Clicks37
PetraB

Kalendarium, 31. května 2020: SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO A NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE!

PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ, PŘIJĎ, NA MOCNOU PŘÍMLUVU NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE, SVÉ MILOVANÉ NEVĚSTY! Amen

Panno Maria, svatá Alžběto, orodujte za nás!

Video: www.youtube.com

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Přijď, Duchu moudrosti, a osvěť náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z Jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle Něho stále dokonaleji žili.
Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.
Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.
Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s Tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.
Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dobra, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.
Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.
Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha. – Amen.

Mariin Magnificat, který se Církev denně modlí ve večerních chválách

„Velebí *má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,* neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit *všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.* Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *k těm, kdo se ho bojí. –
Mocně zasáhl svým ramenem,* rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu *a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi *a bohaté propustil s prázdnou.-
Ujal se svého služebníka Izraele,* pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,* Abrahámovi a jeho potomkům navěky.-
Sláva Otci i Synu *i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *a na věky věků. Amen.“
(modlitba z breviáře, viz. Lk 1,46-55)

pozn…(útoky Božích nepřátel už jsou takové, že obraz videa je značně špatný, za to se omlouváme a do příště vyřešíme. Modlete se za nás, prosíme)

Zdroj: petrabostlova.wordpress.com/…/kalendarium-31-…