Clicks982

17-25 stycznia - Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika

Serdecznie zachęcam do przyłączenia się do nowenny w intencji wypełnienia się woli Bożej - uchronienia kościoła Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny przy ul. Kopernika w Krakowie przed desakralizacją i przeznaczeniem świątyni dla celów kultu Bożego. Istotnymi elementami nowenny są: Litania Loretańska, wskazane modlitwy i minimum 1 dziesiątka różańca (pieśni są opcjonalne).

.......................................................................................................................
NOWENNA do MATKI BOŻEJ OD CUDOWNEGO MEDALIKA

1. Pieśń
1. Nieprzebranych łask skarbnico, * Cudownego znaku Pani, * Matko Boża i Dziewico, *
Przyjmij hołdy nasze w dani!
2. Tych, co medal zdobi święty * Twej opieki czułej znamię: * Niech się lęka wróg zawzięty *
Mocy Twojej znając ramię!
3. Gdy łza smutku z oka spłynie * Lub udręczą bóle ciała, * W Twoim znaku umocnienie, * W
Tobie, Matko, ufność cała.

2. Wprowadzenie - Kościół zapewnia nas, że Bóg chce, abyśmy wszystko otrzymywali przez
Maryję. Prośmy Najświętszą Dziewicę o wstawiennictwo u Jej Syna Jezusa Chrystusa.

3. Różaniec (przynajmniej dziesiątka)

4. Litania Loretańska

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad
nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za
nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Naczynie duchowne
Naczynie poważne
Naczynie osobliwe nabożeństwa
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej
poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo Różańca świętego
Królowo pokoju
Królowo Polski
Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata,
przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święta Boża
Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie
Boże, dozwól nam, sługom swoim,
cieszyć się trwałym zdrowiem duszy
i ciała, a za przyczyną Najświętszej
Maryi zawsze Dziewicy, racz nas
uwolnić od doczesnych utrapień i
obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

5. Wezwanie - O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. (3 razy)

6. Modlitwa

K. Panie, Jezu Chryste, któryś chciał, aby Przenajświętsza Dziewica
Maryja, a Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu, uwielbiona
została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej
opieki, mogli dojść do radości wiekuistych, który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

W. Pomnij o najdobrotliwsza Panno Maryjo * że od wieków nie słyszano *
aby kto uciekając się do Ciebie * Twej pomocy wzywając * Ciebie o
przyczynę prosząc * miał być od Ciebie opuszczony. * Tą nadzieją
ożywieni * uciekamy się do Ciebie * o Maryjo bez grzechu poczęta * pełni
najżywszej ufności * w Twoje potężne i skuteczne orędownictwo * które
okazujesz przez Cudowny Medalik * i pokornie błagamy * my ukochane
dzieci Twoje * uproś nam u Boga łaski i dobrodziejstwa * o które prosimy
w tej nowennie * o ile to jest zbawienne dla nas * i dla tych, za których się
modlimy. (polecenie intencji N.M.Pannie).

W. O Pani od Cudownego Medalika, * Tyś raczyła się ukazać św.
Katarzynie Laboure * jako pośredniczka między Bogiem i ludźmi * błagam
Cię racz mnie wysłuchać! * W Twe ręce macierzyńskie * składam
wszystkie moje intencje * moje potrzeby duchowe i doczesne. * Przedstaw
je Synowi Twojemu wraz z prośbą * którą Ci szczególnie polecam (chwila
ciszy) * Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał * jeśli to zgadza się z wolą Bożą *
i jest ku pożytkowi mej duszy. * Po wzniesieniu swych błagalnych rąk do
Boga * racz, o Panno można * spuścić je na mnie * i otoczyć mnie
promieniami swych łask, * aby ich jasnością i ciepłem pobudzone * serce
moje zerwało więzy ziemskich przywiązań, * oczyściło się i naśladowało
Cię z radością * aż do chwili spotkania się z Tobą w niebie. * Amen.

7. Poświęcenie rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi
W. O Maryjo Matko Boga i Matko nasza! * Poświęcamy dziś Twemu
Niepokalanemu Sercu * nasze domy, nasze rodziny, * naszą młodzież i
nasze dzieci. * Niech domy nasze * będą na wzór Twego domku w
Nazarecie. * Niech spływa na nie * pokój i szczęście prawdziwe. * Niech
się w nich spełnia prawo Boże i wola Boża. * Niech w nich kwitnie * miłość
społeczna i zgoda chrześcijańska. * Niech w nich panuje * całkowite zdanie
się na Opatrzność Bożą.* Czuwaj nad nami wszystkimi * dopomóż nam żyć
po chrześcijańsku * otocz nas swoją macierzyńską opieką * i racz, o Matko
Niepokalana * zbliżyć do nieba nasze domy i nasze rodziny, * które już
odtąd do Twego Niepokalanego Serca * we wszystkim należeć będą. *
Amen.

Pieśń na zakończenie PIEŚNI DO WYBORU

1. Nieprzebranych łask skarbnico, * Cudownego znaku Pani, * Matko Boga i Dziewico, *
Przyjmij hołdy nasze w dani!
2. Tych, co Medal zdobi święty * Twej opieki czułej znamię: * Niech się lęka wróg zawzięty
* Mocy Twojej znając ramię!
3. Gdy łza smutku z oka spłynie * Lub udręczą bóle ciała, * W Twoim znaku umocnienie, * W Tobie, Matko, ufność cała.

