Herézy z „pastierskeho listu“ KBS a Antikrist

Pred týždňom som odhalil klamstvo v „pastierskom liste“ KBS, ktoré sa týkalo zmeny v preklade slov konsekrácie vína. Teraz však chcem odhaliť aj isté herézy z toho istého "pastierskeho listu". List …More
Pred týždňom som odhalil klamstvo v „pastierskom liste“ KBS, ktoré sa týkalo zmeny v preklade slov konsekrácie vína. Teraz však chcem odhaliť aj isté herézy z toho istého "pastierskeho listu".
List: „Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť na vzácny Kristov dar: na vykúpenie, ktoré priniesol celému svetu. Vykúpenie je oslobodením od zla. Je to čisté svedomie naplnené Božím pokojom. Je to nový život s Bohom. Nech by bola temnota zla okolo nás akákoľvek, „zodvihnime hlavu, lebo sa blíži naše vykúpenie!“ (porovnaj Lukáš 21, 28).“
Uvedomujete si, ako je toto, čo tu kážu, nepravdivé, zavádzajúce a heretické? Vykúpením dal Kristus svetu možnosť dosiahnutia spásy. Aby človek spásu dosiahol, musí byť v prvom rade pokrstený, aby touto sviatosťou dostal vieru dávajúcu večný život, lebo sviatosť krstu je absolútne nevyhnutná k spáse, a krst je oslobodením spod moci diabla a od dedičného hriechu (zla), nie vykúpenie. Toto je neomylná náuka svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi.
More
Tomislav
Církev je Tělo Kristovo, a Tělem Kristovým zůstává, i když jsou mnozí křesťané v Církvi heretici nebo třeba i satanisté. Oni se sami oddělují od Církve.
Unam Sanctam SK
Nie, mýliš sa. Heretici nie sú kresťania a už vôbec kresťanmi nie sú satanisti. Heretici sú mimo Cirkvi. A ako si odporuješ: "sami sa oddeľujú od Cirkvi" a to ipso facto. Je tiež dogmou, že v Cirkvi je jedna pravá viera a kto ju nemá, ten v Cirkvi nie je a teda nie je ani kresťan.
Pápež Pius IX., Etsi Multa (# 25), 21. november 1873: „Preto svätý mučeník Cyprián, píšuc o schizme, odoprel …More
Nie, mýliš sa. Heretici nie sú kresťania a už vôbec kresťanmi nie sú satanisti. Heretici sú mimo Cirkvi. A ako si odporuješ: "sami sa oddeľujú od Cirkvi" a to ipso facto. Je tiež dogmou, že v Cirkvi je jedna pravá viera a kto ju nemá, ten v Cirkvi nie je a teda nie je ani kresťan.

Pápež Pius IX., Etsi Multa (# 25), 21. november 1873: „Preto svätý mučeník Cyprián, píšuc o schizme, odoprel pseudobiskupovi Novaciánovi dokonca aj titul kresťan na základe toho, že bol odrezaný a oddelený od Kristovej Cirkvi. ‘Ktokoľvek je,’ hovorí, ‘a akéhokoľvek druhu je, nie je kresťanom, kto nie je v Cirkvi Krista.’“

Pápež Inocent III., Eius Exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie [Cirkev] heretikov, ale svätú, rímsku, katolícku a apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, veríme, že nikto nie je spasený.“

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantante Domino, 11. zasadnutie, 4. február 1442, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci tí, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať účasť na večnom živote..."

Pápež Bonifác VIII., Unam Sanctam, 18. november 1302: „... jedno mystické telo... A v tomto ‘jeden Pán, jedna viera, jeden krst’ (Ef 4:5).“

