Clicks689
Otčenáš
13

Žádný voják nemůže být učedníkem Pána Ježíše Krista

Ježíš v Horském kázání řekl –
43„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního ‘ a nenávidět svého nepřítele.
44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují,
45abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Mt 5:43-45

Jak by mohl voják na válečném poli naplnit Ježíšovo přikázání? Tím, že by nepřítele z lásky propíchl mečem? Nebo se snad domníváte, že vojáci mají být Ježíšovými učedníky jen v osobním volnu? Vy jste nevěděli, že Ježíš od svých učedníků chce, aby vše opustili a následovali ho? Takový požadavek voják splnit nemůže, musí následovat své velitele. Koho tedy voják následuje, čím se řídí? Přikázáními Pána Ježíše Krista nebo rozkazy svých velitelů?
Obhájci zabíjení „z lásky k bližnímu“ často argumentují tím, že Ježíš neměl námitek proti tomu, když někdo byl vojákem. Často je k argumentaci zneužíván tento příběh –
5Když vešel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho:
6„Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“
7Ježíš mu řekl: „Já přijdu a uzdravím ho. “
8Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.
9Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky; a řeknu-li tomuto: ‚Jdi‘, on jde; řeknu-li jinému: ‚Přijď‘, přijde; a řeknu-li svému otroku: ‚Udělej toto‘, pak to udělá.“
10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali: „Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho.
Mt 8:5-10
Ježíš zde však pouze vyzdvihuje víru setníka. Setník však není Ježíšovým učedníkem. Víra samotná zdaleka není znakem učednictví. O tom svědčí Pavel –
2Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. 1Kor 13:2
Setník měl víru, jakou v Izraeli nenašel u nikoho, ale nebyl a nemohl být učedníkem Pána Ježíše Krista.

Lidé ve světských spolcích, vydávajících se za církve, jsou obelháváni. Proto nemohou mít účast na Božím království, nemohou znát tajemství Božího království. Z toho důvodu jsou jejich názory poplatné tomuto světu.
Ježíš řekl Pilátovi –
36 »Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.« J 18:36
Ještě nechápete?
Za koho bojovali tzv. křesťanští vojáci v armádách tohoto světa? Za Ježíše Krista jistě ne. Za křesťanskou říši? Nic takového na tomto světě nikdy nebylo. Království Boží není odtud.
Bloudíte, protože vás obelhali.
Otčenáš
Roman Slovan, jestli chceš reagovat na můj článek nebo komentáře, tak rozlišuj mezi tím, co jsem napsal a tím, co vyspekulovala tvá představivost.
Článek se jmenuje:
Žádný voják nemůže být učedníkem Pána Ježíše Krista.
Nikde netvrdím, že by svět neměl mít své vojáky, takže se nebudu zabývat tím, co by bylo, kdyby bylo...
Nechápu, jak jsi mohl ve své bujné fantazii odskočit k dětským plínkám.
More
Roman Slovan, jestli chceš reagovat na můj článek nebo komentáře, tak rozlišuj mezi tím, co jsem napsal a tím, co vyspekulovala tvá představivost.
Článek se jmenuje:
Žádný voják nemůže být učedníkem Pána Ježíše Krista.
Nikde netvrdím, že by svět neměl mít své vojáky, takže se nebudu zabývat tím, co by bylo, kdyby bylo...
Nechápu, jak jsi mohl ve své bujné fantazii odskočit k dětským plínkám.
Nechápu ani, proč píšeš o léčbě pacifizmu tlupou žoldáků.
Nechápu ani, proč by ses se mnou chtěl setkávat.

Roman Slovan - „Jistě by bez vojáků bylo na světě lépe. Jenže agresivní, psychopatické "elity" baví zlo a chtějí útočit. Takže existence vojska může mít i výhradně obranný důvod ( jako třeba u Ruska ).

