TerezaK
459

🤔 🤔 ❤ ...LIDŠTÍ ANDĚLÉ... ❤

30. října 2021 -

❤ ... "Dospělí indigoví lidé jsou tu, aby způsobili revoluci, jaká tu ještě nebyla. Tsunami vědomého uvědomění, které se přežene přes planetu a otřese naším moderním světem."
Indigoví a křišťáloví dospělí se skládají ze dvou skupin.
Nejprve jsou tu ti, kteří se narodili jako Indigové a nyní přecházejí do fáze Křišťálu. To znamená, že procházejí duchovní a fyzickou transformací, která v nich probouzí "Kristovo vědomí" a spojuje je s křišťálovými dětmi v rámci vlny evoluční změny.
Druhou skupinu představují ti, kteří se narodili bez těchto vlastností, ale získali je nebo je získávají tvrdou prací a usilovným sledováním své duchovní cesty.
Ano... to znamená, že všichni máme potenciál být součástí vznikající skupiny "lidských andělů".
Jedním z darů tohoto procesu přechodu je, že si lidé začínají uvědomovat, kým ve skutečnosti jsou: jsou to duchové v lidských tělech, jinými slovy andělé v lidské podobě.
Svého spojení s vyššími sférami jsme si vědomi již mnoho tisíc let, ale vždy jsme měli pocit, že naše "lidská" bytost a hmotný stav, ve kterém se nacházíme, nějakým způsobem vylučuje naše andělské dědictví. Mluvili jsme o svém "Vyšším já", věděli jsme, že k tomuto aspektu sebe sama máme přístup, ale jaksi nebyl součástí toho, kým jsme, a mohli jsme k němu získat přístup pouze prostřednictvím meditace. Částečně je to proto, že naše fyzické formy jsou uzavřeny ve třetí dimenzi, ale naše vyšší nebo andělské já mělo jemnější a vyšší vibrace a cítilo se ve vyšších dimenzích lépe. Mezi hmotnými projevy lidského těla, vědomím a duchovní realitou tak vždy existovala propast.
Nyní, v souvislosti s vibračním posunem zvaným "vzestup", který planeta zažívá, mají Země a její obyvatelé možnost "vystoupit" ze třetí dimenze vědomí do vyšších dimenzí.
Jak vědomí stoupá vzhůru, duchovní svět se přibližuje, až už neexistuje "propast", ale kontinuum zvané "multidimenzionální vědomí".
Lidé v multidimenzionálním stavu mají přístup ke své Přítomnosti nebo Andělskému stavu a poznávají sami sebe jako Duchovní bytosti nebo Anděly, kteří mají také lidské tělo a mohou fungovat na fyzické úrovni jako hmotné bytosti.
V tomto okamžiku lze říci, že Vyšší já a Nižší já se spojily a lidská bytost je nyní lidským andělem.
Lidský anděl si neustále uvědomuje sám sebe jako andělskou, mocnou a tvořivou bytost. Nemá čas ani potřebu na takové věci, jako je strach a oběti. Lépe využívá svůj čas a vytváří si takovou realitu, ve které je šťastný a spokojený.
Právě tyto nové bytosti, které jsou schopny znovu získat své andělské dědictví, vytvoří Novou Zemi.
Podstatou přechodu je přinést "nebe na zemi", a ne se rozptýlit v nehmotném stavu ráje. Lidští andělé mají co dělat.
Vytvoří Novou Zemi, která na ni přinese Nebe, a protože "Nebe" není místo, ale stav vědomí, musí tito Lidští andělé pracovat na tom, aby na pozemskou úroveň přinesli vyšší dimenzionální stavy vědomí. Jakmile toho bude dosaženo, zrodí se nová kultura, která bude respektovat všechny bytosti jako projevy Božské podstaty. Tato kultura bude tento respekt odrážet ve svém míru, harmonii a tvořivosti... ❤
Zdroj_Fyzika kvant
30. října 2021 ·
❤ ...GLI "ANGELI UMANI"... ❤
❤ ..."Gli adulti indaco sono qui per creare una rivoluzione diversa da tutte quelle precedenti. Uno tsunami di consapevolezza cosciente, che spazzera' il pianeta e scuotera' il nostro mondo moderno fino al suo nucleo".
Gli Adulti Indaco e Cristallo sono composti da due gruppi.
