Varovanie
11.4K

Prečo je Katolícka cirkev tak nenávidená?

M Y S T I C K É
M E S T O B O Ž I E
Zväzok I. P o č a t i e
Božia služobnica sestra Maria od Ježiša, z Agredy
K a p i t o l a 10

Dokončenie vysvetlenia dvanástej kapitoly Zjavenia svätého Jána

120. „Beda však zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.“ Beda zemi, na ktorej bude spáchané tak
veľa hriechov a bezbožnosti! Beda moru, ktoré odoprelo vyliať svoje zá-
plavy a bezodkladne zničiť páchateľov, ktorí sa dopustili takých veľkých
urážok proti Stvoriteľovi a pomstiť tie urážky voči Tvorcovi a Pánovi!
Avšak oveľa viac beda veľkému a zúrivému moru tých, ktorí nasledujú
zlého ducha po jeho zostúpení do ich stredu, aby bojoval proti nim s veľ-
kým hnevom a neslýchanou krutosťou! Je to hnev najzúrivejšieho draka,
väčší než ručiaceho leva ( 1. Peter 5,8), ktorý sa snaží zničiť všetko stvorenie, ktorému všetky dni sveta sa zdajú krátkou dobou na vyliatie svojej
zlosti. Tak je hladný a smädný, aby škodil smrteľníkom, že nestačia mu
všetky dni ich života, lebo ich čas skončí, kým on túži po celej večnosti,
aby mohol bojovať proti synom Božím. Ale neporovnateľne väčšia je jeho nenávisť proti tej najblahoslavenejšej Žene, ktorá má rozšliapať jeho hlavu (Gen. 3,15). Preto evanjelista hovorí:
121. „Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, dal sa prenasledovať Ženu, ktorá porodila chlapca.“ Keď odveký had videl to nešťastné miesto
a stav, do akého upadol, a že bol zvrhnutý z najvyššieho neba, vybuchol ešte do väčšej zlosti a nenávisti a ako divoká beštia trhal svoje vlastné útroby. Matku vteleného Slova začal tak zúrivo nenávidieť, že to ľudský rozum a jazyk nemôžu pochopiť ani vysloviť. Ale do istej miery možno túto zlosť poznať podľa toho, čo nasledovalo hneď potom, keď tento drak
zistil, že i so svojimi nasledovníkmi je uvrhnutý do pekelného ohňa. Popíšem túto udalosť, ako najlepšie mi bude možné a nakoľko to bolo môjmu rozumu objasnené.
122. Cez celý prvý týždeň stvorenia sveta a toho, čo je na ňom, Lucifer a zlí duchovia boli veľmi veľmi zamestnaní v snovaní nástrah a plánov
bezbožnosti proti Slovu, ktoré sa malo vteliť a proti Žene, z ktorej sa malo narodiť ako človek. Prvý deň, ktorý zodpovedá terajšej nedeli, boli stvorení anjeli; dostali zákony a predpisy, podľa ktorých majú konať. Zlí anjeli neposlúchli a prestupovali nariadenia, ktoré dal Pán. Z božskej prozreteľnosti a dopustenia nasledovali potom ďalšie udalosti, ktoré sú vyššie popísané, až do rána druhého dňa, ktorý zodpovedá nášmu pondelku, kedy bol Lucifer a jeho zástupy zvrhnutí do pekla. Trvanie týchto dní sa zhoduje
s krátkymi dobami alebo prestávkami, ktoré trvali medzi tvorením, činnosťou, zápasom, pádom alebo oslávením. Akonáhle Lucifer a jeho nasledovníci vošli do pekla, zhromaždili sa na všeobecnú poradu, ktorá trvala až do rána vo štvrtok. V tejto dobe Lucifer napínal všetku svoju bystrosť a diabolskú zlomyseľnosť v poradách sa zlými duchmi a kul
plány, ako čo možno najviac hnevať a urážať Boha, aby sa čo najviac pomstil za trest, ktorým bol postihnutý. Konečne sa uzniesli a rozhodli, že najväčšou možnou pomstou a urážkou proti Bohu bude, keď budú prekážať účinkom lásky, ktorú mal Boh k človeku. Dúfali, že tým, keď budú ľudí klamať, prehovárať a pokiaľ možno i donucovať, dosiahnu to, aby
nedbali na priateľstvo s Bohom, aby k Nemu boli nevďační a protivili sa Jeho vôli.
123. „Toto sa musíme snažiť robiť“, vravel Lucifer, „na to musíme vynakladať všetky naše sily, snahy a vedomosti. Podmaníme si ľudské
tvory, aby sme ich mohli zničiť. Budeme prenasledovať toto ľudské pokolenie a olúpime ho o odmenu, ktorú majú prisľúbenú. Napneme všetku našu bdelosť, aby sme im znemožnili hľadenie na Boha, ktoré nám bolo