Dále, pokud by se Sobieski a jeho vojáci raději modlili, aby Bůh "nějak zařídil" odražení tureckého nájezdu na střední Evropu, tak už bychom tady pravděpodobně nebyli.
Podobně jako při masakrech druhé světové války a klíčové role SSSR ve fyzické záchraně Čechů, Poláků, atd.
Přitom právě vojáci Wehrmachtu i policie "třetí říše" měli na prstenech, hodinkách i sponě opasku nápis "Bůh je s námi" a takto se ( i s podporou ŘKC ) vymezovali vůči „bezbožným bolševikům“… Jenže realita byla zcela jiná...

Takže jsou situace, kdy "žehnání" a "modlení" je jen farizejským alibismem. Polopaticky to vysvětluje třeba Jakub 2,15-16 nebo Jan 15,13 nebo Lukáš 10,30-37.
Když si dítě nadělá do plínek, tak se taky nebudu modlit, aby to Bůh nějak zařídil, ale půjdu a umyju ho... Podobně se zastanu slabého, třeba i proti přesile.
A duchovní mocnosti ( i Bůh ) obvykle jednají skrze ruce, nohy, hlasy lidí...

Nedávno jsem kdesi četl, že velmi účinnou léčbou naprostého pacifismu je, když dotyčnému muži tlupa cizích žoldáků znásilní ženu a zabije děti...

