Clicks67
zh.news

罗马教堂被滥用于路德展

罗马教会 Santa Maria dell’Anima ——德国国家教堂——目前被滥用于路德展览。根据教会的教区牧师,蒙席Franz Xaver Brandmayr说,德国路德教会(Lutherans)的普世主义(ecumenism)工作在罗马甚至做得比在德国更成功。德国驻意大利大使馆支付意大利语展览文本的费用。

图片: Santa Maria dell'Anima, © Massimo Camussi, CC BY-NC-ND, #newsRoawheoedn