„Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom“ Mt 12, 31-32.

Táto vážna téma je o hriechoch proti Duchu Svätému.
Téma, ktorá sa často nespomína a trochu aj obchádza. Téma nepoznaná, či náročná na správne pochopenie.
V Matúšovom Evanjeliu Ježiš povedal: „Preto vám hovorím, ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.“
Na prvom mieste si treba uvedomiť, že to odpustenie našich hriechov proti Synovi človeka je priamo závislé od našej slobodnej vôli, od nášho pokánia, našej úprimnej ľútosti nad spáchanými hriechmi, že sme nimi zarmútili Boha, ktorý nás veľmi miluje, zranili sme HO, narušili ten krásny vzťah syna a dcéry k svojmu Otcovi. Narušili ten krásny vzťah kresťana založený na láske k Ježišovi. Tento vzťah narušil náš hriech, naša vzbura, naša odbojnosť, naša svojvoľnosť. Proti Synovi človeka – Ježišovi, sú vlastne namierené všetky hriechy, ktoré existujú, spáchané myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. V Jak 4,11 je napísané „Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech“. Ide o všetky hriechy ľahké, či ťažké. Ťažký hriech spácha ten, kto zhreší : vedome, dobrovoľne, a vo vážnej veci. Všetky tri podmienky musia byť splnené naraz, aby šlo o ťažký hriech. Ak chýba jedna z nich, už ide o všedný, ľahký hriech. Medzi veľmi ťažké hriechy patrí aj: modlárstvo – klaňať sa iným bohom cez ekumenizmus, pričom pripúšťaš, že toho istého Boha - ako máme my kresťania, majú aj moslimovia, hinduisti, budhisti a veľké množstvo iných pohanských náboženstiev, čo bludne hovorí aj heretický dekrét II. Vat. koncilu „Nostra aetate“.
Ale prečo sú hriechy proti Duchu Svätému najťažšie? Prečo Ježiš chcel, aby sme sa to dozvedeli, že hriechy proti Duchu Svätému sa neodpustia tu na zemi a ani v budúcom veku? A o aké hriechy vlastne ide?
Máme ich zhrnuté v týchto šiestich bodoch:
1.Opovážlivo sa spoliehať na Milosrdenstvo Božie (hrešíš v nádeji, že ti Pán Boh aj tak odpustí hriechy, ktoré plánuješ, chceš a ideš vykonať, či spáchať)
2.Nedôverovať Milosrdenstvu Božiemu (zúfaš si, alebo nemáš istotu odpustenia hriechov, pochybuješ, že aj keď si ľutoval úprimne, s bolesťou v srdci a s dokonalou ľútosťou, aj tak neveríš, že ti Ježiš odpustil. Prídeš k Ježišovi špinavý – á, na duši, robíš úprimné pokánie, Ježiš ti odpustí, len tomu neveríš ale si presvedčený-á, že stále si špinavý-á. Vraciaš sa stále k tým istým hriechom, už odpusteným. Toto je otrocký život bez vyslobodenia) Pozri si na povzbudenie v Hebr 10,14-17.
3.Závidieť blížnemu Božiu Milosť (vyslovene Boh niekomu požehnáva, dáva duchovné dary a ja som nešťastný, že mne to nedal, ale druhému áno – napr. Kain závidel Abelovi)
4.Odporovať poznanej zjavenej Pravde (ide tu o zjavenú CELÚ Pravdu v Písme – Biblii a jej správny apoštolský a katolícky výklad, ktorý máme v tradícii Cirkvi, ale POZOR - do II Vatikánskeho koncilu – téma v Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista! . Tento hriech sa hlavne týka Bohu zasvätených ľudí: moderných pápežov, kardinálov, biskupov, kňazov, prelátov, rehoľníkov, teológov, katechétov a všetkých kresťanov, ktorí mali poznanie Pravdy Evanjelia, ale v niečom jej odporovali. Budú vykladať niečo aj správne katolícky, ale niečo bludne a hereticky.)
