Clicks3K
ľubica
2

Ježišove prisľúbenia pre novénu prvých sobôt /deviatich po sebe nasledujúcich mesiacov/ ku cti Nepoškvrneného Máriinho Srdca

Prvé soboty v mesiaci sú zasvätené zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Už svätý Pius X. poskytol 3. júna 1912 za obvyklých podmienok úplné odpustky veriacim, ktorí si na prvú sobotu v mesiaci vykonajú odprosujúcu pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Je to splnenie jedného z prianí Panny Márie vo fatimských zjaveniach.

Dňa 10. decembra 1925 sa Panna Mária zjavila Lucii z Fatimy (v kláštore v Pontevedro) a povedala jej: „Pozri sa, dcéra moja, ako je moje Srdce obkľúčené tŕním. Nevďační ľudia ho ustavične prebodávajú rúhaním a chladnosťou. Aspoň ty sa pričiň, aby si ma potešila a oznám všetkým ľuďom, že pri smrti budem nablízku so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse tým, ktorí si po päť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci vykonajú svätú spoveď, sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a venujú mi štvrťhodinku na zmierenie a budú pritom rozjímať o tajomstvách sv. ruženca.“

Dňa 15. augusta 1942 ukázal Spasiteľ Nepoškvrnené Srdce svojej Matky ctihodnej služobnici Božej, Konzoláte Betronovej so slovami: „Tak, ako som ja skrze Nepoškvrnené Srdce mojej Matky prišiel na svet, tak prídu duše skrze toto Srdce k môjmu Srdcu… Toto Srdce je prameňom mojich milostí, z ktorých prúdi život a posvätenie sveta. Ako mne dal Otec všetku moc na nebi i na zemi, tak vkladám víťaznú moc nad hriechom a svetom do Srdca mojej Nepoškvrnenej Matky. Dcéra moja, skrze Margitu Máriu Alacoque som dal svetu veľké prisľúbenia, ale pretože som vo svojej dobrote nekonečný a moje milosti sú nevyčerpateľné, teraz sľubujem ešte viac. Ak duše chcú, aby sa moje prisľúbenia naplnili, nech milujú a uctievajú Nepoškvrnené Srdce mojej Matky.
To budú preukazovať tým, že budú skrze deväť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci (rovnako, ako pri pobožnosti devätich prvých piatkov) po kajúcej príprave prijímať moje Telo s úmyslom, aby uzmierovali moje Božské Srdce spojené s Nepoškvrneným Srdcom mojej Matky.“ Panna Mária žiadala prostredníctvom sestry Lucie z Fatimy päť sobôt, Spasiteľ však hovorí o deviatich. Sestre Konzoláte to odôvodnil takto: „Prosba mojej Matky o pobožnosť prvých päť sobôt je prejavom jej pokory, ktorú má aj v nebi, pretože sa necíti hodná rovnakej úcty. Moja prosba je však prejavom mojej lásky, ktorá nemôže zniesť, aby som dostal viac ako Tá, s ktorou sme v láske spojení.“

Ježišove prisľúbenia pre novénu prvých sobôt /deviatich po sebe nasledujúcich mesiacov/ ku cti Nepoškvrneného Máriinho Srdca znejú:

1/ Všetko, čo od môjho Srdca vyprosujú skrze Srdce mojej Matky, im udelím ešte v priebehu novény, ak o to prosia s dôverou.

2/ Vo všetkých životných okolnostiach pocítia podporu a požehnanie mojej Matky.

3/ Pokoj, porozumenie a láska zavládne v dušiach a rodinách.

4/ V rodinách nebude viac zvád a hádok, sklamaní ani nespravodlivosti.

5/ Manželia sa nebudú rozvádzať a rozvedení sa znova vrátia k sebe.

6/ Rodiny si budú rozumieť a až do konca vytrvajú v pravej viere.

7/ Matky v požehnanom stave pocítia zvláštnu ochranu mojej Matky a dosiahnu všetko, čo pre seba a svoje deti vyprosujú.

8/ Chudobní nájdu príbytok a budú mať dostatok chleba.

9/ Duše získajú záľubu v modlitbe i utrpení a naučia sa milovať Boha, blížneho i nepriateľov.

10/ Hriešnici sa obrátia bez zvláštnych prekážok, aj keď je za nich novéna konaná inou osobou.

11/ Hriešnici neupadnú znova do svojich predchádzajúcich hriechov a dosiahnu nielen odpustenie hriechov, ale dokonalou ľútosťou a láskou získajú znova krstnú nevinnosť.

12/ Kto túto novénu vykoná v krstnej nevinnosti, ani potom nebude moje Srdce urážať žiadnym ťažkým hriechom až do smrti. (Platí zvlášť pre deti.)

