwila milczenia

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…

Najświętsza Maryjo Panno – Królowo i Patronko Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Stanisławie Kostko – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski, strzeż Ojczyzny naszej!
Błogosławiony Księże Jerzy – Kapłanie i Męczenniku, módl się za nami.
mk2017 and 3 more users like this.
mk2017 likes this.
Weronika....S likes this.
chrystusowiec likes this.
Radek33
Modlitwa o kanonizację Bł.Ks.Jerzego Popiełuszki:

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go …More
Modlitwa o kanonizację Bł.Ks.Jerzego Popiełuszki:

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.
Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ……., o którą z ufnością Ciebie proszę.
Radek33
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.
Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem błogosław…More
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.
Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego tej łaski, o którą Cię gorąco proszę. Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.