5.Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti (Vieš, že z konkrétneho hriechu máš robiť pokánie, ak chceš byť spasený, ale nebudeš to robiť za nič na svete, pretože ti ako duchovnej osobe padne kredit u ľudí, dobrá povesť. Ale „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva svoju Milosť“ 1 Pt 5,5)
6.Zatvrdiť si srdce voči Spasiteľným napomenutiam. (Božie Slovo ťa usvedčuje, blížny ťa vo svetle celej Pravdy Písma usvedčuje, že to čo robíš je hriech a ty z toho nechceš robiť pokánie. To tvoje prvotné, čisté a ešte správne svedomie ťa usvedčuje, kresťania ktorí poznajú celú Pravdu Písma a náuky ťa usvedčujú, ale ty nepriznáš chybu, nepriznáš omyl, nepriznáš že to, čomu veríš, čo hlásaš, sú už aj bludy a polopravdy.)
-------------------------
Teraz by som sa chcel venovať bližšie posledným trom hriechom proti Duchu Svätému.
Prečo? Pretože sú namierené hlavne proti zjavenej PRAVDE Evanjelia. Nimi hrešia, ako som spomínal, Bohu zasvätené osoby, a kresťania s poznaním Písma, ktorým darmo budeš hovoriť celú Pravdu, zjavenú Bohom v Písme a tradícii, oni sa fanaticky budú držať tých svojich náuk a čiastkovej pravdy. Vyberú si jedno miesto a budú sa ho držať za každú cenu. Toto je sektársky spôsob prístupu k Písmu.
Vieš, kto je pre teba a pre tvoju spásu najnebezpečnejší človek??? Ten, ktorý má výzor nábožnosti, veľa sa modlí, posti, je navonok morálne čistý, je horlivý a ty si presvedčený, že mu môžeš dôverovať. 99% bude hovoriť správe, a Pravdu z Písma, ale to jedno percento bude hovoriť blud, lož, herézu, nezlučiteľnú s celým Písmom a katolíckym učením. Ale tým jedným % - percentom ťa zvádza na inú cestu, už to nebude cesta Pravdy celej, ktorou je Ježiš. Následne je už ohrozená jeho spása a aj tvoja spása! Duchovný, či Bohu zasvätená osoba môže byť aktuálne v hriechu proti Duchu svätému, čo ty nespoznáš, čiže ide do pekla a strháva so sebou aj teba! Ty nič nezbadáš, že hlása aj bludy, falošné učenie, či falošné nádeje v protive s Písmom, lebo tvoj kazateľ má výzor nábožnosti 2 Tim 3,5. Stačí, že vyzerá sväto, a si ochotný-á mu „odpustiť a tolerovať“ jeho bludy, zle výklady Písma, falošné proroctvá, ktoré sa mnohé nesplnili. Všetko ti je to jedno, pretože máš pred sebou „kvázi pravoverného svätca“. Dnes môžeš vidieť ako diabol oklamal obrovské množstvo ľudí, mnohé spoločenstvá, davy, pretože aj on sa vydáva za anjela svetla. 2 Kor 11,14.
Hovorí sa, že najťažšie je, aby sa obrátil: biskup, kňaz, či teológ, ktorý vo svojej pýche nevidí, že už hlása bludy, falošný ekumenizmus a lož. Ostatné duše hynú, lebo nemajú poznanie celej Pravdy. Pozri sa do Písma a čítaj, čo hlásali prví apoštoli! Za hlásanie celej Pravdy položili život, ako mučeníci. Pri ohlasovaní Evanjelia sú neprípustné kompromisy voči Pravde! Ani jeden! Ani ten najmenší!
V liste Hebrejom 10, 26-27 je napísané dôležité Slovo: „Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania PRAVDY, potom už nieto obety za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov“.
