Clicks2.5K
mkatana
13

Pilne!!! Znamy Plan ewakuacji Rządu RP na wypadek wojny z Rosją!!!

Pilne!!! Znamy Plan ewakuacji Rządu RP na wypadek wojny z Rosją!!!

Poznaliśmy zawartość kopii tajnych dokumentów z posiedzeń Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak zwykle, zwykli ludzie zostaną bronić kraju i stawiać barykady, a władza będzie już wtedy w drodze do miejsce ewakuacji.

Dokumenty z posiedzeń BBN, które odbyły się w dniach 7-11 marca mają prawie 860 stron. Dokument zatytułowny jest „Eagle Guardian – Lift 11”, opatrzono go podpisem i pieczęciami szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja (krytpotnim „Szogun”). Dowiedzieć się z niego można, jak wyglądać będzie ewakuacja urzędów centralnych na wypadek wojny z Rosją.

Zgodnie z dokumentem, który był przedmiotem ożywionych dyskusji na posiedzeniach, planowana jest ewakuacja czternastu ministerstw.

Stworzono imienne listy funkcjonariuszy państwowych, którzy podlegać będą ewakuacji – wraz z najbliższymi członkami rodzin. W zależności od ministerstwa listy te zawierają od 98 osób (Ministerstwo Kultury) do 168 (Ministerstwo Gospodarki). Na liście nie ma Ministerstwa Sportu (jak utrzymują nasi informatorzy, uznano je za mniej istotne) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (którego rangę uznano również za nieważną, dlatego że w przypadku okupacji Polski przez Rosję obecność jego urzędników będzie bardziej pożądana w kraju).

Ministerstwo Obrony Narodowej uzyskało specjalny status ewakuacyjny.

Uznano, że jest ono integralną i najważniejszą częścią systemu obronnego w przypadku wojny. Założono całkowitą ewakuację wszystkich jego pracowników na zasadach opracowanych dla Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Przywilej całkowitej ewakuacji przypadnie też funkcjonariuszom BOR, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP oraz oczywiście Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta RP.

Zgodnie z posiadanym przez nas wykazem ewakuowane ma zostać w całości kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W przypadku okupacji oficerowie tych służb w sposób oczywisty skazani by być mogli na eksterminację.

Poczynając od stopnia dyrektora departamentu, ewakuowani zostaną urzędnicy Narodowego Banku Polskiego, Państwowej Agencji Atomistyki, Agencji Ruchu Lotniczego, Agencji Rezerw Materiałowych (wraz z personelem pomocniczym) oraz, co jest mniej zrozumiałe, Państwowego Instytutu Geologicznego. Dziwi to, gdyż np. nie przewiduje się ewakuacji zrzeszającej elitę intelektualną kraju – Polskiej Akademii Nauk.

W sumie stworzone listy zawierają 3843 nazwiska. Nie znamy wszystkich personaliów. Uzyskaliśmy wgląd jedynie w wykazy zbiorcze.
Zgodnie z założeniami każdy ewakuowany funkcjonariusz i urzędnik otrzyma
specjalną ankietę, w którą wpisać powinien nazwiska najwyżej czterech osób, które wraz z nim nabędą prawo do ewakuacji.

W celu prawidłowego przebiegu ewakuacji każdy przeznaczony do wyjazdu otrzyma specjalny pakiet instrukcji w szarej zaplombowanej kopercie.

Drukiem instrukcji i koncesjonowaniem zajmuje się już Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w zakładzie przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie.

Pakiet zawiera:
Paszport dyplomatyczny – nadający posiadaczowi międzynarodowy immunitet.

Specjalną przepustkę w formie plastikowego identyfikatora z kodem kreskowym do zawieszenia na szyi. W kolorze niebieskim dla przeznaczonych do ewakuacji drogą lotniczą. w kolorze czerwonym dla uprawnionych do ewakuacji pociągami. Identyfikator zawiera również takie dane, jak grupa krwi oraz priorytet posiadacza. Posiadaczom przypisano alfanumeryczne kody typu A-032; B-032; C-032. Kod z prefiksem „A”, oznacza osobę o najwyższym poziomie kompetencji przeznaczoną do ewakuacji w pierwszym rzucie (cała Kancelaria Premiera i Kancelaria Prezydenta RP). Oznaczenie cyfrowe przyporządkowano bazie danych, na podstawie, której zidentyfikować można, do ja-kiego resortu ewakuowany przynależy.
Dokładny plan ewakuacji z mapą wskazującą miejsca alokacji oraz godzinę od momentu jej ogłoszenia.

