Clicks19
vi.news

Tiền: Phần lớn thuộc về Francis

Ngân hàng Vatican (IOR) công bố Báo cáo Tài chính hàng năm vào ngày 11 tháng 6, trong đó nêu bật tính lành mạnh và sức mạnh của các nguồn tài chính IOR.

Ngân hàng nhỏ này chỉ có 99 nhân viên. Ủy ban Hồng y chịu trách nhiệm về ngân hàng, đã quyết định cung cấp 75% lợi nhuận cho Francis hoặc cho các thực thể cụ thể của Vatican và phân bổ 25% còn lại để tăng vốn chủ sở hữu của IOR.

Đây là những dữ liệu tài chính quan trọng của Tổ chức vào năm 2020:

• 5,0 tỷ € tài sản của khách hàng trong đó 3,3 tỷ € là tài sản được quản lý cho các bên thứ ba hoặc đang được quản lý
• Lợi nhuận ròng 36,4 triệu euro (2019: 38 triệu euro; 2018: 17,5 triệu euro)
• 645,9 triệu € vốn chủ sở hữu ròng sau khi phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ TIER 1 đạt 39,7%. Tỷ lệ này càng cao thì tỷ trọng vốn vay được trang trải bằng vốn chủ sở hữu càng lớn. Ví dụ, JPMorgan Chase với tỷ lệ 15%.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsZcrppdnfdz