csk.news
61.5K

Schneider: To By Mohlo Znamenat Ztrátu Františkovy Duše

Katolická víra, hlas Magisteria (učitelského řádu) a zdravý rozum odmítají uznání civilních homosexuálních svazků, píše biskup Athanasius Schneider …
Anna Krátka
o encyklike Fratelli Tutti
lumendelumine.cz/…anske-bratrstvi-neni-masomerie
Křesťanské bratrství není masomerie
V poslední Františkově encyklice je hmatatelný náboženský relativismus. Předkládá se zde pokus o sjednocení, z jakého se také zrodila masonerie, která připomíná OSN všech náboženství. Skutečné lidské bratrství je plod Ducha Svatého, k němuž dochází pouze díky milosti obrácení …More
o encyklike Fratelli Tutti

lumendelumine.cz/…anske-bratrstvi-neni-masomerie

Křesťanské bratrství není masomerie

V poslední Františkově encyklice je hmatatelný náboženský relativismus. Předkládá se zde pokus o sjednocení, z jakého se také zrodila masonerie, která připomíná OSN všech náboženství. Skutečné lidské bratrství je plod Ducha Svatého, k němuž dochází pouze díky milosti obrácení ke Kristu, „prvorozenému mezi mnoha bratry“ (Řím 8,29). Jak vysvětlil již Ratzinger, křesťanské bratrství se rodí jen z bratrství s Kristem.
Očekávali bychom, že horoucí touha po všeobecném bratrství, která přiměla Františka, aby napsal Fratelli Tutti, vychází z Ježíšových slov: „Jen jeden je váš Mistr a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Slova, která pronesl v souvislosti s výtkou zákoníkům a farizeům, že zkomolili Mojžíšovo učení.
Místo toho je zde pokus o sjednocení, z něhož jako takového se zrodila masonerie. Právě toto stojí na jeho počátku: pronásledování pod státní kontrolou, moc, která stojí nad stranami – jimiž byly v XVIII. století církev a aristokracie; šlo o uznání vědy jako neomylného místa, kam patří bohyně osvícenského Rozumu. Avšak v okamžiku, kdy si klademe otázku a organizujeme se jako „místo“ - abychom stáli pospolu - jaký smysl potom přísluší také jinému místu, jakým je církev, která činí z bratrského splečenství svoji formu života? Ať už je to napodobování, či infiltrace, v každém případě je třeba se vyrovnat s absolutním a pro Ježíše Krista nevyhnutelným požadavkem, a tím je obrácení; ale právě toto nevyhovuje Masonerii, a v tom je velký rozdíl.
Problém se nevyřeší, jestliže označíme Evangelium jako zdroj bratrství (FT 277). Tážeme se, zda křesťan může spolupracovat na projektech sjednocení světa, jakémsi OSN náboženství, když náš Pán Ježíš Kristus říká: Jestliže mne pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Můžeme tedy stát za svým Mistrem?
Podle těla a krve nejsme všichni bratři, jsme bratranci, rodiče atd. Podle ducha se můžeme stát bratry, protože bratrství je plod Ducha Svatého, k němuž dochází pouze na základě toho, že v Něho věříme: „Jen jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, všechny proniká a je ve všech“ (Ef 4, 5-6). Křestní znovuzrození z nás činí syny. Lidské bratrství je důsledek Božího synovství: tak jak jsme syny v Synu, je možno se stát bratry v Kristu, a to obrácením podle slov Evangelia, nikoliv podle Koránu nebo Masonerie. Neodvolatelná Kristova slova říkají: „Kdo je moje matka a kdo jsou moji bratři? […] Ten kdo koná vůli mého Otce, ten je můj bratr a sestra a matka (srov, Mk 3,33-35). Boží vůle je věřit v Božího Syna (Jan 6,40). Metodou je obrácení.
V galerii kláštera sv. Františka z Assisi, která zobrazuje „ekonomii světce“, se zdůrazňuje právě obrácení jako metoda, jak dospět k utvoření vědomí a k všeobecnému bratrství. Františkovo obrácení k Ježíši bylo nezbytnou podmínkou jeho nového bratrství – svoje následovníky nazýval „bratry“ – a dal jim stejné poslání, jaké dal Kristus církvi: hlásat evangelium a obrácení, protože z toho se následně rodí evangelijní praxe ekonomického nástroje.
Katechismus katolické církve učí, že křtem se stáváme Božími dětmi (Jan 1,12), tedy v Ježíši Kristu „prvorozeném“ mezi mnoha bratry (Řím 8,29) jsme povoláni, abychom byli ve shodě s obrazem jeho Syna. Z tohoto vyvolení pramení pravé bratrství, jakým může být jen ono bratrství křesťanů. Pán požaduje obrácení, které pak vede ke křtu jako podmínce universálního bratrství.
