apredsasatoci
Boh sľúbil pokoj, a to večný, ako odme nu za správne používanie dobier tohto života. Ak by človek zle uží val dobrá, potom ho Boh potresce odobratím večného pokoja. Uží vanie dobier v božom štáte je postavené do služby večného poko ja. Tomu pokoju sa má podriadiť pokoj tela i duše. Aj vzťah ku pospolitosti sa má riadiť podľa zákonov pokoja. Každý má uskutoč niť pokoj najmä vo svojom dome, v …More
Boh sľúbil pokoj, a to večný, ako odme nu za správne používanie dobier tohto života. Ak by človek zle uží val dobrá, potom ho Boh potresce odobratím večného pokoja. Uží vanie dobier v božom štáte je postavené do služby večného poko ja. Tomu pokoju sa má podriadiť pokoj tela i duše. Aj vzťah ku pospolitosti sa má riadiť podľa zákonov pokoja. Každý má uskutoč niť pokoj najmä vo svojom dome, v rodine, t. j. má zaviesť súlad medzi rozkazom a poslušnosťou, aby sa pokoj odtiaľ širil aj do spoločnosti. To platí aj o otroctve. Otroctvo nie je prirodzený stav, ale je to len trest za hriech.