Clicks1.1K
Varovanie
7

NEBUDE TRVAT DLOUHO, NEŽ PŘIJDE SCHIZMA

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 28. července 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní Boha,
jako děti Boží, které se chtějí zachránit a vytvořit svou osobní spiritualitu na pevném základě evangelia, abyste se jí dali svým bratrům a byli tak v souladu s prvním Přikázáním, [Mt 22, 37], vyzývám vás, abyste zůstali ostražití.
Trápím se lhostejností velkého počtu lidských bytostí, které tráví svůj život, aniž by si uvědomovaly, co lidstvo prožívá, někdy proto, že nepoznaly Boha ve svých domovech, nebo Ho odstranily ze svých životů, a rodiče dávají dětem naprostou svobodu činit rozhodnutí, pro které nejsou připraveny.
Toto je část velké bitvy mezi dobrem a zlem, která vstoupila do domovů s televizí, a všude se šířila technologickými prostředky, navrženými k proměně člověka v jeho práci a jednání.
Práce byla pomalá, ale v této době se její plody ukazují před velkou částí lidstva, které je bez uší, bez očí, bez srdce, bez přemýšlení, bez myšlenek a polapené ve zhýralosti, která je přivedla k tomu, že jsou ovládnuti svým egem, zcela zamořeném tím, co je hříšné a nemorální.
Ti, kdo jsou zasvěceni našemu a vašemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, by měli pozvednout své hlasy a upozornit Boží lid na všechno, co se děje v době, kdy svatost je vyžadována u každé osoby. I když žijí uprostřed posměchu a pronásledování těmi, kteří nechovají v sobě zápal a horlivost k pravdě.
Jste ve středu velkých zkoušek, uprostřed rozmanitosti názorů, vlažnosti a pokušení. Člověk ztemnil sám sebe tím, že zatvrdil své srdce, ztratil lásku a žije uprostřed mnoha mínění, vystupujících z lůna církve, která reprezentuje našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Nebude trvat dlouho, než přijde schizma, rozdíly mezi duchovními vycházejí na světlo a Boží lid vítá, co jim dovoluje větší prostopášnost a jen málo je těch, kdo nechtějí reformy, které překrucují pravé učení.
Kvůli tomu budou skandály větší a častější. Boží děti bloudí, přijaly s velkou pošetilostí nemorálnost a klam, které jim umožňují pracovat a jednat v opovržení Božím Zákonem, zneplatnit Přikázání, půst i samotnou modlitbu, aby se zlo pohybovalo s větší svobodou mezi Božími dětmi. Zlý vám řekne: jste oklamáni, byli jste klamáni! Nic neexistovalo, ani Písmo, ani Přikázání, ani svátosti, to všechno bylo k tomu, aby se s lidstvem manipulovalo.
Děti Boží, milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mějte se stále na pozoru, udržujte svou víru neochvějnou, a je jedno, jak mnoha zkouškám budete čelit. Nevydávejte se na širokou cestu hříchu a snadnosti, neposlouchejte ty, kdo vám říkají, že evangelium je hloupost. Antikrist tahá za provázky, jak potřebuje, aby je udržel připravené pomocí svých nohsledů, aby mu vydláždili cestu.
Udržujte své lampy hořící, nenásledujte falešná učení nebo nové ideologie, které pozměňují Boží Slovo. Buďte prozíraví – ďábel nebude ukazovat zlo jako zlo, naopak, oklame vás.
Zůstaňte na pozoru, pokud jde o to, co vám říkají, abyste dělali a co není částí pravého učení. Nezapomeňte, že ďábel vstoupil do církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista, proto "Žena oděná sluncem, s měsícem pod svýma nohama" [Zj 12, 19], přijde rozdrtit antikrista a spolu s ní, anděl pokoje.
Nedovolte, aby vás přemohl strach, ale naopak, poznejte pravé učení, Písmo svaté, živte se Tělem a Krví Krista náležitě připraveni, s neustálým a pevným úmyslem nehřešit.
Země trpěla skrze člověka, který ji zničil, bez milosti napadl Stvoření pro svůj prospěch a bez přemýšlení o budoucnosti. V tomto okamžiku je voda kontaminována, samotná země byla otrávena, vzduch je znečištěn, Stvoření sténá – ne proto, že ji člověk neuctívá, ale proto, že člověk zničil, co mu Bůh poskytl k jeho obživě. Mějte na paměti, že Jediný, jehož musíte uctívat, je Bůh, Jediný a Trojičný [Lk 4,8]. Stvoření se pozvedá proti člověku, protože člověk neodpovídá Bohu jako Boží stvoření.
Hvězda Slunce se chová neobvyklým způsobem a následkem toho způsobuje Zemi škodu.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Japonsko, velké zemětřesení ho rozdělí.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Spojené státy, tento velký národ bude trpět svou nejtěžší lekcí.
Modlete se, Boží děti, sopky způsobí chaos po celé zemi.