nespravodlivo odopreté. Ja dosiahnem nad nimi veľké víťazstvo. Všetkých ich zničím a podriadim svojim zámerom. Rozosejem nové sekty a bludy a zavediem zákony, ktoré sa vo všetkom budú protiviť zákonom Najvyššieho. Vzbudím medzi ľuďmi falošných prorokov a vodcov, ktorí tieto bludy budú rozširovať (Sk. 20,30) a pomocou nich budem rozsievať
toto semeno. Neskoršie im určím miesto v týchto hrozných mukách. Budem utláčať chudobných, zarmútených a prenasledovať nesmelých. Budem rozsievať sváry, vyvolávať vojny a popudzovať národy k vzájomné-
mu nepriateľstvu. Vzbudím pyšných a spupných mužov, aby šírili vládu hriechu a keď uskutočnia moje plány, pochovám ich v tomto večnom
ohni, a to v mukách tým väčších, čím vernejšie ma nasledovali. Toto je moje kráľovstvo a toto je odmena, ktorú dám tým, ktorí ma nasledujú.“
124. „Budem viesť krutý boj proti vtelenému Slovu; napriek tomu, že je Bohom, je tiež človekom a má teda nižšiu prirodzenosť, než je moja. Ja povýšim svoj trón a svoju dôstojnosť nad jeho; premôžem a ponížim Ho svojou mocou a prefíkanosťou. Tá Žena, ktorá má byť Jeho Matka, zahynie mojou rukou. Čo je jedna žena proti mojej moci a veľkosti? A vy, vy
zlí duchovia, ktorým sa ukrivdilo spolu so mnou, nasledujte ma a poslúchajte ma pri vykonávaní tejto pomsty, ako ste ma nasledovali v neposlušnosti! Predstierajte, že ľudí milujete, aby bolo možné ich zničiť. Pomáhajte im, aby ste ich prevrátili a priviedli do týchto mojich pekelných končín.“ Žiaden ľudský jazyk nie je schopný primerane opísať zlobu a zúrivosť tohto prvého Luciferovho zhromaždenia a jeho zástupov, ktoré sa konalo proti ľudskému pokoleniu, ktoré v tej dobe ešte ani neexistovalo,
ale jeho stvorenie bolo určené. V tejto porade zreli všetky neprávosti a hriechy sveta, odtiaľ vznikli klamstvá, sekty a bludy; všetky neresti
vznikli v tomto zmätenom, hnusnom zhromaždení a všetci, ktorí páchajú
zlo, sú v službách kniežaťa tohoto zhromaždenia.
125. Po skončení tejto schôdze Lucifer žiadal o dovolenie hovoriť s Bohom a Jeho Velebnosť pre svoje vznešené ciele mu k tomu dala povolenie. Bolo to dovolené tým istým spôsobom, akým satan hovoril s Bohom, keď žiadal o dovolenie, aby mohol prenasledovať Jóba (Jób
1,6) a stalo sa to v deň, ktorý sa zhoduje s naším štvrtkom. Oslovil Najvyššieho týmito slovami: „Pane, pretože Tvoja ruka tak ťažko na mňa doľahla a trestá ma s takou veľkou krutosťou, a pretože si predurčil všetko, čo chceš vykonať pre ľudské pokolenie, ktoré mieniš stvoriť, a pretože si praješ povzniesť a tak vysoko vyvýšiť vtelené Slovo a tú Ženu, ktorá
má byť Jeho Matkou, obohatiť všetkými predurčenými darmi: buď teraz
nestranný a spravodlivý, a keď si mi dal povolenie prenasledovať ostatných ľudí, daj mi tiež dovolenie pokúšať Krista a bojovať proti Bohočloveku a proti tej Žene, ktorá má byť Jeho Matkou. Daj mi slobodu, aby som proti nim mohol rozvinúť všetku svoju moc.“ Lucifer pri tejto príležitosti povedal ešte viac a napriek tomu, že jeho pýcha bola veľmi pokorená, predsa sa ponížil, keď žiadal o toto dovolenie. Mal takú veľkú zlostnú túžbu, aby získal to, čo chcel, že bol ochotný pre tú chvíľu odložiť i svoju
nadutosť a spupnosť a prinútiť tak jednu neprávosť, aby ustúpila inej. Vedel veľmi dobre, že bez dovolenia od Všemohúceho Pána nemôže nič podniknúť. Preto, aby mohol pokúšať Krista, nášho Pána, a zvlášť Jeho
najsvätejšiu Matku, bol ochotný pokoriť sa hoci tisíckrát, lebo sa bál hrozby, ktorá bola vyslovená, že Ona rozšliape jeho hlavu.
Tomek P
Preto lebo je prava ostatne su vymyslene rarohy