Naopak v encyklice FT je hmatatelný náboženský relativismus. Z mnoha stran bylo ihned konstatováno, že nadpřirozená dimenze je zcela nepřítomná; že zde není žádný poukaz, že pro dosažení věčné spásy je nezbytná příslušnost k církvi, dokonce funkce církve se zde převádí na OSN (173); navíc podmínkou, kterou nesplňuje lidstvo, je důsledek dědičného hříchu; chybí Vykoupení, povolání ke svatosti, působení milosti a především Pánovo velikonoční tajemství; zdá se, jakoby se bratrství realizovalo pouhou příslušností k lidstvu. Je to revoluce v katolické morální teologii – řekli bychom, nevím kolikátá „změna paradigmatu“ neboli odpadlictví – a na začátku encykliky s opomenutím nejzákladnější otázky: proč se Bůh stal člověkem v Ježíši Kristu?
Pomlčení o jezuitských Redukcích - které byly pokusem o evangelizaci a pozvednutí lidstva, je závažné a neomluvitelné opomenutí a dělá z FT pouhý ideologický manifest.
Romano Guardini tvrdil, že bez Kristova vtělení není možno pochopit svět: protože je to to, kolem čeho se utváří jednota myšlení. Toto je podstatný obsah, který je třeba předkládat v aktuálnímu klimatu gnozeologického relativismu, ale je to také cesta k překonání synkretismu a cesta k vyrovnání mystické deformace křesťanství, tj. potlačení deismu a spirituality ve prospěch rozumu. Může to být také pokus o moderní alianci laické racionality, jak s tím začal Ratzinger a pokračuje Ruini.
Žijeme v době, kdy církev prožívá trest. Protože když nejsou používány v pravém významu termíny, v jakých se má církev představovat, není snadné ji odlišit od světa. Když pak četní laici a biskupové, organizovaní či neorganizovaní, kteří by ji měli bránit, dovolují, aby bylo zrušeno pojetí lásky k ní, je církev nejen trestána, ale i poražena jako dosud nikdy.
V tomto bodu je třeba vyjasnit termín bratrství podle katolické nauky. Připomínám mnohokrát vydaný Ratzingerův text Křesťanské bratrství. Vyšel 1960 a dodnes je v oběhu, doporučuji aktuální vydání: Queriniana 2005. Zde je několik ukázek:
»Křesťanské bratrství je univerzální, ale osciluje mezi jedním, který je vyvolený, a druhým, který není. V Bibli často mezi dvěma bratry jeden je vyvolen a druhý ponechán. Vyvolení jednoho a nevyvolení druhého vyvolává potřebu, aby první se ujal druhého zástupným způsobem. Křesťanské bratrství je stvořeno podle Boží volby, ale má vždy před sebou i toho, kdo nebyl povolán. Je to bratrství misijní. Bratři, kteří jsou venku, jsou voláni, aby vstoupili dovnitř do církve«.
»Z dogmatického profilu se tedy křesťanské bratrství rodí z volby jednoho vůči druhým; z volby nemnohých, kteří pak mají pečovat o spásu mnohých, jak to Kristus činil s učedníky, které pak vyslal jako apoštoly«.
»Ježíš Kristus je Syn Otce: proto bratrství s ním je základem křesťanského bratrství, jehož vrcholem je účast na Eucharistii, skrze kterou jsme dokonale vtěleni v Kristu a stáváme se údy jeho těla a součástí pravého a nejvlastnějšího bratrství křesťanů«.
»Ve skutečnosti křesťanská delimitace je smazání hranic, ale vytváří hranici, skrze kterou jsme bratry s křesťanem, ale nikoliv s nekřesťanem«.
»Na rozdíl od stoicismu a iluminismu křesťanství volá pravým jménem jako bratra jen souvěrce«.
»Vytvoření univerzálního bratrství bez Krista je vyloučením misie«.
Nuže jaký výsledek je možno čekávat od Frattelli Tutti?
Ještě zamyšlení jen tak na okraj: snad z obavy, aby nepobouřila některé adresáty, opomíjí pozdrav Panně Marii a závěrečnou modlitbu, jak to papežové dělali v závěru svých encyklik; a tak předem vylučuje jakoukoliv účinnost, protože »milost kdo bez tebe v světě žádá, přeje si lítat však bez perutí« (Dante Alighieri, Božská komedie XXXIII.).
Nicola Bux - Nuova Bussola Quotidiana
U.S.C.A.E.
Vráťme sa však späť k údajnému vyjadreniu svätého otca Františka o homosexualite. Niektorí sa snažili argumentovať v pozícii, že jeho slová boli vystrihnuté z kontextu. Hovoria, že treba tieto slová chápať v kontexte. Ako som písal vyššie, nechcem polemizovať o tom čo zaznelo, alebo čo nezaznelo. Nech každý posúdi sám. Avšak režisér filmu, známy ako bojovník za práva homosexuálov a aktívny …More
Vráťme sa však späť k údajnému vyjadreniu svätého otca Františka o homosexualite. Niektorí sa snažili argumentovať v pozícii, že jeho slová boli vystrihnuté z kontextu. Hovoria, že treba tieto slová chápať v kontexte. Ako som písal vyššie, nechcem polemizovať o tom čo zaznelo, alebo čo nezaznelo. Nech každý posúdi sám. Avšak režisér filmu, známy ako bojovník za práva homosexuálov a aktívny homosexuál pápeža navštívil už pri príležitosti svojich narodením pred niekoľkými rokmi, doprevádzaný ďalšími známymi homosexuálnymi bojovníkmi. Ďalšou skutočnosťou je, že deň po zverejnení kontroverznej informácie bolo udelené zvláštne ocenenie tomuto homosexuálnemu režisérovi priamo vo vatikánskych záhradách za prítomnosti viacerých predstaviteľov Rímskej kúrie.

