Badacz liturgii: Serce Franciszka jest niebywale zepsute

Ojciec John Hunwicke, badacz liturgii i konwertyta, który porzucił anglikanizm, zajmuje się liturgicznymi obrządkami Rzymu, Antiochii i Aleksandrii …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Bulla Quo primum tempore św. Piusa V
.

Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św. Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V z 14 lipca 1570 r.
.
Pius, Biskup, Sługa Sług Bożych, na wieczną rzeczy pamiątkę
.
Do Naszych Czcigodnych Braci: Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów, i innych Miejscowych Ordynariuszy w Pokoju i Łączności ze Stolicą Apostolską
.
Czcigodni Brac…
More
.

Bulla Quo primum tempore św. Piusa V
.


Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św. Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V z 14 lipca 1570 r.
.
Pius, Biskup, Sługa Sług Bożych, na wieczną rzeczy pamiątkę
.
Do Naszych Czcigodnych Braci: Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów, i innych Miejscowych Ordynariuszy w Pokoju i Łączności ze Stolicą Apostolską
.
Czcigodni Bracia, zdrowie i Błogosławieństwo Apostolskie!
.
Po wyniesieniu Nas na tron apostolski, z zadowoleniem skoncentrowaliśmy Nasz umysł i energię, i skierowaliśmy wszystkie Nasze myśli na kwestię zachowania nieskazitelnym publicznego kultu Kościoła; i dołożyliśmy starań, z Bożą pomocą, wszelkimi środkami naszej władzy, do osiągnięcia tego celu.

Zważywszy, iż, pośród innych dekretów Świętego Soboru Trydenckiego, powierzono nam również obowiązek zrewidowania i ponownego wydania świętych ksiąg, a mianowicie Katechizmu, Mszału i Brewiarza; i zważywszy, że z woli Bożej wydaliśmy Katechizm dla nauczania wiernych oraz gruntownie zrewidowany Brewiarz, następnie, dla właściwego wywiązania się z Boskiego Urzędu, aby Mszał i Brewiarz były w doskonałej harmonii, co jest prawe i właściwe (uznając, iż jest zupełnie stosownym, aby w Kościele był jeden tylko odpowiedni rodzaj psalmodii

1 i jeden jedyny ryt odprawiania Mszy św.), uznaliśmy za konieczne natychmiast skierować Naszą uwagę na to, co jeszcze pozostało do zrobienia, a mianowicie, przeredagowanie Mszału tak szybko, jak to tylko możliwe.

Postanowiliśmy więc przekazać to zadanie wybranemu komitetowi uczonych; a oni, porównując na każdym etapie swojej pracy i z najwyższą uwagą starożytne kodeksy z Naszej Watykańskiej Biblioteki oraz odpowiednie (oryginalne lub poprawione) kodeksy z innych źródeł, konsultując to ponadto z pismami uznanych starożytnych autorów, którzy zapisali nam w testamencie treści dotyczące odprawianych świętych rytów, odtworzyli w ten sposób sam Mszał w pierwotnej formie i rycie świętych Ojców. Gdy efekty tej pracy zostały poddane dokładnemu rozpatrzeniu, a następnie poprawieniu, wówczas My, po głębokim rozważeniu, nakazaliśmy, iż końcowy ich wynik będzie bezzwłocznie wydrukowany i wydany w Rzymie, tak aby wszyscy mogli cieszyć się owocami tej pracy: aby księża wiedzieli jakich modlitw używać, oraz jakich odtąd, przy odprawianiu Mszy św., rytów i ceremonii przestrzegać.

Dlatego więc, aby wszyscy i wszędzie zaadaptowali i przestrzegali tego, co zostało im przekazane przez Święty Kościół Rzymski, Matkę i Nauczycielkę wszystkich innych Kościołów,
będzie odtąd bezprawiem na zawsze w całym świecie chrześcijańskim śpiewanie albo recytowanie Mszy św. według formuły innej, niż ta przez Nas wydana;

nakaz ten ma zastosowanie do wszystkich kościołów i kaplic, patriarchalnych, kolegialnych i parafialnych, świeckich bądź należących do zgromadzenia religijnego, czy to męskiego (włączając w to wojskowe) czy żeńskiego, w których Msze św. winny być śpiewane głośno w prezbiterium lub recytowane prywatnie, zgodnie z rytami i zwyczajami Kościoła Rzymskiego;

ma to zastosowanie nawet wówczas, jeżeli wymienione kościoły zostały w jakikolwiek sposób zwolnione, czy to przez indult Stolicy Apostolskiej, czy przez zwyczaj, przywilej, lub nawet przez przysięgę lub zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej, lub też jeżeli ich prawa i swobody były zagwarantowane w jakikolwiek inny sposób; zachowując tylko te, gdzie praktyka odprawiania Mszy św. w inny sposób była przyznana ponad 200 lat temu wraz z jednoczesnym utworzeniem i zatwierdzeniem kościoła przez Stolicę Apostolską, oraz te, które zachowały podobny zwyczaj nieprzerwanie przez okres nie mniej niż 200 lat; w których to przypadkach w żaden sposób nie odwołujemy ich ww. przywilejów lub zwyczajów.

