Clicks248

O organizowaniu tradycyjnej Mszy Świętej – istotne elementy strategii

Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą. Ściślej: jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Musimy myśleć o zachowaniu katolickiej wiary dzisiaj i o przekazaniu nieskazitelnego depozytu wiary następnym pokoleniom. Zaszczytny obowiązek. Zaszczytne starania.
Kult–doktryna–życie: oto trzy istotne elementy do uwzględnienia.
Przybywa miejsc, w których odprawiana jest tradycyjna Msza Święta.
Przybywa kapłanów, którzy odprawiają tradycyjną Mszę Świętą.
Przybywa osób świeckich, które podejmują starania o przywrócenie tradycyjnej Mszy Świętej w parafiach.
Prawdą jest i to, że wielu katolików jeszcze nie wie, o co chodzi i poprzestaje na powtarzaniu kilku deprecjonujących sloganów, szeroko rozpowszechnianych w latach posoborowej rewolucji.
Z myślą o nich wszystkich ten dzisiejszy wpis.
Jak rozpocząć i kontynuować starania o przywrócenie tradycyjnej Mszy Świętej?
Biorąc pod uwagę całokształt obecnej rozchwianej sytuacji w Kościele, będzie rzeczą roztropną trzymać się katolickiej doktryny oraz regulacji prawnych, które zawarte są w trzech dokumentach. Tam też jest klarownie uregulowana kwestia odnośnych pozwoleń oraz ich zbędności.
Wspomniane trzy dokumenty to:
1. Bulla Quo Primum Św. Piusa V (14.07.1570).
2. Motu proprio Summorum Pontificum→ Benedykta XVI (7.07.2007).
3. Instrukcja Universae Ecclesiae→ Papieskiej Komisji Ecclesia Dei (30.04.2011).
Każdy, kto zabiera się za organizowanie tradycyjnej Mszy Świętej, powinien posiadać doskonałą znajomość tych dokumentów i nimi się spokojnie i konsekwentnie kierować.
Więcej o tradycyjnej Mszy Świętej czytajmy tutaj→
To jest pierwszy element strategii przywracania wiary katolickiej w jej najpełniejszym i najpiękniejszym modlitewnym i liturgicznym przejawie – lex orandi / lex celebrandi.
Starania o przywrócenie wybornie katolickiej Mszy Świętej zawsze powinniśmy łączyć z troską o przywrócenie katolickiego myślenia, co praktycznie wyrazi się w organizowaniu Bibliotek ’58→
To jest drugi element strategii przywracania wiary katolickiej w jej najpełniejszym i najpiękniejszym doktrynalnym przejawie – lex credendi.
Integralnie powiązany z powyższymi jest trzeci element przywracania wiary katolickiej w jej najpełniejszym duchowym i życiowym przejawie – lex vivendi. Świętość realizowana na co dzień.
Résumé:
Dla odrodzenia wiary katolickiej – jedynej wiary dającej zbawienie duszy – mamy do podjęcia trzy zadania strategiczne:
1. Starania o przywrócenie wybornie katolickiej, tradycyjnej Mszy Świętej.
2. Starania o odzyskanie katolickiego myślenia, poprzez systematyczne sięganie do przebogatego rezerwuaru Prawdy, którą Kościół przez dwa tysiące lat zgłębiał i autorytatywnie jej nauczał.
3. Starania o prowadzenie życia świętego, poczynając od życia w łasce uświęcającej i rzetelnego wypełniania obowiązków stanu.
Wiara celebrowana – poznawana – realizowana.
Lex orandilex credendilex vivendi.
Kult – doktryna – życie.
Wszystkie trzy elementy są niezmiernie ważne i idą równolegle. Dla przejrzystości podaję je w punktach.
Elementy strategii ku podwyższeniu wiary katolickiej. Do cierpliwej realizacji.
Pilne!