Adres, pod który trzeba się dostać w miejscu docelowym.
Kwotę 950 euro w nieużywanych banknotach o nominałach 50 euro.

Nową kartę SIM z nowym numerem telefonu, którego cyfry uszeregowano według stosownego klucza. Operatorem jest niemiecka firma T-mobile.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Instrukcje dotyczące sposobu skompletowania bagażu (nie więcej niż 37 kg, nie
więcej niż dwie sztuki plus bagaż podręczny tzn. torebka, aktówka, laptop).

Instrukcje dotyczącą ilości zabieranej żywności i leków osobistych.

Krótką ulotkę na temat zwyczajów, ważnych instytucji oraz polskich
przedstawicielstw w kraju docelowym.

Plan Kompleksowej Ewakuacji

zakłada, że rząd, Sztab Generalny i pozostałe instytucje wojskowe przemieszczone zostaną samolotami 1. Bazy Lotnictwa Transportowego z terminalu Lotniska Wojskowego Okęcie.

W przypadku reprezentantów ministerstw i ich rodzin, na dyrektorze departamentu skończywszy, zorganizowane będą wyloty z cywilnego portu lotniczego Okęcie im F. Chopina, głównie samolotami PLL LOT, które w razie konfliktu zostaną zmilitaryzowane.

W przypadku personelu pomocniczego zakłada się dwie drogi. Samolotami transportowymi Transall C160 niemieckiej jednostki Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63) stacjonującej w Hohn oraz Herculesami C-130E 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z Powidza. Niemcy mają podstawić 11 transalli mogących pomieścić 93 pasażerów, Polacy wszystkie 5 herculesów mogących wziąć na pokład 92 osoby każdy.

Pozostali uciekną za pomocą dwunastu specjalnych pociągów odjeżdżających z dworca Warszawa Centralna.

Wyciągnięto też wnioski z tragedii smoleńskiej. Stworzono stosowny parytet, według którego w danym środku transportu może się znaleźć najwyżej 35 procent obsady danego resortu lub instytucji. Na przepustkach nadrukowane zostały dokładne numery miejscówek, które zająć mają ewakuowani. Z wyjątkiem tych z grupy „C”, przeznaczonych do ewakuacji samolotami transportowymi i pociągami.
Według założeń posiadacze przepustek typu „A” powinni być ewakuowani do 16 godzin od ogłoszenia godziny „H”, czyli czasu ewakuacji. Posiadacze przepustek „B” – w czasie H+32, przepustek typu „C” – H+48.

Plan Kompleksowej Ewakuacji przewiduje 3 miejsca docelowe alokacji uchodźców. W przypadku generalicji, pałacu prezydenckiego i resortu obrony adresem są koszary 12 km od Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji (Allied Command Operations – ACO). Jest ono zlokalizowane 5 km na północ od belgijskiej miejscowości Mons, a ok. 70 km na południe od Brukseli. Pozostali udadzą się do holenderskich Brunssum, Maastricht, Heerlen i Aachen.

Jasne, że w przypadku wybuchu konfliktu przy obecnej mobilności armii (raczej nie należy liczyć, że Putin rękami ambasadora Siergieja Andriejewa dostarczy prezydentowi Komorowskiemu akt wypowiedzenia wojny)
NATO nie zdąży zareagować w ciągu pierwszych kilku godzin.