Na druhou stranu je pravda, že být v současné armádě ČR je hanbou i pro ateistu, natož pro křesťana..."
Otčenáš
Ještě ke všemu lžeš, Roman Slovan, jak je u tebe zvykem... Za vstřícnost se omlouvat nemůžeš, útok na osobu opravdu není vstřícnost. A to přání? Je až příliš cítit lanškrounským bezbožníkem.
Otčenáš
Ježíšovo učení nejsou nesmysly. Chápu, že v uších světských lidí zní jako bláznovství, ale to je proto, že svět ve zlém leží. To je proto, že knížetem tohoto světa je Satan - odpůrce. To je ten, který se rozhodl ničit Boží dobré dílo.
Ježíšovo učení je však světlem, který ukazuje na jedinou cestu, která vede z tohoto světa zpět k Bohu, tam, kde Bůh člověka chce mít.
Tělesný člověk nechápe, že …More
Ježíšovo učení nejsou nesmysly. Chápu, že v uších světských lidí zní jako bláznovství, ale to je proto, že svět ve zlém leží. To je proto, že knížetem tohoto světa je Satan - odpůrce. To je ten, který se rozhodl ničit Boží dobré dílo.
Ježíšovo učení je však světlem, který ukazuje na jedinou cestu, která vede z tohoto světa zpět k Bohu, tam, kde Bůh člověka chce mít.
Tělesný člověk nechápe, že Ježíš po třech letech kazatelské činnosti bez boje umírá na kříži. Tělesný člověk, ovládán zlým, nechápe, že Ježíšovi učedníci umírají mučednickou smrtí bez boje, jako obětní beránci. Tělesný člověk totiž nemá ve svém srdci Boží Lásku. Tělesný člověk si pod slovem láska představuje něco zcela jiného.
Otčenáš
Každý člověk na tomto světě nemůže přijmout Ježíšovo učení. V Písmu svatém je dokonce záznam o tom, jak i ti, kteří už se stali učedníky, od Ježíše odešli. Ježíšova řeč pro ně byla příliš tvrdá. Nemohli ji ani poslouchat. (J6:60)
Pro tvrdost Ježíšovy řeči se podnes děje, že falešní pastýři a ideologové světských spolků Ježíšovu tvrdou řeč "zjemňují". To ovšem není nic jiného, než zpřevracení …More
Každý člověk na tomto světě nemůže přijmout Ježíšovo učení. V Písmu svatém je dokonce záznam o tom, jak i ti, kteří už se stali učedníky, od Ježíše odešli. Ježíšova řeč pro ně byla příliš tvrdá. Nemohli ji ani poslouchat. (J6:60)
Pro tvrdost Ježíšovy řeči se podnes děje, že falešní pastýři a ideologové světských spolků Ježíšovu tvrdou řeč "zjemňují". To ovšem není nic jiného, než zpřevracení Božího Slova. Tito lidé i s jejich posluchači však nejsou a nemohou být učedníky Pána Ježíše Krista.
David Michael Emeth
To jsou nesmysly, co to plácáš?
Nečetl jsi, co říká vojákům Jan Křtitel?
L 3:14:
"Ptali se ho i vojáci: „A co bychom měli udělat my?“ Řekl jim: „Nikoho neolupujte ani nevydírejte, a buďte spokojeni se svým žoldem.“"
Kde jim říká, aby odešli od vojska? 🙂
Otčenáš
Jan Křtitel není Ježíš Kristus. Nevěděl jsi, že někteří učedníci Jana Křtitele odešli za Ježíšem? Proč asi? Abys pak ty přišel s tím, že Ježíš plácá nesmysly?
David Michael Emeth
A Jesus snad říká vojákům, aby odešli? Kde?
Ty jsi pomatenec... 😂
Otčenáš
Šetři si své soudy. Pokud vím, Ježíš neříkal každému na potkání, aby se stal jeho učedníkem. Řekl to pouze několika rybářům a pak celníkovi. Nepřemlouval ani nenaléhal na nikoho. To jsou jen představy neučených lidí, že by tak měl dělat.
Když za Ježíšem přišel bohatý mládenec, že by chtěl být dokonalým, řekl mu, že musí prodat všechno, co má a rozdat chudým. Pak může přijít a následovat Ježíše. …More
Šetři si své soudy. Pokud vím, Ježíš neříkal každému na potkání, aby se stal jeho učedníkem. Řekl to pouze několika rybářům a pak celníkovi. Nepřemlouval ani nenaléhal na nikoho. To jsou jen představy neučených lidí, že by tak měl dělat.
Když za Ježíšem přišel bohatý mládenec, že by chtěl být dokonalým, řekl mu, že musí prodat všechno, co má a rozdat chudým. Pak může přijít a následovat Ježíše. Mládenec odešel. Ježíš za ním neběžel, aby si to rozmyslel. Proč by Ježíš přemlouval zrovna vojáky, to vysvětli!
David Michael Emeth
Obávám se, že tobě nevysvětlím asi nic!
Ani to nebudu zkoušet, je mi jasné, že to nemá cenu. Žij si dál ve svých omylech... 😐
Tit 3:10-11:
"Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni; je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud."
Otčenáš
Jestli se ti nelíbí, co Ježíš učí, nemusíš předstírat, že jsi jeho učedník.
David Michael Emeth
Viz výše. 🙂
Otčenáš
Výše vidím, že bys raději byl učedníkem Jana Křtitele.
Nemusíš se stydět. Nejsi jediný zbrklý člověk, který nerozumí tomu, co učí Pán Ježíš Kristus.
Otčenáš
Voják v armádách tohoto světa nemůže naplnit slova našeho Pána Ježíše Krista.
Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují,
Jak by mohl činit dobře svému nepříteli na válečném poli a přitom plnit své povinnosti vojáka?
Proto každý voják, který se chce stát učedníkem Pána Ježíše Krista, vojenskou …More
Voják v armádách tohoto světa nemůže naplnit slova našeho Pána Ježíše Krista.
Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují,
Jak by mohl činit dobře svému nepříteli na válečném poli a přitom plnit své povinnosti vojáka?
Proto každý voják, který se chce stát učedníkem Pána Ježíše Krista, vojenskou službu opustí. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednomu, který říká miluj a druhému, který říká zabij.
(Jsou však jistá světská uskupení, například římský spolek, který Ježíšovo slovo zpřevrací a kde je možné všechno. Sňatky samcoložníků, pohanské modly na světských oltářích, zabíjení těla, aby se "zachránila duše" i zabíjení nepřátel z "lásky k nepřátelům". Ovšem nikdo z římského spolku není Ježíšovým učedníkem, to je třeba mít na paměti.)