Mimo to, jeżeli ten Mszał, który uznaliśmy, iż jest godzien wydania, bardziej odpowiada tym ostatnim, niniejszym pozwalamy im na odprawianie Mszy św. zgodnie z tym rytem, pod warunkiem uzyskania zgody ich biskupa lub prałata, oraz całej kapituły, i niezależnie od innych warunków. Wszystkim innym ww. kościołom zakazuje się używania innych mszałów, które należy zupełnie i w całości wycofać; i przez tę obecną Konstytucję, która będzie mieć moc prawną po wsze czasy, nakazujemy i polecamy, pod groźbą kary Naszego gniewu, aby nic nie było dodane do Naszego nowo wydanego Mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione.


W szczególności, nakazujemy każdemu patriarsze, administratorowi i innym osobom jakiejkolwiek kościelnej godności, choćby był to kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego lub posiadacz jakiegokolwiek innego stopnia lub stanowiska, a nakazujemy im to na mocy świętego posłuszeństwa, aby śpiewali bądź recytowali Mszę św. zgodnie z rytem, sposobem i normą niniejszym przez Nas ustanowioną, a tym samym zaprzestali i całkowicie zaniechali wszystkich innych rubryk i rytów innych mszałów, niezależnie jak dawnych, do których przestrzegania byli przyzwyczajeni, i aby nie dopuszczali myśli o wprowadzaniu do odprawiania Mszy św. jakichkolwiek ceremonii lub recytowania jakichkolwiek innych modlitw, niż te zawarte w Mszale.

Ponadto, na mocy treści niniejszego aktu i mocą Naszej Apostolskiej władzy, przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania Mszy św. w jakimkolwiek kościele, bezwzględnie można posługiwać się tym Mszałem, bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny, lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania Mszy św. w inny sposób, niż przez Nas polecono. Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego Mszału; a niniejsza Konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna, i będzie mieć moc prawną, pomimo wcześniejszych konstytucji lub edyktów zgromadzeń prowincjalnych bądź synodalnych, i pomimo zwyczajów ww. kościołów, ustanowionych bardzo dawnym lub odwiecznym nakazem, zachowując tylko zwyczaje mające ponad 200 lat.

W konsekwencji, z Naszej woli i mocą tej samej władzy, zarządzamy, iż jeden miesiąc po opublikowaniu tej Naszej Konstytucji i Mszału, księża Kurii Rzymskiej będą zobowiązani do śpiewania bądź recytowania Mszy św. zgodnie z niniejszym; inni na południe od Alp, po trzech miesiącach; ci, którzy mieszkają za Alpami, po sześciu miesiącach lub tak szybko, jak tylko Mszał będzie dostępny.

Ponadto, aby wymieniony Mszał był zachowany od skazy i utrzymany wolny od defektów i błędów, karą za nieprzestrzeganie niniejszego w przypadku wszystkich drukarń na obszarze bezpośrednio lub pośrednio podległym Nam, bądź Świętemu Kościołowi Rzymskiemu, będzie konfiskata ich książek i grzywna w wysokości 100 dukatów w złocie płatna
ipso facto do Apostolskiego Skarbca. W przypadku siedziby w innych częściach świata, karą będzie ekskomunika latae sententiae i inne kary według Naszego uznania; i mocą Naszej Apostolskiej władzy i zgodnie z brzmieniem tego dokumentu, zarządzamy, iż nie wolno im ośmielić się, albo dopuścić myśli o wydrukowaniu, wydaniu lub sprzedaży, lub w jakikolwiek inny sposób przyczynić się do dostarczenia takich ksiąg, bez Naszego potwierdzenia i zgody, lub bez wyraźnej zgody Komisarza Apostolskiego dla wymienionych rejonów świata, który będzie w tym celu przez Nas wyznaczony. Każda z wymienionych drukarń musi otrzymać od ww. Komisarza Mszał standardowy, który będzie służyć jako wzorzec kolejnych kopii, które, gdy zostaną wykonane, muszą być porównane ze wzorcem i wiernie się z nim zgadzać, nie różniąc się w żaden sposób od pierwowzoru wydrukowanego w Rzymie.

