Clicks1.6K

Ohromné odpadlíctvo, heréza a indiferentizmus Mariána Kuffu

Marián Kuffa na ekumenickom stretnutí: „Ste tu rôzneho náboženstva, vierovyznania. Neni len jediná cesta katolícka do neba; úprimní evanjelici – dostanú sa do neba; českobratskí – dostanú sa do neba, moslim – dostane sa úprimný do neba; žid – dostane; úprimne neveriaci – príde do neba. Kto úprimne hľadá, určite tam príde. Ja som katolícky kňaz, a preto katolícky horský vodca na vrchol, ale sú aj iné cesty, dobré čo do cieľa. Áno, cieľ je dobrý, a teda tie cesty sú dobré, nehovorím že sú rovnako bezpečné, rovnako obtiažne, ale sú dobré. Čiže úprimný človek žiaden sa nestratí; nebojte sa. Jeden tú istú bytosť nazýva Boh, druhý ju nazýva Jahve, ďalší Adonaj, ďalší Alah, ďalší príroda, iný vyšší princíp. Nazvi si to ako chceš.“ (zdroj: youtube.com/watch?v=lepETaher1Q (Kuffa a iní heretici avšak nie sú členmi Katolíckej Cirkvi))

Toto je kacírstvo najhoršieho druhu a toto dokazuje, že Kuffa je totálny heretik a náboženský indiferentista. Katolícka Cirkev neomylne učí, že spasení môžu byť iba veriaci katolíci zomierajúci v stave milosti (a tí, ktorí sa takýmito katolíkmi stanú), iba tí, ktorí sú členmi Katolíckej Cirkvi, členmi mystického tela Kristovho, a že jediným spôsobom, ako sa stať členom Cirkvi, mimo ktorej niet spásy (tu si prečítajte všetky neomylné definície), je skrze krst. Katolícka Cirkev tiež učí, že krst je nevyhnutný k spáse, a v žiadnej z dogmatických definícii na túto tému Cirkev nikdy nerobila žiadne výnimky.

Teraz uvediem iba dve neomylné definície Petrovho stolca, ktoré vyjadrujú učenie Katolíckej Cirkvi na túto tému.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Cantate Domino“, 1441, ex cathedra:Svätá Rímska Cirkev pevne verí, prehlasuje a káže, že všetci tí, ktorí sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať podiel na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom ich života; že jednota tohto cirkevného tela je takej dôležitosti, že iba tí, ktorí v ňom zotrvávajú, majú účasť na cirkevných sviatostiach, prispievajú k spáse a postia sa, dávajú milodary a konajú iné zbožné činy a praktiky kresťanskej milície, produkujú večné odmeny; a že nikto nemôže byť spasený, bez ohľadu na to koľko daroval v milodaroch, dokonca aj keby vylial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v náručí a jednote Katolíckej Cirkvi.“

Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.“

Heréza Mariána Kuffu je naozaj hrozná.

Najskôr hovorí, že „Neni len jediná cesta katolícka do neba“; keď základným posolstvom Biblie je, že človek na tomto svete musí veriť pravde, dospieť k pravej viere a potom ju musí zachovávať, ako aj všetky Božie prikázania. Prečítajte si slová Ježiša Krista samotného, ako hovorí o jednej a úzkej ceste, čo vedie do života.

Evanjelium podľa Matúša 7:13-14 – „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

Potom hovorí: „úprimní evanjelici – dostanú sa do neba; českobratskí – dostanú sa do neba, moslim – dostane sa úprimný do neba; žid – dostane; úprimne neveriaci – príde do neba.“

Toto je doslovné popretie neomylnej definície z Florentského koncilu vyššie. Zamyslite sa aj nad tým, že hovorí „úprimní“ evanjelici, moslimovia a neveriaci. Ako môže byť evanjelický či iný kacír „úprimný“, keď evanjelici veria, že netreba zachovávať Božie prikázania; že človeku stačí k spáse iba viera (sola fide), takto odmietajúc celé posolstvo Evanjelia? Ako môžu byť úprimný, keď odmietajú jedinú Cirkev založenú Kristom, Katolícku Cirkev, v podstate celú kresťanskú Tradíciu, učenie všetkých otcov i svätých a ranej Cirkvi? Ako môže byť „úprimný“ niekto, kto nechce veriť v Krista a namiesto toho verí Momamedovi, ktorý bol pedofil a falošný prorok? Ako môže byť „úprimný“ niekto, kto odmieta prorokovaného Mesiáša, ktorý robil zázraky a vstal z mŕtvych? Ako môže byť „úprimný“ neveriaci?

