Clicks643

Herézy Jána XXIII. v jeho slobodomurárskej encyklike Pacem et terris; kacírstvo chválené slobodomurármi

Niektoré herézy Jána XXIII. v jeho slobodomurárskej encyklike Pacem et terris

Ján XXIII., Pacem et terris (# 1), 11. apríl 1963: „Boh stvoril aj človeka "na svoj obraz a podobu", obdaril ho rozumom a slobodnou vôľou a urobil ho pánom vesmíru...“
Ján XXIII. hovorí, že človek je pánom vesmíru. Roncalli dáva človeka na miesto Boha.

Ján XXIII., Pacem et terris (# 5), 11. apríl 1963: „Človek má okrem toho prirodzené právo na príslušnú úctu a na dobré meno, ďalej na slobodné hľadanie pravdy, ako aj na slobodné vyjadrenie a šírenie svojej mienky a na vykonávanie akejkoľvek umeleckej činnosti, pokiaľ sa tým nenarušuje mravný poriadok a spoločné dobro...“

Toto je heréza. Človek nemá právo na šírenie falošného náboženstva a názorov v rozpore s Božím zákonom a katolíckou náukou, klamstiev a vecí, ktoré odporujú dobru duší, a preto aj v konečnom dôsledku spoločnému dobru a aj dobru spoločnosti. Človek nemá právo na úctu a dobré meno, keď si to nezasluhuje. Človek nemá právo na „vykonávanie akejkoľvek umeleckej činnosti“, ktorá tiež môže presadzovať nekatolícke, heretické alebo protikresťanské myšlienky. A Ján XXIII. spája „právo“ na náboženskú slobodu s vykonávaním „akejkoľvek“ umeleckej činnosti, čo vyvracia nečestnú námietku vychádzajúcu z toho, čo uviedol hneď za týmto: „pokiaľ sa tým nenarušuje mravný poriadok a spoločné dobro“. Šírenie čohokoľvek protikatolíckeho, heretického a čohokoľvek v rozpore s božským zákonom je, pravdaže, aj v rozpore s mravným poriadkom a spoločným dobrom, dobrom duší; ale to nie je to, čo týmto myslí Ján XXIII., ktorý sa týmto iba snaží zakryť očividnú herézu. (Podobne to robí aj II. vatikánsky koncil v Dignitatis humanae, kacírskej deklarácii o náboženskej slobode, keď dodáva „v náležitých medziach“, alebo v Orientalium ecclesiarum #27, kde sa za herézou uvádza „a sú náležite pripravení.“

Nemá zmysel, aby v týchto dokumentoch boli tieto heretické pasáže, ak by bol celý ich skutočný význam a aj to, že tam vôbec sú, vlastne úplne odstránený týmito pokusmi zakryť herézu alebo ju urobiť menej nápadnou, ktoré sú tam na to, aby ich nečestní heretici obhajovali. Okrem toho je toto obľúbená metóda heretikov, ktorí si tiež vždy odporujú.) Okrem toho, nižšie je neobhájiteľná jasná heréza v Pacem et terris.

Ján XXIII., Pacem et terris (# 6), 11. apríl 1963: „Medzi práva človeka patrí aj to, aby mohol uctievať Boha podľa správnych noriem svojho svedomia, ako aj súkromne i verejne vyznávať svoje náboženstvo.“
To je heréza. Človek nemá právo verejne uctievať falošných bohov. Podľa tejto herézy štát nemôže zabrániť verejným pochodom a podujatiam dokonca aj satanistov.

Podľa tohto by napríklad aj tí najhorší a najprotikresťanskejší heretici mohli v meste usporiadať stretnutie a šíriť na nej svoje bludy a lži namierené proti Katolíckej Cirkvi, v konečnom dôsledku aj proti štátnemu poriadku.
Toto je veľmi zaujímavé. Keď otec Ciappi, teológ Svätého ofícia, povedal Jánovi XXIII., že jeho encyklika Pacem in terris je v rozpore s učením pápežov Gregora XVI. a Pia IX. o náboženskej slobode, Ján XXIII. odpovedal: „Nenechám sa uraziť niekoľkými škvrnami, keď väčšina z nej žiari.“ [i] Jána XXIII. v najmenšom netrápilo, že na seba zvolal exkomunikáciu za popretie dogiem ohľadom „náboženskej slobody“. Hentým vyjadrením dokázal svoju tvrdošijnosť v kacírstve (čo dokázal aj inými spôsobmi). Ako môžete vidieť, už vtedy bolo medzi čestnejšími ľuďmi známe, že učenie Jána XXIII. je heretické. Roncalli bol heretikom a slobodomurárom (a dôkazov o tom je viacero).