Ale, ponieważ trudno byłoby przesłać niniejszą Konstytucję do wszystkich części świata i powiadomić jednocześnie wszystkich zainteresowanych, zarządzamy, iż będzie ona, jak zwykle, rozwieszona na drzwiach Bazyliki Księcia Apostołów, na drzwiach Apostolskiej Kancelarii i na końcu Campo da Fiori; ponadto nakazujemy, że drukowane kopie niniejszego dokumentu, potwierdzone przez notariusza i poświadczone pieczęcią funkcjonariusza kościelnego, będą posiadać tę samą niebudzącą wątpliwości ważność, gdziekolwiek w każdym kraju, który chciałby wystawić publicznie niniejszy Nasz tekst. Podobnie, nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu Naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu.

Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła.

Dan u Świętego Piotra w Rzymie, w roku tysiąc pięćset siedemdziesiątym Wcielenia Naszego Pana, dnia czternastego lipca, piątego roku Naszego Pontyfikatu.


P. P. Pius V
..
Tymoteusz
Jeszcze jedno dodam, Elkam - oślepia Ciebie szatan i w związku z tym nie widzisz prawdziwego przekazu od różnych osób, natomiast doszukujesz się samego zła u tychże osób i innych, jak chce szatan, żebyś właśnie błędnie widział, myślał i czynił i trafił z tego powodu prosto szeroką drogą do piekła...
Tymoteusz
Elkam - :
„Jesteś gnidą która za kilka lat udostępniła zaledwie może z dwa artykuły.”
Należy dodać, ponieważ już drugi raz o tym fakcie wspominasz. Osoby niezbyt lotne skupiają się na nieistotnych sprawach.
Inaczej mówiąc Ty jesteś z ciemnej strony mocy i produkujesz na potępienie wielu „ciemną energię” pod postacią wielu diabłem podszytych stron.
Ja natomiast zajmuję się komentowaniem tego, co …More
Elkam - :
„Jesteś gnidą która za kilka lat udostępniła zaledwie może z dwa artykuły.”

Należy dodać, ponieważ już drugi raz o tym fakcie wspominasz. Osoby niezbyt lotne skupiają się na nieistotnych sprawach.

Inaczej mówiąc Ty jesteś z ciemnej strony mocy i produkujesz na potępienie wielu „ciemną energię” pod postacią wielu diabłem podszytych stron.

Ja natomiast zajmuję się komentowaniem tego, co pojawi się na Glorii oraz komentowaniem m.in. zachowań takich pogubionych Ludzi, jak Ty...

Życzę Ci dobrze (jak zresztą każdemu), więc dopóki masz czas, to się nawróć, ponieważ bardzo błądzisz w swojej nienawiści do wielu...
One more comment from Tymoteusz
Tymoteusz
Strasznie jesteś zapieklony Elkam - , wybaczam Ci, bo nie wiesz, co czynisz :-)
Mówisz o innych (m.in. o mnie) „nieuku”, a sam nie umiesz się poprawnie po polsku wypowiedzieć :-)
Cytuję Twoje wypociny :
„Jesteś gnidą która za kilka lat udostępniła zaledwie może z dwa artykuły.”
Znajdź „nieuku” swój błąd stylistyczny :-)More
Strasznie jesteś zapieklony Elkam - , wybaczam Ci, bo nie wiesz, co czynisz :-)

Mówisz o innych (m.in. o mnie) „nieuku”, a sam nie umiesz się poprawnie po polsku wypowiedzieć :-)

Cytuję Twoje wypociny :
„Jesteś gnidą która za kilka lat udostępniła zaledwie może z dwa artykuły.”

Znajdź „nieuku” swój błąd stylistyczny :-)
Croisade shares this
8
Tadeusz Kaktus
Weźmy też pod uwagę sakramenty kapłańskich modlitw, które przekazane przez Apostołów w całym Kościele katolickim są celebrowane w jednej formie,
aby „prawo modlitwy” stanowiło „prawo wiary”.
O tym, że sakramentalna łaska uświęcająca jest do zbawienia konieczna i z apostolską liturgią nierozłącznie związana.
sobolow
Elkam to her Tusk a mysli ze jest lwem
Tymoteusz
„Pacjenci po COVID-19 częściej chorują na cukrzycę i serce”.
(Z jednej z wielu stron propagandowych Elkama - ).
Elkam - natomiast choruje na chroniczne chamstwo i zakłamanie udając przy tym nieudolnie katolika, jak jego guru od indiańskich guseł - Jorge Bergoglio.More
„Pacjenci po COVID-19 częściej chorują na cukrzycę i serce”.
(Z jednej z wielu stron propagandowych Elkama - ).

