Clicks146

Buďte Soľou

Buďte Soľou - 23. júla 2021 - Ježišove slová aj k nám

Ste Povolaní byť Soľou zeme. Máte Účel, ktorý treba naplniť vo svete. Ste Mojimi Reprezentantami. Buďte Soľou a Nestrácajte vašu slanosť. Buďte Rozumní a Nie pochabí.

Kvôli tomuto svet Nie je už viac rovnaký, pretože mnohí nie sú Soľou, stratili svoju slanosť. Mnohí Kompromitujú Pravdu za lži, za akceptáciu u omylných ľudí a žien. Nie sú Mi Potešiteľní Ani Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva. Kvôli tomuto Poviem mnohým v Ten Deň: Choďte Preč, Nikdy som vás Nepoznal, vás ktorí činíte neprávosť.

Nebuďte jedným-jednou z nich. Buďte odlišní, buďte Soľou. Neodplácajte zlo so zlom, ale namiesto toho s Dobrom. Milujte a Nenenáviďte, Žehnajte a Nepreklínajte, buďte Mierotvorcami a žite v Pokoji s každým. Zaobchádzajte s druhými rovnakou cestou, akou chcete, aby aj oni zaobchádzali s vami. Buďte Napodobňovateľmi Mňa a Nie omylných mužov a žien.

Buďte Soľou a nestrácajte vašu slanosť, inak nebudete mať žiadny účinok, nebudete mať žiadnu hodnotu a nebudete k ničomu dobrí. Je to voľba s následkami. Kvôli tomuto je svet vo virvare. Morálny a Duchovný Rozklad sa rozrastá zo dňa na deň, pretože mnohí Nie sú Soľou, stratili svoju slanosť. Nie sú Mi Potešiteľní Ani Hodní Môjho Večného Kráľovstva. Nebuďte Oklamaní.

Buďte Soľou. Žite vaše Životy Potešiteľne Mne a Hodné Mňa a Môjho Večného Kráľovstva, pretože nespravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo. Buďte Čistí v srdci, Inak Ma Neuvidíte. Ja Som Svätý a vy musíte tiež byť Svätí, pretože bez Svätosti Nikto Nezdedí Moje Večné Kráľovstvo. Ja Sa Nemením, vy všetci sa musíte Meniť. Buďte Soľou a Nestrácajte vašu slanosť. Má to následky a Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=pqVdOui5RJE
Public domain