Proti zástancom postoja, že slová Svätého Otca sú vytrhnuté z kontextu, je aj postoj jedného z najbližších priateľov pápeža, argentínskeho arcibiskupa Fernandéza, ktorý na svojom Facebooku ohlásil, že nerozumie toľkému prekvapeniu, keď už ako arcibiskup Buenos Aires Jorge Bergoglio podporoval registrované partnerstvá homosexuálov, ktoré obhajoval aj v rámci diskusie biskupskej konferencie, avšak neúspešne. Taktiež je známe prijatie homosexuálneho aktivistu, jezuitského kňaza Jamesa Martina, ktoré tiež nie je jasne interpretovateľné, vzhľadom na neskoršie vyhlásenia Martina pre podporu homosexuálnych zväzkov.

christianitas.sk/…ska-o-homosexualnych-zvazkoch/

má sa sám ozvať takto je to síce sofistikovaný ale aj tak nepodarený damage control takto to vypadá že s tým zostrihaním súhlasí nie nestačí pamflet od apologétov načo dali takému človeku prístup no vôbec nič nezahladili tým textom lebo ak to padá na mňa nemá ma čo obhajovať sused cez ulicu
...
Při práci na dokumentu získal režisér přístup k rozsáhlé vatikánské audiovizuální dokumentaci.

radiovaticana.cz/clanek.php?id=31823

ja sa pýtam načo to dostal zjavný sodomit tí ako je známe hýria poctivosťou ehm žeby zámer?
U.S.C.A.E.
Tymián
Ukázalo sa, že v tejto záležítosti ide o hoax a manipuláciu médií. Totiž boli zkompilovane vety pápeža a tak urobili zmätok.
forthetruth333
Sotva nepíš klamstvá