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní medzi členov Cirkvi, ktorí obdržali kúpeľ regenerácie a vyznávajú pravú vieru.“
Sedevakantistický kanál
To je blud. Satanista nie je členom Cirkvi, pretože uctieva Diabla a nie pravého Boha. Cirkev nie je klub s permanentným členstvom od kial sa musí človek vyškrtnúť ako zo zoznamu. To by bola Cirkev na smiech a to by bola Cirkev odpadlíctva. Je jedna viera, jeden krst, jeden Pán pre všetkých v Cirkvi. Je len jedna viera, kto ju nemá, nie je v Cirkvi.
Martina Bohumila Lutherová
A co? "Nechte obojí růst až do žní....." :-)))
Kéž byste už konečně sami sebe začali
nazývat křesťany a byli jimi.
Tomislav
Samozřejmě, že heretici a satanici jsou mimo Církev, ale jde o to, že i kdyby většina křesťanů takto odpadla, Církev zůstává Církví, protože Tělo Kristovo nemůže odpadnout od sebe.
Sedevakantistický kanál
Počkať, ale to sú dve protichodné vyjadrenia, písal si: "... i když jsou mnozí křesťané v Církvi heretici nebo třeba i satanisté."
Tomislav
Je mnoho bludařů, kteří vystupují jako křesťané, dokonce se strojí jako duchovní osoby a předstírají různí obřady, ale fakticky se sami odsekli od Církve. V divadle světa, sociologicky se to dost plete, ale Bůh to vidí a při Posledním Soudu všechno rozplete.
Martina Bohumila Lutherová
A mnozí s tím počítají, že se to plete,
že na ně nepříjdou. Bůh je však
Vševědoucí vidí nám do srdcí a dle
toho bou všichni křesťané i římané
souzeni.....
Tomislav
Dnešní kovidová zkouška navazuje na dosavadní zkoušky (a možná už je poslední), ve kterých mnozí navenek předvádění křesťané odhalují své smýšlení a ukazují se jako vlci v beránčím rouchu. Faktická Církev, jako ten "zbytek" Kristu věrných, představuje nepatrnou menšinu, hlouček věrných, nacházející se v katakombách. Církev bude vždycky menšinová, nikdy masová.
Unam Sanctam SK
Tomislav, prečítajte si, čo sa stalo po II. vatikánskom koncile na vatikankatolicky bodka com a zariaďte sa podľa toho, lebo inak nespasíte svoju dušu.
Unam Sanctam SK
Ja nehovorím, že treba z RKC vystúpiť. Členstvo v Katolíckej Cirkvi je nevyhnutné k spáse. Ide o to, že to, čo je teraz v Ríme, Rímskokatolícka cirkev nie je. Je to neviestka babylonská. Rímskokatolíckou cirkvou by sa dala označiť podmnožina Katolíckej Cirkvi, ktorá používa rímskokatolícky obrad. Ide však o to, že Rím stratil vieru a stal sa sídlom Antikrista, ako bolo prorokované v La …More
Ja nehovorím, že treba z RKC vystúpiť. Členstvo v Katolíckej Cirkvi je nevyhnutné k spáse. Ide o to, že to, čo je teraz v Ríme, Rímskokatolícka cirkev nie je. Je to neviestka babylonská. Rímskokatolíckou cirkvou by sa dala označiť podmnožina Katolíckej Cirkvi, ktorá používa rímskokatolícky obrad. Ide však o to, že Rím stratil vieru a stal sa sídlom Antikrista, ako bolo prorokované v La Salette. Teraz sa cirkev Ríma (neviestka babylonská, resp. ústredie sekty II. vatikánskeho koncilu) drží heretického II. vatikánskeho koncilu.
Zjv 17:18 - "A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.""
Apokalypsa 18:4-5 – „A počul som iný hlas volať z neba: ‘Vyjdite z neho (Babylonu), ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.’“
Babylon je krycie meno pre Rím, ktoré je "veľkým mestom", sídlom neviestky, ktorá sedí na siedmich vrchoch (Rím). Žena je proticirkev II. vatikánskeho koncilu, t. j. falošná nevesta Kristova = falošná katolícka cirkev. Na základe katolíckeho učenia nemôžete vyznávať spoločenstvo z heretikmi, pretože heretici nie sú súčasťou Katolíckej Cirkvi. "Pápeži" po II. vatikánskom koncile sú heretikmi. Preto ľudia musia vystúpiť zo spoločenstva s týmtito heretikmi a nekatolíckym spoločenstvom, ktoré predstavujú, t. j. sektu II. vatikánskeho koncilu. Katolícku Cirkev, spoločenstvo pravých veriacich, tvoria iba tí, čo vyznávajú pravú vieru a sú pokrstení.
Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní medzi členov Cirkvi, ktorí obdržali kúpeľ regenerácie a vyznávajú pravú vieru.“