1. Niepokalana Dziewico, nadziejo świata całego, * Przyjm od nas dziękczynienie za dar
Medalu Cudownego! * = Ośmieleni Twą dobrocią z ufnością wołamy: O Maryjo bez grzechu poczęta
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
2. Niepokalana Dziewico, Matko człowieka każdego * wiedź nas przez Medal Cudowny,
wciąż do Jezusa Syna Twego. * = Ośmieleni Twą dobrocią...
3. Niepokalana Dziewico, weź moje (nasze) życie w swe ręce. * Przemień przez Medal Cudowny, myśli i czyny i serce. * = Ośmieleni Twą dobrocią...

1. Tyś, Pani, nas pokochała, * Twoimi jesteśmy dziećmi, * Pod Twoim iść chcemy
znakiem * I Boga chwalić pieśnią.
2. Daj patrzeć Twymi oczami * Wokoło z pomocą spieszyć * I każdą dostrzec niedolę * I Ciebie, Pani, cieszyć.
3. Pod Twoim idziemy znakiem * Niosąc Cudowny Medalik * Naucz nas, Pani, jak kochać * I Pana Boga chwalić.
4. I szerzyć swą wiarę świętą * Postawą, modlitwą, czynem * Pod Twoim idziemy znakiem *My, córki Twoje i syny.

Włóż Cudowny Medalik
1. Kiedy mroku smutek cię ogarnie, * w mgle rozproszy się słoneczny blask, * kiedy myślisz,
po co żyć tak marnie, * mówisz zbędnie tracę cenny czas. * = Włóż Cudowny Medalik na szyję, * wnet
poczujesz ciepło Matki rąk * i uwierzysz, że pragniesz, że żyjesz, * nić nadziei otoczy cię w krąg.
2. Kiedy w wirze nieznanego świata, * gdzieś daleko od rodzinnych stron, * będziesz tęsknić,
błąkać się, zatracać * w zapomnieniu stąpać drogą złą. * = Włóż Cudowny Medalik...
3. Gdy przeminie młodość i uroda, * jesień życia osrebrzy twój włos, * czas rozpostrze
cierpienia, choroby, * schyłku lęk ogarnia duszę wskroś. * = Włóż Cudowny Medalik...
Rafał_Ovile
HISTORIA. W latach 1634-83 na terenie szlacheckiej jurydyki Wesoła zbudowany został kościół dla karmelitów bosych. W 1787 r. opieką nad kościołem przejęły siostry szarytki a budynki klasztorne przekazano szpitalowi św. Łazarza, stąd wzięło się bardziej popularne wezwanie kościoła.
ARCHITEKTURA. Jest to barokowa budowla, złożona z nawy ujętej w boczne kaplice i niewyodrębnionego prezbiterium, …More
HISTORIA. W latach 1634-83 na terenie szlacheckiej jurydyki Wesoła zbudowany został kościół dla karmelitów bosych. W 1787 r. opieką nad kościołem przejęły siostry szarytki a budynki klasztorne przekazano szpitalowi św. Łazarza, stąd wzięło się bardziej popularne wezwanie kościoła.
ARCHITEKTURA. Jest to barokowa budowla, złożona z nawy ujętej w boczne kaplice i niewyodrębnionego prezbiterium, zakończonego ścianą prostą. Wysoki poziom artystyczny prezentuje fasada frontowa, nawiązująca do rzymskiego baroku, o dwóch kondygnacjach rozdzielonych wydatnym gzymsem i rozczłonkowana zwielokrotnionymi pilastrami. W dolnej kondygnacji mieści się barokowy portal, ujęty dwiema kolumnami, dźwigającymi półkolisty naczółek, nad którym w kartuszu umieszczony został herb karmelitów bosych. Górna kondygnacja ujęta spływami z obeliskami i zwieńczona trójkątnym szczytem z posągami NMP, św. Teresy z Avilla i św. Jana od Krzyża. Boczne elewacje kościoła rozczłonkowane zostały parami pilastrów. Od wschodu po obu stronach prezbiterium znajdują sie ośmioboczne wieżyczki nakryte w końcu XIX w. hełmami. Wnętrze o podziałach pilastrowych, nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Kościół może poszczyci się jednolitym barokowym wyposażeniem wnętrza. Uwagę zwraca zwłaszcza znakomity zespół ołtarzy, portali, bramek i balustrad, wykonany z czarnego marmuru dębnickiego w latach 1685-88. Monumentalny ołtarz główny zajmuje niemal całą ścianę prezbiterium, znajdują się w nim trzy obrazy: NMP Niepokalanej w polu środkowym oraz śś. Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela po bokach. Znacznie późniejszym zabytkiem są organy zbudowane przez Antoniego Sapalskiego z Krakowa w 1854 r., zrekonstruowane w 1990 r.
LITERATURA
Adamczewski J., Kraków od A do Z, Kraków 1992
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Miłobędzki A., Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003