Wielonarodowe dowództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego z kwaterą w Mons ma dość skomplikowaną procedurę decyzyjną, w przeciwieństwie do armii Federacji Rosyjskiej. Jej szef sztabu generalnego Nikołaj Makarow ma szerokie plenipotencje. Do rozpoczęcia wojny wystarczy mu jedno „da” naczelnego wodza, którym w czasie wojny staje się prezydent. 20 godzin jest to wystarczający czas, aby supernowoczesne czołgi T-90 na jednym baku paliwa dotarły na warszawską Pragę, nawet jeżeli napotkają jakiś opór.

Pierwsze 48 godzin będzie krytyczne dla losów spodziewanej wojny. O ile ustanowienie naprędce obrony będzie trudne, o tyle zapewnienie państwowości polskiej możliwość dalszego trwania wydaje się logiczne.

Jak wynika jednak z planu ewakuacji, polskim politykom nie chodzi jednak o ochronę podstaw polskiej państwowości, ale głównie o ratowanie dup własnych, rodzin i przyjaciół, bez zważania na sytuację w zaatakowanym kraju.

Za czasów II Rzeczypospolitej Józef Piłsudski twierdził, że jego zadaniem jest nie dopuścić do wojny z Rosją i Niemcami. Jeżeliby do tego doszło, za punkt honoru uważał zginąć na placu Saskim w Warszawie.

Wobec tego nie opracowywano planów ewakuacyjnych. Dopiero doraźnie, w 1939 r., licząc się z klęską w wojnie z Niemcami, podjęto rozmowy z Rumunią, która ze względu na naciski nie dotrzymała zobowiązań i internowała przedstawicieli naszego kraju.

Za czasów PRL, w 1967 r. odbyły się wielkie ćwiczenia wojskowe na wypadek wojny nuklearnej. Ćwiczył również rząd, w tym I sekretarz Władysław Gomułka. Pierwszym etapem ewakuacji miała być Góra Kalwaria, a następnie ośrodki rozlokowane na Mazurach.

Generał Bolesław Chocha, ówczesny Szef Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, wspominał w swoich pamiętnikach: „Nie mogliśmy myśleć, że ze względu na Matkę Boską Częstochowską oni Polskę całkowicie oszczędzą. Ale z drugiej strony też nie powinniśmy byli myśleć, że jesteśmy tak ważni, że główne uderzenie na nas trafi – zaatakowane byłyby głównie zachodnie i centralne regiony Związku Radzieckiego. To, co nam się mogło dostać, całkowicie by jednak wystarczyło”.

Ówczesna doktryna wojskowa, w przeciwieństwie do obecnej, nie zakładała możliwości porażki. Ewakuację przewidywano nie z tego powodu, że Zachód zajmie Polskę, ale że trzeba będzie atakować i w związku z tym rozlokować władze poza krajem.

W III RP takie pojęcia jak honor czy atak zgoła nikogo z naszych elit nie obchodzą. Ważne, aby siódmy kuzyn po kądzieli dotarł po trupach w okolice Brukseli.


wirtualnapolonia.com/…/pilne-znamy-pla…
AstaV.
Kinatcecile 23:30
Mam nadzieję, że ten wpis zostanie albo usunięty albo zgłoszony Redakcji.
Limit wulgaryzmów niejakiego Kinatcecile został już wyczerpany.
Absolutne i totalne moralne dno!
Królowanie Chrystusa na wieki
CRISTIADA - POLSKA NA GLORIA .TV :

Królowanie Chrystusa na wieki 21:51
Moje sumienie jest czystę przed Obliczem Boga a jakie on dokona dzieła zasianego " ziarna "-jakim jest osoba G.Brauna - przekonamy sie bardzo szybko
==================================================================


Anty_modernista niedziela, 21:17

Nawet gdyby Grzegorz Braun miał 0,1% niczego to by nie zmieniło.…More
CRISTIADA - POLSKA NA GLORIA .TV :

Królowanie Chrystusa na wieki 21:51
Moje sumienie jest czystę przed Obliczem Boga a jakie on dokona dzieła zasianego " ziarna "-jakim jest osoba G.Brauna - przekonamy sie bardzo szybko
==================================================================


Anty_modernista niedziela, 21:17

Nawet gdyby Grzegorz Braun miał 0,1% niczego to by nie zmieniło. To jedyny kandydat na którego mogę zagłosować jako katolik z czystym sumieniem

