Clicks1.1K

Hlavný hygienik informuje KBS a veriacich o nových „liturgických predpisoch“ v individuálnych prípadoch sviatosti zmierenia a svätého prijímania. Má Slovensko nového apoštolského preláta (ThDr. Hyg. Mons.!) pre liturgické účely?

Hlavný hygienik informuje KBS a veriacich o nových „liturgických predpisoch“ v individuálnych prípadoch sviatosti zmierenia a svätého prijímania. Má Slovensko nového apoštolského preláta (ThDr. Hyg. …More
Hlavný hygienik informuje KBS a veriacich o nových „liturgických predpisoch“ v individuálnych prípadoch sviatosti zmierenia a svätého prijímania. Má Slovensko nového apoštolského preláta (ThDr. Hyg. Mons.!) pre liturgické účely?

Individuálno-hromadné nakupovanie pred Lidlom v Petržalke. Na rozdiel od kostolov tam „evidentne nakupujú len zdravý občania a max. jeden po dohodnutom termíne. Nie je možné, aby na 1 termín sa dostavilo viac osôb“. (Vid Foto )

Hlavný hygienik k opatreniam pri svätej spovedi v indiviuálnych prípadoch

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom Vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.
Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal usmernenia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch. Prinášame ich v plnom znení
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti.

Vo výnimočných prípadoch (mimoriadnych, neodkladných) odporúčame požiadať o individuálnu spoveď, ktorú je možné vykonať len:

1. ak spovedajúca osoba bude zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení,
2. pri dodržaní dohodnutého termínu sv. spovede,
3. na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok sv. spovede a dodržaní protiepidemických opatrení,
4. sväté prijímanie.

Nie je možné, aby na 1 termín sa dostavilo viac osôb. „Dodržaný“ je aj pohyb max. 1 osoby na 25 meterov štvorcových

1. zdravotný stav spovedajúcej sa osoby a spovedníka
Podmienkou pre umožnenie individuálnej spovede je dobrý zdravotný stav spovedajúcej sa osoby. Informácie o spovedajúcej sa osobe je potrebné získať telefonicky alebo budú poskytnuté e-mailom. Osoba žiadajúca o individuálnu spoveď musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či:
– má príznaky respiračnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie),
– bola v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 (v období kratšom ako 14 dní),
– jej bola nariadená samoizolácia jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva,
– jej bola nariadená karanténa jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva,
– je liečená pre COVID-19 v domácnosti,
– v prípade predchádzajúceho ochorenia na COVID-19 je už vyliečená a má negatívny laboratórny výsledok.
2. Termín individuálnej spovede
Bude vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnutý a na konkrétny čas len pre 1 osobu. Nie je možné, aby na 1 termín sa dostavilo viac osôb.
3. Vhodné miesto a zabezpečenie vhodných podmienok svätej spovede
Ideálnym miestom pre vysluhovanie sviatosti zmierenia je exteriér okolo kostola (záhrada).

V prípade zlého počasia je možné spovedať v kostole, v priestoroch ktorého sa môže pohybovať len obmedzený počet osôb.
Dôležité je zabezpečiť vhodné miesto s primeranou dôstojnosťou a možnosťou zabezpečiť požadované opatrenia. Z tohto dôvodu je nutné:
Na prístupných a označených miestach pre prípad potreby nutné zabezpečiť:
– alkoholový dezinfekčný prostriedok,
– jednorazové vreckovky a vhodný bezdotykový odpadkový kôš (vložené nie jedno, ale dve igelitové vrecká) na likvidáciu použitých vreckoviek.

Spovedajúca osoba:
– Pri pohybe a účasti na sv. spovedi používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (rúško) a na rukách má rukavice.
– Pre osobnú potrebu by mala mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).
– Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu – správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška a otočení sa chrbtom k osobám v jeho okolí. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.
– Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od inej osoby, napr. asistenta kňaza.
– Pri svätej spovedi dodržuje odstup od spovedníka 2 metre (v prípade potreby – nedoslýchavosť i kratšiu vzdialenosť), nie je priamo tvárou, ale bokom otočená k spovedníkovi.
– Dodržuje organizačné opatrenia v priestoroch pred vstupom a po vstupe na vymedzené miesto pre svätú spoveď.
– Rešpektuje usmernenia v priestoroch určených pre svätú spoveď.

Spovedník:
– Nesmie spovedať v prípade:
1. klinických príznakov respiračnej infekcie (zvýšená telesná teplota, kašeľ, sťažené dýchanie),
2. kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou,
3. nariadenej domácej izolácie, karantény a domácej liečby, a bez potvrdenia negatívneho výsledku po liečbe OVID-19.


– Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (jednorazové rúško), chráni si oči (okuliare) a na rukách má jednorazové rukavice (ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít).
– Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu – správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška a otočení sa chrbtom k osobám v jeho blízkosti. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej jamky.

– Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).
– Pri svätej spovedi dodržuje odstup od spovedajúcej osoby 2 metre (v prípade potreby – nedoslýchavosť) i kratšiu vzdialenosť, nie je priamo otočený tvárou, ale bokom k spovedajúcemu sa.
– Pri výmene rúška dodržať správny postup pri skladaní z tváre tak, aby si nekontaminoval tvár a ruky. Následne si vydezinfikovať ruky a použiť nové / čisté rúško.
– V prípade, že bude spovedať ďalšiu osobu (pri dodržaní požiadaviek) a má vlhké rúško, je to potrebné vymeniť za nové jednorazové rúško.

4. Sväté prijímanie po svätej spovedi
Osoba pristupujúca k svätému prijímaniu:
– Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (rúško) a na rukách má rukavice.
– Veriaci si na veľmi krátku chvíľu zloží rúško a rukavice, dostane hostiu do rúk
a vloží si ju do úst. Potom si prekryje ústa a nos rúškom a natiahne rukavice.
– Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).
– Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu (správny postup).
– Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od ostatných osôb.


Kňaz:
– Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (jednorazové rúško), chráni si oči (okuliare). Ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít.
– Pri svätom prijímaní dodržuje maximálny možný odstup od prijímajúcej osoby tak, aby mohol bez problémov vložiť hostiu do rúk prijímajúceho.

Ján Mikas (ThDr. Hyg. Mons.?!), hlavný hygienik Slovenskej republiky
alianciazanedelu.sk/archiv/5781
Túto správu sa nám na základe vizuálneho nahliadnutia na stránku TKKBS nepodarilo overiť.
Pavol Iring
Zamestnanci v zdravotníctve, ktorí počas služby prídu do styku aj s 10 Covid. pozitívnymi ľuďmi, tým pádom nebudú rok chodiť na spoveď?
Peter(skala)
Samson1
Hlavný hygienik to církevní tajemník? 🤔
ekans
Libor Halik
Proto, Bohu díky, že Ruská pravoslavná církev nedávno oficielně dovolila sv. zpověď přes telefon a skype. I když je tu riziko policejních odposlechů. Tím se z tajné zpovědi stává zpověď veřejná. Ta dobrovolně veřejná bývala, kromě té tajné, v prvních staletích po Kristu (Tehdy nebyla dnešní skrytá nedobrovolná odposlechová mobilní technika).