Uvedomuješ si vážnosť tohto Slova? Boh môže odpustiť naše morálne poklesky, ak robíme úprimné pokánie, Boh môže odpustiť naše chyby, naše hriechy, ak ich ľutujeme. Ale nemôže odpustiť hriechy proti Duchu Svätému, ktoré idú proti samej podstate Pravdy a sám človek nechce vo svojej zatvrdlivosti, aby mu boli odpustené! Tak isto nemôžeme „šliapať po Božom Synovi, znevažovať krv zmluvy, v ktorej sme boli posvätení a tupiť Ducha milosti“ Hebr. 10, 29.
Dnes je najväčší chaos vo svete v tom, že ľudia „ neprijali lásku k Pravde...“ 2Sol 2,10., aby mohli byť spasení. Taktiež každý má tú svoju vlastnú pravdu a bude sa jej tvrdošijne držať, bez kritického porovnania s Pravdou u Ježiša. Už mu nezáleží na tom, že tá jeho pravda, nie je totožná s Pravdou Ježišovou, ktorá je len jedna! Právd nemôže byť veľa, je iba JEDNA všeobecne záväzná PRAVDA!
Aby som nebol iba nekonkrétny, ale aby si pochopil, o čom hovorím, tak ti to vysvetlím na príkladoch tejto doby. Ale potrebuješ mať odvahu pokračovať v čítaní a tiež Milosť Pravdu prijať takú aká je. Či sa moje slová budú zhodovať s tou všeobecnou, iba jednou Pravdou, ktorou je Ježiš, tak to posúď sám vo svetle Písma a tradície Cirkvi, či hlásam celú Pravdu, alebo nie:
1.Písmo predpovedalo odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou antikrista Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista! . Hlavne v Zjv 17 je to jasne napísané, a tiež inde, čo je v tom článku.
- ale katolíci budú hovoriť: „V žiadnom prípade, my máme pravú náuku, sme pravá cirkev. Musíme sa mať všetci radi, preto musíme prijímať moslimov, a iné náboženstva, ale nesmieme ich už Evanjelizovať a privádzať ku Kristovi. Misie skončili, lebo všetci na svete veria v toho jedného pravého Boha“. Ale Ježiš povedal v Mt 28, 19: „Robte mi učeníkov z národov - μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη a krstite ich v Mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého“ Preláti sú proti tomuto Slovu, ale to nikomu už neprekáža, nikomu nevadí, všetci sú spokojní, len nech máme so všetkými falošný pokoj. V Mk 16,16 je napísané: „ Kto uverí (v Ježiša) a dá sa pokrstiť bude spasený, ale kto neuverí (Ježišovi), bude odsúdený“. Ani toto už nikomu neprekáža, že v tomto diabolskom ekumenizme už nik nehlása Evanjelium, ale falošní služobníci a služobnice sa už starajú viac o telo a telesné zdravie iných, nie o spásu duše. Nechávajú ich zomierať v ich pohanskom nereálnom náboženstve. Postarajú sa o ich telo, ale posielajú ich rovno do pekla! Lebo hovoria, každý môže ostať v tom náboženstve, v akom sa narodil a bude spasený - toto je hereza maxima a najväčšie klamstvo diablovo, ktorému uverili preláti a všetci, ktorí prelátom dôverujú, a počúvajú ich! Odpadnutá neviestka antikrista, už nemôže hlásať skutočné Evanjelium, nemôže vysluhovať platne sviatosti a už nemôže privádzať ľudí k spáse!!!
2.II. Vatikánsky koncil bol heretický a vniesol bludy do Cirkvi, hlavne v dekréte „Nostra aetate“, že máme všetci spoločného jedného Boha! Čo je totálny blud, lebo v Jn 3,36 je napísané: „Kto verí v Syna (Ježiša), má večný život, a kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev“. V Sk 4,12 „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena (Ježiš), daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ . Myslíš si, že pravoverný moslim verí v Ježiša Krista? Nie! Ani Ježiša neprijíma, ale Ho znevažuje a pohŕda ním! Preto moslimovia vraždia po svete hlavne kresťanov! Ale nikomu z katolíckych lídrov, to nevadí! Budú sa usilovať tvoriť s moslimami trápnu a falošnú jednotu.
