Clicks519

Benedikt XVI.: Rozhodnutím, aby sa Eucharistia prijímala na kolenách a do úst, chcel som zdôrazniť znamenie hlbokej úcty a zvýrazniť výkričníkom, že sa jedná o skutočnú osobnú prítomnosť: jedná sa tu o niečo mimoriadne!

Benedikt XVI.: Rozhodnutím, aby sa Eucharistia prijímala na kolenách a do úst, chcel som zdôrazniť znamenie hlbokej úcty a zvýrazniť výkričníkom, že sa jedná o skutočnú osobnú prítomnosť: jedná sa …More
Benedikt XVI.: Rozhodnutím, aby sa Eucharistia prijímala na kolenách a do úst, chcel som zdôrazniť znamenie hlbokej úcty a zvýrazniť výkričníkom, že sa jedná o skutočnú osobnú prítomnosť: jedná sa tu o niečo mimoriadne!
Do úst a na kolená. Je najvyšší čas pripomenúť, že Benedikt XVI. V dokumente Corpus Domini zaviedol, aby v pápežskej liturgii sa sväté prijímanie podávalo výlučne do úst kľačiacich veriacich.


Vysvetlenie tohto opatrenia Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Somme Pontefice bolo publikované na webe Vaticano. Pripomína sa tu, že od čias Otcov sa podáva Eucharistia výlučne na jazyk veriaceho, a to predovšetkým z dvoch dôvodov: aby sa čo najviac obmedzilo roztrusovaniu drobných úlomkov, a aby sa uľahčila úcta veriacich k Ježišovi Kristovi prítomnému v Eucharistii.

Je tu tiež odvolanie na sv. Tomáša Akvinského, ktorý vyhlasuje, že pre úctu k Najsvätejšej Sviatosti sa Eucharistie nemá dotýkať nič, čo nie je posvätené, teda okrem posvätných nádob a korporálov majú túto výsadu len posvätené kňazskej ruky. Ďalej zdôrazňuje svätec a učiteľ Cirkvi nevyhnutnosť pokloniť sa Pánovi pred jeho prijatím, a takým úkonom je pozícia kľaku.

Sám Benedikt XVI. vysvetľuje tento spôsob sv. prijímania nasledovne: »Rozhodnutím, aby sa Eucharistia prijímala na kolenách a do úst, chcel som zdôrazniť znamenie hlbokej úcty a zvýrazniť výkričníkom, že sa jedná o skutočnú osobnú prítomnosť: jedná sa tu o niečo mimoriadne! Je tu On a pred Ním vždy padáme na kolená. Dajte pozor: Nejedná sa o akýkoľvek spoločenský obrad, ktorého sa môžeme zúčastniť (Benedikt XVI .: Svetlo sveta. Pápež, Cirkev a znamenia doby. Rozhovor s Petrom Seewaldom. Citttà del Vaticano 2010).

Dňa 10. apríla 2009 kardinál Cañizares Lovera, už ako prefekt Kongregácie pre posvätné obrady, ale aj ako apoštolský administrátor arcidiecézy Toledo počas svätej omše v katedrále oznámil veriacim, že bolo zriadené kľakadlo ako výzva pre veriacich, aby prijímali Eucharistiu tak, ako si to želá pápež, ktorý umiestnil toto rozhodnutie do predpisov o svätej liturgii. To bolo publikované 27. júla v ACI Prensa / EWTN Noticias pod titulom: Es recomendable comulgar en la boca y de rodillas (è raccomandabile comunicarsi in bocca e in ginocchio (Je potrebné prijímať do úst a na kolenách).

Kardinál Ranjith predovšetkým vo funkcii sekretára Kongregácie pre posvätné obrady a sviatostnú disciplínu v roku 2008 konštatoval, že s rozšírenou praxou podávať na ruku bude treba skončiť, pretože to prinieslo množstvo negatívnych dôsledkov, a priznal s veľkou pokorou, že to bol veľký omyl a že túto praxi je potrebné v celej Cirkvi opustiť.
Okrem týchto citácií kniha Mons. Laisa prináša autoritatívne potvrdenie predhovoru prefekta pre božský kult kardinála Saraha k textu Federica Bortilo: je to krásna obrana stanovísk pápežov Pavla VI. Jána Pavla II. a Benedikta XVI.

Uvádzame niektoré úryvky:
»Vidíme teraz, ako viera v reálnu božskú prítomnosť môže ovplyvniť spôsob prijímania Eucharistie a naopak. Prijímať Eucharistiu do ruky nepochybne silne podporuje disperziu úlomkov a naopak pozornosť venovaná aj najmenším úlomkom, precíznosť pri čistení posvätných nádob, nedotýkať sa Hostie rukami sa stávajú vyznaním viery v skutočnú osobnú prítomnosť Ježiša Krista aj v tých najmenších premenených čiastočkách. Ak Ježiš je samotnou podstatou eucharistického Chleba a ak veľkosť úlomkov sú len vlastnosti chleba, potom má malý význam, či úlomok hostie je malý alebo veľký. Podstata zostáva rovnaká! Je to stále On.
Ak sa naopak úlomkom nevenuje pozornosť, ak sa rozdáva spôsobom, že úlomky sa môžu rozptyľovať, tak to buď znamená, že v nich nie je Ježiš, alebo je len do určitého bodu. Prečo tak trváme na podávanie v stoji a na ruku? Pretože je to znamenie nedostatočnej podriadenosti Božím znameniam. Kiež sa nikto z kňazov neodváži uplatňovať svoju vlastnú autoritu v tejto otázke a neprístojne rokovať s tými, ktorí túžia prijímať na kolenách a do úst: prichádzajme ako deti a prijímajme pokorne – na kolenách a na jazyk Telo Kristovo.

»Pán povedie spravodlivého po ‚správnych cestách‘, nie po zákrutách (Sap 10,1); okrem vyššie uvedených teologických dôvodov spôsob, akým sa rozšírila prax prijímania do ruky, javí sa ako niečo, čo nezodpovedá Božím cestám «. A kardinál uzatvára: »Kiež táto kniha dodá odvahy kňazom a veriacim, ktorí vedení príkladom Benedikta XVI. – ktorý v posledných rokoch svojho pontifikátu chcel a podával sväté prijímanie na kolenách a do úst – zatúži posluhovať a prijímať Eucharistiu tým spôsobom, ktorý bude najprimeranejší samotnej Sviatosti. Želám si, aby sa to stalo objavením a šírením onej krásy a pastoračnej hodnoty tohto spôsobu. Podľa môjho názoru a môjho úsudku je to veľmi dôležitá otázka, o ktorej musí dnes Cirkev vážne uvažovať. Je to posledný úkon bohopocty a lásky, akú môže každý z nás ponúknuť Kristovi. Pôsobí mi veľkú radosť, keď vidím množstvo mladých, ktorí si zvolili prijímať na kolenách a do úst. «

Na záver by som chcel pripojiť jedno svedectvo dosiaľ nevydaného listu, ktorý Mons. Laise napísal pápežovi Benediktovi XVI. (S ktorým mal dlhoročné kontakty a navštívil ho ako prefekt pre náuku viery v roku 2005): »Mám zato, že synoda o Eucharistii by sa mala venovať spytovaniu svedomia týkajúceho sa rozšírenia a povolenia prijímanie na ruku takmer v celej Cirkvi, aj keď v roku 1969 to bolo povolené len niektorým európskym cirkvám na žiadosť ich pastierov.

Nicola Bux Nuova Bussola Quotidiana
Preklad A. Č.
alianciazanedelu.sk/archiv/6810