List Rimanom 1:20 – „Veď to, čo je v ňom neviditeľné, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, totiž jeho večnú moc a božstvo; takže nemajú výhovorky.“

Ja chcem večný život pre všetkých heretikov, moslimov, židov a neveriacich; avšak musia sa obrátiť, aby mohli byť spasení.

Kto úprimne hľadá, určite tam príde.“

Kto úprimne hľadá, zistí, že katolícka viera je jediná viera nevyhnutná k spáse. Kto je ochotný prijať celú pravdu a zachovávať všetky prikázania, pravdaže, príde do neba.

Ja som katolícky kňaz, a preto katolícky horský vodca na vrchol, ale sú aj iné cesty, dobré čo do cieľa.“

Nie, Marián Kuffa je nekatolícky kacír, ktorý vedie ľudí do pekelnej priepasti. A nie je kňazom, lebo bol „vysvätený“ r. 1994 Františkom Tondrom (zdroj: wikipédia), takmer určite v novom neplatnom obrade ordinácie, pričom Tondra ani len nebol biskupom, pretože bol „svätenýv novom neplatnom obrade konsekrácie, a to tými, ktorí ani len neboli biskupmi.

Áno, cieľ je dobrý, a teda tie cesty sú dobré, nehovorím že sú rovnako bezpečné, rovnako obtiažne, ale sú dobré.“

Kuffa hovorí, že „cesty“, ktorými myslí nekatolícke cesty, t. j. nekresťanské cesty, sú „dobré“. Toto je totálne odpadlíctvo. Tieto iné cesty zahŕňajú odmietnutie Kristovej Cirkvi, odmietnutie pápežstva, odmietnutie celej kresťanskej Tradície, odmietnutie pápežstva, odmietnutie Ježiša Krista a Jeho učenia, odmietnutie alebo nezachovávanie Božích prikázaní a mohol by som pokračovať. Isteže nie sú rovnako bezpečné; všetky však vedú do zatratenia.

Čiže úprimný človek žiaden sa nestratí; nebojte sa.“

O toto ide diablovi; aby sa ľudia nebáli, aby zostali na ceste do záhuby, aby sa neobrátili zo svojej hriešnej cesty.

Jeden tú istú bytosť nazýva Boh, druhý ju nazýva Jahve, ďalší Adonaj, ďalší Alah, ďalší príroda, iný vyšší princíp. Nazvi si to ako chceš.

Toto je totálne rúhanie. Dokonca spomína prírodu a „vyšší princíp“. A potom dodáva: „Nazvi si to ako chceš“! Boha nazýva „to“ a vyzýva ľudí k tomu, aby Boha nazvali, ako len chcú! Nepovie im, že musia veriť v Najsvätejšiu Trojicu, Otca i Syna i Ducha Svätého. Kuffa týmto ľudí vyzýva, nech si pravého Boha nazvú kľudne aj menami Satan, prána, univerzálna energia, Brahman či inými, „ako chcú“. Kuffa je totálny odpadlík a rovnako sú odpadlíkmi aj tí, ktorí tohto kacíra považujú za katolíka.

Pápež Gregor XVI., Summo Iugiter Studio, 27. máj 1832, na tému mimo Cirkvi niet spásy: „Viete, ako horlivo Naši predchodcovia učili ten článok viery, ktorý sa títo opovažujú popierať, menovite, nevyhnutnosť katolíckej viery a jednoty pre spásu... Vynechávajúc iné náležité pasáže, ktoré sú v spisoch otcov takmer nespočetné, budeme chváliť sv. Gregora Veľkého, ktorý výslovne dosvedčuje, že TOTO JE VSKUTKU UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI. Hovorí: ‘Svätá všeobecná Cirkev učí, že nie je možné skutočne uctievať Boha s výnimkou v nej, a tvrdí, že všetci, ktorí sú mimo nej, nebudú spasení.’ Úradné skutky Cirkvi prehlasujú tú istú dogmu. A tak sú v dekréte o viere, ktorý vydal Inocent III. so IV. lateránskym koncilom, napísané tieto veci: ‘Jestvuje jedna všeobecná Cirkev všetkých veriacich, mimo ktorej nikto nie je spasený.’ Napokon je tá istá dogma tiež výslovne spomenutá vo vyznaní viery predloženom Apoštolskou stolicou, nielen tom, ktoré používajú všetky latinské cirkvi, ale aj tom, ktoré... používajú východní katolíci... Nemohli sme zadržať Naše pero od upevnenia tejto pravdy mnohými svedectvami.“