Preto sa ľudia musia oddeliť od proticirkvi heretikov, ktorá obsadila Rím a odiala sa do purpuru a šarlátu, lebo nemôžu byť v spoločenstve s heretikmi, ak sa chcú držať katolíckej viery. Katolícka Cirkev od viery neodpadla. Lež heretici, ktorí z nej boli ipso facto exkomunikovaní, sa zmocnili Ríma. A Rím teda padol, padol. Padol do rúk kacírov a už nepredstavuje sídlo hlavy Katolíckej Cirkvi alebo centrum katolicizmu. "Veľké mesto" teda padlo. Nepadla Katolícka Cirkev, ktorú pekelné brány premôcť nemôžu a ktorá existuje ako spoločenstvo pravých veriacich; padol Rím (Zjv 18:2).
Pápež Vigilius, Druhý carihradský koncil, 553: „Keď sme tieto veci s dôkladnou presnosťou prebrali, máme na pamäti to, čo bolo sľúbené o Svätej Cirkvi a ňom, čo povedal, že pekelné brány ju nepremôžu (týmito rozumieme smrť šíriace jazyky heretikov); ... a tak k diablovi, otcovi lží, pripočítavame nekontrolované jazyky heretikov a ich heretické spisy, spolu s heretikmi samotnými, ktorí vo svojom kacírstve zotrvávali až na smrť.“
vatikankatolicky.com/proroctva/
Sedevakantistický kanál
Treba hovoriť pseudocirkev Ríma a treba mať namysli vždy falošnú sektu II. vatikánskeho koncilu, t. j. nové falošné náboženstvo spojené s odpadnutím od viery na II. vatikánskom koncile. RKC je KC, je matka všetkých cirkvi, nie podmnožina. Rímsky obrad súvisí s latinskou cirkvou, to je dôležité na rozlíšenie ohľade obradov.
Unam Sanctam SK
"Rímska Cirkev je v skutočnosti výslovne nazývaná „matkou a učiteľkou“ všetkých cirkví (t. j. všetkých partikulárnych cirkví v spoločenstve so všeobecnou Katolíckou Cirkvou).
Pápež Lev XIII., Exeunte Iam Anno (# 2), 25. december 1888: „...Rímska Cirkev, matka a učiteľka všetkých cirkví...“"
Nemyslím si, že grékokatolícke cirkvi sú podmnožinou, resp. patria do Rímskokatolíckej cirkvi.
Ďalej …More
"Rímska Cirkev je v skutočnosti výslovne nazývaná „matkou a učiteľkou“ všetkých cirkví (t. j. všetkých partikulárnych cirkví v spoločenstve so všeobecnou Katolíckou Cirkvou).
Pápež Lev XIII., Exeunte Iam Anno (# 2), 25. december 1888: „...Rímska Cirkev, matka a učiteľka všetkých cirkví...“"
Nemyslím si, že grékokatolícke cirkvi sú podmnožinou, resp. patria do Rímskokatolíckej cirkvi.
Ďalej vždy keď píšem cirkev s malým, myslím buď miestnu cirkev, alebo ako to býva zvyčajne prípadom, falošné cirkvi. Cirkvou s veľkým "C" vždy označujem KC, t. j. pravú Cirkev.
Sedevakantistický kanál
Ja si myslím, že to je prestne tak podelené, že RKC a KC sú synonymá a že gréckokatolícke cirkvi (spoločenstvá s vlastnou jurisdikciou a obradom) patria do RKC/KC.
Unam Sanctam SK
No lenže potom by sa asi nevolali gréko-katolícke, ale rímsko-katolícke. Nie? To, že sú (resp. boli) katolícke, značí, že sú v spoločenstve s RKC, a to, že sú grékokatolícke, značí, že spadajú pod grékokatolícky obrad, resp. byzantský alebo východný obrad.
Sedevakantistický kanál
Keď sa ide dľa obradu, tak tu sa hodí používať latinská cirkev.
Unam Sanctam SK
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantante Domino, 11. zasadnutie, 4. február 1442, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci tí, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať účasť na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi …More
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantante Domino, 11. zasadnutie, 4. február 1442, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci tí, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať účasť na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom svojho života; že jednota tohto cirkevného tela je takej dôležitosti, že cirkevné sviatosti prispievajú k spáse len tým, čo v ňom zotrvávajú, a že pôsty, almužny a iné diela nábožnosti a cvičenia v kresťanskom boji iba im večnú odmenu prinášajú; a že nikto, aj keby dával akékoľvek almužny, ba aj keby vylial krv pre meno Krista, nemôže byť spasený, pokiaľ nezostal v lone a jednote Katolíckej Cirkvi.“

Heretici sú mimo Katolíckej Cirkvi, preto sa katolík musí oddeliť od heretickej cirkvi II. vatikánskeho koncilu, babylonskej neviestky, lebo ak je s touto cirkvou v spoločenstve, tak je - rovnako ako heretici - mimo Katolíckej Cirkvi.