Elkam - natomiast choruje na chroniczne chamstwo i zakłamanie udając przy tym nieudolnie katolika, jak jego guru od indiańskich guseł - Jorge Bergoglio.
Elkam -
Śmierdzisz , nie tylko z gębyale i własnego smrodu nie czyjesz po covidzie -19.
😂😂😂😂 Kara Boża !
A chamem to ty jesteś , bo mimo ze zatrzasnąłem drzwi przed tobą , to włazisz kominem , by mnie obrażać nieuku.More
Śmierdzisz , nie tylko z gębyale i własnego smrodu nie czyjesz po covidzie -19.

😂😂😂😂 Kara Boża !

A chamem to ty jesteś , bo mimo ze zatrzasnąłem drzwi przed tobą , to włazisz kominem , by mnie obrażać nieuku.
Elkam -
Takie kacapskie ścierwa j.w powinno się poddawać "dobrowolnej" utylizacji.
Tymoteusz
Nasz portalowy Milusiński się odezwał.
Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby jak zwykle nie wylał swojej żółci :-)
Coś Elkam - nie lubi, jak się o nim prawdę pokazuje. Jak to się mówi, „ten typ tak ma” :-)More
Nasz portalowy Milusiński się odezwał.

Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby jak zwykle nie wylał swojej żółci :-)

Coś Elkam - nie lubi, jak się o nim prawdę pokazuje. Jak to się mówi, „ten typ tak ma” :-)
V.R.S. shares this
2669
Ks. John Hunwicke o starożytności rytu rzymskiego Mszy Świętej.
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
Zepsute lub zajęte przez ciemne moce !
V.R.S.
"Co powinno się robić w czasie np. Ofiarowania?" - pyta p. Medalikowa. No faktycznie w NOM jest z tym problem bo tam zamiast Ofiarowania są wzorowane na talmudzkich modlitwy biesiadne (bez formuły trynitarnej) z doklejoną końcówką dawnego Offertorium w postaci Orate fratres
Bracia w wierze
V.R.S.
Jak już kiedyś pisałem "prawodawstwo" papieży soborowych jeśli chodzi o tradycyjny ryt rzymski bardzo przypomina "legislację" kowidową. Jest równie niepoważne. No, bo gdy jakimś motu proprio próbuje się reglamentować starożytny zwyczaj liturgiczny Świętego Kościoła Rzymskiego zabezpieczony przez Sobór Trydencki i wieczysty przywilej św. Piusa V to śmiech pusty ogarnia. Szkoda tylko że duchowni "…More
Jak już kiedyś pisałem "prawodawstwo" papieży soborowych jeśli chodzi o tradycyjny ryt rzymski bardzo przypomina "legislację" kowidową. Jest równie niepoważne. No, bo gdy jakimś motu proprio próbuje się reglamentować starożytny zwyczaj liturgiczny Świętego Kościoła Rzymskiego zabezpieczony przez Sobór Trydencki i wieczysty przywilej św. Piusa V to śmiech pusty ogarnia. Szkoda tylko że duchowni "indultowi" biorą powyższe na poważnie, legitymizując de facto bezprawie.
Równie groteskowa jest próba kanonizacji tych niesławnych hierarchów, którzy ryt rzymski próbowali odesłać do lamusa czy mówiąc bardziej wprost: na śmietnik historii.