===================================================================

Rafał_Ovile niedziela, 21:29

Wg. wstępnych wyników 2,5 %(ok 373 tys.) katolików poprało 3 kandydatów, którzy deklarowali pełną ochronę życia. W tym Grzegorz Braun, który deklarował stanowczo obronę życia uplasował się na 1 miejscu(ok. 182 tys.) 2(120 tys.) był Marian Kowalski i 3(90 tys.) Pan Jacek Wilk. No trzeba wyraźnie stwierdzić że naród Polski uległ masowej kontroli umysłu i duszy. Ale najlepszą wiadomością dla tych 373 tys katolików jest fakt że tylko oni poparli tych którzy nie traktują prawa Bożego kompromisowo. 🤗 .

===========================================================================

hawaii niedziela, 21:37

Podziękujmy p. Braunowi, że zechciał wystartować w tych wyborach. To dopiero początek... Pamiętajcie o stronie: www.pobudka.org tam będą zapisy do nowo tworzonej partii p. Brauna. DZIĘKUJEMY PANIE GRZEGORZU. NIECH BÓG PANU BŁOGOSŁAWI! 🤗 [More]

===========================================================================

mkatana niedziela, 21:53

Pan Grzegorz Braun otworzył wielu ludziom oczy na to, co się dzieje w Polsce. Głos na niego oddany nie jest głosem zmarnowanym. Zaistniał na scenie politycznej i mam nadzieję, że zostanie w polityce na dłużej. Co dalej będzie,
Bóg jeden wie. Nam pozostaje tylko modlic się i czekac.
Bóg zapłac Panie Grzegorzu za podjęty trud startowania w tych wyborach i za wszystko, co Pan robi dla Polski. Niech Bóg Pana błogosławi. Szczęśc Boże. 👍 👏 🙏 [More]

==========================================================================

Rafał_Ovile niedziela, 21:54

Zagłosowałem na Grzegorza Brauna i wypełniłem obowiązek wyborczy katolika zgodnie z pkt "5) Katolicy mogą głosować tylko na takie osoby, listy i programy wyborcze, które nie sprzeciwiają się katolickiej nauce i moralności". orędzie za Kardynała Augusta Hlonda. Król Jan III Sobieski miał ok 20 tys wojska i zwyciężył armię 15 razy większą. Nas jest ok. 180 tys(wyniki wstępne). Pójdziemy, zobaczymy, a Bóg zwycięży!
SURSUM CORDA! [More]

===========================================================================

Bractwo św Piusa X niedziela, 21:56

Grzegorz Braun nasz prezydent ...........prezydent katolików tradycyjnych ,precz z żydokomuną

==============================================================================

modernistae prohibere niedziela, 22:21

ELOHIM. 22:03
Mosiek, podziel się z czego się rżysz? 🤨 Pamiętaj, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. 🤫

=========================================================================

Przyszły Prezydent - Grzegorz Braun - pragnie, aby wraz z Episkopatem Polski dokonać AKTU INTRONIZACJI Jezusa Chrystusa na Króla POLSKI.

Agata.B niedziela, 22:37

TYTUŁ AKTUALNY AŻ DO SKUTKU.Tak nam dopomóż BÓG. Króluj nam Chryste!

============================================================================

Martyna1 niedziela, 23:00

Dziękuję Ci Boże, że oddając głos na przyszłego prezydenta - Pana Brauna, jestem w grupie prawdziwych, tradycyjnych katolików.
- Bóg NIGDY nie zwycięża ILOŚCIĄ, ale JAKOŚCIĄ, nie ILOŚCIĄ wojowników zwycięża Ręka Pańska,
To Bóg zwyciężył i pokazał tym samym , że proroctwo III Tajemnicy Fatimskiej już się dokonało.
Apostazja narodów w pełnej krasie.
Przykre bardzo, że KRÓLESTWO JEGO MATKI dołączyło do tej apostazji.... Uroniłam łezkę nad naszym narodem. [More]

=========================================================================

Kinatcecile niedziela, 23:09

Panie.
Co tu nie licuje z katolicyzmem?
To że G. Braun wali prosto z mostu?
"Mowa wasza ma być prosta, TAK ma oznaczać tak, NIE ma oznaczać nie."
A tu kulega wincy tak okrakiem siedzi na barykadzie.
Nie boi się kulega o jądra?

