Clicks206
Stylita
41

Boží slovo na den 15.10. A.D. 2019

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl: „Ano, vy farizeové, vnějšek číše a talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci! Copak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté.“
Lk 11,37-41
Kallistratos presne takto sa odchádza z kostola.Väčšina odíde ,ale treba ostať chvíľu a popremýšlať,porozjímať.
To je věc každého Pravdo. Mše svatá má svůj plnohodnotný a ucelený význam a není třeba se ji předmodlovat ba ani domodlovat či jak někteří staří trpěli zlozvykem modlit se to své i během mše.... Jistý zlozvyk z dob, kdy latině nebylo rozuměno.... Mše svaté se účastníme a má to logiku, že tento obřad je vrcholem všeho a mystériem, které je-li prožito účastně je TOP křesťana :) A pokud někdo …More
To je věc každého Pravdo. Mše svatá má svůj plnohodnotný a ucelený význam a není třeba se ji předmodlovat ba ani domodlovat či jak někteří staří trpěli zlozvykem modlit se to své i během mše.... Jistý zlozvyk z dob, kdy latině nebylo rozuměno.... Mše svaté se účastníme a má to logiku, že tento obřad je vrcholem všeho a mystériem, které je-li prožito účastně je TOP křesťana :) A pokud někdo chce zůstat a využít klidu, samoty a uvolněného prostoru k soukromé modlitbě, pak OK a rozumím tomu :) Podobně tak by jiní měli zase prostor vyklidit a nezůstávat v rušném hovoru uvnitř chrámu, což někteří katoličtí nevychovanci činí. Prosto po mši svaté by měl zůstat místem modlitby a ne rušnou hovornou....
Velký Jarda Jágr ... Všichni odešli, on rozjímal... www.expres.cz/celebrity/jaromir-jagr-ka… RESPEKT !
Mates5485 likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje Boží moc a přináší záchrana každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale pak i pohanům. Neboť v něm se odhaluje Boží spravedlnost, která je z víry a vede k víře. Tak je psáno: `Spravedlivý bude žít z víry.' Bůh …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje Boží moc a přináší záchrana každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale pak i pohanům. Neboť v něm se odhaluje Boží spravedlnost, která je z víry a vede k víře. Tak je psáno: `Spravedlivý bude žít z víry.' Bůh dává z nebe jasně najevo svůj hněv při každé bezbožnosti a nespravedlnosti lidí, kteří svou nespravedlností překážejí pravdě. Neboť co se může o Bohu poznat, je pro ně jasné, protože jim to Bůh (sám) zjevil. Co je totiž u něho neviditelné – jeho věčná moc a jeho božské bytí – to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. Proto je nelze omluvit. Ačkoli Boha poznali, přece ho jako Boha nectili a neprojevovali mu vděčnost. Jejich uvažování nevedlo k ničemu a jejich nemoudrá mysl se zatemnila. Mysleli, že jsou mudrci, a zatím se stali blázny, když zaměnili vznešeného, nesmrtelného Boha za pouhé vyobrazení smrtelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal klesnout do nečistoty, jak toužilo jejich srdce, takže si sami hanobili vlastní tělo. Zaměnili pravého Boha za bohy falešné, uctívali tvora a klaněli se mu místo Stvořiteli. Ten ať je velebený navěky! Amen.
Rim 1,16-25

Žalm:
Nebesa vypravují o Boží slávě.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.
Zl 19

Evangelium:
Lk 11,37-41

Církevní kalendář:
sv. Terezie od Ježíše (+1582)
Pocházela ze Španělska z Kastilie. Od dětství byla temperamentní a přátelská, milovala romantiku. Po vstupu do karmelitánského řádu prožila tělesnou i duševní krizi. Kolem roku 1556 se v jejím srdci rozrostla touha podnikat v duchovním životě veliké věci. Přestala žít sama pro sebe a místo jejího "já" zaujal Bůh. Zbavena nejistot nebála se protivenství, dělala velké pokroky v dokonalosti, měla mystická zjevení. Pro reformu svého řádu snášela mnoho příkoří. S nezlomným duchem se stala matkou všech bosých karmelitánů, nezapomínajíc ani na hmotnou stránku toho, co založila. Zanechala naučné spisy stvrzené vlastní zkušeností.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá likes this.