Magazín 30 dní (30 Giorni), magazín naklonený „pápežom“ II. vatikánskeho koncilu, usporiadal v. r. 1994 rozhovor s hlavou talianskeho slobodomurárstva, veľmajstrom Veľkej orientálnej lóže Talianska (Grande Oriente d'Italia), ktorý sa vyjadril: „Pokiaľ ide o to, vyzerá to tak, že Ján XXIII. bol zasvätený do slobodomurárskej lóže v Paríži a podieľal sa práci istanbulských workshopov.“ (Giovanni Cubeddu, 30 dní, vydanie č. 2-1994, s. 25.)

Toto je citát zo Slobodomurárskeho bulletinu (Masonic Bulletin):

„SVETLO VEĽKÉHO ARCHITEKTA VESMÍRU OSVECUJE VATIKÁN“

Hovoriac vo všeobecnosti, encyklika Pacem in terris, adresovaná všetkým ľuďom dobrej vôle, vzbudila útechu a nádej. Aj v demokratických, aj v komunistických krajinách bola všeobecne chválená. Len katolícke diktatúry sa nad ňou mračili a prekrúcali jej ducha.“

Mnohé koncepty a doktríny, ktoré obsahuje, sú nám (dobre) známe. Počuli sme o nich od význačných bratov racionalistov, liberálov a socialistov. Po dôkladnom zvážení významu každého slova môžeme povedať, že nehľadiac na príslovečné a typické vatikánske literárne žvásty, encyklika Pacem in terris je ráznym vyjadrením slobodomurárskej doktríny... neváhame odporučiť jej pozorné prečítanie.“ [ii]

Pápež Pius IX., Quanta Cura (# 3-6), 8. december 1864, ex cathedra: „Vychádzajúc z tejto totálne falošnej predstavy sociálnej vlády sa neboja podporovať ten chybný názor, najfatálnejší vo svojich účinkoch na Katolícku Cirkev a spásu duší, nazvaný Naším predchodcom, Gregorom XVI., šialenstvom, menovite, že sloboda svedomia a uctievania je osobným právom každého človeka, ktoré by malo byť zákonne prehlasované a presadzované v každej správne zriadenej spoločnosti; a že to právo oprávňuje občanov k absolútnej slobode, ktorá by nemala byť obmedzená žiadnou autoritou, či cirkevnou, alebo civilnou, pomocou ktorého by mohli byť schopní otvorene a verejne prejavovať a vyhlasovať úplne akúkoľvek z ich predstáv, buď slovom úst, tlačou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Ale zatiaľ čo toto neuvážene potvrdzujú, nechápu a nevšímajú si, že hlásajú slobodu zatratenia... Preto Našou apoštolskou mocou zavrhujeme, zakazujeme a odsudzujeme všetky jedinečné a zlé názory a doktríny konkrétne zmienené v tomto liste a chceme a nariaďujeme, aby boli dôkladne zastávané všetkými deťmi Katolíckej Cirkvi ako zavrhnuté, nariadené a odsúdené.“

Toto neomylné vyhlásenie odsudzuje nielen Jána XXIII., ale aj Druhý vatikánsky koncil aj s jeho Dignitatis humanae.

[i] Catholic Restoration, marec-apríl 1992, Madison Heights,MI, s. 29.
[ii] Joaquin Arriaga, The New MontinianChurch, s. 147-148.
Unam Sanctam SK
Ten citát zo Slobodomurárskeho bulletinu (Masonic Bulletin), ktorý obsahuje chválu encykliky Pacem et terris ako slobodomurárskeho dokumentu, ktorý "ráznym vyjadrením slobodomurárskej doktríny", je od oficiálneho hovorcu Najvyššej rady 33. stupňa starobylého a uznávaného škótskeho rítu slobodomurárov pre slobodomurársky okres Spojených štátov mexických nachádzajúcej sa na [ulici] Lucerna 56, …More
Ten citát zo Slobodomurárskeho bulletinu (Masonic Bulletin), ktorý obsahuje chválu encykliky Pacem et terris ako slobodomurárskeho dokumentu, ktorý "ráznym vyjadrením slobodomurárskej doktríny", je od oficiálneho hovorcu Najvyššej rady 33. stupňa starobylého a uznávaného škótskeho rítu slobodomurárov pre slobodomurársky okres Spojených štátov mexických nachádzajúcej sa na [ulici] Lucerna 56, Mexiko, D.F. (ročník 18, č. 220, máj 1963); zdroj: Fr. Joaquin Arriaga, The New Montinian Church, pp. 147-148.