13/ Duša, ktorá sa úprimne obráti k Bohu, unikne nielen večnému zatrateniu, ale aj očistcu.

14/ Vlažné duše zanechajú svoju vlažnosť, vytrvajú v horlivosti a v krátkej dobe dosiahnu najvyššiu dokonalosť a svätosť.

15/ Keď rodičia alebo niektorý člen rodiny vykoná túto novénu, nebude žiadne dieťa, ani nikto iný z rodiny, zatratený.

16/ Z mládeže dostanú mnohí povolanie k duchovnému stavu.

17/ Neveriaci dostanú milosť viery a blúdiaci sa znova vrátia k pravej Cirkvi.

18/ Duchovní a rehoľníci zostanú verní svojmu povolaniu. Tí, ktorí sa spreneverili svojmu povolaniu, dostanú milosť pokánia a návratu.

19/ Rodičia a predstavení dostanú pomoc nielen v duchovných, ale aj v hmotných starostiach.

20/ Duša sa ľahko vyslobodí z pokušení tela, sveta a diabla.

21/ Pyšní sa v krátkej dobe stanú pokornými, nenávistní sa naplnia láskou.

22/ Horlivé duše pocítia lahodnosť modlitby a obety. Nepokoj, strach alebo zúfalstvo ich nebude trápiť.

23/ Umierajúci budú z tohto sveta odchádzať bez smrteľného zápasu a bez útokov diabla. Náhla a nečakaná smrť ich neprekvapí.

24/ Umierajúci dostanú takú veľkú túžbu po večnom živote, že sa odovzdajú do mojej vôle a pokojne zomrú v náručí mojej Matky.

25/ Pri súde pocítia zvláštnu ochranu mojej Matky.

26/ Duše dostanú milosť, aby nad mojím utrpením a bolesťami mojej Matky pocítili vnútorný súcit a lásku.

27/ Tí, ktorí túžia po dokonalosti, dostanú ako vyznamenanie hlavné cnosti mojej Matky: pokoru, čistotu, lásku.

28/ Bude ich sprevádzať upokojenie, vnútorná a vonkajšia radosť v zdraví aj v chorobe.

29/ Duchovné osoby dostanú milosť, aby neustále prežívali prítomnosť mojej Matky, ako aj jej moc a prítomnosť, bez zvláštnych ťažkostí.

30/ Duše, ktoré pokročili v zjednocovaní sa so mnou, dostanú milosť, že pocítia, že nežijú ony, ale ja v nich – to znamená: milujem ich srdcom, modlím sa ich dušou, hovorím ich jazykom, slúžim celou ich bytosťou. Spoznajú, že všetko dobré, krásne, sväté, pokorné, mierne, poslušné, šťastie a divotvornosť v ich vnútri, som ja sám. Ja, Všemohúci, Nekonečný, Samovládca, jediný Boh, jediná Láska.

31/ Duše, ktoré vykonajú túto novénu, budú po celú večnosť žiariť ako ľalie okolo Nepoškvrneného Srdca mojej Matky.

32/ Ja, Boží Baránok, s Otcom a Duchom Svätým, sa budem večne radovať z týchto duší, ktoré žiaria na Nepoškvrnenom Srdci mojej Matky ako ľalie a skrze moje Najsvätejšie Srdce dosiahnu večnú slávu.

33/ Duchovné osoby budú v úkonoch viery a ctnostnom živote rýchlo postupovať.

K týmto Spasiteľovým prisľúbeniam sa pripája ešte prisľúbenie Preblahoslavenej Panny, a to jej „veľké prisľúbenie“:

„Každú prvú sobotu sa zatvárajú brány pekla: nikto nebude zatratený. Brány očistca sa otvárajú. Veľa duší príde do neba. To je dielo milosrdnej lásky môjho Syna, ktorou odmieňa tie duše, ktoré uctievajú moje Nepoškvrnené Srdce!“


Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

Ó, Mária, mocná Panna a Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a Útočisko hriešnikov, zasväcujeme sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Zasväcujeme Ti seba samých a celý svoj život, všetko, čo máme, všetko, čo milujeme, všetko, čo sme. Zasväcujeme Ti svoje telo, svoje srdce, svoju dušu, svoj domov, svoje rodiny, aj svoju vlasť. Chceme, aby všetko, čo je v nás a okolo nás, patrilo Tebe a malo účasť na dobrodeniach Tvojho materinského požehnania.