Innanzitutto, ci sono quelli che erano nati come Indaco e che ora stanno compiendo la transizione verso lo stadio Cristallo. Questo significa che intraprendono una trasformazione spirituale e fisica che risveglia la loro coscienza ❤ "Cristica" ❤ e li collega ai bambini Cristallo, come parte dell'ondata di cambiamento evolutivo.
Il secondo gruppo e' rappresentato da coloro che, nati senza queste qualita', le hanno acquisite o le stanno acquisendo, attraverso il duro lavoro e il diligente perseguimento del loro percorso spirituale.
Sì...questo significa che tutti noi abbiamo il potenziale per essere parte del gruppo emergente di "Angeli Umani".
Uno dei doni di questo processo di transizione, e' che gli Umani stanno diventando consapevoli di chi sono veramente : essi sono Spiriti in corpi Umani e sono, in altre parole, Angeli in forma umana.
Siamo stati consapevoli delle nostre connessioni con i regni superiori per molte migliaia di anni, ma abbiamo sempre percepito che l'essere "umano" e lo stato materiale che ci hanno, in qualche modo, precluso la nostra eredita' angelica. Abbiamo parlato del nostro "Sè Superiore", sapendo che avevamo accesso a questo aspetto di noi stessi, ma in qualche modo non faceva parte di chi eravamo e vi si poteva accedere soltanto con la meditazione. In parte cio' e' dovuto al fatto che le nostre forme fisiche sono racchiuse nella Terza Dimensione, ma il nostro Sè Superiore o Angelico era di una vibrazione piu' sottile e piu' elevata e si sentiva piu' a casa nelle Dimensioni Elevate. Così c'e' sempre stato un divario tra le manifestazioni materiali del corpo umano, la consapevolezza e la realta' spirituale.
Ora, tuttavia, con il cambiamento vibrazionale, chiamato "Ascensione" che il pianeta sperimenta, la Terra ed i suoi abitanti hanno l'opportunita' di "ascendere" dalla Terza Dimensione di coscienza verso le Dimensioni Superiori.
Man mano che la coscienza ascende verso l'alto, il mondo spirituale si avvicina, fino a quando non esistera' piu' "divario" ma un continuum denominato "Coscienza Multi-Dimensionale".
Le persone nello stato Multi-Dimensionale accedono alla loro Presenza o Stato Angelico e riconoscono se stessi come Esseri Spirituali o Angeli provvisti anche di un corpo umano, in grado di funzionare nel piano fisico come esseri materiali.
A questo punto si puo' dire che il Sè Superiore e il Sè Inferiore si sono fusi insieme e l'Essere Umano ora e' un Angelo Umano.
L'Angelo Umano e' costantemente consapevole di se stesso come entita' Angelica, Potente e Creativa. Non ha tempo o bisogno di cose quali la paura e il vittimismo. Impiega meglio il suo tempo, creando il tipo di realta' in cui e' felice e soddisfatto.
Saranno questi nuovi esseri, che sono in grado di reclamare le loro eredita' angeliche, a creare la Nuova Terra.
Il nocciolo fondamentale della Transizione e' quello di portare il "Paradiso sulla Terra", e non di essere dispersi in uno stato immateriale di paradiso. C'e' del lavoro da fare per gli Angeli Umani.
Creare una Nuova Terra che portera' il Paradiso su di essa e, poiche' il "paradiso" non e' un luogo ma uno stato di coscienza, questi Angeli Umani devono lavorare per portare gli stati dimensionali superiori di coscienza sul piano Terrestre. Una volta ottenuto questo, una nuova cultura nascera' e rispettera' tutti gli esseri come manifestazioni dell' ❤ Essenza Divina ❤ . Questa cultura riflettera' quel rispetto nella sua Pace, Armonia e Creativita'... ❤
❤ Fonte_Fisica Quantistica ❤

Sabrina Sabba | Facebook