Ks. John Hunwicke z właściwym sobie poczuciem humoru opisał tę zasadniczą różnicę między św. Piusem V i jego podejściem do liturgii a podejściem posoborowym: Jeden z tekstów jaki znalazł się w antologii
Piotr Piotr
co z resztą rytów?
V.R.S.
@Piotr Piotr
Nie rozumiem pytania. Jestem katolikiem obrządku łacińskiego (rzymskiego), więc tego dotyczy moja wypowiedź.
Innymi rytami (zwłaszcza wschodnimi) się nie zajmuję.
Natomiast zdarzyło mi się być obecnym na Mszy w tradycyjnym rycie dominikańskim czy rycie ormiańskim.
Pewnym miernikiem pozycji rytu jako utrwalonego zwyczaju liturgicznego posiadającego swe prawa w Kościele może być miara,…More
@Piotr Piotr
Nie rozumiem pytania. Jestem katolikiem obrządku łacińskiego (rzymskiego), więc tego dotyczy moja wypowiedź.
Innymi rytami (zwłaszcza wschodnimi) się nie zajmuję.
Natomiast zdarzyło mi się być obecnym na Mszy w tradycyjnym rycie dominikańskim czy rycie ormiańskim.
Pewnym miernikiem pozycji rytu jako utrwalonego zwyczaju liturgicznego posiadającego swe prawa w Kościele może być miara, której użył św. Pius V w Quo primum tj. 200 lat.
Piotr Piotr
chodzi o ryt Chrztu Św i wszystkich pozostałych
anetmachnio1979 shares this
5122
anetmachnio1979
I żeby było jasne .Msza RZYMSKA to.nie ta na którą chodzą "święci "z Bractwa ani co chodzą na nią indultiwcy TU CHODZI O STARY RYT A nie herezje Pawła VI -nowy porządek mszy UNA CUM TU Chodzi o RYT ŚW . PIUSA V Z BULLI QUO PRIMUM TEMPORE w tym rycie jest wszystko od czasów Apostolskich zachowane zgodne i spójne Msza Święta Rzymską Brewiarz i Katechizm .DO TEGO JESZCZE BYŁA POTRZEBNA PRZYSIEGA .
Piotr Piotr
jakoś dziwnie wszyscy "konserwatyści" "piusowcy"i "indultowcy " odprawiają z mszału .... Jana XXIII
V.R.S.
@Piotr Piotr
Mnie bardziej dziwią sedewakantyści deklarujący twardy ultramontanizm i jednocześnie odrzucający zmiany liturgiczne Piusa XII (w tym kalendarz jaki wprowadził). Nie to żebym był entuzjastą tych zmian.
anetmachnio1979
V.R.S nie interesuje się sedewakantyzmem ,więc nic mnie nie dziwi bo mam małą wiedzę o tej grupie katolików.
Piotr Piotr
V.R.S.
modernizm w KK nigdy nie "wygasł" - tak się wydawało pod koniec XIX w
Pius XII jak sam stwierdził " był ostatnim starym i pierwszym nowym papieżem" - tak więc to wszystko zaczęło się dużo wcześniejMore
V.R.S.

modernizm w KK nigdy nie "wygasł" - tak się wydawało pod koniec XIX w
Pius XII jak sam stwierdził " był ostatnim starym i pierwszym nowym papieżem" - tak więc to wszystko zaczęło się dużo wcześniej
Rafał_Ovile
cd. Franciszkomania ... A papieża Benedykta XVI ani nie wspomną ani za niego się nie pomodlą...
V.R.S.
Bo biorą J. Ratzingera na poważnie. Skoro powiedział że rezygnuje i opróżnia Stolicę Apostolską no to przyjmują, że nie żartował.
Rafał_Ovile
Co myślą nie wiadomo ale obiektywnie wiadomo, że nie zrezygnował i żyje...;)
V.R.S.
Rojenia p. Barnhardtowej nie należą do rzeczywistości obiektywnej. Żyje i nie daje żadnego znaku przez długie 9 już lat, że uważa się za papieża.
Rafał_Ovile
Eh fakty potwierdzają, że jest dzięki Bogu papieżem i zyje...
Neo Kowalski
@Rafał_Ovile
Cytuję: "... A papieża Benedykta XVI ani nie wspomną ani za niego się nie pomodlą..."
Oj, mylisz się... Papież Benedykt XVI jest kluczową postacią dla przetrwania Kościoła Katolickiego, z punktu widzenia Prawa Bożego w czasach Apokalipsy.
Wyjaśnię: żadne 'dokumenty papieskie' wydawane przez bp Bergolio nie mają żadnej mocy prawnej! Są tyle samo warte co śnieg zeszłoroczny! A to, że …More
@Rafał_Ovile
Cytuję: "... A papieża Benedykta XVI ani nie wspomną ani za niego się nie pomodlą..."

Oj, mylisz się... Papież Benedykt XVI jest kluczową postacią dla przetrwania Kościoła Katolickiego, z punktu widzenia Prawa Bożego w czasach Apokalipsy.
Wyjaśnię: żadne 'dokumenty papieskie' wydawane przez bp Bergolio nie mają żadnej mocy prawnej! Są tyle samo warte co śnieg zeszłoroczny! A to, że ludziska w nie wierzą i się do nich stosują to ich grzech, dlatego to oni osobiście będą odpowiadać przed Bożą Sprawiedliwością za wszystko na co się zgadzają. Bezprawie stosowane przez masonów jest wielopoziomowe.
Gdyby ludzie się za niego nie modlili to Papież Benedykt XVI skończył by już dawno jak 'Jan Paweł 1'.