Aby toto naše zasvätenie bolo naozaj účinné a trvalé, obnovujeme dnes pri Tvojich nohách, ó, Mária, svoj krstný sľub a predsavzatia, ktoré sme urobili pri svojom prvom svätom prijímaní. Zaväzujeme sa, že budeme vždy neohrozene vyznávať pravdy svätej viery a života ako dobrí katolíci, úplne sa podriaďujeme všetkým nariadeniam svätého Otca a biskupov, ktorí sú s ním spojení. Zaväzujeme sa, že budeme zachovávať Božie aj cirkevné prikázania, najmä, že budeme svätiť nedeľu a prikázané sviatky. Zaväzujeme sa, že podľa svojich možností budeme vo svojom živote vykonávať útechy plné úkony kresťanského náboženstva, hlavne, že budeme často pristupovať k svätému prijímaniu.

Nakoniec Ti sľubujeme, ó, slávna Božia Matka a nežná Matka nás, ľudí, že sa celým srdcom vkladáme do služieb Tvojej požehnanej úcty, aby sme tak urýchlili a zabezpečili Kráľovstvo Tvojho Nepoškvrneného Srdca a tým aj Kráľovstvo Srdca Tvojho poklony najhodnejšieho Syna vo svojich dušiach, aj v dušiach všetkých svojich bratov, vo svojej drahej vlasti i na celom svete, na zemi, aj v nebi. Amen.
ľubica
Vyznavačem Mariina Srdce byl už sv. Augustin, sv. Bernardin Sienský, sv. Ignác z Loyoly a sv. František Saleský. Do katolické liturgie ji uvedl sv. Jan Eudes (1601-1680), inspirovaný Marií des Vallés, duší-obětí, kterou poznal při misiích v Normandii. Tato duše byla podivuhodnou Ježíšovou důvěrnicí jako sestra Markéta Maria Alacoque. Na své opravdové rozšíření však musela pobožnost čekat až …More
Vyznavačem Mariina Srdce byl už sv. Augustin, sv. Bernardin Sienský, sv. Ignác z Loyoly a sv. František Saleský. Do katolické liturgie ji uvedl sv. Jan Eudes (1601-1680), inspirovaný Marií des Vallés, duší-obětí, kterou poznal při misiích v Normandii. Tato duše byla podivuhodnou Ježíšovou důvěrnicí jako sestra Markéta Maria Alacoque. Na své opravdové rozšíření však musela pobožnost čekat až do moderní doby. V r.1925 požádala P. Maria Lucii, vizionářku z Fatimy (František a Hyacinta již byli mrtvi; svatořečeni byli 13.5.2000 ve Fatimě), o prvních pět sobot na smír za rouhání a nevděk. P. Maria řekla: „Řekni všem, že kdo se během pěti měsíců v roce v první sobotní den vyzpovídají, půjdou k přijímání, pomodlí se růženec a čtvrt hodiny stráví v mé společnosti meditací nad mystérii růžence s úmyslem, aby mi poskytli důstojnou nápravu, slibuji, že budu přítomna při jejich smrtelné hodině se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duší.“ Tak vedle Ježíšových prvních pátků vznikl i kult mariánských prvních sobot. Počet sobot byl později P. Ježíšem zvýšen na devět shodně jako u prvních pátků.

Při zjevení 15.8.1942 sestře Natálii P.Ježíš pootevřel plášť Svaté Panny, aby ukázal Srdce své Matky, a řekl: „Tak, jako svým narozením jsem se světu představil prostřednictvím Neposkvrněného Srdce mé Matky, právě tak prostřednictvím téhož Srdce duše dospějí k mému Srdci. – Hle, Neposkvrněné Srdce, v němž jsem učinil sídlo milosti pro svět a duše! Toto Srdce je bezpečný pramen mých milostí, které z něho vyvěrají pro život a pro posvěcování světa. Protože Otec mi dal všechnu moc na nebi i na zemi, Neposkvrněné Srdce své Matky jsem nadal mocí, která zvítězí nad hříchem a světem. Má dcero, prostřednictvím Markéty (Alacoque) jsem celému světu dal velké sliby. Ale protože jsem ve své dobrotě nekonečný a v milosti nevyčerpatelný, nyní slibuji ještě více. Touží-li duše po tom, aby se mé sliby na nich splnily, nechť milují a uctívají Mariino Neposkvrněné Srdce. Dosvědčí to tak, že mě budou přijímat ve svatém přijímání po přípravě plné pokání po devět prvních sobot po sobě následujících měsíců, tak jako po oněch devět prvních pátků v měsíci, a to se záměrem, aby ve spojení s Neposkvrněným Srdcem mé Matky byly mému Božskému Srdci poskytovány skutky pokání.“

Invokace vhodná pro toto sobotní svaté přijímání: „Božské Srdce Ježíšovo, obětuji ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina toto svaté přijímání jako pokání a nápravu všech urážek, jimiž tě lidstvo nepřestává zahrnovat.“

(Osoby, které se zpovídají před prvním pátkem měsíce, se nemusí v sobotu znovu zpovídat, pokud zůstaly ve stavu milosti; padne-li první sobota na první den měsíce a předchází-li tedy prvnímu pátku, je třeba se zpovídat, je-li k tomu příležitost.)