=========================================================================

kubaxp2 niedziela, 23:25

Ziarno zostało zasiane.
Bez względu na wynik G.Brauna wygraliśmy

=============================================================================

ZBM poniedziałek, 00:01

Zakończyło się moje "5 minut" demokracji. Nasze głosy na Grzegorza Brauna stanowią nieco ponad 1 proc. wszystkich oddanych. Kampania wyborcza naszego kandydata, chociaż przez duże media zepchnięta do katakumb, była fascynująca i bardzo pouczająca who is who in Poland. II tura wyborów już mnie nie interesuje. Nikt, nawet Episkopat, nie namówi mnie do wybierania między dżumą a cholerą. Pozostaje mi tylko modlitwa za Ojczyznę i nadzieja, że Król królów nie pozostawi swoich dzieci na pożarcie … [More]

=============================================================================

Domino336 poniedziałek, 00:03

II tura wyborów, nie dotyczy katolików, obaj kandydaci są warci siebie i obaj są za zabijaniem, i niszczeniem Polski. Z tą tylko różnicą, że Komorowski robi to jawnie i szybko, a Duda powoli ujarzmi Polaków.

==============================================================================

wiesia2000 04:05

Polsko nie oddamy Cię!!!
Jeden nam potrzebny Cud
Aby przejrzał Polski Lud!!!
Kto jest Polak,a kto wróg?
Wtedy nam pomoże Bóg!!! Aby to się mogło stać, Trzeba już się przestać bać!! Demaskować przebierańców! Oszukańców, obrzezańców. Niech nazwisko nas nie zmyli, Skorpion w barwy wlazł motyli, I obmyśla podły gad, Jak oszukać Polski Świat!? Ratujmy naszą Kochaną Matkę Polskę!

==============================================================

radek1973 08:56

Wiara w Polsce umarła, żeby Katolik otrzymał 1,1% głosów. Pozostaje modlitwa i wiara, "...ojczyznę wolną, racz nam zwrócić Panie..."

==============================================================================

artur40 10:24

Wybory to dopiero początek... Konieczne jest Polski przebudzenie:

Polski nie podaruje Polakom nikt inny - jeśli sami się o Nią nie upomną. Tymczasem polscy rycerze śpią nie tylko pod Giewontem. Czas, by się pobudzili jak kraj długi i szeroki. Czas, by lepiej przypomnieli sobie, kim naprawdę są, kim bywali w historii i kim być mogą - jeśli odzyskają swoją dziejową formę.
Na 1050. rocznicę Chrztu Polski wszędzie tam podjąć należy program pracy organicznej: KOŚCIÓŁ, SZKOŁA, STRZELNICA. To właśnie misja budzących się rycerzy: pomóc rodakom odzyskać dumę z polskiej cywilizacji, której specjalnością i „towarem eksportowym” była przez wieki wolność.

Grzegorz Braun

==========================================================================


ASSA 11:57

Mówimy tak albo nie, to co po środku do zlego należy, wiec nie będę głosował na kompromis czyli na Dude. Głosowałem na zwolennika Intronizacji Chrystusa Króla i tak zostanie. Nie pójdę na II turę wyborów. Jest mi przykro ze ci co uważają się za katolików, głosowali na Komorowskiego. Gdybyście głosowali na Brauna wtedy miałbym wybór. Otwórzcie swój umysł, przecież po owocach poznaje się człowieka. Jeszcze jest czas abyście się przebudzili. Ja Wam nie doradze na kogo głosować, sami zdecydujcie.Mówię po prostu NIE obydwum kandydatom.

============================================================================

stanislawp 13:44

Tylko prawda wyzwala 07:28
Ktokolwiek głosował na Brauna powinien iść do spowiedzi, ponieważ poparł mafie trudniące się handlem ludźmi oraz narkotykami.
================
re
Parvus, czy to ty? A czy ty chociaż raz sie spowiadałeś u kapłana czy tylko w biurze Warunkiem dobrej spowiedzi jest wyrzeczenie się oszczerstw.