-ale katolíci budú hovoriť: „pápeži sa nemýlia, my im veríme, že hlásajú pravdu a budeme ich nasledovať, budeme prijímať moslimov do každej rodiny, do každej dediny, mesta a štátu...“
3.Pápeži, biskupi, kňazi, preláti, katechéti a kresťania už hlásajú iné náboženstvo - ekumenizmu s pohanstvom New Age prepojené na NWO.
-všetci budú tvrdiť, „je to tak správne, lebo my všetci na tejto zemi musíme tvoriť jednotu, už sa nebudeme hádať, bojovať, prenasledovať. Biskupi a pápeži hovoria pravdu, budeme ich poslúchať“ Ale Písmo hovorí: 2Kor 6,14-15n „Neťahajte jarmo s neveriacimi. Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti? Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?!“ Ježiš povedal „Kto nie je so mnou, je proti mne a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje“ Mt 12, 30.
4.Písmo v Zjv 18, 4n, nás vyzýva, aby sme sa od odpadnutej neviestky Rim-kat s.r.o., čiže pápežov, biskupov, kňazov, prelátov, oddelili: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo...!“
-ale katolíci budú naďalej tvrdiť, „všetko je v poriadku, sme v tej správnej štruktúre cirkvi, netreba sa oddeľovať, nikde odchádzať“. Potom sa čudujú, že budú mať podiel na Božích trestoch, ktoré teraz prichádzajú úplne zjavne. Boh pre naše hriechy odpadu od viery a hriechy proti Pravde, hriechy proti Duchu Svätému, dopúšťa tieto pandémie, šikanovanie ľudí, totalitu, stratu práce, stratu slobody, stratu zdravia, pád ekonomiky, pád zdravotníctva, stratu ľudskosti, totálnu kontrolu ľudstva, testovanie, očkovanie a čipovanie. Chceš ešte nejaký iný dôkaz?
Mohol by som pokračovať, ale nakoľko je už teraz tento článok dosť dlhý, ukončím ho modlitbou:
„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa na do mnou hriešnym, zmiluj sa nad mojimi blízkymi, zmiluj sa nad nami! Prijímam Ťa v Slove života a celú tvoju Pravdu Evanjelia.“ Amen.
apredsasatoci shares this
1127
🤔
apredsasatoci
Počas modlitby ticha sa má duša kochať a nerobiť hluk. Nazývam hlukom to, pokiaľ vyhľadáva duša rozumom mnoho slov a úvah, aby ďakovala Bohu za takú milosť a pokiaľ rozoberá znovu hromadu svojich hriechov a chýb, aby tak cítila vlastnú nehodnosť. Tieto veci vytvárajú zmätok, pretože rozum sa pachtí za predstavami a pamäť, aby si spomenula…
Vôľa si má počínať s pokojom a prezieravo; má sa …More
Počas modlitby ticha sa má duša kochať a nerobiť hluk. Nazývam hlukom to, pokiaľ vyhľadáva duša rozumom mnoho slov a úvah, aby ďakovala Bohu za takú milosť a pokiaľ rozoberá znovu hromadu svojich hriechov a chýb, aby tak cítila vlastnú nehodnosť. Tieto veci vytvárajú zmätok, pretože rozum sa pachtí za predstavami a pamäť, aby si spomenula…

Vôľa si má počínať s pokojom a prezieravo; má sa presvedčiť, že s Bohom sa nerozpráva s dobre vyhrnutými rukávmi. Také úvahy by sa podobali veľkým polenám, ktoré by sa položili bez ladu a skladu na malý plamienok, a nakoniec by ho uhasili.
apredsasatoci
Viď. film Ticho.