Kuffa tiež prislúcha k sekte II. vatikánskeho koncilu, ktorá nie je Katolíckou Cirkvou, ale babylonskou neviestkou prorokovanou v kapitolách 17 a 18 Apokalypsy. Marián Kuffa úplne prijal kacírstvo, náboženský indiferentizmus a rúhanie Jána Pavla II. Kuffa, Bezák a iní heretici nie sú súčasťou Katolíckej Cirkvi! To, čo je v Ríme, podľa nemenného katolíckeho učenia nie je Katolícka Cirkev a ten, kto to tvrdí, sa rúha Kristovej Cirkvi a stotožňuje ju s nekatolíckou sektou.
Sedevakantistický kanál and one more user link to this post
Unam Sanctam SK
Kacír dyk
"Áno. Aj moslim bude spasený, keď bral úprimne svoju vieru. O tom hovorí aj Panna Mária v Medžugoriu. Má smolu v tom, ze ide do očistca a nemá nikoho, kto by sa zaňho modlil a obetoval, ale bude spasený."
vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/
Wow. Takže keď niekto pevne a "úprimne" veril pedofilovi Mohamedovi a Koránu, ktorý hovorí, že Ježiš Kristus je pravý prorok, …More
Kacír dyk
"Áno. Aj moslim bude spasený, keď bral úprimne svoju vieru. O tom hovorí aj Panna Mária v Medžugoriu. Má smolu v tom, ze ide do očistca a nemá nikoho, kto by sa zaňho modlil a obetoval, ale bude spasený."
vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/
Wow. Takže keď niekto pevne a "úprimne" veril pedofilovi Mohamedovi a Koránu, ktorý hovorí, že Ježiš Kristus je pravý prorok, pričom popiera takmer celé jeho učenie a to, že o sebe povedal, že je Boh, a potom nasadol to nákladiaku a zvalcoval ním desiatky ľudí a potom ho zastrelili, tak bude spasený. Vy ste totálny bludár. A keď neohrozene hovoríte, že bude spasený, tak prečo ho diskriminovať očistcom a tým, že sa zaň nikto nemodlí? Ak pripúšťate takýto "neférový" trest, podkopávate celý svoj argument. Ale predovšetkým odmietate Evanjelium a slová Krista a dogmy Katolíckej Cirkvi.vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/ Moslimovia sú pohania.
Okrem toho obsahuje správa z Medžugoria čisto satanské veci, napríklad to, že satanizmus je Bohu milý:
„Madona povedala, že náboženstvá sú na zemi odlúčené, ale ľudia všetkých náboženstiev sú akceptovaní jej Synom.“ [i] – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová
Otázka: „Vyzýva Blahoslavená Matka všetkých ľudí, aby boli katolíkmi?“ Odpoveď: „Nie. Blahoslavená Matka hovorí, že jej a jej Synovi sú milé všetky náboženstvá.“ [ii] – „vizionárka“ Vicka Ivankovičová
Toto je totálne odpadlíctvo v správe z Medžugoria. Toto je satanské a od diabla.
[i] The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Franciscan Herald Press, 1984.
[ii] Janice T. Connell, The Visions of the Children, The Apparitions of the Blessed Mother at Medjugorje, St. Martin's Press, August, 1992.
Avšak vy neveríte Kristovi a Jeho Cirkvi, vy veríte diablom a súkromným zjaveniam.
Unam Sanctam SK
Ten obrázok Mariána Kuffu je práve z toho okamihu, keď hovoril o Bohu ako o "vyššom princípe". Je to práve náboženský indiferentizmus a akceptácia falošných náboženstiev a heréz, čím Ján Pavol II. duchovne dobil Európu a poznačil ľudí znamením šelmy, duchovným znamením pohanského Ríma a Európy. O tom úkaze vo vatre, čo je na obrázku, si prečítajte tu: vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Unam Sanctam SK
Áno, cieľ je dobrý, a teda tie cesty sú dobré, nehovorím že sú rovnako bezpečné, rovnako obtiažne, ale sú dobré.“ Isteže nie sú rovnako bezpečné; všetky však vedú do zatratenia. - Lepšie by bolo napísať: "Nie sú rovnako nebezpečné."