Zaslíbení Neposkvrněného Srdce Panny Marie (daná P.Ježíšem sestře Marii-Natálii 15.8.1942)

1. Všechno, oč duše prosí mé Srdce skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, budou-li o to prosit s důvěrou.

2. Za všech životních okolností pocítí podporu a požehnání mé Matky.

3. V těchto duších i v jejich rodinách zavládne mír, porozumění a láska.

4. V rodinách nebude ani pohoršení, ani zklamání, ani nespravedlnost.

5. Manželé se nerozvedou; rozvedení se zase vrátí k sobě.

6. Rodiny budou žít ve shodě a vytrvají v pravé víře.

7. Matky v požehnaném stavu se budou těšit zvláštní ochraně mé Matky a dostanou všechno, oč budou pro sebe a své dítě prosit.

8. Chudí naleznou příbytek a potravu.

9. Duše najdou zalíbení v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřátele.

10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když bude za ně novéna konána jinou osobou.

11. Hříšníci neupadnou znovu do svých hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.

12. Kdo tuto novénu vykonává ve stavu milosti, ani potom nebude mé Srdce urážet těžkým hříchem, a to až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)

13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, vyvázne nejenom z věčného ohně, ale z i ohně očistce.

14. Vlažné duše zahoří zápalem a v horlivosti vytrvají a v krátké době dosáhnou velké dokonalosti a svatosti.

15. Když tuto novénu vykonají rodiče nebo některý člen rodiny, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.

16. Z mladých obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.

17. Ti, kteří ztratili víru, ji opět naleznou, a bloudící se zase vrátí do pravé Církve.

18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrní svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.

19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i hmotných záležitostech.

20. Duše budou snadno unikat pokušením těla, světa a satana.

21. Pyšní se rychle stanou pokornými a nenávistní se nechají přemoci láskou.

22. Horlivé duše zakusí sladkost modlitby a obětí; nebudou zneklidňovány ani strachem, ani pochybami.

23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.

24. Umírající budou uchopeni velkou touhou po věčném životě a odevzdají se do mé vůle, umírajíce v náručí mé Matky.

25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.

26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.

27. Duším, které touží po dokonalosti, se dostane cti, že obdrží hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.

28. Ať už budou nemocné nebo se těšit úplnému zdraví, bude je doprovázet jistá vnitřní i vnější radost a uspokojení.

29. Duše zamilované do duchovního života obdrží milost, aby bez zvláštních obtíží neustále prožívaly přítomnost mé Matky i mou vlastní přítomnost.

30. Duše, které pokročily v mystickém sjednocení, obdrží milost, že budou pociťovat, že nežijí samy, aleže v nich žiji já – to znamená, že to já miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Budou prožívat zázračnou zkušenost pocitu, že všechno, co je v nich dobrého, krásného, svatého, pokorného, mírného, poslušného, šťastného a velkolepého, jsem ve všem a vždycky já sám, všemohoucí, nekonečný Pán, jediná Láska, jediný Bůh.

31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako čisté lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.

32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým, se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.

33. Duše zamilované do duchovního života budou rychle postupovat v praktikování víry a ctnostného života.


K těmto Ježíšovým slibům připojila Panna Maria svůj „VELKÝ SLIB“:

Každou první sobotu v měsíci budou brány pekla zavřeny. Očistec otevře své brány a mnoho duší bude přijato v nebi. Toto je účinek milosrdné lásky mého Syna, který ho použije, aby odměnil duše, uctívající mé Neposkvrněné Srdce.“

NEJČISTŠÍ SRDCE PANNY MARIE, NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE ORA PRO NOBIS

farnost.katolik.cz/lanskroun/pobozn/1s/1s.htm
ľubica
K týmto / 33/ Spasiteľovým prisľúbeniam sa pripája ešte prisľúbenie Preblahoslavenej Panny, a to jej „veľké prisľúbenie“:
„Každú prvú sobotu sa zatvárajú brány pekla: nikto nebude zatratený. Brány očistca sa otvárajú. Veľa duší príde do neba. To je dielo milosrdnej lásky môjho Syna, ktorou odmieňa tie duše, ktoré uctievajú moje Nepoškvrnené Srdce!“


.....................................
👍 🙏