Clicks330
Stylita
6

Boží slovo na den 26.9. A.D. 2021

Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne.“
Mk 9,38-43.45.47-48
U.S.C.A.E.
zmatek robí tá perikopa ona nie je o tom čo si myslia protestanti a protikatolícky naladení ľudia celkovo že je. A to o anarchii a Boh povolil vieroučnú lož a svojvôľu už včera som podľa lajkov odhadol ako si to povrchne dvaja z lajkujúcich vyložili. Text sám o sebe k tomu zvádza keď sa číta plocho literárne

Ján Zlatoústy Ján nebránil tomu, čo vyháňal zlých duchov, zo súťaživosti či žiarlivosti,…More
zmatek robí tá perikopa ona nie je o tom čo si myslia protestanti a protikatolícky naladení ľudia celkovo že je. A to o anarchii a Boh povolil vieroučnú lož a svojvôľu už včera som podľa lajkov odhadol ako si to povrchne dvaja z lajkujúcich vyložili. Text sám o sebe k tomu zvádza keď sa číta plocho literárne

Ján Zlatoústy Ján nebránil tomu, čo vyháňal zlých duchov, zo súťaživosti či žiarlivosti, ale chcel, aby všetci, čo vzývajú Pánovo meno, chodili s Kristom a boli jedno s učeníkmi. Pán však zázrakmi konanými nehodnými podnecuje k viere iných a aj ich samých touto nevýslovnou milosťou vedie k tomu, aby boli lepšími; preto nasleduje 39 Ježiš vravel: Nebráňte mu!
U.S.C.A.E.
Augustín, Zhoda medzi evanjeliami Treba si dať pozor, aby sa nezdalo, že tento výrok protirečí inému Pánovmu výroku: kto nie je so mnou, je proti mne (Mt 12,30). Povie vari niekto, že je rozdiel, keď tu hovorí učeníkom „kto nie je proti vám, je za vás,“ a tam povedal o sebe samom „kto nie je so mnou, je proti mne“? Môže ten, kto sa združuje s jeho učeníkmi ako s jeho údmi, zároveň nebyť s ním? …More
Augustín, Zhoda medzi evanjeliami Treba si dať pozor, aby sa nezdalo, že tento výrok protirečí inému Pánovmu výroku: kto nie je so mnou, je proti mne (Mt 12,30). Povie vari niekto, že je rozdiel, keď tu hovorí učeníkom „kto nie je proti vám, je za vás,“ a tam povedal o sebe samom „kto nie je so mnou, je proti mne“? Môže ten, kto sa združuje s jeho učeníkmi ako s jeho údmi, zároveň nebyť s ním? Ako by potom mohlo byť pravda kto vás prijíma, mňa prijíma (Mt 10,40)? A kto je proti jeho učeníkom, môže vari nebyť aj proti nemu? Čo bude potom s kto vami pohŕda, mnou pohŕda (Lk 10,16)? Určite však chce, aby sme tomu rozumeli tak, že proti nemu je ten, kto nie je s ním, a proti nemu nie je ten, kto s ním je. Napríklad aj tento, čo konal zázraky v Kristovom mene, a nebol v spoločenstve učeníkov: tým, že konal v tomto mene zázraky, bol s nimi a nebol proti nim, a tým, že nepriľnul k ich spoločenstvu, nebol s nimi a bol proti nim. Keďže mu však bránili robiť to, v čom s nimi bol, Pán im povedal „nebráňte mu“: nemali mu totiž brániť v tom, čím s nimi bol, čiže keď vyháňaním zlých duchov chválil meno ich Pána a majstra, ale v tom, že bol mimo ich spoločenstva, a presvedčiť ho o jednote Cirkvi, ako robí katolícka Cirkev, ktorá heretikom nevyčíta spoločné sviatosti ale rozdelenie alebo nejaký výrok proti pokoju a pravde: lebo v tom sú proti nám.
Martina Bohumila Lutherová
Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně.
To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by dal Hospodin spočinout svému duchu na nich!“

VÍDÍTE? Smýšení Boží je zcela jiné jak smýšlení organizece,které si praví řkc.
viz Stylita:wikipedia.org/…More
Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně.
To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by dal Hospodin spočinout svému duchu na nich!“

VÍDÍTE? Smýšení Boží je zcela jiné jak smýšlení organizece,které si praví řkc.
viz Stylita:wikipedia.org/wiki/Vyznání_Quicumque
řkc má formu, která nepustí dovnitř Božestvenou energii /milost Svatého Ducha.
Proto skončila definitivně, jako systém lži a zmatků.
Stylita
Dnes mají svátek svatí lékaři Kosmas a Damián

Cosmas et Damianus
26. září, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: asi s. III.
Patron: lékařů, lékárníků, lékařských fakult, nemocných, holičů
Atributy: lékaři, moždíř, nádobky s mastí, chirurgické nástroje

Jedná se o dva lékaře ze 3. století, kteří se stali známými svou dovedností ve svém oboru. Bližním sloužili z lásky, nikoli pro zisk a …More
Dnes mají svátek svatí lékaři Kosmas a Damián

Cosmas et Damianus
26. září, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: asi s. III.
Patron: lékařů, lékárníků, lékařských fakult, nemocných, holičů
Atributy: lékaři, moždíř, nádobky s mastí, chirurgické nástroje

Jedná se o dva lékaře ze 3. století, kteří se stali známými svou dovedností ve svém oboru. Bližním sloužili z lásky, nikoli pro zisk a nesnažili se jenom o uzdravení postiženého těla, ale i duše. Za císaře Diokleciána byli oba zajati a umučeni. Je jim připisováno i konání zázraků. Podle svědectví sv. Řehoře z Toursu (+ 594) byli ti, co k jejich hrobu přišli prosit o uzdravení, ihned vyslyšeni.

