Dôležitý článok, ktorý vyvracia veľmi rozšírenú herézu, že potratené alebo nepokrstené deti môžu byť spasené bez sviatosti krstu. Tento článok obsahuje niekoľko neomylných vyhlásení vrátane zaujímavých prehlásení Kostnického koncilu o kacírovi Jánovi Viklefovi.
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 11. zasadnutie, 4. február 1442, ex cathedra:Pokiaľ ide o deti, vskutku kvôli nebezpečenstvu smrti…More
Dôležitý článok, ktorý vyvracia veľmi rozšírenú herézu, že potratené alebo nepokrstené deti môžu byť spasené bez sviatosti krstu. Tento článok obsahuje niekoľko neomylných vyhlásení vrátane zaujímavých prehlásení Kostnického koncilu o kacírovi Jánovi Viklefovi.
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 11. zasadnutie, 4. február 1442, ex cathedra:Pokiaľ ide o deti, vskutku kvôli nebezpečenstvu smrti, ktoré môže častokrát nastať, keď sa im nemôže dostať žiadnej pomoci iným liekom lež skrze sviatosť krstu, prostredníctvom ktorej sú vytrhnuté z nadvlády diabla [dedičného hriechu] a adoptované ako Božie deti, odporúča, aby sa svätý krst neodkladal štyridsať alebo osemdesiat dní alebo akýkoľvek čas podľa dodržiavania zvyklostí určitých ľudí...“
Ďalšie dôležité články o nevyhnutnosti krstu k spáse nájdete tu:
vatikankatolicky.com/mimo-cirkvi-niet-spasy/
Unam Sanctam SK

Malé deti nemôžu byť spasené bez krstu

Už citované učenie Katolíckej Cirkvi ukazuje, že nikto nemôže byť spasený bez sviatosti krstu. Je teda zrejmé, že toto znamená, že deti a nemluvňatá …
Unam Sanctam SK
Nepokrstené deti nemôžu byť spasené. Toto je dogmatické učenie Katolíckej Cirkvi, ktoré sa dnes mnohí opovažujú popierať. Prečítajte si aj o heretikovi Jánovi Husovi: vatikankatolicky.com/kostnicky-koncil-jan-hus/