==============================================================================

kovanecky 14:20

Wybór jest żaden; "zimny" Komorowski albo "letni" Duda,... Masz być zimny lub gorący powiedział Pan Nasz.. czy Duda rozgrzeje się przez ten tydzień i zaprze się wojny i in-vitro które to "siły" sponsorują i lobbują jego partię? Czy postawi Prawo Boże ponad interesy?

=================================================================================

masada 13:11

osiagnięty wynik swiadczy po raz kolejny ze margines nie bedzie w kraju rządził....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poczekamy, zobaczymy. Jak następny "margines" - będzie rządził. Z poprzedniego "marginesu" mamy owoce.
Jakie? wszyscy My Polacy znamy i doświadczamy.

================================================================

Igor75 17:00

Teraz mamy taki wybór, że nie mamy wyboru, bo kto by z nich nie rządził to i tak będą realizować politykę " usraela " wobec narodu Polskiego. scontent-ams.xx.fbcdn.net/…/11263021_894341…

=====================================================================

Stenia czwartek, 19:30

Wszyscy, którzy pragną Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, nie powinni mieć wątpliwości, że tylko Grzegorz Braun może do tego doprowadzić.
=========================================================

slawa niedziela, 00:10

Brawo Braun!!!
====================================================

TV Fides et Ratio 18:08

Pokażmy, że mamy dość wybierania mniejszego zła!
Masz dość wyboru między dżumą a cholerą? Masz dość wyboru między byłym członkiem Unii Wolności a byłym członkiem Unii Wolności?
Dołącz do wydarzenia i zaproś znajomych.www.facebook.com/events/1003198719699785/ [More]
Królowanie Chrystusa na wieki
CRISTIADA - POLSKA NA GLORIA .TV

Tylko prawda wyzwala 23:25

Królowanie Chrystusa na wieki 22:49

CRISTIADA - POLSKA NA GLORIA .TV :

😀

=================================================

.....drżysz juz o swoją syjonistyczną głowę parvus ???
One more comment from Królowanie Chrystusa na wieki
Królowanie Chrystusa na wieki
PRAWDA PRZECIW OSZCZERSTWOM i PROWOKACJOM -TROLA -SYJONISTY -.Tylko prawda wyzwala,Tu es Petrus ( PARVUS )..
Oto prawdziwy tekst , sens i myśl przemowy G.Brauna :
Pytanie ";. np jesli chodzi o penalizacje konstytucji ? pl.wikipedia.org/wiki/Penalizacja

G.Braun : " żadnych penalizacji proszę pana ! .....tego co tam ma proszę pana kto ma ochotę jeden z drugim W ZACISZU DOMOWYM - I JAK …More
PRAWDA PRZECIW OSZCZERSTWOM i PROWOKACJOM -TROLA -SYJONISTY -.Tylko prawda wyzwala,Tu es Petrus ( PARVUS )..
Oto prawdziwy tekst , sens i myśl przemowy G.Brauna :
Pytanie ";. np jesli chodzi o penalizacje konstytucji ? pl.wikipedia.org/wiki/Penalizacja

G.Braun : " żadnych penalizacji proszę pana ! .....tego co tam ma proszę pana kto ma ochotę jeden z drugim W ZACISZU DOMOWYM - I JAK KTO CHCE SOBIE ZMARNOWAĆ ŻYCIE - NO TO JEST WŁASNIE SPRAWA MIEDZY NIM , PANEM BOGIEM - EWENTUALNIE SPOWIEDNIKIEM - EWENTYALNIE JAK MOŻEMY NASZEMU BLIŹNIEMU POMÓC -TO POMÓŻMY , ALE NIE ANGAŻUJMY DO TEGO POLICJI ! NIE ANGAŻUJMY DO TEGO PAŃSTWA ............