Narodili se asi ve III. století v Arábii a byli vychováni v Sýrii. Jako úspěšní lékaři, kteří se nedožadují odměny, získávali již za života velmi dobrou pověst a s léčením lidských těl získávali i duše pro Krista. Po smrti, zejména v křesťanském starověku, dostávalo se jim veliké úcty. V té souvislosti bylo tradované vyprávění nadšenými vypravěči "vylepšováno," narůstal počet legend, ale o jejich životě se nakonec dochovalo jen málo skutečností.
Podle nejstarších literárních záznamů byli dvojčata. Měli sourozence Anthima, Leoncia a Euprepia. Svou matkou Teodorou byli vychováni ve víře. Kosmas a Damián se stali lékaři a svou činnost vykonávali v Sýrii a v maloasijské Kilikii, která byla regionem na pobřeží při jižní části maloasijského poloostrova (v dnešním Turecku). Se Sýrií sousedila na východě a na západě s Pamfýlií.
Oba křesťanští lékaři poskytovali nemocným léčení bezplatně, protože v nich viděli své bratry v Kristu. Vedle ran a nemocí tělesných, pomáhali i s odstraněním ran na duši. Před příchodem k nemocným se za ně modlili. Zkušenostmi a láskyplným jednáním si pak oba získávali důvěru i pro slova o Bohu. Pro nezištnou službu z milosrdné lásky byli nazýváni anargyry. Jejich požehnaným působením ztráceli klienty různí zaklínači, podvodní léčitelé a prodavači pověrečných prostředků. Všichni, kteří žili z pohanských praktik, je měli v nenávisti.
Nejspíš za Diokleciánova pronásledování byli předvedeni před římského prokonsula v Kilíkii Lysiase, kde po nich bylo požadováno odřeknutí se víry v Krista. Pro svou pevnost ve víře, zakotvenou v lásce ke Kristu, byli po vystavení různým mukám a údajně v Egeji popraveni stětím. Pohřbeni byli v syrském městě Cyrrhu, odkud se jejich úcta rozšířila.
Do seznamu světců v mešním římském kánonu byli Kosma i Damián zařazeni v 5. století. V první polovině 6. století jim papež Felix IV. dal postavit baziliku na římském Foru. V Čechách jim byl zasvěcen kostel ve Staré Boleslavi na začátku 10. století a od té doby jsou vzýváni mezi českými patrony.
Jejich ostatky se časem dostaly do Hildesheimu a v 9. století do Essenu v Německu. Karel IV. získal 7 částí ostatků Kosmy a Damiána pro svatovítský chrám. V roce 1709 nechala pražská lékařská fakulta zhotovit sousoší obou světců na Karlův most.
zdroj: catholica.cz/?id=4663
Zedad Z
.....Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi.....
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/26_00.htm

1. čtení:
Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšovi; vzal z ducha, který spočíval na něm, a dal ho sedmdesáti mužům starcům. Když na nich duch spočinul, dostali se do prorockého vytržení, ale později se to už nestalo. Dva muži z nich zůstali v táboře, jmenovali se Eldad a Medad. I na nich spočinul …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/26_00.htm

1. čtení:
Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšovi; vzal z ducha, který spočíval na něm, a dal ho sedmdesáti mužům starcům. Když na nich duch spočinul, dostali se do prorockého vytržení, ale později se to už nestalo. Dva muži z nich zůstali v táboře, jmenovali se Eldad a Medad. I na nich spočinul duch, neboť byli mezi těmi, kdo byli písemně určeni. Nevyšli však do stánku úmluvy a dali se do prorokování v táboře. Tu přiběhl jeden chlapec a oznámil Mojžíšovi: „Eldad a Medad prorokují v táboře.“ Jozue, syn Nunův, Mojžíšův služebník od mládí, řekl: „Pane můj Mojžíši, zabraň jim v tom!“ Mojžíš mu odpověděl: „To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by dal Hospodin spočinout svému duchu na nich!“
Nm 11,25-29

Žalm:
Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,
Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.

Bázeň před Hospodinem je úpřímná, trvá navěky,
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Tvůj služebník si na ně dává pozor
a velmi bedlivě je zachovává.
Kdo však pozná každé pochybení?
Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty!

Chraň svého služebníka před zpupností,
ať mě neovládne!
Pak budu bez úhony
a vyvaruji se velkého hříchu.
Zl 19(18)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté zásoby hnijí a vaše šatstvo rozežírají moli. Vaše zlato a stříbro rezaví, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste si (majetek) i v (tyto) poslední dny. Ale mzda, o kterou jste ošidili sekáče, kteří vám požali pole, (ta mzda) křičí a křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána zástupů. Na zemi jste hýřili a oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, když už už nastávala řež. Odsoudili jste spravedlivého a připravili ho o život – a on se vám nebrání.
Jak 5,1-6

Evangelium:
Mk 9,38-43.45.47-48