Clicks277
Otčenáš
3

Rady na Cestu

1Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu.
2A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.
3Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi: Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.
4Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol,
5tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého.
6Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou.
7Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí.
8Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně.
9Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
10Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého.
11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
12V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
13Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost.
14Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.
15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
16Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe.
17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci.
18Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi.
19Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘
20Ale: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu.‘
21Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
R 12. kapitola
Otčenáš
Vlivem působení knížete tohoto světa mají lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou křesťany, velmi pokroucené představy o Bohu.
Co píše evangelista Jan -
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
4V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
5A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho …
More
Vlivem působení knížete tohoto světa mají lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou křesťany, velmi pokroucené představy o Bohu.
Co píše evangelista Jan -
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
4V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
5A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila.
6Byl člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan.
7Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby skrze něho všichni uvěřili.
8On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o tom Světle vydal svědectví.
9Tento byl to pravé Světlo, které osvětluje každého člověka přicházejícího na svět.
10Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal.
11Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali.
12Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, totiž těm, kteří věří v jeho jméno,
13kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
14A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (a viděli jsme jeho slávu, slávu jakou má Jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy.
J 1. kapitola
Vidíme, že Jan užívá slov Slovo, Světlo.
Slovo, Světlo, nebyl to člověk. Slovo, ani Světlo nemají lidskou podobu. Bůh promluvil, z Božích úst vyšlo Slovo, které bylo současně Světlem. Ne však takovým světlem, jaké lidé znají, takové světlo je stvořeno. (Gn 1:3)
Slovo, Světlo vyšlo z Božích úst. Opět však Jan používá slova a obrazy známé z tohoto světa. Bůh je duch a nemá ústa. Slova evangelisty Jana nám tedy lidsky vysvětluje něco, co je daleko za lidskou představivostí.
Jan ve svých listech píše, že Bůh je Láska. Svěřuje se učedníkům Páně se svým poznáním.
16A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 1.J 4:16
8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 1.J 4:8
Byla to tedy Láska, která promluvila, z úst Lásky vyšlo Slovo, Světlo.
9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. 10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 11Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. 12Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal ze svého Ducha. 14A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Zachránce světa. 1.J 4:9-14
Otčenáš
Otec poslal Syna, abyste měli život a vy učením Syna pohrdáte? Jak chcete před Bohem ospravedlnit, že neděláte, co Ježíš přikazuje?
Pohrdáte životem, který vám Bůh Otec skrze svého Syna nabízí?
Otčenáš
Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1J 4:12
Řekne-li někdo: ‚Miluji Boha,‘ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. 1J 4:20