.......Wszystkie z tego powodu pomysły tak zwanej legalizacji prostytucji -TO JEST TO NA CO NIE MOGĘ SIĘ ZGODZIĆ ! NIE MOGĘ SIĘ ZGODZIĆ NA TO ŻEBY MOJE PAŃSTWO CZERPAŁO ZYSKI Z NIERZĄDU .

...NIERZĄD SAM W SOBIE NIE POWINIEN BYĆ , ŚCIGANY -NATOMIAST WSZYSTKIE PRZESTĘPSTWA , KTÓRE RODZI TA SUBKULTURA -A WIĘC ; HANDEL LUDŹMI , A WIĘC NAKŁANIANIE DO NIEKORZYSTNEGO ROZPORZĄDZENIA MIENIEM , CZASOWE OGRANICZENIE CUDZEJ WOLNOŚCI - TO JEST CAŁA SUBLULTURA PRZESTĘPCZA I TUTAJ POLICJA MOŻE I POWINNA WKRACZAĆ , ALE TO NIE ZNACZY ŻE PROSTYTUCJA JAKO TAKA POWINNA BYĆ PENALIZOWANA . "
=================================================================
Reasumując :
G.Braun w żadnym wypadku nie dopuszcza legalizacji ani prostytucji ani narkomanii - lecz jedynie dopuszcza w imię wolności jednostki do działań takich jakie kto sam sobie obierze w życiu - LECZ JEDYNIE W SWOIM " ZACISZU DOMOWYM " bez akceptacji zdemoralizowanych czynów przez PAŃSTWO I POLICJĘ . Sprawy osobiste jak to powiedział G.Braun " .tego co tam ma proszę pana kto ma ochotę jeden z drugim W ZACISZU DOMOWYM - I JAK KTO CHCE SOBIE ZMARNOWAĆ ŻYCIE - NO TO JEST WŁASNIE SPRAWA MIEDZY NIM , PANEM BOGIEM - EWENTYALNIE SPOWIEDNIKIEM - EWENTYALNIE JAK MOŻEMY NASZEMU BLIŹNIEMU POMÓC -TO POMÓŻMY ALE NIE ANGAŻUJMY DO TEGO POLICJI ! NIE ANGAŻUJMY DO TEGO PAŃSTWA...
ona
a ja serio myslalam ze najwieksze bzdury siegajace klozetu tu juz zostały napisane, ale okazuje się ze prawowici katolicy są jednak w tej materii bezkonkurencyjni i calkowicie zaskakujący
Królowanie Chrystusa na wieki
Z pewnością " śmietanka " już spakowania ?
Królowanie Chrystusa na wieki
Ciekawe czy parvus i ona załapią się na tą ucieczkę ??? w końcu załużyli im się brudną robotą na tym portalu !

Pilne!!! Znamy Plan ewakuacji Rządu RP na wypadek wojny z Rosją!!!
ona
To nie na wypadek wojny jak sądzę, ale na wypadek zmiany grupy rządzącej.Niestety jezeli fałszerstwo tych wyborów po raz kolejny się nie uda, to doskonale obecny rzad wie, ze głowy potoczą się licznie....wiec choć na krótką chwilę przed upadkiem chcą wydać jeszcze "ostatnie swe tchnienie" i zastraszyc spoleczenstwo 👏 Jesli Bog z nami to ktoż przeciw nam
Królowanie Chrystusa na wieki
Jakby nie patrzeć -wszystkie ostrzeżenia i groźby o początkach końca -stają się coraz bardziej oczywiste i realistyczne .
biniobill
Teraz już wiem po co kupili pendolino.
🤦
mkatana
W III RP takie pojęcia jak honor, czy atak, zgoła nikogo z naszych elit nie obchodzą. Ważne, aby siódmy kuzyn po kądzieli, dotarł po trupach w okolice Brukseli.
Martyna1
Najlepiej do Izraela, albo do krajów muzułmańskich.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mkatana 13:35

Cieszyłabym się, gdyby się już ewakuowali, niekoniecznie czekając na jakąkolwiek wojnę.
mkatana
Cieszyłabym się, gdyby się już ewakuowali, niekoniecznie czekając na jakąkolwiek wojnę.