Clicks152
Stylita
82

Boží slovo na den 30.11. A.D. 2019

Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry – Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho.
Mt 4,18-22
Kallistratos
Nejsi Joske, tys přece Barbarin. A nejen on, PetruB nazýváš přece matkou představenou :) Udělej si v tom pořádek trolle. A jak je to s Thea se raději ani neptám...
aj tu si sa vyšpinil na Božie slovo??
Kallistratos
Boží slovo je v pořádku, ale nikoli jednání některých.
Joske
I dnes Ježíš povolává k následování. Každý, kdo jeho hlas slyší, nechá všeho a jde za ním.
Bratře, sestro, zastav se a přemýšlej. Jsi skutečně ovečkou Pána?
Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. J10:27
Neslyšíš Ježíšův hlas, neslyšíš, jak tě povolává? Pak s tebou není něco v pořádku.
Každý, kdo je z pravdy…More
I dnes Ježíš povolává k následování. Každý, kdo jeho hlas slyší, nechá všeho a jde za ním.
Bratře, sestro, zastav se a přemýšlej. Jsi skutečně ovečkou Pána?
Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. J10:27
Neslyšíš Ježíšův hlas, neslyšíš, jak tě povolává? Pak s tebou není něco v pořádku.
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. J18:37
Přítel
Když neslyší, tak neslyší. Kristus nevolá každého.
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_30.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‘Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.’ Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem: …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_30.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‘Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.’ Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem: všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť ‘každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen’. Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm však mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni? Tak to stojí v Písmu: ‘Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!’ Ale ne všichni tu radostnou zvěst přijali. Izaiáš přece praví: ‘Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?’ Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu. Ale ptám se: Neslyšeli snad o tom? Ale ano! ‘Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.’
Rim 10,9-18

Žalm:
Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.
Zl 19(18)

Evangelium:
Mt 4,18-22

Církevní kalendář:
Svátek sv. Ondřeje
Pocházel z Betsaidy v Galileji. Než poznal Ježíše, byl rybářem a učedníkem Jana Křtitele. Po dobu Ježíšova veřejného působení byl v jeho blízkosti a evangelia o něm hovoří na mnoha místech (viz další text). Podle tradice šířil evangelium zejména na Východě a zemřel v Patrasu v Achaji (dnešním Řecku), kde byl kolem roku 60 přivázán na kříž ve tvaru písmene X.
catholica.cz
Theodorá-Máriá
‘Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.’ Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem: všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají

Jak je možné, že system papežství středověku jednal proti těmto slovům
Písma svatého? Znali jen jedno: Kdo není s námi je proti nám..... a mordovali
až domordovali i svůj vlastní system.
Joske likes this.