Veľkolepá procesia Božieho tela v Londýne (video)

Včera, v nedeľu, sa v centre Londýna konala slávna procesia Božieho tela. Celebrantom bol apoštolský nuncius v Spojenom kráľovstve, 68-ročný Mons. Miguel Maury Buendía. Eucharistia a začiatok procesie …More
Včera, v nedeľu, sa v centre Londýna konala slávna procesia Božieho tela.
Celebrantom bol apoštolský nuncius v Spojenom kráľovstve, 68-ročný Mons. Miguel Maury Buendía. Eucharistia a začiatok procesie bol v kostole Corpus Christi na Maiden Lane, ktorý oslavuje 150. výročie svojho vzniku.
Sprievod sa vliekol po stránke The Strand, prešiel okolo Trafalgarského námestia, na ktoré sa zo svojej veže pozeral samotný lord Nelson, potom po Pall Mall s prestížnymi pánskymi klubmi a okolo slávneho Piccadilly Circus, aby sa zastavil pri kostole Walsinghamského ordinariátu Panny Márie Nanebovzatia a svätého Gregora.
Po niekoľkých hodinách sprievod pokračoval okolo ukrajinskej katolíckej katedrály na St James's Spanish Place, cez rušnú nákupnú zónu Oxford Street, ktorá bola súčasťou trasy, ktorou sa katolícki mučeníci v čase reformácie dostali na šibenicu v Tyburne, kde ich obesili, ťahali po zemi na koni a rozštvrtili ako zradcov [= katolíkov].
Kostol Nanebovzatia Panny Márie aj kostol svätého Jakuba …More
Avi Liva
Bohatost a množství vnější okázalosti, ukazuje na vnitřní prázdnotu.
Teprve tehdy, když učedník vše opustí, jak přikazuje Mistr, je možné nalézt Perlu...
45Království Nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. 46Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. Mt 13:45-46More
Bohatost a množství vnější okázalosti, ukazuje na vnitřní prázdnotu.
Teprve tehdy, když učedník vše opustí, jak přikazuje Mistr, je možné nalézt Perlu...

45Království Nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. 46Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. Mt 13:45-46
Anna Lavrova
"Nač takové mrhání? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!" Nepřipomíná vám to něčí slova, naši milí protestanti?
KláraMarie
Pán Bůh si zaslouží tu největší poctu a pompu! Vzpomeňte na starozákonní bohoslužby. Samozřejmě je třeba, aby duch ve svém klanění následoval hmotu a nezůstalo jen u prázdné formy. Ale nemylme se, že je člověk schopen velkého niterného uctívání bez vnější pompy. Vždyť je závislý na hmotě! (Svá těla taky obvykle hýčkáme a neodbýváme. Boha bychom měli?...)
Avi Liva
Chudáci vězni z Nevěstky si namlouvají, že tímhle haraburdím uctívají Boha.
Vůbec nechápete, oč jde.
Chodil snad Ježíš s apoštoly v průvodu, nosili nějaké prapory a jiná cingrlata?
Jistě, že ne! Pravé náboženství je niterné.
Všechna ta okázalost jen ukazuje, že jste na široké cestě do horoucích pekel.
Náboženství před tím, jenž je Bůh a Otec, čisté a neposkvrněné je toto: navštěvovat …More
Chudáci vězni z Nevěstky si namlouvají, že tímhle haraburdím uctívají Boha.
Vůbec nechápete, oč jde.
Chodil snad Ježíš s apoštoly v průvodu, nosili nějaké prapory a jiná cingrlata?
Jistě, že ne! Pravé náboženství je niterné.
Všechna ta okázalost jen ukazuje, že jste na široké cestě do horoucích pekel.

