Neocon Kissinger 23.5. vyzval k míru, globalista Soroš 24.5. k válce proti Rusku, koho poslechne Ukrajina?

Sám Soroš říká, že civilizace nemusí přežít' ukrajinskou válku (ale vyzývá k válčení, protože sám je stařík a život mladších mu je lhostejným)
ultrasurfing.com/…ros-says-civilization-may-not-survive-ukraine-war/
US billionaire George Soros said Russia's invasion of Ukraine 'may have been the beginning of the Third World War'
Davos (Switzerland) (AFP) - US billionaire George Soros warned Tuesday that “civilization may not survive” Russia’s invasion of Ukraine but said Europe could have a stronger position against President Vladimir Putin regarding gas than it realises.
In his traditional dinner speech on the sidelines of the World Economic Forum in the Swiss mountain town of Davos, the Hungarian-born investor and philanthropist said the war has “shaken Europe to its core.”
“The invasion may have been the beginning of the Third World War and our civilization may not survive it,” Soros said.
“We must mobilise all our resources to bring the war to an early end. The best and perhaps only way to preserve our civilization is to defeat Putin as soon as possible,” he said.

He praised US and European support for Ukraine but Europe’s dependence on Russian fossil fuels “remains excessive,” Soros said.

He said this dependence was “due largely to the mercantilist policies pursued by former (German) chancellor Angela Merkel” who made “special deals” with Moscow for gas supplies.

The European Union is now aiming to reduce its use of Russian gas by two-thirds this year, but it has fallen short of banning imports due to German reluctance.

The EU has also struggled to agree on an oil ban due to Hungary’s opposition.

“I think Putin has been very clever in sort of blackmailing Europe, threatening to cut off the gas, but actually his case is much less strong than he pretends,” Soros said.

“He’s actually in a crisis and he has managed somehow to terrify Europe,” he said.

He said Putin put gas in storage last year instead of exporting it to Europe, creating a shortage that raised prices and made Russia “a lot of money.”

But storage facilities will be full in July and Russia has no other place to ship the gas than Europe as it is its only market, he said.

Soros said he had explained this in a recent letter to Italian President Mario Draghi, but he has yet to receive a reply.

Putin is “in a tight situation. He has to do something with that gas,” Soros said. “Europe has a much stronger position than it recognises.”

- Xi and Putin: the ‘dictators’ -

Soros’s dinner is among the most eagerly awaited events of the gathering of global business and political elites in Davos, but it last took place in January 2020 as the Covid pandemic thwarted last year’s confab.

Soros, the founder of the Open Society Foundations, used this year’s speech to take aim again at another usual target, Chinese President Xi Jinping.

He called Xi and Putin “dictators” whose countries represent “the biggest threat to open society”.

“They are tied together in an alliance that has no limits. They also have a lot in common. They rule by intimidation, and as a consequence they make mind-boggling mistakes,” Soros said.

“Putin expected to be welcomed in Ukraine as a liberator. Xi Jinping is sticking to a zero-Covid policy that can’t possibly be sustained,” he said, referring to China’s strict lockdowns to contain coronavirus outbreaks.
Soros říká, že civilizace nemusí přežít' ukrajinskou válku
24. května 2022 (Překlad automatem i s překlepy)
NÁM miliardář George Soros řekl, že ruská invaze do Ukrajiny může být začátek Třetí Světové Války'
Davos (Switzerland) (AFP) - US billionaire George Soros warned Tuesday that “civilization may not survive” Russia’s invasion of Ukraine but said Europe could have a stronger position against President Vladimir Putin regarding gas than it realises.
V jeho tradiční večeři řeč na okraj Světového Ekonomického Fóra ve Švýcarském horském městečku Davosu, maďarština-narozený investor a filantrop řekl, že válka byla "otřesena Evropě k jeho jádru."
"Invaze může být začátek Třetí Světové Války a naše civilizace nemusí to přežít," Soros řekl.
"Musíme zmobilizovat všechny naše zdroje, aby válku k brzkému konci. Nejlepší a možná jediný způsob, jak zachovat naše civilizace je porazit Putina co nejdříve," řekl.
Pochválil NÁS a Evropské podpory pro Ukrajinu, ale závislost Evropy na ruských fosilních palivech, "zůstává příliš vysoká," Soros řekl.
Řekl, že tato závislost je "způsobeno do značné míry na merkantilistické politiky bývalý (německé) kancléřky Angely Merkelové", kteří se "speciální nabídky" s Moskvou na dodávkách plynu.
Evropská Unie se nyní snaží snížit jeho použití ruského plynu o dvě třetiny tohoto roku, ale to se nenaplnilo zákaz dovozu kvůli německé neochotě.
EU má také bojoval, aby se dohodly na olej ban vzhledem k Maďarsku je opozice.
"Myslím, že Putin byl velmi chytrý v jakési vydírání Evropy, hrozí odříznout plyn, ale ve skutečnosti jeho případ je mnohem méně silné, než předstírá," Soros řekl.
"On je vlastně v krizi a že se podařilo nějak děsit Evropě," řekl.
Řekl, že Putin dal skladování plynu v loňském roce namísto vývozu do Evropy, vytváří nedostatek, který zvedl ceny a udělal z Ruska "hodně peněz."
Ale skladovací zařízení bude plně v červenci a Rusko nemá žádné jiné místo na lodi plynu než Evropa, jak je jeho jediným na trhu, řekl.
Soros řekl, že to vysvětlil v nedávném dopise ital Mario Draghi, ale on dosud neobdržel odpověď.
Putin je "v těžké situaci. On musí udělat něco s tím plynu," Soros řekl. "Evropa má mnohem silnější pozici, než to uznává."
- Xi a Putin: 'diktátory' -
Soros je večeře je jedním z nejvíce dychtivě očekávané události shromažďování globální obchodní a politické elity v Davosu, ale to poslední se konal v lednu 2020 jako Covid pandemie zmařil poslední rok poradu.
Soros, zakladatel Open Society Foundations, používá tento rok je řeč, aby se zaměřit opět na další obvyklý cíl, Čínský Prezident Xi Jinping.
Volal Xi a Putin "diktátoři", jejichž země představují "největší hrozbou pro otevřenou společnost".
"Oni jsou svázány spolu v alianci, která nemá žádné limity. Mají také hodně společného. Vládnou zastrašování, a v důsledku toho dělají neskutečné chyby," Soros řekl.
"Putin očekává, že bude vítán na Ukrajině jako osvoboditel. Xi Jinping se drží na nule-Covid politiku, která nemůže být trvalé," řekl, s odkazem na Čínské přísnou karanténu obsahují koronavirus ohnisek.
Agence France-Presse
Public domain
Libor Halik
Viz další zdroje: Spekulant Soros (globalista a Rothschildův člověk) v Davosu burcoval k porážce Putina, aby zvítězil jeho sen o otevřené společnosti a boji proti klimatické změně. Jinak nám Třetí světová válka a hrozí konec, sýčkoval Soros.
zdroj: exxpress.at - lanacion.com.ar - twitter.com
islamizace.cz/…rcoval-k-porazce-putina-aby-zvitezil-jeho-sen.aspx