Clicks116
ultramontes.pl
7

o ZGNILIŹNIE HEREZJI WSZELAKIEJ KONIECZNA LEKTURA KU LEPSZEMU ZROZUMIENIU ŁASKI POSIADANIA JEDYNEJ PRAWDZIWEJ WIARY KATOLICKIEJ

KONIECZNA LEKTURA KU LEPSZEMU ZROZUMIENIU ŁASKI POSIADANIA JEDYNEJ PRAWDZIWEJ WIARY KATOLICKIEJ

Katechizm Polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

Objaśnienia o Kacerstwie. Nauk sześć

O Wierze i podstawie Wiary. Nauk sześć

O sześciu powodach, które odłączonym od Kościoła Katolickiego tamują drogę do zbawienia. Nauk sześć

Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.
ultramontes.pl
+++

P. Czy bez Boskiej wiary (1) można być zbawionym?

O. Nie, ponieważ św. Paweł w liście do Żydów Rozdz. XI w. 6 pisze: "Bez wiary nie podobna jest spodobać się Bogu".

P. Jakie musi mieć przymioty wiara Boska?

O. Najprzód powinna być stałą i niewzruszoną, po wtóre powinna być rozumną i opierać się na niewzruszonej czyli nieomylnej podstawie.

P. Dlaczego wiara powinna być stałą i niewzruszon…More
+++

P. Czy bez Boskiej wiary (1) można być zbawionym?

O. Nie, ponieważ św. Paweł w liście do Żydów Rozdz. XI w. 6 pisze: "Bez wiary nie podobna jest spodobać się Bogu".

P. Jakie musi mieć przymioty wiara Boska?

O. Najprzód powinna być stałą i niewzruszoną, po wtóre powinna być rozumną i opierać się na niewzruszonej czyli nieomylnej podstawie.

P. Dlaczego wiara powinna być stałą i niewzruszoną?

O. Bo gdyby wiara nie posiadała przymiotu stałości, byłaby tylko ludzkim mniemaniem i chwiejnym zdaniem, a nie byłaby bynajmniej wiarą Boską.

P. Jak dalece wiara powinna być stałą?

O. Tak dalece, że trzeba być gotowym raczej krew przelać i życie położyć w ofierze, aniżeli o najmniejszym artykule wiary powątpiewać.

P. Dlaczego wiara powinna być rozumną i opierającą się na pewnej podstawie?

O. Bo gdyby wiara nie była rozumną i nie opierała się na dostatecznej podstawie, nie byłaby cnotą, ale musiałaby być uważaną za wiarę nierozumną i uporczywą.

P. Gdzie się znajduje taka wiara stała i rozumna?

O. Jedynie i wyłącznie w Kościele katolickim.

P. A to dlaczego?

O. Dlatego, bo tylko ta jedna wiara opiera się na pewnej i błędowi nie podlegającej podstawie.

P. Co rozumiesz przez podstawę wiary?

O. Rozumiem dostateczną i ważną przyczynę dla której należy w każdy artykuł wiary stale i niezachwianie wierzyć.

P. Jakąż podstawę wiary mają katolicy?

O. Słowo Boże, a to prawidłowo i dobrze objaśnione i zrozumiane.

P. Alboż to Pismo święte samo wyłącznie nie jest dostateczną podstawą wiary?

O. Nie, ono samo przez się nie jest dostatecznym, ponieważ przypuszcza różnorodne tłumaczenia i może być dobrze albo błędnie zrozumianym.

P. Czegóż więcej jeszcze potrzeba?

O. Trzeba się upewnić, że ustępy Pisma świętego względem zakwestionowanych punktów wiary, dobrze i prawidłowo są zrozumiane.

P. Czy katolicy mają pod tym względem jaką pewność?

O. Tak jest, i to pewność doskonałą, ponieważ tłumaczenie Pisma św. biorą od Kościoła, w którego nieomylność wierzą.

P. Czy protestanci mają taką pewność swojego tłumaczenia?

O. Nie, ponieważ każdy z nich według swojego rozumu Pismo św. tłumaczy. A tak żaden z nich nie może mieć pewności, czy się w swoim wykładzie nie myli.

P. Jakie ostrzeżenie pod tym względem podaje św. Piotr w drugim swoim liście R. I, w. 20?

O. "O tym przede wszystkim wiedzcie, że każde proroctwo Pisma (św.) nie dzieje się własnym wykładem" (2).
ultramontes.pl
Na co czynimy Znak Krzyża Świętego?

Najprzód, na okazanie iż jesteśmy Chrześcijanami to jest żołnierzami Najwyższego Wodza naszego Chrystusa:

bo Znak Krzyża Świętego, jest jakby znamię lub barwa, i odróżnia żołnierzy Chrystusowych od wszystkich nieprzyjaciół Kościoła Świętego,

to jest pogan, żydów, turków, i wszystkich kacerzów.

Nadto, czynimy Znak Krzyża Świętego, dla wzywania pomocy Bożej …More
Na co czynimy Znak Krzyża Świętego?

Najprzód, na okazanie iż jesteśmy Chrześcijanami to jest żołnierzami Najwyższego Wodza naszego Chrystusa:

bo Znak Krzyża Świętego, jest jakby znamię lub barwa, i odróżnia żołnierzy Chrystusowych od wszystkich nieprzyjaciół Kościoła Świętego,

to jest pogan, żydów, turków, i wszystkich kacerzów.

Nadto, czynimy Znak Krzyża Świętego, dla wzywania pomocy Bożej we wszystkich sprawach naszych;

bo przez ten Znak wzywamy pomocy Trójcy Świętej, przez Mękę Zbawiciela naszego: dlatego to dobrzy Chrześcijanie zwykli czynić Znak ten zaraz po przebudzeniu się, wychodząc z domu, siadając do stołu, idąc na spoczynek, i przed wszelką pracą.

Na koniec, czynimy Znak Krzyża Świętego, na uzbrojenie się przeciwko wszelkim pokusom szatańskim;

bo szatan lęka się niezmiernie Znaku tego, i przed nim ucieka.

Często też przez Znak Krzyża Świętego, człowiek ochrania się od wielu niebezpieczeństw tak duszy jako i ciała, jeśli go czyni z wiarą i ufnością w miłosierdzie Boże, i w zasługi Chrystusa Pana naszego.

+++

"Jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca, a okazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego"

Ew. u św. Mat. r. 24, w. 27.
ultramontes.pl