Stylita
2330

Boží slovo na den 13.8. A.D. 2022

K Ježíšovi přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš jim řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přijít …
Stylita
Svátek slaví sv. Poncián a Hippolyt
Po smrti papeže Zefyrina se roku 217 stal jeho nástupcem svatý Kalixtus. Proti němu se zvedl odpor rigoristického křídla, v jehož čele stál vzdělaný kněz jménem Hippolytus. Jedním z toho, co Kalixtovi vyčítal, bylo, že Kalixtus, sám původem otrok, povoloval, aby se svobodné ženy vdávaly za muže žijící v otroctví, což tehdejší římské právo zakazovalo. …More
Svátek slaví sv. Poncián a Hippolyt

Po smrti papeže Zefyrina se roku 217 stal jeho nástupcem svatý Kalixtus. Proti němu se zvedl odpor rigoristického křídla, v jehož čele stál vzdělaný kněz jménem Hippolytus. Jedním z toho, co Kalixtovi vyčítal, bylo, že Kalixtus, sám původem otrok, povoloval, aby se svobodné ženy vdávaly za muže žijící v otroctví, což tehdejší římské právo zakazovalo. Hippolytus se pak stal prvním vzdoropapežem v dějinách a v opozici vytrval i za pontifikátu dalších dvou papežů – sv. Urbana (222–230) a sv. Pontiana (230–235). Byl autorem četných teologických spisů, nejvýznamnější je pravděpodobně dílo Apoštolská tradice – z něho vychází současný II. mešní kánon.
Právě spolu se svatým Pontianem byl Hippolytus roku 235 vypovězen z Říma a odsouzen k těžké práci v lomech na Sardinii. Zde se papež i vzdoropapež smířili a vyzvali své stoupence k obnovení jednoty. Pontianus abdikoval, aby umožnil volbu svého nástupce – nevěděl, kdy a zda se ze Sardinie vrátí, a nechtěl nechat svou církev bez pastýře. Ještě téhož roku oba zemřeli na následky fyzických útrap. Jejich těla byla převezena do Říma a oba začali být uctíváni jako mučedníci.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=8_13
Stylita
Z denní liturgie
19. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Co je vám, že stále opakujete o izraelské zemi toto přísloví? `Otcové jedli nezralé hrozny a synům z toho trnou zuby.' Jako že jsem živ – praví Pán, Hospodin – nebude už nikdo v Izraeli, kdo by toto přísloví opakoval. Hle, mně náleží všichni: život otce jako život syna. Zemře ten, kdo …More
Z denní liturgie
19. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Co je vám, že stále opakujete o izraelské zemi toto přísloví? `Otcové jedli nezralé hrozny a synům z toho trnou zuby.' Jako že jsem živ – praví Pán, Hospodin – nebude už nikdo v Izraeli, kdo by toto přísloví opakoval. Hle, mně náleží všichni: život otce jako život syna. Zemře ten, kdo zhřeší! Jestliže je někdo spravedlivý, jedná podle spravedlnosti a práva, nejí maso s krví, neobrací své oči k modlám Izraelova domu, neposkvrní manželku svého bližního, nepřistoupí k ženě v době jejího krvácení, nikoho neutlačuje, vrátí dlužníkovi zástavu, nic nebere násilně, svůj chléb dává lačnému, obléká nahého, nebude lichvářsky půjčovat, nebude brát úrok, nebude podporovat nic zlého, bude-li každého soudit podle pravdy, následovat mé příkazy, bude-li zachovávat mé zákony a plnit je – ten je spravedlivý a jistě bude živ – praví Pán, Hospodin. Zplodí-li pak syna násilníka a vražedníka, který se dopouští některých z těchto věcí, ten (syn) jistě zemře! Sám bude příčinou své smrti. Proto každého z vás budu soudit podle jeho chování, izraelský dome – praví Pán, Hospodin. Přestaňte a odvraťte se od všech svých nepravostí, abyste se neobtížili vinou! Oprosťte se tedy od všech svých nevěrností, jichž jste se dopustili vůči mně, a utvořte si nové srdce a nového ducha. Proč byste chtěli zemřít, izraelský dome? Vždyť nemám zálibu ve smrti toho, který má umřít – praví Pán, Hospodin. Obraťte se, a budete žít!“
Ez 18,1-10.13b.30-32

Žalm:
Stvoř mi čisté srdce, Bože!

Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj mě od své tváře
a neodnímej mi svého svatého ducha.

Vrať mi radost ze své ochrany
a posilni mou velkodušnost.
Bezbožné budu učit tvým cestám
a hříšníci se budou obracet k tobě.

Vždyť nemáš zálibu v oběti,
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš!
Zl 51

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.
srov. Mt 11,25

Evangelium:
Mt 19,13-15