Modlete se, Boží děti, modlete se za katolickou církev, obětujte Bohu a držte půst.
Milované Boží děti, tato generace trpí a utrpení vzroste, ale Boží děti mají Boží pomoc za všech okolností. Nebojte se, nebojte se, buďte věrní.
Chráním vás nebeskými legiemi ve jménu Nejsvětější Trojice a naší Nejsvětější Královny a Matky Marie.
Jeho je moc, čest a sláva, navěky věků. Amen! [Řím 11, 36].
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael
Peter(skala)
MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL - 28.07.2019
www.youtube.com/watch
Zedad
Peter(skala) co to znamená, modlit se za katolickou církev Peter? Církev je jedna, je svatá, je katolická, je apoštolská. Ustanovil ji Kristus. Musím se bát, že udělal chybu?
Peter(skala)
Peter(skala)
"Nebude trvať dlho, kým príde schizma, rozdiely medzi duchovnými vychádzaju na svetlo a Boží ľud víta, čo im dovoľuje väčšiu prostopašnosť a len málo je tých, kto nechcú reformy, ktoré prekrucujú pravé učenie."


Tak to vyzera, že Schizma nastane ešte pred poslednou fazou celosvetovej vojny.
Potom komunisti ovladnu celý svet a podriadia si aj tých schizmatikov, čo sa oddelia.
Rím …More
"Nebude trvať dlho, kým príde schizma, rozdiely medzi duchovnými vychádzaju na svetlo a Boží ľud víta, čo im dovoľuje väčšiu prostopašnosť a len málo je tých, kto nechcú reformy, ktoré prekrucujú pravé učenie."


Tak to vyzera, že Schizma nastane ešte pred poslednou fazou celosvetovej vojny.
Potom komunisti ovladnu celý svet a podriadia si aj tých schizmatikov, čo sa oddelia.
Rím obsadia ateisti, pokiaľ nepríde Veľké Varovanie


Čím dalej, bude to horšie, ale Varovanie od Boha zasiahne v pravý čas, aby zastavilo vojnu a neveru, preto sa treba modliť, aby Varovanie od Boha prišlo čím skôr.
Nič, totiž nedokáže zvratiť vojnu a neveru ľudí ako len Boží zasah.
fiat33 likes this.
Peter(skala)
Modlite sa, Božie deti, modlite sa za Japonsko, velké zemetrasení ho rozdelí.

Modlite sa, Božie deti, modlite sa za Spojené štáty (americcé), tento velký národ bude trpieť svoju najťahšiu lekciu.
Modlite sa, Božie deti, sopky spôsobia chaos po celej zemi.

Modlite sa, Božie deti, modlite sa za katolicku Cirkev, obetujte Bohu a držte pôst.
Caesar
Modlete se, Boží děti, modlete se za Spojené státy, tento velký národ bude trpět svou nejtěžší lekcí.
USA - slobodomurárský vytvor, ako nastroj na presadzovanie diabolskej svetovlady slobodomurárov a satanovej synagogy, uz mal byt davno zlivkidovaný! Iba zlo, vojny, vrazdenie, prevraty pacha tento slobodomurárský vytvor - USA!
USA založili slobodomurári – nebol to obyčajný štát, ale prostriedok …More
Modlete se, Boží děti, modlete se za Spojené státy, tento velký národ bude trpět svou nejtěžší lekcí.
USA - slobodomurárský vytvor, ako nastroj na presadzovanie diabolskej svetovlady slobodomurárov a satanovej synagogy, uz mal byt davno zlivkidovaný! Iba zlo, vojny, vrazdenie, prevraty pacha tento slobodomurárský vytvor - USA!
USA založili slobodomurári – nebol to obyčajný štát, ale prostriedok k dosiahnutiu cieľa

Viac tu: www.roman-bednar.com/…/usa-zalozili-sl…
fiat33 and one more user like this.
fiat33 likes this.
apredsasatoci likes this.
Anton Čulen
Modlime sa a prosme Boha o potrebné milosti, aby naše mená zostali navždy zapísané v Knihe života...
fiat33 and 2 more users like this.
fiat33 likes this.
Peter(skala) likes this.
Theodorá-Máriá likes this.