Náboženství před tím, jenž je Bůh a Otec, čisté a neposkvrněné je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich strasti, sám sebe uchovávat bez potřísnění od světa. Jk 1:27

To, co předvádíte, není náboženství, ale demonstrace.
Anna Lavrova
Tak tedy ještě jednou: co řekl Pán Jidášovi na jeho citovanou (protestantskou) námitku? Jeho odpověď si opakujte, milá odloučená sestro, dokud si ji nezapamatujete.
Avi Liva
@Anna Lavrova
Mýlíš se. Událost, na kterou se snažíš poukázat, je o něčem zcela jiném:
1Byly dva dny před Hodem beránka a svátky nekvašených chlebů. Velekněží a učitelé Zákona hledali, jak by se ho lstí zmocnili, aby ho zabili. 2Říkali totiž: „Ne ve svátek, aby snad nebylo pobouření lidu.“ 3Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a byl u stolu, vešla žena, která měla alabastrovou …More
@Anna Lavrova

Mýlíš se. Událost, na kterou se snažíš poukázat, je o něčem zcela jiném:

1Byly dva dny před Hodem beránka a svátky nekvašených chlebů. Velekněží a učitelé Zákona hledali, jak by se ho lstí zmocnili, aby ho zabili. 2Říkali totiž: „Ne ve svátek, aby snad nebylo pobouření lidu.“ 3Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a byl u stolu, vešla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého, velmi drahého nardového oleje; rozbila tu nádobku a olej vylila na jeho hlavu. 4Někteří se mezi sebou rozhořčovali: „K čemu je ta ztráta oleje? 5Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než tři sta denárů a ty dát chudým!“ A hněvali se na ni. 6Ježíš řekl: „Nechte ji. Proč jí působíte těžkosti? Vykonala na mně dobrý skutek. 7Vždyť chudé máte stále s sebou, a kdykoli chcete, můžete jim učinit dobře; mne však nemáte stále. 8Učinila, co mohla; předem pomazala mé tělo olejem k pohřbu. Mk 14:1-8

Na tzv. procesí se spíše vztahuje jiný citát z Písma:

5„A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. 6Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. 7Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte. 9Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 10Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 11Náš denní chléb dej nám dnes. 12A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. 13A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Mt 6:5-13

Ještě jedna věc. Nejsem odloučená sestra, ale učedník Cesty. Vás, vězně v Nevěstce z Cesty svedl Satan, když si vás vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici.
Anna Lavrova
Říkáte, že nejste odloučená sestra (protestantka), ale učedník Cesty. To je zajímavé, o tom jsem nikdy neslyšela. Můžete to vysvětlit blíže?
Avi Liva
@Anna Lavrova
Tak to vidíš. Obelhali vás, že máte v římském spolku všechny svátosti a všechnu moudrost světa a nevíš, co je učedník a co je Cesta.
Jak bys pak mohla vědět něco o tom, co učí Rabín Ježíš Kristus? Ta velkolepá demonstrace s prapory a dalším haraburdím nemá s Učitelem a Jeho Bohem nic společného. Chtěli byste dát Bohu to nejlepší, ale nevíte, že o to, co předvádíte, Bůh …More
@Anna Lavrova
Tak to vidíš. Obelhali vás, že máte v římském spolku všechny svátosti a všechnu moudrost světa a nevíš, co je učedník a co je Cesta.
Jak bys pak mohla vědět něco o tom, co učí Rabín Ježíš Kristus? Ta velkolepá demonstrace s prapory a dalším haraburdím nemá s Učitelem a Jeho Bohem nic společného. Chtěli byste dát Bohu to nejlepší, ale nevíte, že o to, co předvádíte, Bůh nestojí. Bůh chce od člověka jediné, aby člověk činil Boží vůli. Jak ale můžete vědět, co je Boží vůle, když vás to nikdo neučí? Vždyť jste dosud Boha nepoznali!

24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou 25ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno. 26Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, 27aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko. Sk 17:24-27

Bohu jsou protivné vaše pochody a prapory, sochy a obrazy, dokonce i kostely.
Anna Lavrova
Je vás víc učedníků Cesty, nebo jste jen jedna? Je to nějaká církev?
majs
Zatím si to londyňané mohou ještě dovolit.